intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý chủ chốt cấp cơ sở

Xem 1-20 trên 27 kết quả Quản lý chủ chốt cấp cơ sở
 • Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, trong những năm qua nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa đất nước từng bước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến tới thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Hiện nay, nhân dân ta đang nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh quá trình đổi mới nhằm thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển kinh...

  pdf82p dellvietnam 24-08-2012 276 52   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện đất nước, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở phải không ngừng nâng cao trình độ tư duy lý luận và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trong thực tiễn. Chính đội ngũ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở là người giữ vai trò quan trọng, là cấp cuối cùng, trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, biến nó...

  pdf106p dellvietnam 24-08-2012 122 40   Download

 • Lịch sử của thông tin đã có từ xưa, song mãi đến tận những năm 40 của thế kỷ XX thông tin mới vươn lên để trở thành một mũi nhọn của thời đại. Đặc biệt sau khi nhà bác học Mỹ C.Sannon vào năm 1948 tìm ra lý thuyết thông tin, khái niệm "thông tin" và các phương pháp nghiên cứu có liên quan tới thông tin mới được sử dụng rộng rãi trong hầu khắp các lĩnh vực của tự nhiên và xã hội. Ngày nay, trong các nguồn lực phát triển xã hội, ngoài vật liệu...

  pdf99p dellvietnam 24-08-2012 132 45   Download

 • Trong những năm vừa qua, thế giới đã xảy ra biết bao nhiêu những biến động to lớn trên rất nhiều phương diện, nhưng công cuộc đổi mới ở Việt Nam vẫn giành được những thành tựu quan trọng, được bạn bè thế giới khâm phục. Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, sự nghiệp đổi mới của nước ta đang đứng trước những thời cơ và cả thách thức mới, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, phán đoán, xử lý kịp thời mới có thể giữ vững ổn định chính trị và tiếp tục phát triển...

  pdf106p vascaravietnam 16-08-2012 232 109   Download

 • Là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, đạo đức đã sớm xuất hiện trong lịch sử loài người và khẳng định vai trò to lớn trong việc đảm bảo sự ổn định, phát triển của mỗi chế độ xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng đạo đức của con người nói chung, cán bộ lãnh đạo nói riêng là vấn đề mà mọi chế độ xã hội từ trước tới nay đều quan tâm. Để lãnh đạo quản lý nhà nước, thúc đẩy đất nước phát triển theo mục tiêu của Đảng và nhân dân ta đã...

  pdf98p dellvietnam 24-08-2012 194 90   Download

 • Qua kết quả nghiên cứu thực trạng về các năng lực lao động, quản lý ở đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, qua tìm hiểu những khó lhăn họ đang gặp phải cho thấy Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở xã cần phải có các chính sách đào tạo nâng cao trình độ văn hóa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở đội ngũ cán bộ này để họ đáp ứng tốt các yêu cầu công việc mới ở cấp...

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 155 31   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về công tác cán bộ, chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay; luận văn làm rõ những nội dung chất lượng cần thiết của đội ngũ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay.

  pdf26p phungducluan 01-06-2017 45 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích thực trạng đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đảm bảo về cơ cấu, số lượng, cơ bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở địa phương góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  pdf114p sosua999 14-07-2020 10 3   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng về công tác cán bộ, chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa 8 dân chủ nhân dân Lào hiện nay; luận văn làm rõ những nội dung chất lượng cần thiết của đội ngũ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay.

  pdf130p anhinhduyet000 01-07-2019 7 2   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm làm rõ bản chất, đặc trưng của năng lực tư duy lý luận và vai trò của nó đối với hoạt động lãnh đạo; phân tích rõ thực trạng đội ngũ cán bộ; đề xuất một số quan điểm, giải pháp cơ bản nâng cao hơn nữa năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở tỉnh Lạng Sơn hiện nay.

  pdf27p hieuminhdo 03-09-2019 10 1   Download

 • NGUYỄN THỊ HUỆ (*) Trong bài viết này, tác giả cho rằng, thông tin đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong việc xây dựng và ra quyết định của cấp lãnh đạo, quản lý nói chung và của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở nói riêng. Vì vậy, để phát huy vai trò của thông tin, không những cần đảm bảo nguồn cung cấp thông tin, độ chính xác và sự đa dạng của thông tin, mà điều không kém phần quan trọng là phải nâng cao trình độ, năng lực nắm bắt, phân...

  pdf10p bengoan369 08-12-2011 385 71   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng về công tác cán bộ, chất lượng của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay; luận văn làm rõ những nội dung chất lượng cần thiết của đội ngũ và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay.

  pdf130p phungducluan 01-06-2017 47 11   Download

 • Nội dung của luận văn gồm 3 chương được trình bày như sau: Cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện; Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2005-2015; Phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở thủ đô Viêng Chăn,Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 5 0   Download

 • Nâng cao năng lực tư duy lý luận cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài. Bởi lẽ, năng lực tư duy lý luận là cơ sở quan trọng để cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh hoạch định đường lối, chủ trương, chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Đường lối, chủ trương của Đảng là đường lối chung, khái quát ở tầm vĩ mô, khi triển khai ở các địa phương đặc biệt là ở cấp tỉnh đòi hỏi một sự năng động,...

  pdf100p vascaravietnam 15-08-2012 240 66   Download

 • Nhân sự cao cấp đang trở thành một trong những yếu tố sống còn đối với sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thế nhưng, lại có một thực tế rằng, các doanh nghiệp vẫn thường “kêu cứu” vì tình trạng thiếu hụt nhân sự cao cấp. Vậy nhân sự cao cấp là gì? Những ai được gọi là nhân sự cao cấp và họ cần có những phẩm chất gì. Nhân sự cao cấp – số ít quan trọng Trong một doanh nghiệp, người ta thường chia ra một cách tương đối như sau: staff (nhân viên), manager (quản lý), leader...

  pdf3p bunrieu 14-07-2010 107 32   Download

 • Nhân sự cao cấp đang trở thành một trong những yếu tố sống còn đối với sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Thế nhưng, lại có một thực tế rằng, các doanh nghiệp vẫn thường “kêu cứu” vì tình trạng thiếu hụt nhân sự cao cấp. Vậy nhân sự cao cấp là gì? Những ai được gọi là nhân sự cao cấp và họ cần có những phẩm chất gì.

  pdf5p daukho51 16-01-2011 57 9   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã và từ thực tiễn đánh giá chất lượng cán bộ chủ chốt tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

  pdf122p anhinhduyet000 01-07-2019 13 4   Download

 • Đối với một nhà lãnh đạo, kỹ năng chủ chốt nhất là phát triển khả năng của bạn để có ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh mình. Cách tốt nhất và đơn giản nhất để gây ảnh hưởng tới một ai đó là tìm ra cái mà người ta cần và cung cấp những thứ ấy cho họ. 5. Lãnh đạo dựa trên sự khác biệt về phong cách Điều này nghe thì có vẻ đơn giản nhưng có một vấn đề ở đây: không phải ai cũng giống tôi và không phải ai cũng giống bạn....

  pdf9p zahu1234 22-09-2010 99 16   Download

 • Máy chủ CSDL giữ vị trí then chốt trong việc giải quyết các vấn đề của hệ quản lý thông tin. Server phải quản lý nột cách đáng tin cậy khối lượng lớn dữ liệu trong môi trường nhiều người dùng giúp User có thể truy cập đồng thời cùng một dữ liệu. Các thao tác phỉa hoàn thành với hiệu năng cao nhất

  pdf43p suthebeo 17-07-2012 37 7   Download

 • Chỉ thị số 90-CT về việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ chủ chốt ở các cơ quan Trung ương và Uỷ ban nhân dân các cấp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  pdf2p lawgd9 22-11-2009 63 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1252 lượt tải
368 tài liệu
1158 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý chủ chốt cấp cơ sở
p_strCode=quanlychuchotcapcoso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2