intTypePromotion=4
ADSENSE

Kế toán các khoản phải trả nội bộ

Xem 1-20 trên 50 kết quả Kế toán các khoản phải trả nội bộ
 • Chương 2 cung cấp cho người học những hiểu biết về kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Sau khi học xong chương này bạn có thể: Nhận biết các khoản phải thu, phải trả nội bộ; phân loại khoản phải thu, phải trả nội bộ để quản lý chặt chẽ các khoản này; xử lý và ghi nhận vào sổ kế toán các giao dịch trong nội bộ doanh nghiệp; trình bày các chỉ tiêu phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính.

  ppt31p hihihaha2 03-12-2016 26 4   Download

 • Chương 2 - Kế toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề chung; kế toán phải thu, phải trả nội bộ; thông tin phải thu, phải trả nội bộ trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt31p hihihaha2 03-12-2016 33 1   Download

 • Mục tiêu chính của chương 5 Kế toán các khoản nợ phải trả thuộc bài giảng Kế toán tài chính trình bày về khái niệm các khoản nợ phải trả, phân loại khoản nợ phải trả, thủ tục kiểm soát nội bộ, kế toán lương và các khoản trích theo lương, thuế và các khoản phải cho nhà nước.

  pdf39p wide_12 28-07-2014 143 26   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tuh thanh toán các khoản phải trảgiữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, Tổng công ty, công ty về các khoản phải trả, phải nộp, phải cấp hoặc các khoản mà đơn vị trong doanh nghiệp độc lập đã chi, đã thu hộ cấp trên, cấp dưới hoặc đơn vị thành viên khác.

  doc6p chikorita 03-12-2009 495 139   Download

 • Ngành thương mại ngày càng chiếm vị thế quan trọng trong nền kinh tế hội nhập. Nó thực hiện chức năng nói liền sản xuất với người tiêu dùng.

  doc13p sonthuy1989 11-04-2011 537 212   Download

 • Nội dung và nguyên tắc Kế toán : 1. Nội dung các khoản thanh toán : Các khoản thanh toán trong đơn vị HCSN là những quan hệ thanh toán giữa đơn vị với NN, với các đơn vị, tổ chức, cá nhân bên ngoài về quan hệ mua, bán, cung cấp DV, VT SP, HH và các quan hệ thanh toán giữa đơn vị với cấp trên, cấp dưới, với VC và các đối tượng khác. Các khoản thanh toán bao gồm : - Các khoản phải thu - Tạm ứng - Các khoản phải trả - Các khoản...

  pdf11p voixanh12 24-10-2012 667 92   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 3 là Trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán vốn bằng tiền. Các quy định về sử dụng tiền mặt, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải thu, trình bày được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán các khoản phải trả, giải thích được nội dung, nguyên tắc và quy trình kế toán thanh toán nội bộ.

  pdf32p convitdola 11-12-2017 64 13   Download

 • Nợ 333 Nợ 111, 112 Có 711: Số thuế được giảm 6. Kế toán các khoản phải trả nội bộ: TK 336: Bên nợ: Số tiền cấp trên đã cấp cho cấp dưới, cấp dưới nộp cho cấp trên, thanh toán các khoản chi hộ, trả hộ, thu hộ. Bên có: Số tiền cấp dưới phải nộp cấp trên, cấp trên phải cấp cho cấp dưới, số tiền được đơn vị khác chi hộ hay thu hộ đơn vị khác Dư có: Số tiền còn phải trả, phải cấp, phải nộp Các TK liên quan: 111, 112, 133… Kế toán...

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 57 4   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị trực thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong Tổng Công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ, hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới....

  doc6p chikorita 03-12-2009 508 145   Download

 • Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả là gì? Trong một doanh nghiệp có thể có nhiều khoản phải trả cho các đối tượng khác nhau và có những đặc điểm về kiểm soát nội bộ khác nhau. Tuy nhiên, kiểm soát nội bộ đối với hai khoản nợ phải trả phổ biến và thường là quan trọng đó là nợ phải trả cho người bán, các khoản vay và kiểm soát nội bộ phải trả công nhân viên.

  pdf15p six_12 14-03-2014 455 54   Download

 • a. Các chứng từ kế toán sử dụng trong quá trình thanh toán với khách hàng, phương pháp ghi chứng từ tại công ty XNK-ĐN như sau: • Ngoài ra, khoản phải thu còn có khoản phải thu nội bộ, phải thu tạm ứng, phải thu khác vv... Khoản phải trả gồm: Phải trả lương cho công nhân viên, phải trả nội bộ, phải trả khác,vv...

  pdf8p lavie6 26-07-2011 120 50   Download

 • A NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN- NGHIỆP VỤ THANH TOÁN I. NỘI DUNG CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN : Trong quá trình hoạt động kinh doanh thường xuyên phát sinh các mối quan hệ thanh toán giữa doanh nghiệp với người mua, người bán, với ngân hàng, với các cán bộ công nhân viên, các khoản phải thu, phải trả mang tính nội bộ vv... Các khoản thanh toán được thanh toán được chia thành hai khoản thanh toán chủ yếu: khoản phải thanh toán khách hàng, khoản phải thanh toán cho người bán ....

  pdf8p lavie6 26-07-2011 264 111   Download

 • Để sản xuất và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung cần bỏ ra các chi phí về nguyên vật liệu, về tiền công lao động và các khoản phải trả khác. Để tìm hiểu và nắm được kiến thức kỹ hơn, mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf50p inspiron1212 30-10-2012 172 70   Download

 • Tài khoản 336 chỉ phản ánh các nội dung kinh tế về quan hệ thanh toán nội bộ đối với các khoản phải trả giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau, trong đó cấp trên là Tổng công ty, Công ty phải là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh độc lập không phải là cơ quan quản lý. Các đơn vị cấp dưới là các doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoặc phụ thuộc Tổng công ty, Công ty, nhưng phải là đơn vị có tổ chức kế toán riêng....

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 71 14   Download

 • ĐƠN VỊ:TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HÀ TĨNH BỘ PHẬN:VĂN PHÒNG GIẤY BÁO LÀM VIỆC NGOÀI GIỜ Ngày 30 tháng 06 năm 2004 Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Nơi công tác: Phòng kế toán tài chính Ngày Những công việc tháng đã làm năm 13/6/04 Số liệu sổ sách 2003. 14/6/04 Làm dự toán năm 2003 nộp sở. 15/6/04 Tập hợp chứng từ, số liệu. 20/6/04 Làm báo cáo TH số liệu 1998-2003 nộp 21/6/04 Quyết toán quý 4 năm 2003 22/6/04 ...

  pdf8p lavie8 28-07-2011 72 13   Download

 • Xã hội loài người tồn tại và phát triển thì phỉa sản xuất ra của cải vật chát và không ngừng tái sản xuất, mở rộng. Để sản xuất và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung cần bỏ ra các chi phí về nguyên vật liệu, về tiền công lao động và các khoản phải trả khác cho người lao động, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài …

  pdf57p loaken_1 28-11-2012 35 9   Download

 • Một trong những yếu tố giúp công ty ngày càng phát triển là việc tổ chức bộ máy kế toán nói chung và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng giúp cho việc hạch toán tiền lương phải trả cho người lao động và những khoản trích theo lương được chính xác. Kế toán tiền lương lao động cung cấp các thông tin đầy đủ kịp thời về lao động để phục vụ cho công tác quản lý và công tác phân phố lao động cũng như tiền lương phù hợp. Kế toán xây lắp...

  doc62p trananh1907 31-03-2010 6246 3076   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Ngày 30 tháng 06 năm 2008.Tiền và các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, phải thu nội bộ ngắn hạn, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng, các khoản phải thu khác, dự phòng các khoản phải thu khó đòi.

  pdf4p haichau 24-06-2009 817 169   Download

 • KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ (6 TIẾT) 5.1. Những quy định về kế toán nợ phải trả 5.1.1 Nội dung các khoản nợ phải trả Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn luôn phát sinh các khoản công nợ phải trả giữa doanh nghiệp với các tổ chức kinh tế, các cá nhân…. Các khoản phải trả là một bộ phận thuộc nguồn vốn của doanh nghiệp được tài trợ từ các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác mà doanh nghiệp có trách nhiệm phải trả....

  doc31p anhketnhok 26-09-2011 136 31   Download

 • Các khoản phải thu: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu nội bộ, các khoản phải thu khác và dự phòng các khoản phải thu khó đòi. - Hàng tồn kho: gồm các loại hàng tồn kho sắp xếp theo trật tự như trong hệ thống tài khoản. - Các tài sản lưu động khác: tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển, tài sản thiếu chờ xử lý....

  pdf5p phuoctam44 26-07-2011 84 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán các khoản phải trả nội bộ
p_strCode=ketoancackhoanphaitranoibo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2