intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 14: Thực hiện một đề tài thực nghiệm

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
27
lượt xem
4
download

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 14: Thực hiện một đề tài thực nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 1 đã mô tả tổng quát các bước tiến hành một nghiên cứu thực nghiệm, từ việc xác định vấn đề nghiên cứu đến diễn dịch kết quả. Mặc dù phần lớn các chương trình bày những ứng dụng minh họa dưới dạng các đề tài nhỏ, sinh viên sẽ học được nhiều hơn về kinh tế lượng từ một đề tài thực nghiệm hoàn chỉnh hơn là từ hàng tá bài giảng. Chương này sẽ trình bày sâu hơn từng bước đã đề cập trong chương 1. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng với các ứng dụng - Chương 14: Thực hiện một đề tài thực nghiệm

Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 14: Thöïc hieän moät ñeà taøi thöïc nghieäm<br /> <br /> CHÖÔNG 14<br /> <br /> Thöïc Hieän Moät Ñeà Taøi Thöïc Nghieäm<br /> Trong Chöông 1, chuùng toâi ñaõû moâ taû toång quaùt caùc böôùc tieán haønh moät nghieân cöùu thöïc<br /> nghieäm, töø vieäc xaùc ñònh vaán ñeà nghieân cöùu ñeán dieãn dòch keát quaû. Maëc duø phaàn lôùn caùc<br /> chöông trình baøy nhöõng öùng duïng minh hoïa döôùi daïng caùc ñeà taøi nhoû, sinh vieân seõ hoïc ñöôïc<br /> nhieàu hôn veà kinh teá löôïng töø moät ñeà taøi thöïc nghieäm hoaøn chænh hôn laø töø haøng taù baøi giaûng.<br /> Chöông naøy seõ trình baøy saâu hôn töøng böôùc ñaõ ñeà caäp trong Chöông 1. Neáu giaûng vieân yeâu<br /> caàu thöïc hieän moät ñeà taøi thöïc nghieäm, sinh vieân neân nghieân cöùu chöông naøy tröôùc, ñaëc bieät laø<br /> nhöõng phaàn veà thieát laäp vaán ñeà nghieân cöùu, xaùc ñònh moâ hình xuaát phaùt daïng toång quaùt vaø<br /> thu thaäp döõ lieäu.<br /> Nhö coù ngöôøi ñaõ keát luaän, khoâng coù caùch duy nhaát ñeå tieán haønh moät nghieân cöùu thöïc<br /> nghieäm vaø khoâng coù moät coâng thöùc kyø dieäu naøo coù theå aùp duïng. Thöïc haønh laø caùch duy nhaát<br /> ñeå hoïc caùc böôùc baèng caùch öùng duïng vaøo nghieân cöùu vaø phaùt trieån tröïc giaùc caàn thieát ñeå<br /> nhaän ñònh caùc keát quaû vaø caùc keát luaän ruùt ra. Vì vaäy chöông naøy chæ coù theå ñöa ra nhöõng<br /> höôùng daãn chung vaø caùc gôïi yù ñeå thöïc hieän.<br /> 14.1 Choïn ñeà taøi<br /> Neáu baïn laø moät nhaø nghieân cöùu chuyeân nghieäp, vaán ñeà nghieân cöùu thöôøng ñöôïc xaùc ñònh<br /> bôûi yeâu caàu cuûa coâng vieäc vaø/hoaëc do caáp treân chæ ñònh. Ví duï, moät trong nhöõng nhieäm vuï<br /> chính cuûa nhaø phaân tích trong boä phaän döï baùo cuûa ngaønh ñieän löïc laø öôùc löôïng lieân heä giöõa<br /> nhu caàu veà ñieän vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng nhö thôøi tieát vaø tieâu thuï theo muøa, giaù ñieän, thu<br /> nhaäp, loaïi maùy moùc gia duïng, ñaëc ñieåm ñòa lyù, coâng nghieäp cuûa nôi phuïc vuï …v.v. Moái lieân<br /> heä öôùc löôïng sau ñoù seõ ñöôïc duøng ñeå tính caùc giaù trò döï baùo löôïng ñieän. Caùc giaù trò döï baùo<br /> naøy ñöôïc ngaønh ñieän löïc tieåu bang xem xeùt ñeå quyeát ñònh caáu truùc giaù môùi nhö theá naøo vaø<br /> coù caàn phaûi xaây döïng theâm nhaø maùy naêng löôïng môùi ñeå ñaùp öùng nhu caàu ngöôøi daân trong<br /> khu vöïc hay khoâng. Trong ví duï naøy, deã daøng neâu ra vaán ñeà nghieân cöùu laø lieân heä giöõa nhu<br /> caàu ñieän vôùi caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán nhu caàu naøy, vaø phaùt ra caùc döï baùo.<br /> Tuy nhieân, neáu baïn laø sinh vieân hoïc moân kinh teá löôïng, giaûng vieân coù theå yeâu caàu<br /> baïn thöïc hieän moät ñeà taøi thöïc nghieäm vaø coù theå seõ khoâng chæ ra ñeà taøi cuï theå naøo caàn quan<br /> taâm nghieân cöùu. Nhieäm vuï ñaàu tieân cuûa sinh vieân laø choïn moät ñeà taøi ñeå nghieân cöùu, vieäc<br /> naøy thöôøng daãn ñeán xuaát hieän moät caâu hoûi “Toâi seõ laøm gì vaø baét ñaàu nhö theá naøo?”. Ñeå traû<br /> lôøi caâu hoûi naøy, haõy xem phaàn sau ñaây. Tröôùc khi hoïc moân kinh teá löôïng, khoâng nghi ngôø<br /> gì baïn ñaõ hoïc caùc moân kinh teá khaùc, moät soá coù theå ôû trình ñoä cao. Baïn ñaõ hoïc nhieàu lyù<br /> thuyeát veà haønh vi kinh teá cuûa moät chuû theå vaø moái lieân heä giöõa caùc bieán kinh teá. Vaäy haõy töï<br /> hoûi nhöõng lieân heä lyù thuyeát naøo baïn ñaõ hoïc caàn ñöôïc öôùc löôïng thöïc nghieäm vaø nhöõng lyù<br /> thuyeát naøo coù theå ñöa vaøo kieåm ñònh trong thöïc teá. Trong nhöõng moân hoïc baïn ñaõ hoïc, coù<br /> theå ñaõ coù nhöõng buoåi thaûo luaän veà moät vaán ñeà hoaëc veà nghieân cöùu cuûa moät ngöôøi naøo ñoù<br /> khieán baïn quan taâm. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà coù theå xem xeùt. Nhöõng giaùo sö daïy baïn tröôùc<br /> ñaây coù theå raát saün loøng giuùp baïn taäp trung vaøo moät vaán ñeà nghieân cöùu, nhöng khoâng neân<br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 1<br /> <br /> Thuïc Ñoan/Haøo Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 14: Thöïc hieän moät ñeà taøi thöïc nghieäm<br /> <br /> phuï thuoäc vaøo hoï hoaëc tranh thuû söï nhieät tình cuûa hoï. Moät soá lónh vöïc coù theå quan taâm<br /> sau1:<br /> 1. Kinh teá vó moâ: Öôùc löôïng moät haøm nhu caàu veà tieâu duøng hoaëc ñaàu tö hoaëc veà tieàn teä.<br /> Nhöõng ñeà taøi naøy ñoøi hoûi phaân tích chuoãi thôøi gian vaø ít nhaát laø hai giai ñoaïn. Baïn coù<br /> theå öôùc löôïng ñöôøng cong Phillips vôùi döõ lieäu quoác teá ñoái vôùi nhieàu nöôùc hoaëc döõ lieäu<br /> chuoãi thôøi gian vôùi moät nöôùc xaùc ñònh. Caùc ñeà taøi vó moâ coù öu ñieåm laø deã daøng thu thaäp<br /> döõ lieäu.<br /> 2. Kinh teá vi moâ: Öôùc löôïng haøm saûn xuaát, chi phí, cung, vaø caàu thuoäc nhoùm naøy, nhöng döõ<br /> lieäu cuûa nhöõng ñeà taøi naøy noùi chung raát khoù thu thaäp.<br /> 3. Kinh teá ñoâ thò, kinh teá vuøng: Öôùc löôïng nhu caàu veà nhaø ôû, tröôøng hoïc, vaø caùc dòch vuï<br /> coâng coäng khaùc cho moät thaønh phoá, thò traán hoaëc tieåu bang. Ño löôøng ñoä nhaïy cuûa caùc<br /> vuøng coâng nghieäp ñoái vôùi caùc vuøng khaùc veà thueá suaát, giaù naêng löôïng, luaät ñòa phöông,<br /> coâng ñoaøn, lao ñoäng coù tay ngheà…v.v.<br /> 4. Kinh teá quoác teá: Öôùc löôïng haøm nhaäp khaåu vaø xuaát khaåu ñoái vôùi moät nöôùc trong moät<br /> khoaûng thôøi gian hay giöõa nhieàu nöôùc. Lieân heä giöõa tyû giaù hoái ñoaùi vaø caùc yeáu toá quyeát<br /> ñònh tyû giaù naøy.<br /> 5. Kinh teá phaùt trieån: Ño löôøng caùc yeáu toá quyeát ñònh thu nhaäp ñaàu ngöôøi (GNP) giöõa caùc<br /> nöôùc<br /> 6. Kinh teá lao ñoäng: Kieåm ñònh giaû thuyeát veà coâng ñoaøn, nghæ höu sôùm, tyû leä tham gia cuûa<br /> löïc löôïng lao ñoäng, löông khaùc bieät giöõa phuï nöõ, nhoùm thieåu soá vaø lao ñoäng treû …v.v<br /> 7. Toå chöùc coâng nghieäp: Ño löôøng caùc aûnh höôûng cuûa quaûng caùo ñeán doanh thu, lôïi nhuaän,<br /> hoaëc ñeán möùc ñoä taäp trung (ñoù laø thò phaàn) trong ngaønh. Öôùc löôïng lieân heä giöõa chi<br /> tieâu cho nghieân cöùu phaùt trieån (R&D) vaø naêng suaát lao ñoäng. Nghieân cöùu lieân heä giöõa<br /> taäp trung ngaønh vaø lôïi nhuaän do caùc hoaït ñoäng saùt nhaäp. Tuy nhieân, baïn neân caån thaän<br /> vì lyù do baûo maät caùc döõ lieäu veà nghieân cöùu phaùt trieån, vaø ngaân saùch quaûng caùo cuûa moät<br /> coâng ty trong thöïc teá seõ khoâng theå thu thaäp ñöôïc.<br /> 8. Taøi chính coâng: Öôùc löôïng lieân heä giöõa thueá thu nhaäp cuûa chính phuû ñòa phöông vaø caùc<br /> ñaëc ñieåm cuûa ñòa phöông nhö daân soá, söï keát hôïp daân soá vaø coâng nghieäp, löông, thu nhaäp<br /> …v.v. Cuõng coù theå lieân heä chi tieâu cho söùc khoûe, ñöôøng xaù, giaùo duïc …v.v vôùi caùc yeáu toá<br /> quyeát ñònh caùc khoaûn chi tieâu naøy.<br /> 9. Kinh teá xaõ hoäi: Giaûi thích caùc sai bieät veà toäi phaïm, ngheøo ñoùi, tyû leä ly dò, qui moâ gia<br /> ñình …v.v giöõa caùc thaønh phoá, thò traán, vaø tieåu bang.<br /> 10. Chính trò: Lieân heä ñaïi bieåu boû phieáu vôùi moät soá ñaëc ñieåm cuûa öùng cöû vieân …v.v. giaûi<br /> thích soá phieáu moät nhaø chính trò thu ñöôïc trong nhöõng quaän khaùc nhau.<br /> Moät phöông phaùp tieáp caän heä thoáng ñoái vôùi vaán ñeà choïn moät ñeà taøi cuï theå laø söû<br /> duïng hieäu quaû heä thoáng phaân loaïi ñöôïc taïp chí Journal of Economic Literature (JEL –<br /> Taïp chí Lyù thuyeát Kinh teá) aùp duïng, taïp chí naøy ñöôïc phaùt haønh haøng quyù vaø trình baøy<br /> moät danh saùch phaân loaïi caùc loaïi saùch vaø baøi baùo ñöôïc phaùt haønh trong caùc quyù tröôùc ñoù<br /> (xem Baûng 14.1 ñeå coù danh saùch naøy). Moät ñóa CD cuõng coù baùn taïi Hieäp hoäi Kinh teá<br /> Hoa Kyø. Ví duï, baïn quan taâm ñeán vieäc nghieân cöùu möùc linh hoaït cuûa lao ñoäng, tröôùc<br /> 1<br /> <br /> Danh saùch naøy ñöôïc trích töø danh saùch cuûa Carrol Foster<br /> <br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 2<br /> <br /> Thuïc Ñoan/Haøo Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 14: Thöïc hieän moät ñeà taøi thöïc nghieäm<br /> <br /> tieân xem trong Baûng 14.1 muïc “Kinh teá Lao ñoäng vaø Daân soá” vaø löu yù raèng soá phaân<br /> loaïi töông öùng laø J6. Tieáp theo xem ñeán phaàn “Muïc luïc caùc Baøi baùo trong caùc taïp chí<br /> hieän nay”, phaàn naøy lieät keâ danh saùch caùc baøi baùo phaùt haønh gaàn ñaây phaân thaønh nhieàu<br /> loaïi, sau ñoù baïn laäp moät danh saùch nhöõng ñeà taøi maø baïn quan taâm. Taïp chí naøy cuõng<br /> lieät keâ noäi dung cuûa caùc taïp chí hieän nay vaø toùm taét cuûa caùc cuoán saùch, caùc taïp chí. Caùc<br /> toùm taét naøy cuõng seõ giuùp baïn bieát theâm nhieàu veà nhöõng ñeà taøi cuï theå, vaø giuùp baïn quyeát<br /> ñònh xem moät baøi baùo coù quaù thieân veà lyù thuyeát so vôùi baïn khoâng.<br /> Caùc taïp chí nhö Applied Econpmics (Kinh teá öùng duïng), Applied Econometrics<br /> (Kinh teá löôïng öùng duïng), Review of Economics and Statistics (Toång quan veà Kinh teá<br /> vaø thoáng keâ), International Monetary Fund Staff Papers (Taïp chí daønh daønh cho nhaân<br /> vieân quyõ tieàn teä quoác teá), vaø Brookings Paper on Economic Activity (Caùc baøi baùo veà<br /> hoaït ñoäng kinh teá) laø nhöõng taïp chí thieân veà öùng duïng vaø laø ñieåm xuaát phaùt raát coù ích.<br /> Moät soá taïp chí chuyeân veà moät vaøi lónh vöïc (ví duï nhö Journal of Human Resources (Taïp<br /> chí veà nhaân söï), Journal of Urban Economics (Taïp chí kinh teá ñoâ thò), Journal of<br /> Regional Science (Taïp chí khoa hoïc khu vöïc)). Nhöõng taïp chí naøy coù theå giuùp chuùng ta<br /> giôùi haïn ñöôïc vaán ñeà nghieân cöùu. Haõy chaéc chaén laø baïn ghi laïi teân vaø caùc taøi lieäu tham<br /> khaûo khaùc cuûa caùc saùch, baùo coù lieân quan ñeán ñeà taøi baïn choïn. Ñoïc löôùt qua caùc baøi<br /> baùo xem baïn coù muoán theo ñuoåi caùc ñeà taøi ñoù hay khoâng. Caùc thö muïc trích daãn trong<br /> nhöõng baøi baùo naøy cuõng ñaùng ñeå xem xeùt vì chuùng coù nhieàu taøi lieäu tham khaûo khaùc<br /> lieân quan ñeán cuøng ñeà taøi. Danh saùch maø baïn coù ñöôïc ôû giai ñoaïn naøy seõ raát caàn thieát<br /> cho caùc böôùc tieáp theo. Sau khi choïn ñöôïc moät ñeà taøi, haõy chuaån bò phaùt bieåu ñeà taøi maø<br /> baïn döï ñònh nghieân cöùu.<br /> Baûng 14.1 Taïp chí heä thoáng phaân loaïi lyù thuyeát kinh teá<br /> DANH SAÙCH MAÕ SOÁ CAÙC LÓNH VÖÏC CHÍNH<br /> A Kinh teá hoïc toång quaùt vaø Daïy hoïc<br /> A0 Toång quan<br /> A1 Kinh teá hoïc toång quan<br /> A2 Daïy kinh teá hoïc<br /> B Phöông phaùp luaän vaø lòch söû caùc hoïc<br /> thuyeát kinh teá<br /> B0 Toång quan<br /> B1 Lòch söû caùc hoïc thuyeát kinh teá tröôùc<br /> 1925<br /> B2 Lòch söû caùc hoïc thuyeát kinh teá sau<br /> 1925<br /> B3 Lòch söû caùc hoïc thuyeát: Caù nhaân<br /> B4 Phöông phaùp luaän kinh teá<br /> C Caùc phöông phaùp toaùn hoïc vaø ñònh<br /> löôïng<br /> C0 Toång quan<br /> <br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 3<br /> <br /> C1 Caùc phöông phaùp kinh teá löôïng vaø<br /> thoáng keâ: Toång quan<br /> C2 Caùc phöông phaùp kinh teá löôïng:<br /> Caùc moâ hình moät phöông trình<br /> C3 Caùc phöông phaùp kinh teá löôïng:<br /> Caùc moâ hình heä phöông trình<br /> C4 Caùc phöông phaùp kinh teá löôïng vaø<br /> thoáng keâ: Caùc ñeà taøi ñaëc bieät<br /> C5 Laäp moâ hình kinh teá löôïng<br /> C6 Caùc phöông phaùp toaùn hoïc vaø laäp<br /> trình<br /> C7 Lyù thuyeát troø chôi vaø Lyù thuyeát<br /> thöông löôïng<br /> C8 Thu thaäp döõ lieäu vaø phöông phaùp<br /> öôùc löôïng; Chöông trình maùy tính<br /> C9 Thieát keá thí nghieäm<br /> <br /> Thuïc Ñoan/Haøo Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 14: Thöïc hieän moät ñeà taøi thöïc nghieäm<br /> <br /> Baûng 14.1: Tieáp theo<br /> D Kinh teá vi moâ<br /> D0 Toång quan<br /> D1 Haønh vi cuûa hoä gia ñình vaø kinh teá<br /> hoä gia ñình<br /> D2 Saûn xuaát vaø Toå chöùc<br /> D3 Phaân phoái<br /> D4 Caáu truùc thò tröôøng vaø Ñònh giaù<br /> D5 Toång quan veà Caân baèng vaø Khoâng<br /> caân baèng<br /> D6 Lôïi ích kinh teá xaõ hoäi<br /> D7 Phaân tích ra quyeát ñònh taäp trung<br /> D8 Thoâng tin vaø baát ñònh<br /> D9 Löïa choïn vaø taêng tröôûng theo thôøi<br /> gian<br /> E Kinh teá vó moâ vaø kinh teá hoïc tieàn teä<br /> E0 Toång quan<br /> E1 Caùc moâ hình toång hôïp chung<br /> E2 Tieâu thuï, Tieát kieäm, Saûn xuaát, Vieäc<br /> laøm vaø Ñaàu tö<br /> E3 Giaù, Bieán ñoäng kinh teá vaø Chu kyø<br /> E4 Tieàn vaø Laõi suaát<br /> E5 Chính saùch tieàn teä, Ngaân haøng<br /> trung öông, vaø nguoàn cung caáp tieàn<br /> teä vaø tín duïng<br /> E6 Khía caïnh kinh teá vó moâ cuûa taøi<br /> chính coâng, Chính saùch kinh teá vó<br /> moâ, vaø Trieån voïng chung<br /> <br /> H Kinh teá coâng<br /> H0 Toång quan<br /> H1 Caáu truùc vaø Phaïm vi cuûa chính phuû<br /> H2 Thueá vaø Trôï caáp<br /> H3 Chính saùch taøi chính vaø Haønh vi cuûa<br /> caùc toå chöùc kinh teá<br /> H4 Haøng hoùa coâng coäng<br /> H5 Chi tieâu cuûa chính phuû vaø caùc Chính<br /> saùch lieân quan<br /> H6 Ngaân saùch nhaø nöôùc, Thaâm huït, vaø<br /> Nôï<br /> H7 Chính quyeàn tieåu bang vaø ñòa<br /> phöông: Caùc lieân heä giöõa caùc chính<br /> phuû<br /> H8 Caùc vaán ñeà khaùc<br /> I Y teá, Giaùo duïc, vaø Phuùc lôïi xaõ hoäi<br /> I0 Toång quan<br /> I1 Y teá<br /> I2 Giaùo duïc<br /> I3 Phuùc lôïi xaõ hoäi vaø Chính saùch<br /> J Kinh teá lao ñoäng vaø daân soá<br /> J0 Toång quan<br /> J1 Kinh teá hoïc daân soá<br /> J2 Phaân chia thôøi gian, Haønh vi laøm<br /> vieäc, vaø Giaûi quyeát vieäc laøm<br /> J3 Löông, Boài thöôøng vaø Chi phí lao<br /> ñoäng<br /> J4 Thò tröôøng lao ñoäng cuï theå<br /> J5 Quan heä Ngöôøi lao ñoäng-Nhaø quaûn<br /> lyù, Coâng ñoaøn, vaø Thöông löôïng taäp<br /> trung<br /> J6 Linh ñoäng, Thaát nghieäp vaø Vò trí<br /> khuyeát<br /> J7 Phaân bieät<br /> K Luaät vaø Kinh teá hoïc<br /> K0 Toång quan<br /> K1 Caùc lónh vöïc caên baûn cuûa luaät<br /> K2 Ñieàu leä vaø Luaät Kinh doanh<br /> K3 Caùc lónh vöïc quan troïng khaùc cuûa<br /> luaät<br /> <br /> F Kinh teá hoïc quoác teá<br /> F0 Toång quan<br /> F1 Thöông maïi<br /> F2 Löu chuyeån taøi saûn quoác teá<br /> F3 Taøi chính quoác teá<br /> F4 Khía caïnh kinh teá vó moâ cuûa<br /> Thöông maïi vaø Taøi chính quoác teá<br /> G Kinh teá hoïc taøi chính<br /> G0 Toång quan<br /> G1 Toång quan veà thò tröôøng taøi chính<br /> G2 Caùc toå chöùc vaø dòch vuï taøi chính<br /> G3 Taøi chính doanh nghieäp vaø chính<br /> phuû<br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 4<br /> <br /> Thuïc Ñoan/Haøo Thi<br /> <br /> Chöông trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright<br /> Nieân khoùa 2003-2004<br /> <br /> Phöông phaùp phaân tích<br /> Baøi ñoïc<br /> <br /> Nhaäp moân kinh teá löôïng vôùi caùc öùng duïng<br /> Chöông 14: Thöïc hieän moät ñeà taøi thöïc nghieäm<br /> <br /> Baûng 14.1: Tieáp theo<br /> K4 Caùc thuû tuïc luaät phaùp, Heä thoáng<br /> luaät phaùp vaø Haønh vi phaïm luaät<br /> L Toå chöùc coâng nghieäp<br /> L0 Toång quan<br /> L1 Caáu truùc thò tröôøng, Chieán löôïc<br /> coâng ty vaø Hoaït ñoäng thò tröôøng<br /> L2 Muïc tieâu coâng ty, Toå chöùc, vaø Haønh<br /> vi<br /> L3 Caùc toå chöùc phi lôïi nhuaän vaø Doanh<br /> nghieäp nhaø nöôùc<br /> L4 Luaät choáng ñoäc quyeàn<br /> L5 Qui ñònh vaø Chính saùch ngaønh<br /> L6 Nghieân cöùu ngaønh: Saûn xuaát<br /> L7 Nghieân cöùu ngaønh: Saûn phaåm chính<br /> vaø Caáu truùc<br /> L8 Nghieân cöùu ngaønh: Dòch vuï<br /> L9 Nghieân cöùu ngaønh: dòch vuï coâng<br /> coäng vaø löu thoâng<br /> M Quaûn trò kinh doanh vaø Kinh teá hoïc<br /> kinh doanh: Tieáp thò, Keá toaùn<br /> M0 Toång quan<br /> M1 Quaûn trò kinh doanh<br /> M2 Kinh teá hoïc trong kinh doanh<br /> M3 Tieáp thò vaø Quaûng caùo<br /> M4 Keá toaùn<br /> N Lòch söû kinh teá<br /> N0 Toång quan<br /> N1 Kinh teá vó moâ: Taêng tröôûng vaø<br /> Bieán ñoäng<br /> N2 Thò tröôøng taøi chính vaø Toå chöùc taøi<br /> chính<br /> N3 Lao ñoäng, Daân soá, Giaùo duïc, Thu<br /> nhaäp vaø Taøi saûn<br /> N4 Luaät vaø Ñieàu leä<br /> N5 Noâng nghieäp, Taøi nguyeân thieân<br /> nhieân, vaø Coâng nghieäp khai thaùc<br /> N6 Saûn xuaát vaø xaây döïng<br /> <br /> O<br /> <br /> P<br /> <br /> Q<br /> <br /> R<br /> <br /> Z<br /> <br /> N7 Vaän taûi, Thöông maïi, vaø caùc Dòch<br /> vuï khaùc<br /> Kinh teá phaùt trieån, Thay ñoåi coâng<br /> ngheä, vaø Taêng tröôûng<br /> O0 Toång quan<br /> O1 Kinh teá phaùt trieån<br /> O2 Keá hoaïch vaø Chính saùch Phaùt trieån<br /> O3 Ñoåi môùi coâng ngheä<br /> O4 Taêng tröôûng kinh teá vaø Naêng suaát<br /> toång hôïp<br /> O5 Nghieân cöùu Kinh teá quoác gia<br /> Heä thoáng kinh teá<br /> P0 Toång quan<br /> P1 Heä thoáng tö baûn<br /> P2 Heä thoáng xaõ hoäi chuû nghóa<br /> P3 Caùc toå chöùc xaõ hoäi chuû nghóa<br /> P4 Caùc heä thoáng kinh teá khaùc<br /> P5 Heä thoáng kinh teá so saùnh<br /> Kinh teá noâng nghieäp vaø Kinh teá taøi<br /> nguyeân thieân nhieân<br /> Q0 Toång quan<br /> Q1 Noâng nghieäp<br /> Q2 Caùc nguoàn taøi nguyeân taùi sinh ñöôïc<br /> vaø Baûo toàn: Quaûn lyù moâi tröôøng<br /> Q3 Caùc nguoàn taøi nguyeân khoâng taùi<br /> sinh ñöôïc vaø Baûo toàn<br /> Q4 Naêng löôïng<br /> Kinh teá thaønh thò, Kinh teá noâng thoân<br /> vaø Kinh teá vuøng<br /> R0 Toång quan<br /> R1 Toång quan veà kinh teá khoâng gian<br /> R2 Phaân tích hoä gia ñình<br /> R3 Phaân tích saûn xuaát vaø Vò trí coâng ty<br /> R4 Dòch vuï vaän taûi<br /> R5 Phaân tích chính quyeàn khu vöïc<br /> Caùc ñeà taøi khaùc<br /> Z0 Toång quan<br /> Z1 Kinh teá hoïc vaên hoùa<br /> <br /> Nguoàn: Journal of Economic Liteature. Taùi baûn vôùi söï cho pheùp cuûa Hieäp hoäi Kinh teá Hoa Kyø<br /> Ramu Ramanathan<br /> <br /> 5<br /> <br /> Thuïc Ñoan/Haøo Thi<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản