intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tập hợp quy địnhvề quyền dân sự về sở hữu

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 11 tài liệu

1.643
lượt xem
181
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Tập hợp quy địnhvề quyền dân sự về sở hữu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập các quyền chung của công dân về sỡ hữu quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động (sau đây gọi chung là quan hệ dân sự).

Lưu

Tài liệu trong BST: Tập hợp quy địnhvề quyền dân sự về sở hữu

 1. Thông tư 57-TC/TCT

  pdf 2p 81 2

  Thông tư 57-TC/TCT về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/CP ngày 3/8/1996 bổ sung Điều 10 của Nghị định số 60/CP ngày 5/7/1994 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị

 2. Quyết định số 101/2001/QĐ-UB

  pdf 2p 11783 1

  Quyết định số 101/2001/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đối với diện tích đất vượt hạn mức đất ở theo qui định khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 3. Quyết định số 91/2001/QĐ-UB

  pdf 2p 133 2

  Quyết định số 91/2001/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 ban hành “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng...

 4. Quyết định số 38/2000/QĐ-UB

  pdf 2p 169 3

  Quyết định số 38/2000/QĐ-UB về việc ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất đô thị ; thủ tục chuyển quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 5. Nghị định số 19/2000/NĐ-CP

  pdf 2p 120 3

  Nghị định số 19/2000/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

 6. Quyết định số 225/2003/QĐ-UB

  pdf 3p 83 4

  Quyết định số 225/2003/QĐ-UB về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh, để sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 04/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003

 7. Quyết định số 77/2003/QĐ-UB

  pdf 2p 99 3

  Quyết định số 77/2003/QĐ-UB về việc thu tiền sử dụng đất đối với một số trường hợp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành, để bổ sung Điều 1 Quyết định số 101/2001/QĐ-UB ngày 31/10/2001 của UBND Thành phố về thu tiền sử dụng đất theo Nghị định 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đối với một số trường hợp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố...

 8. Quyết định số 97/2004/QĐ-UB

  pdf 2p 155 6

  Quyết định số 97/2004/QĐ-UB về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành, để Điều chỉnh, bổ sung một số Điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 158/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 của UBND Thành phố về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, hoặc bảo lãnh, góp vốn bằng giá trị...

 9. Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC

  pdf 9p 118 4

  Thông tư số 1417/1999/TT-TCĐC về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Tổng cục Địa chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2