intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản luật về thành lập thôn, xã đặc biệt

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 12 tài liệu

1.075
lượt xem
203
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Văn bản luật về thành lập thôn, xã đặc biệt
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 –2015; Thông tư 01/2012/TT-UBDT ngày 24/10/2012 của Uỷ ban dân tộc Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 –2015.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về thành lập thôn, xã đặc biệt

 1. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf 22p 265 31

  Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban Dân tộc - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 2. Quyết định số 2108/QĐ-UBND

  pdf 4p 51 1

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 30/2012/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

 3. Quyết định số 330/QĐ-UBDT

  pdf 10p 58 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH “XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012-2015”

 4. Thông tư số 01/2012/TT-UBDT

  pdf 11p 54 3

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2012/QĐ-TTg NGÀY 18/7/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012-2015

 5. Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg

  pdf 5p 52 0

  QUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2012 - 2015

 6. Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT

  pdf 15p 93 7

  Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban Dân tộc - Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

 7. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-UBDT-KHĐT- TC-XD-NNPTNT

  pdf 21p 159 24

  Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 01/2008/ttlt-ubdt-khđt- tc-xd-nnptnt', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT

  pdf 16p 97 6

  Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban Dân tộc - Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

 9. Quyết định số 2227/QĐ-UBND

  pdf 3p 64 1

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÉT DUYỆT THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ THUỘC KHU VỰC I, II, III GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 TỈNH BẮC KẠN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2