Tìm hiểu pháp luật về báo chí Việt Nam qua 11 văn bản luật dành cho sinh viên báo chí

Chia sẻ: Nang Na | Ngày: | 9 tài liệu

0
908
lượt xem
16
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tìm hiểu pháp luật về báo chí Việt Nam qua 11 văn bản luật dành cho sinh viên báo chí
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Quyết định về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ văn hóa và du lịch " hay nghị định ban hành qui chế hoạt động của báo chí việt nam liên quan đến nước ngoài là một trong số những nội dung của một số văn bản pháp luật báo chí Việt nam chia sẻ cùng các bạn dưới đây. Văn bản luật tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tìm hiểu pháp luật về báo chí Việt Nam qua 11 văn bản luật dành cho sinh viên báo chí

 1. Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BVHTT-BTC hướng dẫn hỗ trọ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương giai đoạn 2006 - 2010

  doc 6p 124 4

  Báo chí ở Trung ương ưu tiên các đề tài phản ánh: + Về lịch sử, về các thời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hoá dân tộc. + Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại.

 2. Quyết định 77/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

  doc 4p 127 9

  Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn hoặc phối hợp cùng người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

 3. Quyết định 03/2007/QĐ-BVHTT về việc ban hành quy chế cải chính trên báo chí

  doc 4p 88 3

  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh 1. Phạm vi điêu chỉnh: Quy chế này quy định việc cải chính, đăng, phát ý kiến của cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là tổ chức), cá nhân về những nội dung như quy định tại Điều 2 của Quy chế này

 4. Thông tư liên tịch 84/TTLB của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá-Thông tin

  doc 8p 148 5

  Thông tư liên tịch 84/TTLB của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

 5. Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của bộ văn hóa thể thao và du lịch

  pdf 7p 66 4

  Quyết định số 44/2008/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 6. Nghị định số 98/1997/NĐ-CP ban hành qui chế hoạt động của báo chí việt nam liên quan đến nước ngoài

  pdf 7p 93 11

  Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Để tăng cường quản lý và đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin và Bộ trưởng Bộ ngoại giao,

 7. Hướng dẫn thi hành những qui định chung về luật báo chí

  pdf 26p 384 114

  Cơ quan báo chí có trách nhiệm tiếp nhận và đăng, phát kiến nghị, phê bình, tin, bài, ảnh và các tác phẩm báo chí khác của công dân có nội dung phù hợp với tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, định hướng thông tin và không vi phạm Điều 10 của Luật Báo chí và những quy định cụ thể trong Nghị định này

 8. Văn bản luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí số 12/1999/ QH10 ngày 12 tháng 6 năm 1999

  pdf 11p 143 47

  Căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 28 tháng 12 năm 1989

 9. Thông tư liên tịch số 18/2012/TTLT-BTC : Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương giai đoạn 2011 - 2015

  pdf 9p 34 1

  Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Đồng bộ tài khoản