intTypePromotion=3

Bài giảng Chiến lược kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:205

0
69
lượt xem
15
download

Bài giảng Chiến lược kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích bài giảng này nhằm giới thiệu tổng quan về các bước của qui trình hoạch định chiến lược, giới thiệu các công cụ quản lý hiệu quả nhất cần thiết cho các hoạt động của doanh nghiệp, phát triển tinh thần làm việc theo nhóm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chiến lược kinh doanh - PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn

 1. Please purchase a personal license. CHI N LƯ C KINH DOANH PGS.TS. Nguy n Ng c Sơn Khoa K ho ch và Phát tri n
 2. Môc ®Ých Gi i thi u t ng quan v các bư c c a quy trình ho ch nh chi n lư c Gi i thi u các công c qu n lý hi u qu nh t c n thi t cho các ho t ng c a doanh nghi p Phát tri n tinh th n làm vi c theo nhóm
 3. Ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn Thuyết trình Th o lu n nhóm Bài tập
 4. Tài liệu tham khảo Qu n tr chi n lư c, NXB Th ng kê 2009 K ho ch Kinh doanh, Trư ng i h c Kinh t Qu c dân Hư ng d n L p K ho ch Kinh doanh, David H. Bangs Strategic Management, Planning and Implementation. Concepts and Cases T p chí Nhà qu n lý s 30/2005 Khác
 5. KÕt qu¶ mong ®îi Đối với học viên Tổng hợp ý kiến Đối với giảng viên Trao đổi kinh nghiệm Nâng cao sự hiểu biết ... Và bây giờ... Hãy bắt đầu
 6. L ch s c a chi n lư c Quân s Khoa h c và ngh thu t qu n lý quân s ư c áp d ng vào vi c l p k ho ch và th c hi n trên ph m vi t ng th nh m giành th ng l i cu i cùng Kinh doanh: Chi n lư c là quy trình liên t c nh m t o ra m t v th duy nh t và có giá tr cho công ty – l a ch n các ho t ng khác bi t ho c th c hi n các ho t ng khác i so v i i th c nh tranh Theo M. Porter Chi n lư c ương u v i c nh tranh, là s k t h p gi a m c tiêu c n t t i và các phương ti n mà doanh nghi p c n tìm th c hi n các m c tiêu.
 7. Chi n lư c là gì? Alfred Chander: Chiến lược là việc xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp và thực hiện các chương trình hành động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để ạt được mục tiêu. BCG: Chiến lược là việc phân bổ các nguồn lực sẵn có với mục đích thay đổi thế cân bằng cạnh tranh và chuyển lợi thế cạnh tranh về phía doanh nghiệp.
 8. Chi n lư c (ti p) Chi n lư c kinh doanh là quá trình ph i h p và s d ng h p lý các ngu n l c trong nh ng th trư ng xác nh, nh m khai thác cơ h i kinh doanh, t o ra l i th c nh tranh t o ra s phát tri n b n v ng và n nh cho doanh nghi p. Ngu n l c: Bao g m h u hình và vô hình Th trư ng: Xác nh và c thù. Không th có chi n lư c chung mà ph i luôn g n v i th trư ng c th . Th i cơ: nh ng y u t mang n thành công cho doanh nghi p. L i th c nh tranh: s c m nh vư t tr i và b n v ng trư c th
 9. Chi n lư c ph i t ư c 5P Ploy Mưu lư c Perspective PLAN Position Tri n v ng Ho ch nh V trí Pattern Mô th c
 10. Chi c lư c (ti p) Plan (ho ch nh): Ph i có k ho ch, có tính toán và l trình th c hi n. Ploy (Mưu lư c): Ph i bi t mưu lư c i u ch nh linh ho t nhưng v n gi m c tiêu cu i cùng. Pattern (Mô th c): Mô hình mà ta xây d ng ph i d a trên m t m u nào ó nhưng ph i thay i cho phù h p. Perspective (Tri n v ng): Ph i th y ư c tri n v ng tương lai. Position (V trí): Tri n v ng ư c o b ng chính v trí c a doanh nghi p. M t chi n lư c khi ư c tri n khai th c hi n m t th i gian thì s ph i t ư c v trí nh t nh.
 11. Chi n lư c kinh doanh L i th c nh tranh Thành Chi n lư c b n v ng công K ho ch, mưu lư c Xu th V th T m nhìn
 12. Ba câu h i chi n lư c i v i doanh nghi p DN ang âu? DN mu n i t i âu? Làm th nào làm ư c i u ó?
 13. Qu n tr chi n lư c là c n thi t iv i b t kỳ t ch c nào vì Cách ti p c n ch ng t t hơn là b ng Khuy n khích s thay i Ph i h p các quy t nh qu n tr t i các c p khác nhau Hư ng n l c t i tương lai Phân b ngu n l c hi u qu hơn L i ích v tài chính: tăng doanh thu, tăng l i nhu n, tăng năng su t lao ng
 14. Quy trình hoạch định chiến lược T m nhìn, s nhi m v & m c tiêu chi n lư c DN Ph©n tÝch néi bé DN Ph©n tÝch m«I tr−êng (S,W) KD (0,T) Lùa chän chiÕn l−îc ChiÕn l−îc cÊp c«ng ty ChiÕn l−îc c¬ së KD & bé phËn chøc n¨ng TriÓn khai thùc hiÖn chiÕn l−îc KiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn Th«ng tin ph¶n håi
 15. Các nguyên lý chi n lư c Nguyên lý i m m nh và i m y u: Trong c nh tranh ph i bi t i m m nh, i m y u c a mình và i th . Nguyên lý cơ h i và thách th c: - Cơ h i và thách th c luôn i cùng v i nhau, chuy n hoá cho nhau - Trong cơ h i luôn xu t hi n thách th c, trong thách th c luôn ti m n các cơ h i
 16. Các nguyên lý chi n lư c (ti p) Nguyên lý 3 R: Khi xây d ng và th c thi chi n lư c c n th c hi n hài hoá 3 y u t : Rippeness (Cơ h i/chín mu i); Reality (th c t ) và Resources (Ngu n l c). Nguyên lý tam giác phát tri n: Tranh c nh tranh hi n i mu n thành công doanh nghi p ph i làm t t3y ut : - Thương hi u (Ch t lư ng) - Giá c (Chi phí) - D ch v (Th i gian áp ng)
 17. Các nguyên lý chi n lư c (ti p) Nguyên lý th trư ng ngách: là nh ng th trư ng có nhu c u c bi t ho c là nh l mà các doanh nghi p l n không mu n làm. Th trư ng ngách mang tính tương i c quy mô l n th i gian.
 18. Giá tr doanh nghi p T m nhìn Cam k t Văn hóa Bi t mình Các năng l c c t lõi Hi u môi trư ng bên Các i m y u d b t n ngoài thương Các cơ h i Các ngu n l c và h n ch Các thách th c Chi n lư c
 19. Các c p chi n lư c C p doanh nghi p C p ơn v kinh doanh C p ch c năng
 20. C¸c cÊp trong ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc Tæng cty / CÊp cty trô së chÝnh CÊp Vïng/nhãm/sp/ ng/nhãm/sp/ Vïng/nhãm/sp/ ng/nhãm/sp/ Vïng/nhãm/sp/ ng/nhãm/sp/ ®¬n vÞ KD Chi nh¸nh A nh¸ Chi nh¸nh B nh¸ Chi nh¸nh C nh¸ CÊp C¸c phßng ban phß C¸c phßng ban phß C¸c phßng ban phß chøc n¨ng chø chøc n¨ng chø chøc n¨ng chø chøc n¨ng ThÞ tr−êng A ThÞ tr−êng B ThÞ tr−êng C 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản