Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm

Xem 1-20 trên 37 kết quả Chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng 1. Nghị định này quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 2. Nghị định này không áp dụng đối với tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Điều 2.

  pdf6p quochung 20-07-2009 483 142   Download

 • Thông tư số 72/2001/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

  pdf22p hienthuc 17-10-2009 192 32   Download

 • Phần 2 Giáo trình Nguyên lý bảo hiểm trình bày các nội dung về thị trường bảo hiểm và tổ chức hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hiệp hội nghề nghiệp bảo hiểm trong nền kinh tế thị trường, luật kinh doanh bảo hiểm và nội dung Nghị định 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ về quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới.

  pdf149p talata_11 01-04-2015 91 53   Download

 • Thông tư 99/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc71p sontinh 18-08-2009 162 21   Download

 • Nghị định 46/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc12p trongthuy 18-08-2009 326 58   Download

 • Thông tư 86/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp b...

  pdf13p lythong 18-08-2009 521 68   Download

 • Thông tư 72/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

  doc53p thanhuyen 19-08-2009 43 3   Download

 • Nghị định 43/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc14p thanhuyen 19-08-2009 94 20   Download

 • Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này hướng dẫn chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhânMẫu số 1-PNT thọ, phi (Ban hành kèm nhân thọ, sức khoẻ, tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoàitheoThông tư số 125/2012/TT-BTC được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG - Tên doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân ...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 50 3   Download

 • Thông tư 156/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc20p hasang 19-08-2009 284 40   Download

 • Thông tư 99/2004/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc52p luuduchoa 10-10-2009 89 23   Download

 • Thông tư số 156/2007/TT-BTC về việc chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  doc54p luuduchoa 10-10-2009 155 16   Download

 • Thông tư số 86/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 155/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 156/2007/TT-BTC ngày 20/12/2007 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 46/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với do...

  pdf11p lawdn1 31-10-2009 103 13   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP TÁI BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM VÀ CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ NƯỚC NGOÀI

  pdf25p noel_vui 14-11-2012 51 2   Download

 • Nghị định số 43/2001/NĐ-CP về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

  pdf15p hienthuc 17-10-2009 56 3   Download

 • Thông tư số 72/2001/TT-BTC về chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giớí bảo hiểm

  pdf22p lawktkt4 25-10-2009 55 1   Download

 • Thông tư số 45/TC-CĐKT về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

  pdf22p ngankhanh 10-10-2009 52 5   Download

 • Nghị định số 43/2001/NĐ-CP về việc quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm do Chính Phủ ban hành

  pdf14p lawdt9 02-12-2009 79 5   Download

 • BHXH: Ra đời từ thế kỷ 19, là loại hình bảo hiểm hết sức quan trọng liên quan trực tiếp đến người lao động và người sủ dụng lao động . hoạt động BHXH không mang tính lợi nhuận.Chịu sự chi phối chủ yếu của luật BHXH. BHXH có tính cộng đồng xã hội cao, tính nhân đạo nhân văn và là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội mỗi nước.

  doc23p ruaonbaby_tb 04-06-2011 679 287   Download

 • Thông tư liên tịch số 107/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành theo quy định tại Nghị định 81/2003/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động VN làm việc ở nước ngoài...

  pdf11p luuduchoa 10-10-2009 78 6   Download

Đồng bộ tài khoản