intTypePromotion=3

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 5

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
58
lượt xem
3
download

Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồi thị (thalamus) Là 2 khối chất xám, ở não trung gian, # 40 nhân. Chia 2 nhóm theo CN: - Nhân đặc hiệu - Nhân không đặc hiệu 1.1- Nhân đặc hiệu: gồm nhân chuyển tiếp và liên hợp. + Nhân chuyển tiếp: nhận xung c/g từ ngoại vi  truyền lên TKhu c/g cấp I ở vỏ não c/g thô sơ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng chức năng điều tiết vận động của hệ thần kinh trung ương part 5

  1. Bµi 3 chøc n¨ng cña c¸c cÊu tróc d­íi vá Vµ vá n·o
  2. 1- §åi thÞ (thalamus) Lµ 2 khèi chÊt x¸m, ë n·o trung gian, # 40 nh©n. Chia 2 nhãm theo CN: - Nh©n ®Æc hiÖu - Nh©n kh«ng ®Æc hiÖu
  3. 1.1- Nh©n ®Æc hiÖu: gåm nh©n chuyÓn tiÕp vµ liªn hîp. + Nh©n chuyÓn tiÕp: nhËn xung c/g tõ ngo¹i vi  truyÒn lªn TKhu c/g cÊp I ë vá n·o  c/g th« s¬.
  4. Mét sè nh©n chuyÓn tiÕp Nh©n tr­íc ®åi thÞ: Ch/tiÕp CG néi t¹ng, khøu gi¸c  HÖ Limbic Nh©n bông sau: Ch/tiÕp Goll & Burdach ThÓ gèi trong: Ch/tiÕp ThÓ gèi ngoµi: Ch/tiÕp thÝnh gi¸c thÞ gi¸c
  5. + Nh©n liªn hîp: - Chñ yÕu ë phÇn gi÷a ®åi thÞ: nh©n bªn, nh©n l­ng gi÷a, nh©n gèi (pulvinar). NhËn nh¸nh - bªn cña NR chuyÓn tiÕp  xung truyÒn lªn TK c/g cÊp II ë vá n·o (cg tinh tÕ). Gi÷a 2 TK t¹o vßng khÐp kÝn cho ta cg ®Çy ®ñ.
  6. - Nh©n kh«ng ®Æc hiÖu: (cïng RF) chóng tham gia ho¹t ho¸ nhanh vµ t¹m thêi toµn bé vá n·o
  7. 2- Vïng d­íi ®åi (Hypothalamus). N»m d­íi ®åi thÞ 2.1- CÊu tróc: Cã 32 cÆp nh©n, chia 4 nhãm: tr­íc, gi÷a, bªn vµ sau.
  8. 2.2- Chøc n¨ng: + Néi tiÕt (xem ch­¬ng NT). + §iÒu hoµ CN thùc vËt.( lµ TKhu TV cao cÊp d­íi vá- dinh d­ìng, CH, ®iÒu nhiÖt). + Tham gia c¬ chÕ thøc - ngñ: PhÇn d­íi cïng RF  h/h vá n·o  thøc. PhÇn trªn cïng preopticus  ¦C RF®i lªn  ngñ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản