Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - GV. Nguyễn Quốc Trung

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
78
lượt xem
14
download

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - GV. Nguyễn Quốc Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 Tổng quan về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa nhằm giúp sinh viên nắm vững mục đích, yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa, phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán: Chương 1 - GV. Nguyễn Quốc Trung

  1. Hệ thống thông tin kế toán Học Phần Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa GV. Nguyễn Quốc Trung Chương 1 Tổng quan về tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa 2 Mục tiêu chương Sau khi kết thúc chương, SV có thể: − Nắm vững mục đích, yêu cầu tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa − Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán trong DN − Tiếp cận được quy trình và nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa 3 1
  2. Nội dung 1. Mục đích và yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa 2. Các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa 3. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa 4. Tổ chức đánh giá hệ thống 4 1.1 Mục đích của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa Tổ chức công tác kế toán: • Đáp ứng việc tổ chức ghi nhận, xử lý và cung cấp thông tin phù hợp cho từng đối tượng sử dụng thông tin • Thỏa mãn các yêu cầu quản lý của DN • Phù hợp với đặc thù kinh doanh của DN • Có ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin 5 1.2. Yêu cầu của tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa Tính hiệu quả Tính kiểm Tính phù soát hợp Tính linh hoạt 6 2
  3. 2. Các nhân tố chi phối đến tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa 2.1 Môi trường kinh doanh 2.2 Nhu cầu thông tin kế toán 2.3 Yêu cầu quản lý của doanh nghiệp 2.4 Yêu cầu kiểm soát 2.5 Công nghệ thông tin 2.6 Nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý 7 2.1 Môi trường kinh doanh • Môi trường pháp lý: Luật kế toán, hệ thống chuẩn mực kế toán, nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán, Luật thuế, Luật doanh nghiệp, … • Môi trường kinh tế xã hội 8 2.2 Nhu cầu thông tin kế toán • Tổ chức công tác kế toán đáp ứng nhu cầu thông tin • Nhu cầu thông tin gồm − Thông tin kế toán tài chính − Thông tin kế toán quản trị 9 3
  4. 2.3 Yêu cầu quản lý của doanh nghiệp •Nội dung, •Phương •Đơn vị •Vấn đề tính chất, pháp tính tiền tệ nhân sự, thời điểm giá và điều được sử tiền lương cung cấp chỉnh giá dụng thông tin 10 2.3 Yêu cầu quản lý của doanh nghiệp •Tuân thủ •Quan •Trách •Vấn đề luật pháp điểm, cách nhiệm của hợp nhất và các thức quản cấp quản BCTC định chế lý, sử lý trung TCKT dụng các gian nguồn lực 11 2.4 Yêu cầu kiểm soát Hệ thống KSNB Thay Tổ chức đổi công Yêu cầu tác kế kiểm toán soát 12 4
  5. 2.5 Công nghệ thông tin • Phần cứng • Phần mềm • Khả năng chia sẻ tài nguyên, chia sẻ thông tin trên hệ thống mạng 13 2.6 Nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin trong quản lý Nhận thức phù Tổ chức công tác Công nghệ hợp trong ứng kế toán hiệu quả, thông tin dụng và quản thuận lợi lý 14 3. Nội dung tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa Tổ chức sử dụng phần mềm Tổ chức đánh Tổ chức bộ máy giá, lựa chọn kế toán phần mềm kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 15 5
  6. 3.1 Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 16 3.1 Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp • Xác định yêu cầu thông tin • Xây dựng danh mục đối tượng kế toán • Xây dựng hệ thống chứng từ • Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán • Tổ chức vận dụng các hình thức kế toán • Các chính sách kế toán khác 17 3.2 Tổ chức hệ thống báo cáo và cung cấp thông tin kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 18 6
  7. 3.2 Tổ chức hệ thống báo cáo và cung cấp thông tin kế toán • Căn cứ tổ chức hệ thống báo cáo • Nội dung • Hình thức 19 3.3 Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức bộ máy kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 20 3.3 Tổ chức bộ máy kế toán Câu hỏi 1: • Tổ chức bộ máy kế toán trong điều kiện ứng dụng tin học hóa có khác biệt so với kế toán thủ công? Câu hỏi 2: • Những rủi ro phát sinh khi tổ chức công tác kế toán trong điều kiện kế toán máy? 21 7
  8. 3.4 Tổ chức đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán Tổ chức đánh Tổ chức bộ máy giá, lựa chọn kế toán phần mềm kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 22 3.4 Tổ chức đánh giá, lựa chọn phần mềm kế toán • Tổ chức lựa chọn trang thiết bị • Tổ chức lựa chọn phần mềm • Tổ chức cài đặt và sử dụng phần mềm • Tổ chức báo cáo kế toán và kiểm tra kế toán 23 3.5 Tổ chức sử dụng phần mềm Tổ chức sử dụng phần mềm Tổ chức đánh Tổ chức bộ máy giá, lựa chọn kế toán phần mềm kế toán Tổ chức hệ thống báo cáo - cung cấp thông tin kế toán Xây dựng chính sách kế toán áp dụng cho DN 24 8
  9. 4. Tổ chức đánh giá hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện tin học hóa Tính hiệu Lập kế họach điều chỉnh quả hệ thống (nếu cần thiết) Tính kiểm Đáp Tính phù soát ứng? hợp Tính linh hoạt 25 26 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản