intTypePromotion=1
ADSENSE

Vương quốc Phú Nam

Xem 1-20 trên 269 kết quả Vương quốc Phú Nam
 • Tiếp tục phần 1, phần 2 của sách Vững bước trên đường đổi mới (2015 – 2017): Tập 2` trình bài các bày viết vê tăng cường hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng chung, xây dựng một lớp thanh niên có tâm, có trí, có tài, có tính tự trọng và tự chủ, kiên quyết chống tham nhũng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả,.. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf325p lavender2022 27-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết bình luận án lệ này có thể cung cấp thông tin tham khảo phục vụ đàm phán cải tổ ISDS, cũng như đề xuất giải pháp quản trị doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam nhằm hạn chế rủi ro khiếu kiện đầu tư quốc tế.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 5 0   Download

 • rên cơ sở nghiên cứu những quy định của pháp luật quốc tế, nghiên cứu lý luận, đánh giá thực trạng về ATVSLĐ ở Việt Nam làm rõ những bất cập trong hệ thống pháp luật hiện hành, những vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện những quy định đã hoặc chưa phù hợp để đưa ra đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, có tính đến việc học tập kinh nghiệm quốc tế về xây dựng pháp luật ATVSLĐ.

  pdf124p badbuddy08 16-03-2022 5 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu những lý luận cơ bản về quyền bình đẳng của phụ nữ theo Công ước CEDAW, lý luận và thực tế về quyền bình đẳng của phụ nữ Việt Nam hiện nay; tập trung phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý về quyền bình đẳng của phụ nữ, đồng thời cũng phân tích và đánh giá thực trạng về bình đẳng giới ở Việt Nam hiện nay, những thành quả đạt được và những vướng mắc cần giải quyết. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf115p badbuddy08 16-03-2022 4 3   Download

 • Trong đề tài này, người viết tìm hiểu, nghiên cứu các quy định của pháp luật và trên cơ sở tổng hợp những ý kiến khác nhau bàn về vấn đề này nhằm mục đích chỉ ra những ưu điểm, cũng như những nhược điểm còn chưa phù hợp, những vướng mắc khi áp dụng pháp luật vào giải tranh chấp quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất có sự tham gia của người Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Tòa án.

  pdf144p badbuddy07 26-02-2022 1 0   Download

 • Quyết định số 477/2021/QĐ-BCT ban hành về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 947/2021/QĐ-BCT ban hành về việc điều tra áp dụng Biện Pháp Chống Bán Phá Giá Đối Với Một Số Sản Phẩm Vật Liệu Hàn Có Xuất Xứ Từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, Vương Quốc Thái Lan Và Ma-Lai-Xi-A. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc8p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 1578/2021/QĐ-BCT ban hành về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại.

  doc5p hoadaquy852 16-02-2022 5 0   Download

 • Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-Len. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ô-man về vận tải hàng không giữa và qua lãnh thổ hai nước. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 5 0   Download

 • Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về vấn đề lao động của thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và phái đoàn thường trực tại tổ chức quốc tế.

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Hồi giáo Bru-nây Đa-rút-xa-lam về sửa đổi Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 9 0   Download

 • Nghị quyết 123/NQ-CP năm 2021 ban hành về việc ký hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Hợp tác phát triển trong Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2020 – 2025.

  doc1p hoadaquy852 16-02-2022 1 0   Download

 • Nghị định 09/2022/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương, hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len.

  doc46p hoaquynh70 28-01-2022 4 0   Download

 • Nghị định 11/2022/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 103/2020/nđ-cp ngày 04 tháng 9 năm 2020 của chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh Châu âu để hướng dẫn thực hiện việc chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang liên minh Châu âu và liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc44p hoaquynh70 28-01-2022 2 0   Download

 • Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ban hành về việc quy định chi tiết một số điều của nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc27p hoaquynh70 28-01-2022 2 0   Download

 • Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ban hành về việc biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len giai đoạn 2021 - 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoaquynh70 28-01-2022 10 0   Download

 • Nghị định số 83/2021/NĐ-CP ban hành về việc biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ vương quốc Campuchia giai đoạn 2021 - 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc8p hoaquynh70 28-01-2022 1 0   Download

 • Bài giảng môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2020-2021 - Tuần 32: Tập đọc Vương quốc vắng nụ cười (Trường Tiểu học Thạch Bàn B) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh luyện đọc trôi trảy bài tập đọc, biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả; hiểu nội dung: cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán;... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt15p maclangthien 24-01-2022 2 0   Download

 • Thị trường chứng khoán (TTCK) có tầm quan trọng lớn trong việc huy động vốn của doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Chúng ta cần nhìn nhận lại thực trạng TTCK trong những năm qua, xác định được những cơ hội và thách thức để có những giải pháp phát triển phù hợp nhằm phát huy lợi thế chung của khu vực Asean để từng bước xây dựng một khu vực năng động, có tính cạnh tranh cao trên thế giới, đem lại sự thịnh vượng chung cho nhân dân và các quốc gia Asean.

  pdf9p vimichaeldell 04-12-2021 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vương quốc Phú Nam
p_strCode=vuongquocphunam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2