Bài giảng: Chiến lược cấp công ty

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
8
download

Bài giảng: Chiến lược cấp công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược cấp công ty là hệ thống những chiến lược tổng quát, có thể áp dụng quát, cho các công ty đa ngành hoặc đơn đơn ngành trong phạm vi quốc gia hoặc đa quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Chiến lược cấp công ty

 1. CHIẾN LƯỢC CẤP CÔNG TY
 2. KHÁI NIỆM Chiến lược cấp công ty là hệ thống những chiến lược tổng quát, có thể áp dụng quát, cho các công ty đa ngành hoặc đơn đơn ngành trong phạm vi quốc gia hoặc đa quốc gia. gia.
 3. 1. Tăng trưởng tập trung trư CÁC 2. Hội nhập dọc CHIẾN 3. Hội nhập ngang LƯỢC 4. Tăng trưởng đa dạng trư CẤP 5. Suy giảm CÔNG TY 6. Điều chỉnh
 4. 1. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG LƯ TRƯ Chiến lược tăng trưởng tập trung: là chiến trư trung: lược gia tăng doanh số và lợi nhuận thông qua đặt trọng tâm vào sản phẩm và thị trường, áp dụng đối với các thị trường trường, trư còn khả năng khai thác. thác.
 5. MA TRẬN ANSOFF Saûn phaåm hieän taïi aûn Saûn phaåm môùi aûn Thò tröôøng hò hieán Chieán löôïc xaâm hieán Chieán löôïc phaùt hieän taïi nhaäp thò tröôøng trieån saûn phaåm Thò tröôøng hò hieán Chieán löôïc phaùt hieán Chieán löôïc ña môùi trieån thò tröôøng daïng hoùa
 6. Designing the Business Portfolio: Developing Growth Strategies Existing New products products Existing 3. Product 1. Market markets development penetration New 2. Market 4. Diversification markets development
 7. CÁC CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG TẬP TRUNG LƯ TRƯ 1. Chiến lược xâm nhập thị trường: đẩy trường: mạnh doanh số thông qua họat động marketing. marketing. 2. Chiến lược phát triển thị trường: tìm trường: kiếm thị trường mới. trư mới. 3. Chiến lược phát triển sản phẩm: chịu phẩm: tác động rất lớn bởi họat động R&D. R&D.
 8. 2. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP LƯ Chiến lược phát triển hội nhập (hội nhập dọc) dọc): là chiến lược gia tăng doanh số và lợi nhuận thông qua việc công ty đảm nhận luôn khâu cung ứng nguyên liệu hoặc khâu phân phối sản phẩm nhằm đảm bảo lợi thế cạnh tranh lâu dài. dài.
 9. CÁC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HỘI NHẬP LƯ 1. Chiến lược hội nhập về phía sau: tham gia sau: vào yếu tố đầu vào, sở hữu hay kiểm soát vào, nguồn cung ứng. ứng. 2. Chiến lược hội nhập về phía trước: tham gia trước: vào yếu tố đầu ra, sở hữu hay kiểm soát hệ ra, thống phân phối. phối. * Cần phân biệt giữa hội nhập hoàn toàn và hội nhập từng phần trong chiến lược phát triển hội nhập. nhập.
 10. 3. CHIẾN LƯỢC HỘI NHẬP NGANG LƯ Chiến lược hội nhập ngang: kết hợp hài ngang: hòa các chiến lược tăng trưởng hướng trư đến những mục tiêu chiến lược lâu dài. dài. 1. Chiến lược hợp nhất: sáp nhập các doanh nhất: nghiệp riêng lẻ. lẻ. 2. Chiến lược mua lại: mua lại một bộ phận lại: hoặc toàn bộ doanh nghiệp. nghiệp. 3. Liên minh chiến lược: hợp lực trên một lĩnh ợc: vực hoặc thực hiện dự án. án.
 11. 4. CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ĐA DẠNG LƯ TRƯ Chiến lược tăng trưởng đa dạng (đa trư dạng hóa): là chiến lược gia tăng hóa) doanh số và lợi nhuận thông qua việc tham gia vào các ngành kinh doanh khác. khác.
 12. CÁC CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ĐA DẠNG LƯ TRƯ 1. Chiến lược đa dạng hóa đồng tâm: sản phẩm tâm: mới phù hợp với công nghệ hiện có phục vụ thị trường mới. trư mới. 2. Chiến lược đa dạng hóa hàng ngang: sản ngang: phẩm mới theo công nghệ mới nhằm bổ sung cho thị trường hiện tại. trư tại. 3. Chiến lược đa dạng hóa hỗn hợp: sản phẩm hợp: mới theo công nghệ mới phục vụ thị trường trư mới. mới.
 13. 5. CÁC CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM LƯ 1. Chỉnh đốn: là chiến lược có tính tạm thời ốn: nhằm củng cố hiệu quả họat động kinh doanh thông qua tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, suất, thu hồi một phần vốn,… vốn, - Cắt giảm sản lượng. ợng. - Giảm đầu tư. - Tinh giảm lao động. ộng. - Tiết giảm chi phí phân phối. phối. - Tái cơ cấu chủng lọai hàng hóa. hóa. - Đóng cửa các đơn vị họat động không hiệu quả. đơn quả.
 14. CÁC CHIẾN LƯỢC SUY GIẢM (t.t) LƯ 2. Thu hồi hoặc rút bớt vốn đầu tư: bán bớt một phần để tập trung đầu tư vào nơi hấp dẫn hơn. 3. Thu họach: khai thác cạn kiệt các đơn vị họach: đơn không còn khả năng phát triển. triển. 4. Giải thể (thanh toán): chấm dứt họat toán) động. ộng.
 15. 6. CÁC CHIẾN LƯỢC ĐIỀU CHỈNH LƯ 1. Điều chỉnh các giải pháp tác nghiệp: chính nghiệp: sách sử dụng lao động; chính sách huy động và ộng; sử dụng vốn; marketing; quản lý chất lượng,... vốn; marketing; ợng, 2. Điều chỉnh cơ cấu tổ chức. chức. 3. Điều chỉnh mục tiêu và chiến lược. ợc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản