Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Xem 1-20 trên 98 kết quả Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
 • Điều 1 Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong phạm vi chức năng của mình, Toà án có nhiệm vụ bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo...

  pdf16p truongan 10-07-2009 1395 308   Download

 • Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân ngày 3-71981. Điều 9 mới: "Quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm. Bị cáo có quyền tự bào chữa, hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Trong những trường hợp do pháp luật quy định, Toà án nhân dân phải yêu cầu Đoàn luật sư cử người bào chữa cho bị cáo.

  pdf6p abcdef_44 31-10-2011 44 6   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Căn cứ vào Điều 63 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;NAY CÔNG BỐ: Luật tổ chức Toà án nhân dân đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khoá thứ II, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1960. LUẬT TỔ CHỨC TOÀ ÁN NHÂN DÂN Căn cứ vào Điều 98, chương VIII của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, luật này quy định tổ chức các Toà án nhân dân. CHƯƠNG I NGUYÊN TẮC CHUNG...

  pdf9p abcdef_44 31-10-2011 45 4   Download

 • "Luật số: 62/2014/QH13 - Luật tổ chức Tòa án nhân dân" quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc39p tsmttc_010 28-08-2015 18 4   Download

 • Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân được Quốc hội nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 6 tháng 10 năm 1992.

  pdf9p abcdef_44 31-10-2011 40 2   Download

 • "Nghị quyết số: 81/2014/QH13 - Về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân" căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định trách nhiệm chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thẩm phán trung cấp, thẩm phán sơ cấp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p tsmttc_010 28-08-2015 28 1   Download

 • Quy chế số: 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự; căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2002; căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p huyen06281982 21-10-2015 30 0   Download

 • Quyết định số 1623/2017/QĐ-TANDTC ban hành quy định về bộ mã số định danh cơ quan, đơn vị, cá nhân trong ngành tòa án nhân dân. Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;...

  doc127p bachma45 17-12-2017 3 0   Download

 • Tổ chức Tòa án nhân dân Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân.

  pdf30p thiuyen3 16-08-2011 60 21   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/1999/QH10.

  doc10p longlangson 05-12-2010 253 50   Download

 • Căn cứ vào Điều 83 của Hiến pháp về nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội; Căn cứ vào các Điều từ 127 đến 137 của Hiến pháp về nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của các Toà án nhân dân; Luật này quy định về tổ chức các Toà án nhân dân. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Các Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Toà án nhân dân xét xử những vụ án hình sự, những vụ án dân sự, lao...

  pdf15p abcdef_44 31-10-2011 52 10   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Pháp lệnh này quy định về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân. C H Ư ƠN G I N H ỮN G Q U Y Đ ỊN H C HU N G Đ iều 1 1. Thẩm phán là người được bổ nhiệm theo quy...

  pdf13p abcdef_42 01-11-2011 56 9   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của các Toà án nhân dân. CHươNG I NHữNG QUY địNH CHUNG Điều 1 Toà án nhân dân tối cao, các Toà án nhân dân địa phương, các Toà án quân sự và các Toà án khác do Luật định là các cơ quan xét xử của nước Cộng hoà x• hội chủ nghĩa Việt Nam. Các Toà án xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình,...

  pdf11p abcdef_44 31-10-2011 47 7   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM 2010 CỦA NGÀNH TÒA ÁN NHÂN DÂN

  pdf7p inoneyear 07-04-2010 101 6   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân.

  pdf16p abcdef_44 31-10-2011 39 3   Download

 • Quá trình nhận thức của Đảng về đổi mới tổ chức toà án nhân dânQuy định này nhằm giảm thiểu lợi thế của nhóm người nói trên do có được lợi thế tiềm tàng về thông tin nội bộ và có thể sánh với Điều 16 Luật 1934 của Mỹ (yêu cầu giám đốc và các cán bộ quản lí công ti phát hành phải báo cáo về tỉ lệ sở hữu cổ phần của mình trong công ti và về bất kì sự thay đổi nào trong sở hữu của họ)....

  pdf4p chaydesong 09-05-2013 22 2   Download

 • Luận văn đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn của nguyên tắc "Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" trong hoạt động xét xử. Nguyên tắc được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong rất nhiều các văn bản luật: Luật tổ chức tòa án, Luật tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân.

  pdf17p vophongvouu 12-04-2017 5 2   Download

 • Thể chế hóa chủ trương của Đảng, tại Kỳ họp thứ VIII ngày 28/10/1995, Quốc hội Khóa IX đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tòa án nhân dân; ngày 21/5/1996 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành “Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính”, đã được sửa đổi, bổ sung năm 1998 tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Tòa hành chính trong hệ thống Tòa án nhân dân.

  pdf103p vascaravietnam 21-08-2012 183 70   Download

 • Quyết định 616/PLDS của Bộ Tư pháp về kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 127 9   Download

 • Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án

  doc4p diemuyen 19-08-2009 83 8   Download

Đồng bộ tài khoản