Luật Năng lượng nguyên tử

Xem 1-20 trên 165 kết quả Luật Năng lượng nguyên tử
 • 2.

  pdf51p truongan 10-07-2009 232 45   Download

 • Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó

  doc39p havang 10-05-2009 193 49   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật năng lượng nguyên tử.Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh trong các hoạt động đó. Điều 2.

  pdf56p abcdef_42 01-11-2011 52 9   Download

 • Thông tư số: 34/2014/TT-BKHCN quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ; căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật năng lượng nguyên tử;...

  pdf48p songcochat 06-05-2016 33 2   Download

 • Thông tư Số: 22/2014/TT-BKHCN Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Thông tư ban hành căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;...

  doc19p minhvanthuan 19-11-2014 36 0   Download

 • Thông tư số 10/2016/TT-BKHCN quy định nội dung báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

  doc44p bachma49 06-01-2018 3 0   Download

 • Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam ... công việc bức xạ xây dựng và tổ chức thực hiện biện pháp kỹ thuật cần thiết. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật năng lượng nguyên tử.

  pdf57p ngoclanh 10-06-2009 208 61   Download

 • Nghị định này qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 65,80,82, 90 của luật năng lượng nguyên tử và hướng dẫn một số nội dung theo yêu cầu quản lý về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn.

  pdf11p hoamynguyen1811 21-04-2013 38 4   Download

 • Mặc dù các tấm pin mặt trời có khả năng chuyển đổi các tia nắng mặt trời thành điện năng để sử dụng ngay, nhưng việc lưu giữ nguồn năng lượng này để sử dụng về sau vẫn đang được tính toán.

  pdf3p bibocumi13 05-11-2012 28 3   Download

 • Quyết định số 85/2004/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf1p lawqds2 09-12-2009 43 2   Download

 • Công văn 1284/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tài trợ

  pdf2p tuyettrang 07-08-2009 90 8   Download

 • Quyết định Số 45/2014/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

  doc3p chuotchuot09 03-12-2015 26 1   Download

 • Quyết định số 30/QĐ-TTg năm 2016 Về việc tổ chức và hoạt động của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cức Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2013;...

  pdf2p bachma49 28-12-2017 2 0   Download

 • Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ban hành Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;...

  pdf50p votrung3009 18-11-2017 1 0   Download

 • Thông tư số 15/2017/TT-BKHCN ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị”. Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;...

  doc7p bachma49 06-01-2018 2 0   Download

 • 1. Hoạt động hóa chất phải tuân theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Hoạt động liên quan đến chất phóng xạ, chất thải phóng xạ tuân theo quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, năng lượng nguyên tử. 3.

  pdf19p truongdoan 10-07-2009 336 88   Download

 • “….Sử dụng năng lượng hiện nay… vấn đề nghiêm trọng bởi 3 nguyên nhân: sự cạn kiệt các nguồn năng lượng tự nhiên, các ảnh hưởng thiệt hại cho môi trường tòan cầu sự bền vững lâu dài. Ở đây có sự bắt buộc mang tính Đạo Đức và Luật Pháp để tạo ra một bối cảnh sử dụng năng lượng mà có thể bảo đảm tính hiệu quả, bảo vệ toàn vẹn môi trường, và duy trì cũng như tăng cường sức mạnh nền kinh tế địa phương”...

  ppt46p dungdiem 21-02-2013 160 70   Download

 • Hàng hóa công cộng toàn cầu là hàng hóa mang lợi ích xuyên biên giới quốc gia, thế hệ. khoa học : xác định vấn đề và khởi xướng mối quan tâm tuy nhiên cũng có văn bản mà không xuất phát từ khoa học. khoa học góp phần xác định vấn đề " chính xác " và các giải pháp. tuy nhiên, khoa học không phải là khách quan. Lưu ý thiết kế của thỏa thuận phải tập trung giải quyết vấn đề. tiêu chuẩn quốc tế thường phản ánh mức phổ biến. cách thiết kế của luật quốc...

  pdf23p peheo_1 13-08-2012 95 30   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ CHÍNH PHỦ

  pdf15p daumeoduoicop 30-03-2010 161 11   Download

 • Đề tài “Hướng dẫn quản lý chất nguy hại theo pháp luật” đã hướng dẫn pháp luật cho 7 hoạt động quản lý và 14 hoạt động chất nguy hại. Mỗi hoạt động có thống kê, trích dẫn các văn bản pháp quy liên quan, xây dựng quy trình thực hiện gồm trình tự thực hiện, thủ tục, biểu mẫu, thời gian thực hiện.

  pdf12p nhokheo10 04-05-2013 43 10   Download

Đồng bộ tài khoản