Bài giảng bệnh lý học thú y : Rối loạn chuyển hoá các chất part 1

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
18
download

Bài giảng bệnh lý học thú y : Rối loạn chuyển hoá các chất part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại cương về chuyển hoá Gluxit 1.1.1.Vai trò và đường đi của Gluxit trong cơ thể - G là nguồn năng lượng chủ yếu và trực tiếp của nă cơ thể - Tham gia cấu trúc tế bào (AND, ARN, mucopolysacarit, heparin,...) + Chuyển hoá: Từ tinh bột, đường glucoza niêm mạc ruột tĩnh mạch cửa gan glycogen Glucoza huyết màng tế bào cung cấp năng lượng (ATP), tổng hợp axit béo nă và một số axit amin.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng bệnh lý học thú y : Rối loạn chuyển hoá các chất part 1

  1. Ch­¬ng Ch­¬ng III Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ c¸c chÊt I. Rèi lo¹n chuyÓn ho¸ Gluxit 1.1. 1.1. §¹i c­¬ng vÒ chuyÓn ho¸ Gluxit 1.1.1.Vai 1.1.1.Vai trß vµ ®­êng ®i cña Gluxit trong c¬ thÓ thÓ - G lµ nguån n¨ng l­îng chñ yÕu vµ trùc tiÕp cña ng c¬ c¬ thÓ - Tham gia cÊu tróc tÕ bµo (AND, ARN, Tham mucopolysacarit, mucopolysacarit, heparin,...) + ChuyÓn ho¸: Tõ tinh bét, ®­êng glucoza ChuyÓn niªm m¹c ruét tÜnh m¹ch cöa gan glycogen Glucoza huyÕt mµng tÕ bµo cung cung cÊp n¨ng l­îng (ATP), tæng hîp axit bÐo ng vµ mét sè axit amin.
  2. 1.1.2. §iÒu hoµ chuyÓn ho¸ gluxit  Nguån Nguån bæ sung Glucoza huyÕt Nguån tiªu thô Nguån bæ sung: - Gluxit thøc ¨n sau b÷a ¨n Gluxit - Glycogen cña gan - Glycogen cña c¬ - Glucoza t©n t¹o ë gan tõ axit amin vµ c¸c axit bÐo. Nguån Nguån tiªu thô: - Gi¸ng ho¸ trong tÕ bµo ®Ó cung cÊp n¨ng l­îng - Tæng hîp thµnh lipit vµ axit amin. - Th¶i qua thËn khi v­ît ng­ìng trong m¸u.
  3. §iÒu hoµ néi tiÕt  - Insulin: lµm gi¶m glucoza huyÕt rÊt nhanh vµ lµm m¹nh m¹nh nhê hai t¸c dông: + §­a nhanh chãng glucoza qua mµng vµo tÕ ­a bµo + Lµm gi¶m qu¸ tr×nh t¹o glucoza tõ glycogen, L, Lµm nh P. P. - Adrenalin: T¨ng gi¸ng ho¸ glycogen g©y t¨ngng nhanh nhanh vµ t¨ng cao glucoza huyÕt, t¨ng axit ng lactic vµ thÓ xªton trong m¸u. T¸c dông cña Adrenalin Adrenalin nhanh nh­ng kh«ng bÒn. - Glucagon: g©y t¨ng glucoza huyÕt gièng nh­ ng Adrenalin, nh­ng t¸c dông æn ®Þnh vµ kÐo dµi h¬n. h¬n.
  4. - Glucococticoit: G©y t¨ng Glucoza huyÕt b»ng Glucococticoit: G©y ng c¸ch c¸ch ng¨n c¶n glucoza thÊm vµo tÕ bµo (trõ tÕ c¶n bµo bµo n·o) vµ t¨ng t©n t¹o glucoza tõ protit. - STH (tøc GH) øc chÕ hexokinaza t¨ng gi¸ng ng ho¸ ho¸ glycogen, ho¹t ho¸ insulinaza, g©y t¨ng ng glucoza huyÕt m¹nh mÏ, cã thÓ g©y glucoza niÖu. niÖu. - Men insulinaza vµ kh¸ng thÓ chèng insulin vµ (trong (trong bÖnh lý) g©y t¨ng Glucoza huyÕt do ph¸ ng huû huû insulin. §iÒu hoµ ThÇn kinh: ThÇn kinh t¸c ®éng lªn ThÇn chuyÓn ho¸ gluxit th«ng qua viÖc ®iÒu chØnh t¨ng hay gi¶m tiÕt c¸c hormon ®· nãi ë trªn ng (stress, sî h·i, tøc giËn, xóc ®éng…) ®Òu g©y t¨ng glucoza huyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản