Quy định nâng bậc lương

Xem 1-20 trên 74 kết quả Quy định nâng bậc lương
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 195 29   Download

 • Quyết định 2105/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

  doc7p dangngoclan 19-08-2009 298 34   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf6p daumeoduoicop 26-03-2010 158 32   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t...

  pdf8p vienthieu 31-12-2010 122 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  pdf7p inoneyear 07-04-2010 179 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC BỘ NỘI VỤ BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf11p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 88 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

  pdf9p kuckucucu 16-05-2012 57 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, CÔNG VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p stingdautaydo 07-12-2012 37 4   Download

 • Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 08/2012/QĐ-UBND Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và lao động hợp đồng tỉnh Ninh Bình lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  doc2p juliakaka 17-06-2014 28 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN VÀ NÂNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ

  pdf3p nhanhoxihxih 07-11-2012 23 0   Download

 • Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung điều 1 bản quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ban hành kèm theo quyết định số 68/2014/QĐ-UBND 25/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 2 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

  pdf7p luatsuminhtri 25-06-2013 49 5   Download

 • Quyết định số 16/2005/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và công nghệ ban hành

  pdf1p lawvhxh9 19-11-2009 54 3   Download

 • Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành

  pdf7p lawttnh14 13-11-2009 49 2   Download

 • Quyết định 48/2013/QĐ-UBND về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Phước.

  doc9p juliakaka 17-06-2014 35 2   Download

 • Thông tư số 03/2005/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

  pdf10p lawvhxh10 19-11-2009 78 6   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THĂNG CẤP BẬC HÀM, NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI SĨ QUAN, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN KHI NGHỈ HƯU Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Ch...

  pdf9p luatsuminhtri 25-06-2013 64 6   Download

 • Quyết định 16/2005/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc

  doc5p diemuyen 19-08-2009 73 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 11-LB/TT về chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp do Bộ Lao động, thương binh và xã hội- Ban Tổ chức Chính phủ - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25-CP ngày 23-05-1993 của Chính phủ

  pdf7p lawbmhc9 24-11-2009 79 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

  pdf5p giaythethao 09-10-2012 46 5   Download

Đồng bộ tài khoản