intTypePromotion=1
ADSENSE

Phát triển văn hóa

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phát triển văn hóa
 • Luận văn "Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa" trình bày những biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi theo hướng chuẩn hóa đề xuất những biện pháp nhằm phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay

  pdf120p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Đề tài "Quản lý bồi dưỡng giáo viên trường trung học cơ sở huyện Sâmăckhixay tỉnh Attapư nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào" tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS huyện Samăckhixay, tỉnh Attapư để từ đó đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS.

  pdf107p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ vai trò của hệ giá trị văn hóa đạo đức đối với phát triển giáo dục đào tạo toàn diện từ thực trạng xây dựng giá trị văn hóa đạo đức cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở thành phố Hải Phòng, luận văn "Định hướng giá trị văn hóa đạo đức cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hải Phòng hiện nay" đề xuất giải pháp định hướng giá trị văn hóa đạo đức cho sinh viên ở các trường đã nêu.

  pdf138p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Đề tài "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Cơ Tu gắn với phát triển du lịch tộc người ở huyện Đông Giang tỉnh Quảng Nam" nghiên cứu các giá trị văn hóa của tộc người Cơ tu ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam và thực trạng của công tác bảo tồn, phát huy các giá trị gắn với phát triển du lịch văn hóa tại đại phương, đồng thời, từ kết quả nghiên cứu đưa ra các gaiir pháp nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa và phát triển du lịch của địa phương.

  pdf118p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Đề tài "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mỹ Sơn để phục vụ phát triển du lịch" nhằm tìm hiểu công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mỹ Sơn, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mỹ Sơn nhằm phục vụ phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam.

  pdf121p bakerboys09 01-08-2022 0 0   Download

 • Bài viết Một số vấn đề về đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ở nước ta trong thời đại công nghiệp 4.0 trình bày thực trạng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ở nước ta trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Định hướng phát triển, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời đại mới, thời đại công nghiệp 4.0.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 0 0   Download

 • Bài viết Đề xuất Khung năng lực thông tin cho sinh viên phù hợp với bối cảnh giáo dục đại học tại Việt Nam trình bày khái quát quá trình hình thành, phát triển khái niệm năng lực thông tin trên thế giới, đồng thời chỉ ra những đặc điểm khác biệt về mặt bối cảnh, đặc điểm của môi trường học tập, văn hóa học thuật có tác động trực tiếp tới quan niệm và khái niệm về năng lực thông tin.

  pdf16p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Cuốn sách Cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần; sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ.

  pdf135p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu tôn giáo học ở Nam Bộ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mười lăm năm nghiên cứu dân tộc học và tôn giáo; Nghệ thuật diễn xướng Khmer Nam Bộ; Tìm hiểu họ và tên của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long; Phu nữ Chăm Hồi giáo ở An Giang và chiến lược phát triển dân số;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf188p vimelindagates 18-07-2022 2 2   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển bảo tồn di tích" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về bảo tồn di tích; Đặc trưng của hoạt động bảo tồn di tích; Hoạt động bảo tồn di tích trong lịch sử; Kiểm kê di tích; Xếp hạng di tích;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf114p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 1 của tài liệu "Nghiên cứu lịch sử văn hóa và phát triển bảo tồn di tích" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; Tôn tạo di tích; Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf100p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu tôn giáo học ở Nam Bộ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa tộc người với vấn đề phát triển văn hóa vùng Tây Nguyên; Đặc điểm dân cư vùng đệm vườn quốc gia Cát Tiên; Cồng chiêng Tây Nguyên; Tìm hiểu tín ngưỡng di tích Chùa Cầu ở Hội An;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf240p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu sự phát triển của văn hóa dân gian và văn hóa đô thị" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa - văn hóa dân gian và sự phát triển với quá trình đô thị hóa; Văn hóa dân gian và những biến đổi văn hóa - xã hội hiện nay; Về Folklore đô thị và nhận diện nó; Văn hóa đô thị Việt Nam trước xu thế hội nhập;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf105p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu"Nghiên cứu sự phát triển của văn hóa dân gian và văn hóa đô thị" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Văn hóa dân gian và sự phát triển văn hóa ở một đô thị lớn - Thành phố Hồ Chí Minh; Văn hóa dân gian trong quá trình đô thị hóa; Một số vấn đề về giảng dạy và nghiên cứu văn hóa dân gian đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đôi nét về nghiên cứu văn hóa dân gian đô thị ở nước ngoài;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf268p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Dân tộc Côống - một dân tộc ít người, sống tập trung ở lưu vực thượng nguồn sông Đà thuộc huyện Mường Tẻ tỉnh Lai Châu. Tài liệu "Nghiên cứu văn hóa dân tộc Côống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều kiện tự nhiên và xã hội; Hiện trạng và nguồn gốc; Hình thái kinh tế và sinh hoạt vật chất của dân tộc Côống; Trang phục dân tộc Côống; Gia đình hôn nhân - dòng họ dân tộc Côống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf37p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Dương Minh Châu – Tây Ninh được nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ hơn về vị trí vai trò của căn cứ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực trạng việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của Di tích Lịch sử - Văn hóa này vào công tác giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay.

  pdf11p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Phát triển du lịch di sản văn hóa của Trung Quốc và kinh nghiệm cho thành phố Hồ Chí Minh trình bày các nội dung: Chính sách phát huy và bảo tồn giá trị di sản văn hóa để phát triển du lịch ở Trung Quốc; Đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch di sản văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf9p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X" trình bày một cách khách quan về lịch sử nước ta từ khi xuất hiện con người đứng thẳng khôn ngoan (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tục của các nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf337p bakerboys08 15-07-2022 15 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf354p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 12" trình bày các nội dung: Miền Bắc trong thời kỳ khôi phục, cải tạo và bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa (1954 - 1960); miền Nam dưới sự thống trị của Mỹ và chính quyền Sài Gòn, nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị, giữ gìn và phát triển lực lượng, tiến lên tổng khởi nghĩa (1954-1960). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf264p bakerboys08 15-07-2022 5 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phát triển văn hóa
p_strCode=phattrienvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2