intTypePromotion=1
ADSENSE

Biểu thức ngôn ngữ so sánh

Xem 1-20 trên 49 kết quả Biểu thức ngôn ngữ so sánh
 • Đề tài mong muốn khảo cứu các biểu thức ngôn ngữ so sánh để tìm hiểu đích của chúng có thể hướng đến các hành động ngôn ngữ nào (theo cách phân loại của Searle). Đồng thời từ các biểu thức ngôn ngữ so sánh trong tiếng Việt cũng thấy được đặc trưng văn hóa của dân tộc Việt.

  pdf27p change12 30-06-2016 48 5   Download

 • So sánh là một thao tác diễn ra trong tư duy và được biểu hiện bằng biểu thức ngôn ngữ so sánh. Các biểu thức ngôn ngữ so sánh này cũng là một trong số các phương tiện để người Việt thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan của mình. Bài viết trình bày việc tìm hiểu vấn đề nhân sinh quan của người Việt được thể hiện qua các biểu thức ngôn ngữ so sánh.

  pdf7p vimoscow2711 28-08-2020 23 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu một số miền nguồn cơ bản của miền đích "CON NGƯỜI" trong mô hình của biểu thức ngôn ngữ so sánh dạng "A như B", được thể hiện trong thành ngữ tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf3p sansan4 30-05-2018 32 3   Download

 • Luận án tập trung giải quyết những nhiệm vụ cơ bản như: hệ thống hóa các vấn đề NNHTN làm cơ sở lí thuyết trực tiếp cho đề tài; thống kê, phân loại, phân tích các ADYN và HDYN BPCTN. Mô tả miền ý niệm BPCTN trong tiếng Hán và tiếng Việt, xác lập hệ thống ánh xạ và xây dựng mẫu ADYN, HDYN, xác lập sơ đồ hình ảnh, sơ đồ tâm lan tỏa cho các từ ngữ chỉ BPCTN và các biểu thức ngôn ngữ điểm mẫu trong tục ngữ ca dao người Hán và tiếng Việt.

  pdf292p dtphuongg 10-09-2018 87 24   Download

 • Bài viết tiếp cận vấn đề từ góc độ của ngôn ngữ học tri nhận, sử dụng phương pháp miêu tả, phân tích thành tố nghĩa. Ở sắc thái tiêu cực của tục ngữ có ý nghĩa so sánh trong tiếng Hàn, ý nghĩa về hoàn cảnh khó khăn của môi trường sống, sự xấu xí và thiếu hài hòa của hình thức, sự hạn chế của năng lực... được biểu đạt một cách đa dạng và rõ nét.

  pdf20p larachdumlanat129 14-01-2021 15 0   Download

 • Biểu thức Logic( hay còn gọi là biểu thức điều kiện hoặc biểu thức nhị phân) là biểu thức trong đó có thể chứa các toán tử so sánh, biến logic, hằng logic, các toán tử logic. Giá trị của biểu thức logic chỉ là 1 trong 2 giá trị true hoặc false.

  ppt26p dongson_hongduc 30-08-2009 632 183   Download

 • Luận án trình bày nội dung gồm: cấu trúc của phương thức so sánh trong văn bản luật tục Êđê, phương tiện hình ảnh và khả năng biểu đạt của phương thức so sánh trong văn bản luật tục Êđê, từ phương thức so sánh trong luật tục đến các biểu tượng tinh thần, phương thức so sánh trong luật tục thể hiện các nhân tố văn hóa xã hội.

  pdf230p hoydinha_hoihoidi 21-12-2014 130 32   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn (so sánh với tiếng Việt) gồm có 2 chương trình bày về những cơ sở lý thuyết và tổng quan về ý nghĩa thời gian đặc điểm cú pháp tiếng Hàn; phương thức biểu hiện ý nghĩa thời gian trong tiếng Hàn (so sánh với tiếng Việt).

  pdf162p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 191 32   Download

 • Sử dụng các truy vấn nâng cao để so sánh dữ liệu Jessica Cao, Chuyên viên phát triển các công cụ đào tạo, IBM Bruce Creighton, Chuyên viên lập kế hoạch các phần kỹ năng, IBM Pat Moffatt, Giám đốc Chương trình quản lý thông tin, Sáng kiến học đường, IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này mô tả các truy vấn để so sánh dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu IBM® DB2®. Điều này được thực hiện bằng các biểu thức CASE hoặc các truy vấn con. ...

  pdf44p hoa_kimngan 13-09-2011 84 10   Download

 • Để biểu đạt so sánh ngang bằng, trong tiếng Hán hiện đại dùng nhiều hình thức biểu đạt khác nhau. Có thể quy các hình thức biểu đạt đó thành bốn dạng: (1) A + R1 [跟 (hoặc các từ thay thế tương đương)] + B+ R2 [一样 (hoặc các từ thay thế tương đương)] +(VP); (2) A + R1 [像/有 (hoặc các từ thay thế tương đương)] + B + R2 [这样/那样/那么/ 这么…] + VP; (3) A + R [等于(hoặc các từ thay thế tương đương)] + B; (4) A + VP,Y+ R[也]+ VP. ...

  pdf14p tuanlocmuido 14-12-2012 105 10   Download

 • Tài liệu So sánh những điểm khác biệt nổi bật về cú pháp của VB.Net và C# trình bày sự khác nhau giữa C# va VB.NET dựa trên các tiêu chí: chú thích trong chương trình, cấu trúc chương trình, các kiểu dữ liệu, hằng số, kiểu liệt kê, phép toán, biểu thức lựa chọn, các vòng lặp, mảng, hàm, thủ tục, xử lý ngoại lệ, không gian tên, lớp, giao diện...

  doc10p ngocluu84 27-03-2014 83 8   Download

 • Mục tiêu: Kết thúc bài học này, bạn có thể: Sử dụng được các toán tử số học, so sánh và luận lý Chuyển đổi các kiểu dữ liệu Nắm được thứ tự ưu tiên giữa các toán tử. Các bước trong chương này đã được nghiên cứu kỹ và giải thích chi tiết để chúng ta có thể hiểu rõ và áp dụng chúng một cách hoàn chỉnh.Ta hãy theo các bước cẩn thận.

  doc9p quangnv0902 08-10-2011 61 7   Download

 • So sánh đối chiếu diễn ngôn và việc dạy học ngoại ngữ thông qua đối chiếu theo một số tham biến văn hóa cơ bản: hình thức, nội dung, ngôn ngữ nói, nhịp điệu của diễn ngôn, hướng phát triển diễn ngôn, các cách biểu đạt...

  pdf6p quenchua1 12-11-2019 25 3   Download

 • Bài báo đi sâu miêu tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của từng thành tố cấu tạo nên biểu thức so sánh không ngang bằng cơ bản trong tiếng Hán. Trên cơ sở khung miêu tả về tiếng Hán, thông qua các ví dụ được dịch sang tiếng Việt, bài báo liên hệ biểu thức so sánh không ngang bằng trong tiếng Hán với biểu thức so sánh không ngang bằng tương đương trong tiếng Việt, tìm ra những điểm tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ.

  pdf11p truongtien_08 06-04-2018 43 1   Download

 • Biểu đạt ngôn ngữ có hiệu quả cao, nâng cao nghệ thuật biểu hiện ngôn ngữ, tất cả đều cần các phương thức tu từ. Thông qua đối sánh phương thức tu từ trong tục ngữ về thời tiết của người Hán và người Việt bài viết rút ra những nét tương đồng và dị biệt trong lối sử dụng phương thức tu từ trong kho tàng tục ngữ về thời tiết của hai dân tộc

  pdf5p vivirginia2711 09-12-2020 23 2   Download

 • Luận án khảo sát, miêu tả, đối chiếu và phân tích ngữ liệu một cách có hệ thống các phương thức biểu hiện tương thích và không tương thích nghĩa liên nhân thông qua phương tiện ngôn ngữ thức và tình thái . Việc đối chiếu liên hệ tiếng Việt được được thực hiện ở những điểm cơ bản và cần thiết nhằm làm nổi bật đặc thù về phương thức biểu hiện tương thích và không tương thích nghĩa liên nhân trong thể loại văn bản HDSD thuốc.

  pdf211p sonhalenh10 20-04-2021 10 4   Download

 • . Mục đích yêu cầu - Kiến thức: Trẻ biết so sánh cao - thấp hai đối tượng. - Kỹ năng: hình thành và củng cố kỹ năng đặt cạnh, đặt chồng, so sánh. Phân biệt bên phải, bên trái của bản thân bé, nhận biết màu sắc. - Phát triển: Tư duy, óc sáng tạo, trí nhớ, ngôn ngữ toán học. - Giáo dục: Trẻ lắng nghe cô, mạnh dạn phát biểu, tích cực hoat động.

  pdf5p buddy8 28-07-2011 847 61   Download

 • Bạn sử dụng phát biểu CASE để so sánh một giá trị với một danh sách những giá trị và thực hiện một hoặc nhiều phát biểu khi một giá trị phù hợp được tìm thấy. Chẳng hạn, phát biểu CASE sau đây trả lại Massachusetts CASE 'MA' WHEN 'CA' THEN 'California' WHEN 'MA' THEN 'Massachusetts' WHEN 'NY' THEN 'New York' END Ví dụ kế tiếp sử dụng một phát biểu SELECT để truy xuất giá trị Massachusetts được trả lại bởi phát biểu CASE...

  pdf10p xmen1357 04-01-2011 92 35   Download

 • - Trẻ nhận biết một số đặc điểm của một số loại quả: bưởi, dừa, sầu riêng - Biết sử dụng một số từ ngữ miêu tả hình ảnh để miêu tả đặc điểm các loại quả trên. - Phát triển khả năng qua sát, so sánh của trẻ. Phát triển ngôn ngữ, mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình. - Phát triển khả năng nghe và sáng tạo vận động theo nhạc của trẻ.

  pdf3p corolla 18-07-2010 232 31   Download

 • I. Mục đích yêu cầu: - Kiến thức: Trẻ biết so sánh cao - thấp hai đối tượng. - Kỹ năng: hình thành và củng cố kỹ năng đặt cạnh, đặt chồng, so sánh. Phân biệt bên phải, bên trái của bản thân bé, nhận biết màu sắc. - Phát triển: Tư duy, óc sáng tạo, trí nhớ, ngôn ngữ toán học. - Giáo dục: Trẻ lắng nghe cô, mạnh dạn phát biểu, tích cực hoat động.

  pdf4p abcdef_11 12-07-2011 886 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1148 lượt tải
320 tài liệu
1054 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Biểu thức ngôn ngữ so sánh
p_strCode=bieuthucngonngusosanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2