intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Các dân tộc

Xem 1-20 trên 12953 kết quả Các dân tộc
 • Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu một số chỉ thị trên nhiễm sắc thể Y để ứng dụng trong giám định pháp y" là lựa chọn và nghiên cứu các đặc điểm liên quan (tần suất phân bố alen, độ đa hình, khả năng phân biệt cá thể …) của 29 chỉ thị Y-STR trong quần thể nam giới Việt Nam dân tộc Kinh; Nghiên cứu một số chỉ thị có kích thước nhỏ (mini STR) trên NST Y; Khảo sát tiềm năng ứng dụng của các chỉ thị Y-STR trên nhiều loại mẫu khác nhau (mẫu lẫn, mẫu có chất lượng kém, mẫu đã phân hủy).

  pdf26p mitmit02 18-05-2023 4 2   Download

 • Mục tiêu của luận án "Nghiên cứu một số chỉ thị trên nhiễm sắc thể Y để ứng dụng trong giám định pháp y" là lựa chọn và nghiên cứu các đặc điểm liên quan (tần suất phân bố alen, độ đa hình, khả năng phân biệt cá thể …) của 29 chỉ thị Y-STR trong quần thể nam giới Việt Nam dân tộc Kinh; Nghiên cứu một số chỉ thị có kích thước nhỏ (mini STR) trên NST Y; Khảo sát tiềm năng ứng dụng của các chỉ thị Y-STR trên nhiều loại mẫu khác nhau (mẫu lẫn, mẫu có chất lượng kém, mẫu đã phân hủy).

  pdf155p mitmit02 18-05-2023 6 3   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này nhằm hệ thống những lý luận và thực tiễn về giải pháp thoát nghèo cho người dân tộc thiểu số di cư vào Tây Nguyên. Thông qua tổng quan các nghiên cứu trong nước và quốc tế, kết quả nghiên cứu đã khái quát một số lý luận về thoát nghèo bền vững cho người dân tộc thiểu số di cư.

  pdf11p vifalcon 18-05-2023 6 2   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Tiến trình lịch sử Việt Nam: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến cuối chiến tranh thế giới thứ nhất; Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu 1930; Việt Nam bước đầu xây dựng nền dân chủ cộng hòa và kháng chiến chống Pháp ( 1945-1954);... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p dangnhuy08 18-05-2023 4 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đường Bác Hồ đi cứu nước" khái quát những sự kiện về gia đình, tuổi thơ của Bác, con đường Bác bôn ba khắp năm châu để đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường giải phóng cho dân tộc thoát khỏi ách nô lệ, sáng lập Đảng ta và lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf378p besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Đường Bác Hồ đi cứu nước" trình bày những sự kiện chính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" vô cùng khó khăn của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ vừa mới được thành lập trước vòng vây của các nước đế quốc, thực dân và sự chống phá của các thế lực thù địch. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf300p besfriend03 08-05-2023 1 1   Download

 • Trong cuốn sách "Học chủ tịch Hồ Chí Minh - Chúng ta học gì", cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định: Hồ Chủ tịch thu góp tất cả tinh hoa của dân tộc Việt Nam và tinh hoa của thế giới văn minh, của nhân loại tiến bộ. Cho nên ngày nay dân tộc Việt Nam ta học Hồ Chủ tịch. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf72p besfriend03 08-05-2023 2 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam" giới thiệu tới người đọc những cống hiến to lớn của đồng chí Trường Chinh đối với Đảng và dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf466p besfriend03 16-05-2023 7 2   Download

 • Ebook Lịch sử Đảng bộ xã Quản Bạ (1948-2015): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát điều kiện tự nhiên và xã hội xã Quản Bạ; nhân dân các dân tộc xã Quản Bạ trong cuộc đấu tranh giành chính quyền và kháng chiến chống thực dân pháp; nhân dân các dân tộc xã Quản Bạ trong thời kỳ vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Quản Bạ (1948-2015) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: đảng bộ lãnh đạo thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Quản Bạ thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng (1986-2015). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hà (1952-2015) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Đông Hà dưới sự lãnh đạo của Đảng (1952-2015);...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Địa chí huyện Đức Thọ: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: La Sơn-Đức Thọ-vùng đất cổ trong tiến trình lịch sử dân tộc; cảnh quan tự nhiên; tiến trình thành lập huyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf214p dangnhuy08 15-05-2023 2 1   Download

 • Cuốn Địa chí Lạng Sơn là một công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng khẳng định vị thế, tiềm năng kinh tế, truyền thống lịch sử, văn hoá và tinh thần yêu nước quật cường của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn qua các giai đoạn đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf364p dangnhuy08 15-05-2023 2 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Địa chí Lạng Sơn" là một công trình khoa học, trình bày có hệ thống về đặc điểm tự nhiên, con người, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội, đã phác thảo diện mạo của mảnh đất, con người xứ Lạng xưa và nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf574p dangnhuy08 15-05-2023 2 2   Download

 • Cuốn Địa chí Yên Phong sẽ góp phần tích cực giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước , niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, xây dựng Yên Phong trở thành một huyện giàu mạnh, văn minh, tiến bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf122p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Cuốn sách đã phác thảo một cách khái quát về quê hương Yên Phong trên cơ sở quan điểm lịch sử, nhìn nhận khách quan, biện chứng với phương pháp luận khoa học, cuốn sách thực sự là nguồn tư liệu quý, có giá trị khảo cứu, lưu truyền của nhân dân huyện Yên Phong. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf588p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Bài viết tập trung mô tả thực trạng chăm sóc sức khỏe sinh sản của cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2012- 2014. Phương pháp: nghiên cứu hồi cứu, dựa trên số liệu của 69 trạm Y tế xã thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên từ năm 2012-2014 về các chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho bà mẹ và trẻ em.

  pdf7p vifalcon 16-05-2023 1 1   Download

 • Ebook 100 năm thị xã Phan Thiết: Phần 1 giới thiệu về Phan Thiết xưa; di tích lịch sử văn hoá-một phần di sản văn hoá Phan Thiết; Nguyễn Thông với Phan Thiết; Phan Thiết mãi mãi đi theo con đường của Bác; mảnh đất tụ nghĩa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p dangnhuy08 15-05-2023 2 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cán Tỷ (1945-2015) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội; nhân dân các dân tộc xã Cán Tỷ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

 • Ebook Truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Lao và Chải (1961-2018) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Điều kiện tự nhiên, truyền thống lịch sử và tình hình kinh tế - xã hội địa bàn Lao Và Chải trước năm 1961; Thành lập xã Lao Và Chải, chi bộ ra đời lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p dangnhuy08 15-05-2023 1 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Các dân tộc
p_strCode=cacdantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2