Tín phiếu kho bạc

Xem 1-20 trên 95 kết quả Tín phiếu kho bạc
 • Đề tài Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu trình bày về lý thuyết và phân loại 3 loại hình trên. Tín phiếu kho bạc là giấy vay nợ ngắn hạn của Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành để bù đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách và là công cụ quan trọng để NHTW điều hành chính sách tiền tệ.

  pdf23p vespa_12 14-04-2014 104 34   Download

 • Là phương tiện điều chỉnh tính thanh khoản và làm nguồn cung cấp vốn cho vay của các ngân hàng.Các thương phiếu có mức độ rủi ro cao hơn tín phiếu kho bạc nhưng mức lãi suất chiết khấu cũng cao hơn.Thương phiếu do người mua chịu lập ra gọi là lệnh phiếu.Thương phiếu do người bán chịu lập ra gọi là hối phiếu c

  ppt30p nhuvaythui 20-06-2013 168 39   Download

 • Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành có kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước và là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ. (tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành). Tín phiếu kho bạc thường có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh giá. Tín phiếu kho bạc thường được coi là không có...

  pdf7p ba3333 09-05-2011 263 105   Download

 • Các công cụ lưu thông trên thị trường tiền tệ Tín phiếu kho bạc - Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của chính phủ do Kho bạc phát hành để bù đắp cho những thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước. - Tín phiếu kho bạc thuộc loại chứng khoán chiết khấu. Đó là loại chứng khoán không được nhà phát hành trả lãi song lại được bán với giá chiết khấu tức là giá thấp hơn mệnh giá.

  doc3p thaoly_yen 10-03-2013 360 50   Download

 • Thông tư 19/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc đấu thầu tín phiếu kho bạc và trái phiếu ngoại tệ qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  doc15p sontinh 18-08-2009 149 33   Download

 • Nội dung của bài 3 Thị trường tiền nằm trong bài giảng Thị trường tài chính nhằm trình bày về các công cụ thị trường tiền, các loại hình công cụ thị trường tiền, tín phiếu kho bạc, tín phiếu công ty. Có thời hạn gốc từ một năm trở xuống.

  ppt23p idol_12 05-05-2014 234 20   Download

 • XÁC ĐỊNH LÃI SUẤT TRÚNG THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC KHI PHÁT HÀNH THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

  pdf3p tuanloc_muido 06-12-2012 183 15   Download

 • Công văn 170/CV-NH14 của Ngân hàng Nhà nước về việc bán và thanh toán tín phiếu kho bạc đấu thầu qua Ngân hàng Nhà nước khi đến hạn

  doc2p nguyetnga 19-08-2009 111 13   Download

 • Ngân hàng nhà nước với vai trò làm đại lý cho Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành tín phiếu kho bạc để huy động vốn ngắn hạn, được tổ chức đấu thầu qua Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước. Trước thời điểm ban hành Thông tư 106, tín phiếu kho bạc được các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng chủ yếu trong các giao dịch thị trường tiền tệ với Ngân hàng nhà nước.

  pdf5p bibocumi15 16-11-2012 74 11   Download

 • MẪU HỢP ĐỒNG BÁN TÍN PHIẾU KHO BẠC TRỰC TIẾP CHO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

  pdf2p tuanloc_muido 06-12-2012 88 10   Download

 • BẢN ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 106/2012/TTLT-BTC-NHNN ngày 28/6/2012 hướng dẫn việc phát hành tín phiếu kho bạc qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

  pdf1p tuanloc_muido 06-12-2012 68 6   Download

 • Mẫu số 02/TPKB NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------Số: …../TB-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……., ngày …. tháng …. năm …. THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Phiên …./200…. ngày … tháng …. năm 200… Theo đề nghị của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước), Ngân hàng Nhà nước thông báo chi tiết đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Phiên ... /200... ngày.... tháng.... năm 200...

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 59 4   Download

 • Mẫu số 05/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC XẾP THEO LÃI SUẤT PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Số TT I 1 Nội dung Kỳ hạn X ngày Khối lượng không cạnh tranh lãi suất Tên thành viên Khối lượng đăng ký (đồng) Lãi suất đăng ký (%/năm) Ghi chú

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 35 4   Download

 • Mẫu số 01A/TPKB Tên TCTD -------Số: ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…., ngày …. tháng …. năm …. GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC Kính gửi: - Sở Giao dịch NHNN Việt Nam - Cục Công nghệ tin học Tên Tổ chức tín dụng:

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 38 3   Download

 • Mẫu số 01B/TPKB Tên TCTD -------Số: ….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……., ngày …. tháng …. năm …. GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI VÀ THU HỒI MÃ KHÓA TRUY CẬP, CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ THAM GIA NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC Kính gửi: - Sở Giao dịch NHNN Việt Nam - Cục Công nghệ Tin học

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 32 3   Download

 • Mẫu số 04/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Nội dung Khối lượng đăng ký (đồng) Lãi suất đăng ký (%/năm) Ghi chú Khối lượng không cạnh tranh lãi suất Khối lượng cạnh tranh lãi suất Kỳ hạn Y NH B NHC

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 27 3   Download

 • Mẫu số 6B/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC THEO NGÂN HÀNG PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Lãi suất trúng thầu (Bqgq) Số TT I 1 1.1 1.2 2 II III NH A Nội dung Lãi suất đăng ký (%/năm) Khối lượng đăng ký (đồng) Khối lượng trúng thầu KL không trúng thầu Số tiền phải TT

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 29 3   Download

 • Mẫu số 6A/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Khối lượng trúng thầu (đồng) Lãi suất trúng thầu (Bqgq) Số TT I 1 Nội dung Tên thành viên Lãi suất đăng ký (%/năm) Khối lượng đăng ký (đồng) Khối lượng trúng thầu KL không trúng thầu Số tiền phải TT Kỳ hạn X ngày Khối lượng không cạnh tranh lãi suất ...

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 35 2   Download

 • Mẫu số 07/TPKB NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỞ GIAO DỊCH -------Số: …../BC-SGD3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Hà Nội, ngày …. tháng …. năm …. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC Phiên: …. năm …. ngày … tháng …. năm… Sở Giao dịch NHNN báo cáo kết quả đấu thầu Phiên ... như sau: 1. Thành phần tham gia và quy trình mở thầu theo đúng quy định. 2. Hình thức đấu thầu: cạnh tranh/kết hợp 3.

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 32 2   Download

 • Cách thức thực hiện: Nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện - Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu C1-02/NS), hoặc Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ (mẫu C1-03/NS), hoặc Bảng kê nộp thuế (mẫu 01/BKNT) trong trường hợp Kho bạc Nhà nước đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế. - Thông báo thu của cơ quan có thẩm quyền. b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) ...

  doc2p batrinh 19-08-2009 529 82   Download

Đồng bộ tài khoản