intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc

Xem 1-20 trên 35 kết quả Lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc
 • Trên cơ sở phân tích thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Hòa Bình, luận văn đưa ra các phương hướng, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mường ở Hòa Bình hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf83p sutihana 12-12-2016 145 29   Download

 • Bài viết góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận xoay quanh bản sắc văn hóa dân tộc. Cụ thể là, tác giả đã đưa ra cách hiểu khái niệm bản sắc văn hóa dân tộc, phân tích kết cấu của bản sắc văn hóa qua mô hình hóa cấu trúc phương thức biểu hiện của nó; đồng thời, luận giải một số vấn đề có tính định hướng trong việc nghiên cứu bản sắc văn hóa dân tộc.

  pdf11p denlong_do 28-10-2011 370 115   Download

 • Tác giả bài viết đưa ra một số luận cứ để chỉ ra vai trò cần thiết của nhà nước pháp quyền trong kinh tế thị trường nói chung. Và, vấn đề quan trọng có liên quan đến vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền trong việc hình thành thị trường văn minh như tiền đề cho hiệu quả kinh tế và cho việc bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề quan hệ giữa thị trường văn minh và các truyền thống văn hóa dân tộc ở nước ta hiện nay.

  pdf8p hanh_tv22 22-03-2019 29 0   Download

 • Dân tộc Việt Nam trải qua 4000 năm dựng nước và giữ nước với 54 dân tộc anh em đã tồn tại và phát triển. Ở mỗi một dân tộc đều có những nét văn hóa riêng. Ở mỗi thời đại, việc đánh giá về những giá trị đó đều có dấu ấn của lịch sử, của thời đại.

  pdf129p quynhanh_havy 20-04-2017 86 26   Download

 • Thông qua việc tìm hiểu tri thức địa phương trong sử dụng và quản lý các loại đất trồng của người Mường ở xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa. Đề tài nhằm đánh giá những giá trị tích cực của kho tàng tri thức này, từ đó đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy hơn nữa những ảnh hưởng tích cực đó tới đời sống của người Mường hiện nay nói riêng, tới bản sắc văn hóa các tộc người ở Việt Nam nói chung.

  pdf14p quaymax1 14-08-2018 27 1   Download

 • Nội dung luận văn được cấu trúc làm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa Chương 2: Thực trạng quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 15 0   Download

 • Tài liệu Sáng ánh tâm đăng Hồ Chí Minh có nhã ý nhắc nhở mọi người rằng càng đi về phía cội nguồn, về bản sắc văn hóa dân tộc, về truyền thống dân tộc thì chúng ta gặp Bác Hồ trong nguồn sáng tâm đăng của Người, bởi vì Người là sản phẩm của văn hóa Việt Nam, của truyền thống Việt Nam và của tinh hoa nhân loại. Tài liệu sẽ giúp bạn hiểu hơn về tâm hồn cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 sau đây.

  pdf114p uocvongxua03 21-07-2015 58 15   Download

 • Tài liệu Nhạc khí của tộc người H’rê ở Quảng Ngãi của tác giả Nguyễn Thế Truyền gồm 3 chương, lời giới thiệu và kết luận. Phần 1 sau đây gồm lời giới thiệu, chương 1 và chương 2 của Tài liệu. Chương 1 trình bày khái quát về địa lý - tự nhiên và văn hóa dân gian của tộc người H’rê ở Quảng Ngãi. Chương 2 trình bày nhạc khí của tộc người H’rê.

  pdf103p talata_3 22-01-2015 56 12   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1-Cơ sở lý luận bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa, tổng quan về tộc người Cơ Tu và nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 2-Thực trạng bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 3-Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam.

  pdf117p hpnguyen10 10-05-2018 43 10   Download

 • hoá năm 1943”, Đảng và nhà nước ta đã tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn và lý luận để lại dấu ấn lịch sử, dấu ấn thời đại về tư duy văn hoá. Không phải ngẫu nhiên mà trong Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành TW khoá VII Đảng ta đã xác định văn hoá không chỉ là kết quả mà còn là nguyên nhân của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phát triển quan điểm trên, Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TW Đảng khoá IX tiếp tục xác định mục tiêu cần...

  doc11p buiduongson3 14-05-2010 1674 515   Download

 • Từ góc độ lý luận bài viết đã phân tích vai trò của văn hóa đọc trong lịch sử phát triển của nhân loại. Trên cơ sở đó, bài viết đi vào khảo sát văn hóa đọc hiện nay nhằm chỉ ra nguyên nhân của thực trạng xuống cấp văn hóa đọc. Từ đó, bài viết đưa ra cảnh báo sự suy thoái văn hóa đọc ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà chúng ta đang hướng tới. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu chi tiết hơn.

  pdf6p nganga_08 12-10-2015 254 50   Download

 • Cuộc thảo luận về Cải cách Giáo dục đã kéo dài bao nhiêu năm rồi! Liệu có được một công cụ tư duy hành dụng - một hướng đi và cách làm - nhằm dồn các cuộc cãi cọ vào hành động cải cách giáo dục hữu hiệu? Sách này cố gắng đưa ra một lý thuyết đang cần cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc mình, một dân tộc nhất thiết phải tiến lên hiện đại hóa - hiện đại hóa hay là chết - giống như một thời nào đó, độc lập hay là chết. Sách...

  pdf14p denlong_do 28-10-2011 55 13   Download

 • I-Đặc trưng cơ bản về Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng.Có 8 nội dung đặc trưng.Là xã hội dân giàu,nước mạnh,công bằng,dân chủ,văn minh.Do nhân dân làm chủ. Có nền kinh tế phát triển cao,dựa trên LLSX hiện đại và QHSX phù hợp với trình độ phát triển LLSX.Có nền văn hoá tiên tiến,đậm đà bản sắc dân tộc.Con người được giải phóng khỏi áp bức,bất công,có cuộc sống ấm no,tự do-hạnh phúc,phát triển toàn diện.Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng,đoàn kết,tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Có nhà...

  ppt60p phucphamcong 09-04-2011 816 182   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, cùng với quá trình đặt trọng tâm vào đổi mới về kinh tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định đường lối xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Quan điểm này đánh dấu sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đồng thời cũng là kết quả tổng kết thực tiễn xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam...

  ppt21p mcnb_02 31-07-2012 557 165   Download

 • Nội dung tài liệu đề cập đến một số nội dung về lý luận, chính tài liệu dân tộc, các vấn đề kinh tế, mối quan hệ giữa kinh tế và văn hóa trong phát triển, vai trò của cơ quan công tác dân tộc và cơ quan hành chính các cấp trong việc thực hiện chính tài liệu dân tộc, quan hệ dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc, tình hình di dân, nguồn nhân lực trẻ các dân tộc thiểu số, vai trò của người già và chức sắc tôn giáo. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf272p muathu102 20-03-2013 241 83   Download

 • Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI, thế kỷ của tri thức khoa học và công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi nền giáo dục nƣớc nhà phải đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện. Nghị quyết BCH Trung ƣơng Đảng VIII đã chỉ rõ: “Mục tiêu của giáo dục đào tạo là đào tạo ra những con ngƣời có đủ phẩm chất, năng lực để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, có năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa...

  pdf146p muathi2013 20-05-2013 132 49   Download

 • Tính cấp thiết của luận văn Nghệ thuật Chèo đã hiện hữu trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam không phải một, hai thế hệ mà là lớp lớp thế hệ; không phải một hai thế kỷ mà nhiều thế kỷ; không phải một hai nơi mà khắp cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Nó là kết tinh những vẻ đẹp tâm hồn của người lao động, là thành quả của trí tuệ dân gian, là công trình sáng tạo nghệ thuật thẩm mỹ, là khát vọng về tự do, công bằng và lý...

  pdf124p vascaravietnam 15-08-2012 94 28   Download

 • Tài liệu Tổ chức dạy học cho học sinh dân tộc miền núi phục vụ cho đối tượng bạn đọc là sinh viên các trường sư phạm, giáo viên đang giảng dạy ở các trường miền núi. Nội dung Tài liệu thể hiện sự am hiểu sâu sắc của tác giả về lý luận dạy học và thực tiễn giáo dục miền núi, cũng như những yêu cầu cấp thiết của sự phát triển kinh tế văn hoá miền núi đối với sự nghiệp giáo dục miền núi hiện nay.

  pdf145p juliakaka 16-06-2014 99 22   Download

 • Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Lễ cấp sắc của người Dao ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang với mục đích nhằm tìm hiểu sâu hơn về lễ tục cấp sắc của người Dao ở huyện Sơn Động mà đặc biệt là người Dao Lô Gang, rút ra những giá trị tiêu biểu và đề xuất một số giải pháp cụ thể. Từ đó làm cơ sở giúp các nhà quản lý hoạch định những biện pháp, chính sách để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Dao ở huyện Sơn Động nói riêng và của đồng bào dân tộc Dao ở tỉnh Bắc Giang nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

  pdf13p meomun12340628 09-09-2015 61 17   Download

 • Hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề bất cấp cập trong hoạt động quản lý, đào tạo của mô hình trường Cao đẳng cộng đồng ở nước ta. Trong phạm vi bài báo này, tác giả chỉ bàn luận và đóng góp thêm một giải pháp về đào tạo chuyển tiếp (tranfer) và liên thông (connect), nhằm giúp các trường Cao đẳng cộng đồng có thể hiện thực hóa được một sứ mệnh đặc thù và đặc sắc, mang tính nhân văn cao cả của mô hình này, là tạo điều kiện thực hiện công bằng xã...

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 47 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận về bản sắc văn hóa dân tộc
p_strCode=lyluanvebansacvanhoadantoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2