intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Hoạch định và lập kế hoạch công việc chiên trứng - TS. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
54
lượt xem
8
download

Bài giảng Hoạch định và lập kế hoạch công việc chiên trứng - TS. Lưu Trường Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hoạch định và lập kế hoạch công việc chiên trứng nhằm trình bày về các bước cơ bản của lập kế hoạch, từ giấc mô đến kế hoạch, sơ phác kế hoạch. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hoạch định và lập kế hoạch công việc chiên trứng - TS. Lưu Trường Văn

 1. Hoaïch ñònh vaø laäp keá hoaïch coâng vieäc … Chieân tröùng Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 2. Caùc böôùc cô baûn LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Töø giaác mô ñeán keá hoaïch Sô phaùc keá hoaïch Danh saùch TRÖÙNG Caùc chi tieát Caùc quan heä Thôøi gian Nguoàn löïc Caùc sô ñoà Thöïc hieän keá hoaïch Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 3. Töø giaác mô ñeán keá hoaïch LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Toâi ñang ñoùi Toâi muoán thöùc aên Hmm … coù leõ laø moät quaû TRÖÙNG tröùng Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 4. Sô phaùc keá hoaïch LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN • Thöùc aên – Caùc quaû tröùng Thöïc phaåm – Baùnh mì – Nöôùc traùi caây TRÖÙNG Tröùng Baùnh mì Nöôùc quaû Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 5. Danh muïc caùc coâng taùc chuû yeáu LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Laáy 1 caùi chaûo Ñun noùng chaûo Cho vaøo moät ít daàu aên TRÖÙNG Laáy quaû tröùng Recipe Ñaäp vôû quaû tröùng, cho Book vaøo chaûo Chieân tröùng Raéc tieâu vaøo muoái vaøo AÊn Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 6. Caùc chi tieát LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Chuaån bò moät caáu truùc keá hoaïch chi tieát Food Keát hôïp vôùi nhöõng caùi trong danh saùch TRÖÙNG Eggs Bread Juice Egg Pan Salt Get Get Add Crack Heat Fry Add oil Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 7. Caùc quan heä LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Laøm theá naøo caùc quaû tröùng coù lieân quan ñeán caùc chaûo chieân? Laøm theá naøo ñeå keát TRÖÙNG hôïp caùc hoaït ñoäng laïi vôùi nhau? ? Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 8. Thôøi gian LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Laáy caùi chaûo (30 giaây) Ñun noùng chaûo (20 giaây ) Roùt daàu aên (5 giaây) Laáy tröùng (30 giaây) TRÖÙNG Đập vỡ trứng (5 giaây) Chieân tröùng (2 phuùt) Theâm muoái (5 giaây) Laáy baùnh mì (15 giaây) Laáy nöôùc quaû (15 giaây) Aên (2 phuùt) Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 9. Nguoàn löïc LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Beáp loø Chaûo Daàu aên TRÖÙNG Tröùng Baùnh mì Nöôùc quaû Dóa vaø ly Muoái Nóa & Dao Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 10. Ñoà thò LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Laáy chaûo Ñun chaûo Theâm daàu aên Laáy tröùng TRÖÙNG Ñaäp vôõ tröùng Chieân tröùng Theâm muoái Laáy baùnh mì Laáy nöôùc quaû AÊn Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 11. Caùc sô ñoà LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN Laáy chaûo Ñun chaûo Theâm daàu aên Laáy tröùng TRÖÙNG Ñaäp vôõ tröùng Chieân tröùng Theâm muoái Laáy baùnh mì Laáy nöôùc quaû AÊn Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 12. Thöïc hieän LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN TRÖÙNG Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)
 13. Chúc bạn hoạch định 1 cuộc dã ngoại thành công và lẽ tất nhiên chúc bạn hoạch định dự án tốt! LAÄP KEÁ HAÏCH COÂNG VIEÄC_CHIEÂN TRÖÙNG Löu Tröôøng Vaên, Ph.D (PKNU)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản