intTypePromotion=1

BÀI GiẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG

Chia sẻ: Phan Tuấn Nam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:343

0
125
lượt xem
36
download

BÀI GiẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp cho sinh viên các ngành quản trị, kế toán, tài chính, thương mại những kiến thức về quy trình khảo sát một hiện tượng kinh tế, xã hội. Nắm bắt những kỹ năng về điều tra thực tế, thu thập thông tin, số liệu. Qua thực hành sử dụng phần mềm EVIEWS 5.1 hoặc 6.0, sinh viên có thể trang bị cho mình kỹ năng xử lý số liệu. Quan trọng hơn, dựa vào lý thuyết Kinh tế lượng, sinh viên có thể đọc hiểu kết quả do xử lý số liệu bằng EVIEWS, từ đó nêu ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GiẢNG HỌC PHẦN KINH TẾ LƯỢNG

 1. BÀI GiẢNG KINH TẾ LƯỢNG GV Nguyễn Khánh Bình Khoa QTKD – ĐHCN TP HCM
 2. THÔNG TIN MÔN HỌC - Mã học phần: 2112132013 - Thời lượng: 45 tiết - Có tiểu luận - Môn bắt buộc ở bậc đại học đối với các ngành thuộc khối kinh tế như: QTKD, KT, TCNH, TMDL - Điều kiện tiên quyết: tốt nhất, học sau các môn Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Nguyên lý thống kê, Quy hoạch tuyến tính, Đại số tuyến tính, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô Nguyễn Khánh Bình (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 2
 3. MỤC TIÊU MÔN HỌC Cung cấp cho sinh viên các ngành quản tr ị, kế toán, tài chính, thương mại những kiến thức về quy trình kh ảo sát một hiện tượng kinh tế, xã hội. Nắm bắt những kỹ năng về điều tra thực tế, thu thập thông tin, số liệu. Qua th ực hành sử dụng phần mềm EVIEWS 5.1 hoặc 6.0, sinh viên có thể trang bị cho mình kỹ năng xử lý số liệu. Quan tr ọng hơn, dựa vào lý thuyết Kinh tế lượng, sinh viên có th ể đọc hiểu kết quả do xử lý số liệu bằng EVIEWS, từ đó nêu ra những nhận xét, rút ra những kết luận về bản ch ất của hiện tượng nghiên cứu. Cuối cùng là đề xuất những dự báo, ứng dụng trong thực tế công tác để phân tích m ột vấn đề kinh tế, hỗ trợ việc ra quyết định. Nguyễn Khánh Bình (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 3
 4. PHẦN I (40 tiết) I. Kinh tế lượng cơ ban ̉  Khai quat về kinh tế lượng ́ ́ ̀ ̀  Mô hinh hôi qui hai biên ́  Mở rông mô hinh hôi qui hai biên ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̀  Mô hinh hôi qui bôi ̣  Hôi qui với biên giả ̀ ́ 4
 5. PHẦN II (5 tiết) II. Kinh tế lượng cơ sở ̣  Đa công tuyên ́  Phương sai thay đôi ̉  Tự tương quan ̣  Chon mô hinh ̀  Dự báo 5
 6. Yêu cầu • Kiến thức kinh tế + Vi mô + Vĩ mô • Căn bản toán cao cấp: Đạo hàm, Hàm số: hàm bậc 1, bậc 2, bậc 3, log, mũ,… • Căn bản xác suất, thống kê (thống kê mô tả, ước lượng, kiểm định, …) • Đại số ma trận Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 6
 7. Hoạt Động Học Tập Trên lớp Ngoài giờ lên lớp - Diễn giảng Thực hiện tiểu luận - Đối thoại theo nhóm: - Bài tập theo nhóm  Khảo sát một hiện tượng kinh tế - Trình bày tiểu luận  Sử dụng phần mềm EVIEWS 5.1 hoặc 6.0, Calculator: fx 500, 570 ES, MS. Hoặc các máy khác có SPSS, EXCEL để xử lý tính thống kê, ma trận. số liệu và phân tích kết quả Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 7
 8. Đánh giá  Kiểm tra chuyên cần  Kiểm tra giữa kỳ  Tiểu luận  Thi kết thúc môn học Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 8
 9. Tài liệu tham khảo • ĐHKT tp HCM – Ths Phạm Trí Cao + các đồng nghiệp, Giáo trính Kinh tế lượng (Lý thuyết + Bài tập) + Bài tập • ĐHCN tp HCM – Ts Nguyễn Phú Vinh, Giáo trình Kinh tế lượng • Basic Econometric – Damodar N. Gujarati, McGraw – Hill • ĐHKT tp HCM – Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Nguyên lý thống kê • ĐHCN tp HCM – Ts Nguyễn Phú Vinh, Giáo trình Xác suất Thống kê (lý thuyết & Bài tập) Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 9
 10. Slide bài giảng Kinh tế lượng  fba.edu.vn  bài giảng GV  Huỳnh Đạt Hùng  E-mail: hhuynhdat@gmail.com Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 10
 11. Chương I KHAI QUAT VỀ ́ ́ KINH TẾ LƯỢNG Nguyễn Khánh Bình (MBA) Khoa QTKD / ĐHCN tp HCM 11
 12. Chương I – Khai quat về Hôi ́ ́ ̀ ́ qui hai biên 1. Một số khái niệm 2. ̉ ́ ̉ ́ ̀ Ban chât cua phân tich hôi qui 3. Thông tin & Số́ liêu cho phân tich hôi qui ̣ ́ ̀ 4. PRF và SRF 5. Phương pháp bình phương bé nhât ́ Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 12
 13. I.1. Vai khai niêm cơ ban ̀ ́ ̣ ̉ Kinh tế lượng (Econometrics) – đo lường kinh tê:́ - Thông kê + số liêu  mô hinh toan hoc  ́ ̣ ̀ ́ ̣ phân tich đinh lượng  dự bao cac biên số ́ ̣ ́ ́ ́ kinh tê. ́ Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 13
 14. Sơ đồ khảo sát một hiện tượng kinh tế bằng giải pháp kinh tế lượng Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 14
 15. ̉ ́ ̉ ́ I.2.Ban chât cua phân tich ̀ hôi qui • Ban chât: Phân tich sự phụ thuôc cua biên ̉ ́ ́ ̣ ̉ ́ được giai thich (biên phụ thuôc – Dependent ̉ ́ ́ ̣ variable, Explained Variable) với môt hay ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ nhiêu biên giai thich (biên đôc lâp – ̣ Independent variable, Explanatory Variable). • Cơ sở: Ước lượng giá trị trung binh biên phụ ̀ ́ thuôc (Y) dựa vào giá trị đã biêt cua biên đôc ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ lâp (X). Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 15
 16. Ñoà thò bieåu dieãn moái qheä giöõa chi tieâu vaø thu nhaäp 220 200 180 160 chi tieâu 140 120 100 80 60 40 60 100 140 180 220 260 300 thu nhaäp Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 16
 17. I.3. Một số Ví dụ Hãy chỉ ra biên phụ thuôc và biên đôc lâp trong ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ môi căp biên sau đây: • Chi tiêu & thu nhâp ̣ • Giá ban & Mức câu san phâm ́ ̀ ̉ ̉ • Doanh số ban & chi phí chao hang ́ ̀ ̀ • Thời gian tự hoc & kêt quả hoc tâp ̣ ́ ̣ ̣ • Lai suât cho vay & mức câu vay vôn ̃ ́ ̀ ́ • ́ Thâm niên công tac & thu nhâp công nhân ̣ • Diên tich nhà & giá ban nhà ̣ ́ ́ Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 17
 18. I.4. Các mối quan hệ • Hôi qui ̀ - Đo mức độ kêt hợp tuyên tinh giữa ́ ́ ́ biến phụ thuộc & biến độc lập - Nhăm ước lượng biên phụ thuôc (đl ̀ ́ ̣ ngâu nhiên) dựa trên biên đôc lâp đã biêt ̃ ́ ̣ ̣ ́ ̃ (đl phi ngâu nhiên) • Tương quan Không phân biêt cac biên, các biến có ̣ ́ ́ ảnh hưởng qua lại lẫn nhau • Nhân quả Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 18
 19. II. 1. Số liêu cho phân tich ̣ ́ ̀ hôi qui  Số liêu theo thời gian (Time Series Data): ̣ Cung đia phương, khac thời ky: ngày, tuần, ̀ ̣ ́ ̀ tháng, quý, năm …  Số liêu cheo hay Số liệu theo không gian ̣ ́ (Cross – Section Data): cung thời ky, khac đia ̀ ̀ ́ ̣ phương  Số liêu hôn hợp: gôm cả 2 loai trên ̣ ̉ ̀ ̣  Nguôn số liêu: ̀ ̣ - thực nghiêm: kỹ thuât, khoa hoc tự nhiên ̣ ̣ ̣ - phi thực nghiêm: tài liệu, internet, điều tra ̣ thực tế Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 19
 20. II.2. Nhược điêm cua số liêu ̉ ̉ ̣ Chât lượng số liêu không tôt, do: ́ ̣ ́  Sai số quan sat, bỏ sot Phi thực nghiêm ́ ́ ̣  Sai số đo lường  Thực nghiêm ̣  Điêu tra: kỹ thuât, nghệ thuât khai thac ̀ ̣ ̣ ́  Thông tin bí mât, khó thu thâp ̣ ̣ Nguyễn Khánh Binh (MBA) Bài giảng Kinh tế lượng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2