intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

70
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Báo cáo tài chính thuộc bài giảng kế toán doanh nghiệp, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: một số vấn đề về báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán doanh nghiệp: Chương 8 - Ths. Cồ Thị Thanh Hương

 1. KTDN 2 – Chương 15 M TS V N CHUNG V BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nguyên t c l p và trình bày báo cáo tài chính Vi c l p và trình bày báo cáo tài chính ph i tuân th sáu (06) nguyên t c: a. Ho t ng liên t c; b. Cơ s d n tích; c. Nh t quán; d. Tr ng y u và t p h p; e. Bù tr ; f. Có th so sánh. Trách nhi m và th i h n n p BCTC BCTC quy nh cho các DN: - ơn v KT : 20 ngày - B ng cân i k toán - M u s B01-DN BCTC QUÝ - T ng công ty: 45 ngày - Báo cáo k t qu H KD - M u s B02-DN DNNN, - Báo cáo lưu chuy n ti n t - M u s B03-DN Cty niêm y t - Thuy t minh BCTC - M u s B09-DN - ơn v KT : 30 ngày BCTC NĂM - T ng công ty: 90 ngày - DNTN, CTY h p danh: 30 ngày DN KHÁC BCTC NĂM - Công ty khác : 90 ngày Nơi nh n BCTC B NG CÂN I K TOÁN (BALANCE SHEET) Th i CQ CQ C c DN c p CQ Các lo i DN h nl p th ng BC KT: Là BCTC t ng h p ph n ánh t ng quát t.chính thu trên ĐKKD BC kê toàn b giá tr TS hi n có và ngu n hình thành TS 1. DN nhà nư c x x x x x ó t i 1 th i i m nh t nh. 2. DN có v n đ u x x x x x Căn c l p: S k toán t ng h p, chi ti t, B ng tư nư c ngoài cân i tài kho n, BC KT ngày 31/12 năm trư c. 3. Các lo i DN x x x x N i dung và phương pháp tính, ghi các ch tiêu khác trong B ng cân i k toán: (xem m u B01 – DN B ng cân i k toán) Th.S C Th Thanh Hương 1
 2. KTDN 2 – Chương 15 Taøi saûn ngaén haïn Taøi saûn ngaén haïn (tt) (Short-term assets) Taøi saûn ngaén haïn MS Taøi saûn ngaén haïn MS Caùc khoaûn phaûi 130 TK 131 (Nôï) Tieàn & TÑ Tieàn 110 thu Chi tieát: NH TK 111,112,113 Phaûi thu KH 131 TK 331 (Nôï) Tieàn 111 TM V.01 Chi tieát: NH TK 121 Traû tröôùc N/baùn 132 TK 136, 336 (Nôï) Caùc khoaûn TÑ Tieàn 112 Chi tieát: TÑT Phaûi thu noäi boä 133 Chi tieát: NH TM V.03 TK 121 Ñaàu tö TC ngaén haïn 120 Chi tieát: ÑTNH Phaûi thu theo tieán 134 TK 337 (Nôï) TK 128 ñoä KHH XD TK 1385, 1388, Ñaàu tö ngaén haïn 121 TM V.02 334, 338 (Nôï) Phaûi thu khaùc 135 TK 129 Döï phoøng GG 129 Döï phoøng PTKÑ 139 TK 139 Taøi saûn ngaén haïn (tt) Tài s n dài h n (Long-term assets) Taøi saûn ngaén haïn MS Taøi saûn daøi haïn MS Haøng toàn kho 140 TK 151-158 Haøng toàn kho 141 TM V.04 Phaûi thu daøi haïn 210 TK 131 TK 159 Döï phoøng GG 149 Chi tieát: DH Phaûi thu DH KH 211 TM V.06 TK 1361, 1368 TS ng n h n khác 150 TK 142 Chi tieát: DH Phaûi thu DH noäi boä 212 CP traû tröôùc NH 151 TK 133 TK 138, 244, 338 TGTGT ñöôïc KT 152 TM V.05 Phaûi thu DH khaùc 213 (Nôï), C.tieát: DH TK 333 (Nôï) TM V.07 Thueá phaûi thu 154 TK 139 Döï phoøng NPTKÑ 219 Chi tieát: DH TS ngaén haïn khaùc 158 TK 1381,141,144 Tài s n dài h n (tt) Tài s n dài h n (tt) Taøi saûn daøi haïn MS Taøi saûn coá ñònh 220 Taøi saûn daøi haïn MS TSCÑ höõu hình 221 TK 211 BÑS ñaàu tö 240 TK 217 Nguyeân giaù 222 TM V.08 TK 2141 Nguyeân giaù 241 TM V.12 Hao moøn luõy keá 223 TK 2147 TSCÑ thueâ TC 224 Hao moøn luõy keá 242 TK 212 Nguyeân giaù 225 TM V.09 Ñaàu tö daøi haïn 250 TK 221 Hao moøn luõy keá 226 TK 2142 ÑT vaøo cty con 251 TK 222, 223 TSCÑ voâ hình 227 ÑT vaøo cty LK, LD 252 TM V.13 TK 213 Nguyeân giaù 228 TM V.10 TK 228 ÑT daøi haïn khaùc 253 TK 2143 Hao moøn luõy keá 229 TK 229 Döï phoøng GG 259 CP XDCB dôû dang 230 TK 241 TM V.11 Th.S C Th Thanh Hương 2
 3. KTDN 2 – Chương 15 Nôï ngaén haïn (Short-term liabities) Tài s n dài h n (tt) N ph i tr MS Nôï ngaén haïn 310 TK 311, 315 TM V.15 Taøi saûn daøi haïn MS Vay vaø nôï ngaén haïn 311 TK 331 (Coù) TK 242 Chi tieát: NH TS daøi haïn khaùc 260 Phaûi traû ngöôøi baùn 312 Ngöôøi mua traû tröôùc 313 TK 131 (Coù) CP traû tröôùc DH 261 TK 243 Chi tieát: NH TM V.14 Thueá vaø caùc khoaûn PNNN 314 TS thueá TN hoaõn 262 TK 333 (Coù) TM V.16 laïi Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng 315 TK 244 TK 334 (Coù) Chi phí phaûi traû 316 TS DH khaùc 268 TK 335 TM V.17 Phaûi traû ñôn v noäi boä 317 TK 336 Phaûi traû theo tieán ñoä HÑXD 318 TK 337 (Coù) Caùc khoaûn PTPN NH khaùc 319 TK 338,138 (Coù) Chi tieát: NH TM V.18 DP phaûi traû ngaén haïn 320 TK 352 (Coù) Nôï daøi haïn (Long-term liabilities) Voán chuû sôû höõu (Owner’s equity) N ph i tr MS Voán chuû sôû höõu MS TK 4111 TK 331 (Coù) Nôï daøi haïn 330 Chi tieát: DH Voán ÑT cuûa CSH 411 TK 4112 Phaûi traû DH ng.baùn 331 TK 336 (Coù) TM V.19 Thaëng dö VCP 412 TK 4118 Chi tieát: DH Phaûi traû DH noäi boä 332 Voán khaùc cuûa CSH 413 TK 344, 338 (Coù) TK 419 Phaûi traû DH khaùc 333 Coå phieáu ngaân quyõ 414 Chi tieát: DH TK 412 Vay vaø nôï DH 334 CL ñaùnh giaù laïi TS 415 TM V. 22 TK 341,342,343 TM V.21 TK 413 Thueá TNHL phaûi traû 335 Cheânh leäch tyû giaù 416 TK 347 TK 414 DP TC maát vieäc laøm 336 Quyõ ÑT phaùt trieån 417 DP phaûi traû DH 337 TK 351 Quyõ DP taøi chính 418 TK 415 Qu khen thư ng, PL 338 TK 352 Quyõ khaùc thuoäc VCSH 419 TK 418 TK 353 LN sau thueá CPP 420 TK 421 Qu PT KH và CN 339 TK 356 Nguoàn voán ÑTXDCB 421 TK 441 Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc Caùc chæ tieâu ngoaøi BCÑKT (Off balance sheet iterms) (Other resources and funds) 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi: Phaûn aùnh giaù trò taøi saûn DN thueâ ngoaøi (Dö Nôï TK 001) Nguoàn kinh phí, MS 2. Vaät tö haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng: quyõ khaùc TK 461 TM V.23 (Soá dö Nôï TK 002) Nguoàn KP 432 3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù gôûi: (Soá dö Nguoàn KP ñaõ 433 TK 466 Nôï TK 003) hình thaønh TSCÑ 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù: (Soá dö Nôï TK 004) 5. Ngoaïi teä caùc loaïi: (Soá dö Nôï TK 007) 6. Döï toaùn chi söï nghieäp döï aùn: (Soá dö Nôï TK 008) Th.S C Th Thanh Hương 3
 4. KTDN 2 – Chương 15 Noäi dung vaø phöông phaùp laäp caùc chæ tieâu BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh (INCOME STATEMENT) “Maõ soá” ghi ôû coät 2 duøng ñeå coäng khi laäp baùo caùo taøi chính toång hôïp hoaëc baùo caùo taøi chính 1. Cô sôû laäp hôïp nhaát. - Caên cöù baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh Soá lieäu ghi vaøo coät 3 “Thuyeát minh” cuûa baùo doanh naêm tröôùc. caùo naøy theå hieän soá lieäu chi tieát cuûa chæ tieâu - Caên cöù vaøo soå keá toaùn toång hôïp vaø soå keá naøy trong baûn thuyeát minh baùo caùo t aøi chính toaùn chi tieát trong kyø duøng cho taøi khoaûn töø naêm. loaïi 5 ñeán loaïi 9. Soá lieäu ghi vaøo coät 5 “Naêm tröôùc” cuûa baùo caùo kyø naêm nay ñöôïc caên cöù vaøo soá lieäu ghi ôû coät 4 “Naêm nay” cuûa töøng chæ tieâu töông öùng cuûa baùo caùo naêm tröôùc Noäi dung vaø phöông phaùp laäp caùc chæ tieâu 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø CCDV (Maõ soá 10) ghi vaøo coät 4 “ Naêm nay” nhö sau: Maõ soá 10= Maõ soá 01 – Maõ soá 02 4. Giaù voán haøng baùn (Maõ soá 11) 1. Doanh thu baùn haøng vaø CCDV (Maõ soá 01) Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy laø luyõ keá soá phaùt sinh beân Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy laø luyõ keá soá phaùt coù cuûa TK 632 “Giaù voán haøng baùn” trong kyø baùo caùo ñoái sinh beân Coù cuûa TK 511 “Doanh thu baùn haøng öùng beân nôï TK 911 “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh” treân vaø cung caáp dòch vuï” vaø TK 512 “Doanh thu baùn soå caùi hoaëc nhaät kyù soå caùi haøng noäi boä” trong naêm baùo caùo treân soå caùi 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø CCDV (Maõ soá 20) hoaëc nhaät kyù - soå caùi Maõ soá 20 = Maõ soá 10 – Maõ soá 11 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu (Maõ soá 02) Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy laø luyõ keá soá phaùt sinh beân nôï TK 511,512. 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính (Maõ soá 21) 8. Chi phí baùn haøng (Maõ soá 24) Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy laø luyõ keá soá phaùt sinh Caên cöù vaøo soá phaùt sinh coù TK 641 “Chi phí baùn haøng” ñoái öùng vôùi beân nôï TK 911 beân nôï TK 515 “Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính” ñoái öùng 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp (Maõ soá 25) vôùi beân coù TK 911 “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh” trong Caên cöù soá phaùt sinh beân coù TK 642 “Chi phí quaûn lyù doanh kyø baùo caùo treân soå caùi hoaëc nhaät kyù - soå caùi nghieäp” ñoái öùng vôùi beân nôï TK 911 7. Chæ tieâu chi phí taøi chính (Maõ soá 22) 10. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh (Maõ soá 30) Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy laø luyõ keá soá phaùt sinh Maõ soá 30 = MS 20 + (MS 21 - MS 22) - MS 24 - MS 25. beân coù TK 635 “Chi phí hoaït ñoäng taøi chính” ñoái öùng vôùi 11. Thu nhaäp khaùc (Maõ soá 31) beân nôï TK 911 trong kyø baùo caùo treân soå caùi hoaëc nhaät Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy ñöôïc caên cöù vaøo toång soá kyù – soå caùi phaùt sinh beân nôï TK711 “Thu nhaäp khaùc” 12.Chi phí khaùc (Maõ soá 32) - Chi phí laõi vay (Maõ soá 23) Laø toång soá beân coù TK 811 “Chi phí khaùc” Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy ñöôïc caên cöù vaøo soå keá 13.Lôïi nhuaän khaùc (Maõ soá 40) toaùn chi tieát TK 635 Maõ soá 40 = Maõ soá 31 - Maõ soá 32 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (Maõ soá 50) Maõ soá 50 = Maõ soá 30 + Maõ soá 40 Th.S C Th Thanh Hương 4
 5. KTDN 2 – Chương 15 15. Chi phí thueá thu nhaäp DN hieän haønh (Maõ soá 51) BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T Soá lieäu ghi vaøo chæ tieâu naøy ñöôïc caên cöù vaoø toång soá phaùt sinh beân coù TK 8211 ñoái öùng beân nôï TK 911 (CASH FLOW STATEMENT) hoaëc caên cöù vaøo toång soá phaùt sinh beân nôï TK 8211 ñoái öùng beân coù TK 911. BCLCTT cho bi t: 16. Chi phí thueá thu nhaäp DN hoaõn laïi (Maõ soá 52) - Thông tin v lu ng ti n và tương ương ti n ra và Soá lieäu ñeå ghi vaøo chæ tieâu naøy caên cöù vaøo toång soá vào, ngu n cung c p ti n và s d ng ti n phaùt sinh coù TK 8212 ñoái öùng beân nôï TK 911 hoaëc - S khác bi t gi a l i nhu n thu n và lưu chuy n caên cöù vaøo toång soá phaùt sinh nôï TK 8212 ñoái öùng beân ti n m t coù TK 911. Giúp ngư i s d ng báo cáo: 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp DN (Maõ soá 60) ánh giá kh năng t o dòng ti n thu n Maõ soá 60 = Maõ soá 50 – (Maõ soá 51 + Maõ soá 52) ánh giá kh năng tr c t c 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu (Maõ soá 70) ánh giá v nhu c u huy ng v n bên ngoài Chæ tieâu naøy ñöôïc ghi theo thoâng tö höôùng daãn chuaån möïc keá toaùn 30 “Laõi treân coå phieáu” BAÛN CHAÁT BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN SÖÏ TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN DÖÔÙI HÌNH THÖÙC CUNG CAÁP THOÂNG TIN HÖÕU ÍCH HÔN BAÙO CAÙO THU A1 =THU TÖØ HÑKD BAÙO CAÙO THU CHI CHI A2 =THU TÖØ HÑÑT °Khoâng quan taâm caùc Toàn ñaàu kyø Toàn ñaàu kyø A3 =THU TÖØ HÑTC nghieäp vuï noäi boä giöõa Thu trong kyø caùc loaïi tieàn. Thu trong kyø = A Chi trong kyø °TÑK + THU - CHI = TCK Chi trong kyø = B B1 =CHI CHO HÑKD Toàn cuoái kyø Do ñoù: Toàn cuoái kyø B2 =CHI CHO HÑÑT TCK - TÑK = THU - CHI B3 =CHI CHO HÑTC TRÌNH BAØY LAÏI TÌNH HÌNH THU CHI TIEÀN Các khái ni m cơ b n BAÙO CAÙO LÖU Ti n bao g m ti n t i qu , ti n ang chuy n và các BAÙO CAÙO THU CHI CHUYEÅN TIEÀN TEÄ kho n ti n g i không kỳ h n. Tương ương ti n: Là các kho n u tư ng n h n: Toàn ñaàu kyø A1 - B1 LCTT TÖØ HÑKD Có th i gian thu h i v n không quá 3 tháng k t Thu trong kyø = A ngày u tư A2 - B2 LCTT TÖØ HÑÑT D dàng chuy n i d dàng thành m t lư ng ti n Chi trong kyø = B xác nh A3 - B3 LCTT TÖØ HÑTC Không có nhi u r i ro trong chuy n i thành ti n. Toàn cuoái kyø Lu ng ti n: Là lu ng vào và lu ng ra c a ti n và A-B TIEÀN ↑↓ TRONG KYØ tương ương ti n, không bao g m chuy n d ch n i b gi a các kho n ti n và tương ương ti n trong doanh TIEÀN ÑAÀU KYØ nghi p. TIEÀN CUOÁI KYØ Th.S C Th Thanh Hương 5
 6. KTDN 2 – Chương 15 Phaân bieät 03 loaïi hoaït ñoäng LCTT töø hoaït ñoäng kinh doanh Tieàn thu töø vieäc baùn haøng, cung caáp dòch vuï Hoïat ñoäng kinh doanh: Laø caùc hoaït ñoäng taïo ra Tieàn thu ñöôïc töø DT khaùc doanh thu chuû yeáu cuûa DN vaø caùc hoaït ñoäng Tieàn chi traû cho ngöôøi cung caáp HH, DV khaùc khoâng phaûi laø hoaït ñoäng ñaàu tö hay hoaït Tieàn chi traû cho ngöôøi lao ñoäng ñoäng taøi chính Tieàn chi traû laõi vay Hoaït ñoäng ñaàu tö: Laø caùc hoaït ñoäng mua saém, Tieàn chi noäp thueá TNDN xaây döïng, thanh lyù, nhöôïng baùn caùc taøi saûn daøi Tieàn thu do ñöôïc boài thöôøng, chi do bò phaït, bò haïn vaø caùc khoaûn ñaàu tö khaùc khoâng thuoäc caùc boài thöôøng khoaûn töông ñöông tieàn Tieàn chi traû cho cty baûo hieåm theo hôïp ñoàng BH Hoaït ñoäng taøi chính: Laø caùc hoaït ñoäng laøm thay ñoåi quy moâ vaø keát caáu cuûa voán chuû sôû höõu vaø Thu khaùc töø hoïat ñoäng kinh doanh voán vay cuûa doanh nghieäp Chi khaùc töø hoaït ñoäng kinh doanh LCTT töø hoaït ñoäng ñaàu tö LCTT töø hoaït ñoäng taøi chính Tieàn chi mua saém, XD TSCÑ vaø TSDH khaùc Tieàn thu töø thanh lyù, nhöôïng baùn TSCÑ, TSDH Tieàn thu töø phaùt haønh coå phieáu, nhaän voán khaùc goùp Tieàn chi cho vay (tröø khi mua caùc coâng cuï nôï ñöôïc Tieàn chi traû voán goùp cho CSH, mua laïi coå coi laø ‘töông ñöông tieàn’ hoaëc mua vì muïc ñích phieáu cuûa DN thöông maïi) Tieàn thu hoài cho vay; baùn laïi caùc coâng cuï nôï Tieàn thu töø caùc khoaûn ñi vay ngaén haïn, daøi Tieàn chi ñaàu tö goùp voán vaøo ñôn vò khaùc (tröø haïn; tröôøng hôïp chi mua coå phieáu vì muïc ñích thöông Tieàn chi traû caùc khoaûn nôï goác ñaõ vay maïi) Tieàn chi traû nôï thueâ taøi chính Tieàn thu hoài voán ñaõ goùp vaøo ñôn vò khaùc Coå töùc, lôïi nhuaän ñaõ traû cho chuû sôû höõu Tieàn thu laõi cho vay, coå töùc, lôïi nhuaän nhaän ñöôïc. MOÄT DAÏNG TRÌNH BAØY CUNG CAÁP THOÂNG TIN HÖÕU ÍCH HÔN KEÁT CAÁU BCLCTT Thu tieàn baùn Chi ñaàu tö, LCT thu n t haøng XDCB H kinh doanh Hoaït ñoäng Doøng tieàn Hoaït ñoäng kinh doanh chung cuûa ñaàu tö ñôn vò LCT thu n t Tăng/Gi m Ti n & T T Chi mua Baùn TSCÑ, Ti n & T T Cu i yeáu toá H u tư caùc khoaûn Trong kỳ kỳ SXKD ñaàu tö + Ti n & LCT thu n t Hoaït ñoäng T T u kỳ H tài chính taøi chính Phaùt haønh coå Phaân phoái laõi phieáu Ñi vay Traû nôï vay Th.S C Th Thanh Hương 6
 7. KTDN 2 – Chương 15 Căn c l p Yêu c u m s k toán B ng Cân i k toán; S k toán chi ti t các Tài kho n “Ph i thu, ph i Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh; tr ”, "Ti n m t", "Ti n g i Ngân hàng", "Ti n ang Thuy t minh báo cáo tài chính; chuy n" : Chi ti t theo 3 lo i ho t ng. Báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c; Xác nh ư c các kho n u tư có th i h n thu h i ho c áo h n không quá 3 tháng. Các tài li u k toán khác, như: S k toán t ng h p, s k toán chi ti t các Tài kho n “Ti n m t”, Chi ti t cho m c ích: các kho n u tư ch ng “Ti n g i Ngân hàng”, “Ti n ang chuy n”; S k khoán và công c n ph c v thương m i (mua toán t ng h p và s k toán chi ti t c a các Tài vào bán) và ph c v cho m c ích n m gi u kho n liên quan khác. tư thu lãi. PHƯƠNG PHÁP TR C TI P PHƯƠNG PHÁP TR C TI P Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Nguyên t c l p K t c u các kho n m c I. Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh Mã Thuy t Năm Năm L p b ng cách phân tích và t ng h p doanh s minh nay trư c tr c ti p các kho n ti n thu vào và chi 1. Ti n thu t bán HH, CC DV và DT khác 01 + ra theo t ng n i dung thu, chi 2. Ti n chi tr cho ngư i cung c p HH, DV 02 - t các s 3. Ti n chi tr cho ngư i lao ng 03 - k toán t ng h p và chi ti t c a 4. Ti n chi tr lãi vay 04 - doanh nghi p. 5. Ti n chi n p thu Thu nh p DN 05 - 6. Ti n thu khác t ho t ng kinh doanh 06 + 7. Ti n chi khác cho ho t ng kinh doanh 07 - Lưu chuy n ti n thu n t ho t ng 20 kinh doanh PHƯƠNG PHÁP TR C TI P Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh I. Lưu chuy n ti n t CHI I. Lưu chuy n ti n t MS THU ho t ng kinh doanh ho t ng kinh doanh 2. Ti n chi tr cho 02 (xxx) ngư i cung c p hàng T ng s ti n đã tr 1. Ti n THU t BH, 01 xxxx T ng s ti n ã thu trong kỳ cho ngư i CCDV và doanh thu khác hóa và d ch v trong kỳ do BH và cung c p HH, DV, chi CCDV, bao g m bán .............................. ...... ................................... ..... Lưu chuy n ti n 20 mua CK vì m c đích Lưu chuy n ti n 20 ch ng khoán vì m c thương m i (n u có). thu n t H KD thu n t H KD ích thương m i. S k toán liên quan: Ch tiêu này TK 111, 112, 113 (Ph n chi ti n), đư c ghi âm S k toán liên quan: TK 111, 112 (Ph n thu ti n), (***). i chi u v i S k toán TK 511, 131, TK 121, 515 (Bán Đ i chi u v i s k toán: ch ng khoán vì m c ích thương m i thu ti n ngay). - TK 331 - TK hàng t n kho và các TK có liên quan khác, chi ti t ph n đã tr b ng ti n trong kỳ báo cáo, - TK 121 (Chi mua ch ng khoán vì m c đích thương m i). Th.S C Th Thanh Hương 7
 8. KTDN 2 – Chương 15 Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh I. Lưu chuy n ti n t MS CHI I. Lưu chuy n ti n t MS CHI ho t ng kinh doanh ho t ng KD 3. Ti n chi tr cho ngư i T ng s ti n đã tr 4. Ti n chi tr lãi vay 04 (xxx) T ng s ti n lãi vay 03 (xxx) cho ngư i lao đ ng đã tr trong kỳ báo lao ng ............................... ........ trong kỳ báo cáo v ................................. ....... cáo, bao g m ti n Lưu chuy n ti n 20 ti n lương, ti n Lưu chuy n ti n 20 lãi vay PS trong kỳ công, ph c p, ti n thu n t H KD và tr ngay kỳ này, thu n t H KD thư ng... do DN đã ti n lãi vay ph i tr Ch tiêu này đư c ghi âm (***). thanh toán ho c Ch tiêu này đư c âm (***). phát sinh t các kỳ t m ng. trư c và đã tr S k toán liên quan: TK 111, 112 trong kỳ này, lãi S k toán liên quan i chi u v i s k toán TK 335 ti n vay tr trư c - TK 111, 112 (theo dõi s lãi vay ph i tr ) và các trong kỳ này. - TK 334 (Ph n đã tr b ng ti n trong kỳ báo cáo). TK liên quan khác. Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh I. Lưu chuy n ti n t MS CHI I. Lưu chuy n ti n t MS THU ho t ng KD ho t ng kinh doanh 5. Ti n chi n p thu 05 (xxx) T ng s ti n đã n p 6. Ti n thu khác t ho t T ng s ti n đã thu t TNDN 06 xxx thu TNDN cho NN ng kinh doanh các kho n khác t ................................. ...... trong kỳ báo cáo, bao ................................ ........ ho t đ ng kinh doanh, Lưu chuy n ti n 20 g m s ti n thu TNDN Lưu chuy n ti n 20 ngoài kho n ti n thu thu n t H KD đã n p c a kỳ này, s thu n t H KD ph n ánh MS 01. thu TNDN còn n t G m: đư c b i thư ng, Ch tiêu này đư c ghi âm (***). đư c ph t, ti n thư ng, và các kỳ trư c đã n p các kho n ti n thu khác...); trong kỳ này và s thu S k toán liên quan: đư c hoàn thu ; nh n ký TNDN n p trư c. TK 111, 112 qu , ký cư c; ngu n kinh S k toán liên quan: i chi u v i s k toán TK 711, phí s nghi p, d án (n u TK 111, 112, 113 (Ph n chi ti n), TK 133 và các TK khác có liên có); bên ngoài thư ng, h i chi u v i s k toán TK 333 tr c p trên c p ho c c p quan trong kỳ báo cáo. (Ph n thu TNDN ã n p trong kỳ dư i n p... báo cáo) Lưu chuy n ti n t ho t ng kinh doanh LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ K t c u các kho n m c I. Lưu chuy n ti n t MS CHI ho t ng kinh doanh II. Lưu chuy n ti n t ho t ng u tư Mã TM Năm Năm 7. Ti n CHI khác cho T ng s ti n đã chi s nay trư c 06 (xxx) ho t ng kinh doanh v các kho n khác, 1. Ti n chi mua s m, xây d ng TSC và các tài 21 - ................................ ........ ngoài các kho n chi s n dài h n khác Lưu chuy n ti n 20 liên quan đ n HĐ 2.Ti n thu t thanh lý, như ng bán TSC và các 22 + thu n t H KD SXKD ph n ánh tài s n dài h n khác MS 02, 03, 04, 05. 3. Ti n chi cho vay, mua các công c n c a DN 23 - khác G m: b i thư ng, b ph t; các lo i thu (không g m 4.Ti n thu h i cho vay, bán l i các công c n c a 24 + S k toán liên quan: thu TNDN); các lo i phí, ơn v khác TK 111, 112, 113 l phí, ti n thuê đ t; ký 5. Ti n chi u tư góp v n vào ơn v khác 25 - i chi u v i s k toán TK 811, cư c, ký qu ; chi qu 6. Ti n thu h i u tư góp v n vào ơn v khác 26 + 333, 161 và các TK liên quan KTPL; chi ngu n KPSN, khác. KPDA; n p các qu lên 7. Ti n thu lãi cho vay, c t c và LN ư c chia 27 + c p trên ho c c p cho Lưu chuy n ti n thu n t H u tư 30 c p dư i,... Th.S C Th Thanh Hương 8
 9. KTDN 2 – Chương 15 LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ II. Lưu chuy n ti n t Mã II. Lưu chuy n ti n t Mã CHI T ng s ti n đã chi đ ho t đ ng đ u tư s ho t đ ng đ u tư s mua s m, xây d ng xxx S ti n thu n đã thu 1. Ti n chi đ mua s m, 2. Ti n thu t thanh lý, TSCĐHH, TSCĐVH, như ng bán TSCĐ và 22 Ho c t vi c thanh lý, xây d ng TSCĐ và các tài 21 (xxx) ti n chi cho ho t đ ng s n dài h n khác các tài s n dài h n khác (xxx) như ng bán TSCĐ đ u tư XDDD, đ u tư h u hình, vô hình và ...... ...... BĐS trong kỳ báo cáo. BĐSĐT trong kỳ. ...... S k toán liên quan: Là chênh l ch gi a S li u đư c s ti n thu và s ti n ghi âm (***). TK 111, 112, 113 (ph n thu chi cho vi c thanh lý, ti n), i chi u v i s k toán S k toán liên quan: như ng bán TSCĐ các TK 711, 515, 131. và BĐSĐT và đư c TK 111, 112, 113 (ph n chi ti n), TK 341 (Ph n chi t ti n TK 111, 112, 113 (ph n chi ghi âm (***) n u s vay dài h n nh n ư c chuy n tr ngay cho ngư i bán). ti n), i chi u v i s k toán ti n th c thu nh hơn i chi u v i s k toán các TK 211, 213, 241, 228, 331. các TK 811, 635. s ti n th c chi. LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ II. Lưu chuy n ti n Mã II. Lưu chuy n ti n Mã t ho t đ ng đ u tư s t ho t đ ng đ u tư s 3. Ti n chi cho vay, 4.Ti n thu h i cho T ng s ti n đã thu t T ng s ti n đã chi mua các công c n 23 (xxx) vay, bán l i các công 24 xxx vi c thu h i l i s ti n cho bên khác vay, chi c a đơn v khác c n c a đ.v khác g c đã cho vay, t bán mua các công c n l i ho c thanh toán ...... c a đơn v khác (Trái ...... các công c n c a phi u, tín phi u, kỳ S li u ghi âm (***). đơn v khác trong kỳ phi u...) vì m c đích báo cáo. (Không bao n m gi đ u tư trong S k toán liên quan: g m ti n thu t bán S k toán liên quan: kỳ báo cáo. (Không TK 111, 112, 113 (Ph n thu ti n) các công c n đư c bao g m ti n chi mua TK 111, 112, 113 (Ph n chi ti n) coi là các kho n các công c n vì i chi u v i s k toán TK 121, tương đương ti n và i chi u v i s k toán TK 121, m c đích TM). 128, 228. bán các công c n vì 128, 228. m c đích thương m i). LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ II. Lưu chuy n ti n Mã II. Lưu chuy n ti n Mã t ho t đ ng đ u tư s t ho t đ ng đ u tư s S ti n đã chi đ đ u S ti n thu h i các 5. Ti n chi đ u tư góp 6. Ti n thu h i đ u tư 25 (xxx) tư v n vào doanh v n vào đơn v khác góp v n vào đơn v 26 xxx kho n đ u tư v n vào nghi p khác trong kỳ đơn v khác (Do bán l i ...... khác báo cáo, bao g m ho c thanh lý các ti n chi đ u tư v n ...... S li u ghi âm (***). kho n v n đã đ u tư dư i hình th c mua vào đơn v khác) trong c phi u, góp v n kỳ báo cáo (Không bao S k toán liên quan: vào DN khác (Không S k toán liên quan: g m ti n thu do bán c bao g m ti n chi mua phi u đã mua vì m c TK 111, 112, 113 (Ph n chi ti n) c phi u vì m c đích TK 111, 112, 113 (Ph n thu ti n) đích thương m i) i chi u v i s k toán TK 128, thương m i). i chi u v i s k toán TK 128, 222, 228. 222, 228. Th.S C Th Thanh Hương 9
 10. KTDN 2 – Chương 15 LƯU CHUY N TI N T HO T NG U TƯ LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH II. Lưu chuy n ti n Mã K t c u các kho n m c t ho t đ ng đ u tư s Thu v các kho n III. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng tài chính Mã T Năm năm 7. Ti n thu lãi cho s M nay trư c vay, c t c và l i 27 xxx ti n lãi cho vay, lãi 1.Ti n thu t phát hành c phi u, nh n v n góp 31 + nhu n đư c chia ti n g i, lãi t mua c a CSH và n m gi đ u tư ..... 2.Ti n chi tr v n góp cho các ch s h u, mua 32 - các công c n (Trái l i c phi u c a doanh nghi p đã phát hành phi u, tín phi u, kỳ 3. Ti n vay ng n h n, dài h n nh n đư c 33 + phi u...), c t c và S k toán liên quan: 4. Ti n chi tr n g c vay 34 - l i nhu n nh n đư c TK 111, 112, 113 (Ph n thu ti n) t góp v n vào các 5. Ti n chi tr n thuê tài chính 35 - đơn v khác trong kỳ i chi u v i s k toán TK 128, 6. C t c, l i nhu n đã tr cho ch s h u 36 - báo cáo.. 222, 228, 515 và các TK liên quan Lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng tài chính 40 khác. LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH III. Lưu chuy n ti n Mã III. Lưu chuy n ti n t Mã t ho t đ ng TC s ho t đ ng tài chính s T ng s ti n đã 2.Ti n chi tr v n góp T ng s ti n đã 1.Ti n thu t phát hành thu do các ch s c phi u, nh n v n góp 31 xxx cho các ch s h u, tr do hoàn l i h u c a doanh 32 (xxx) c a ch s h u mua l i c phi u c a v n góp cho các nghi p góp v n DN đã phát hành ch s h u c a ............... (Không bao g m ...... DN dư i các hình các kho n vay và th c b ng ti n. n đư c chuy n S k toán liên quan: thành v n c ph n S k toán liên quan: TK 111, 112 (Ph n thu ti n) ho c nh n v n góp c a ch s TK 111, 112, 113 (Ph n chi ti n) S li u đư c i chi u v i s k toán TK 411 h u b ng TS). i chi u v i s k toán TK 411 và ghi âm (***). và các TK n ph i tr khác. TK 419. LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH III. Lưu chuy n ti n t Mã T ng s ti n đã nh n III. Lưu chuy n ti n t Mã ho t đ ng tài chính s đư c do DN đi vay ho t đ ng tài chính s ng n h n, dài h n T ng s ti n đã tr 3. Ti n vay ng n h n, 4. Ti n chi tr n g c vay 34 (xxx) 33 xxx c a NH, các t ch c v kho n n g c vay dài h n nh n đư c TC, tín d ng và các ...... ng n h n, vay dài ...... đ i tư ng khác trong h n, n thuê tài kỳ báo cáo. chính c a ngân S k toán liên quan: Đ i v i các kho n S k toán liên quan: hàng, t ch c tài TK 111, 112, các TK Ph i tr vay b ng trái phi u, TK 111, 112, 113, TK 131 (Ph n chính, tín d ng và (Ph n ti n vay nh n ư c chuy n s ti n đã thu đư c ti n tr n vay t ti n thu các các đ i tư ng khác tr ngay các kho n n ph i tr ) ph n ánh theo s kho n ph i thu c a KH) trong kỳ báo cáo. th c thu (B ng m nh i chi u v i s k toán TK 311, giá trái phi u đi u ch nh i chi u v i s k toán TK 311, S li u đư c 341, 342, 343 và các TK liên quan v i các kho n chi t kh u, 315, 341, 342, 343. ghi âm (***). khác. ph tr i trái phi u ho c lãi trái phi u tr trư c). Th.S C Th Thanh Hương 10
 11. KTDN 2 – Chương 15 LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH LƯU CHUY N TI N T HO T NG TÀI CHÍNH T ng s ti n đã III. Lưu chuy n ti n t Mã III. Lưu chuy n ti n t Mã tr c t c và l i ho t đ ng tài chính s ho t đ ng tài chính s nhu n đư c chia 5. Ti n chi tr n thuê tài T ng s ti n đã 6. C t c, l i nhu n đã cho các ch s 35 (xxx) 36 (xxx) chính tr v kho n n tr cho ch s h u h u c a DN trong ...... thuê tài chính ...... kỳ báo cáo. trong kỳ báo cáo. (Không bao g m kho n c t c S li u đư c ghi âm (***). ho c l i nhu n S k toán liên quan: đư c chia nhưng TK 111, 112, 113, TK 131 (Ph n S li u đư c không tr cho ch ti n tr n thuê TC t ti n thu các ghi âm (***). S k toán liên quan: s h u mà đư c kho n ph i thu c a KH) TK 111, 112, 113 chuy n thành v n c ph n). i chi u v i s k toán TK 315, 342. i chi u v i s k toán TK 421. BÁO CÁO LƯU CHUY N TI N T PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Phương pháp gián ti p Nguyên t c l p NT Đi u ch nh 1: LO I NH HƯ NG C A KHO N “KHÔNG TI N” Phương pháp này khác v i phương pháp Công th c: tr c ti p vi c xác nh lưu chuy n ti n Lãi/l = T ng Thu nh p – T ng Chi phí thu n t ho t ng kinh doanh. => Lãi/l = [TN b ng ti n + TN KHÔNG ti n] - - [CP b ng ti n + CP KHÔNG ti n] => Lãi/l = [TN b ng ti n - CP b ng ti n] + + [TN K ti n - CP K ti n] (1) (1) => (1.1) Ti n thu n = Lãi/ L - [TN K ti n - CP K ti n] (1) => (1.2) Lãi/l = Ti n thu n t HĐKD+ Lãi/l K ti n Ti n thu n = Lãi/ L + CP KHÔNG ti n - TN KHÔNG ti n PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Nguyên t c l p Nguyên t c l p Ý nghĩa t CÔNG TH C: NTĐC 1: LO I NH HƯ NG C A KHO N “KHÔNG TI N” T ng Lãi/l = Ti n thu n t H KD + Lãi/l KHÔNG ti n + CHI PHÍ KHÔNG TI N Vi c ánh giá ho t ng kinh doanh n u ch nhìn vào BCKQKD là chưa . Vi c b t bu c ph i l p BCLCTT và hi u BCLCTT là yêu c u - THU NH P KHÔNG TI N c p thi t khi xem xét ho t nghi p. ng kinh doanh c a doanh Lãi cao: Nhưng l i thi u ti n và ngư c l i: v n có th r t khó khăn i v i các kho n n nh n L n ng: nhưng ti n v n chưa s d ng hi u qu (b lãng phí ti n m t). Th.S C Th Thanh Hương 11
 12. KTDN 2 – Chương 15 PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Nguyên t c l p Cách l p t ng ch tiêu NT i u ch nh 1: C th áp d ng I. Lưu chuy n ti n t ho t MS ng kinh doanh - Kh u hao TSC : CP KHÔNG TI N: + 1. L i nhu n trư c thu 01 xxx - Lãi (xxx) - L - D phòng tăng thêm: CP KHÔNG TI N: + 2. i u ch nh cho các kho n - D phòng gi m b t (hoàn nh p): TN KHÔNG TI N: - - L CLTG chưa th c hi n: CP KHÔNG TI N: + - Kh u hao TSC 02 + - Các kho n d phòng 03 + (DP tăng) - (Hoàn - LÃI CLTG chưa th c hi n: TN KHÔNG TI N: - nh p) - L ho t ng u tư: CP KHÔNG TI N: + - Lãi, l chênh l ch t giá h i 04 + (L ) - (Lãi) - LÃI ho t ng u tư: TN KHÔNG TI N: - oái chưa th c hi n - Chi phí lãi vay ph i tr : CP KHÔNG TI N: + - Lãi, l t ho t ng u tư 05 + (L ) - (Lãi) - Chi phí lãi vay 06 + PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu - Lưu ý Cách l p t ng ch tiêu - Lưu ý I. Lưu chuy n ti n t MS I. Lưu chuy n ti n t ho t MS ho t ng kinh doanh ng kinh doanh 1. L i nhu n trư c thu 01 xxx - Lãi (xxx) - L 1. L i nhu n trư c thu 01 xxx - Lãi (xxx) - L 2. i u ch nh cho các kho n L y t ch tiêu L i nhu n trư c thu (MS 50) trên BCKQH HD - Kh u hao TSC 02 + Căn c vào s kh u hao ã trích trong kỳ trên B ng tính và phân b KHTSC và các S k toán liên quan. PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu - Lưu ý Cách l p t ng ch tiêu I. Lưu chuy n ti n t I. Lưu chuy n ti n t ho t ho t đ ng kinh doanh đ ng kinh doanh .............. - Lãi, l chênh l ch t giá 04 + (L ) - (Lãi) - Các kho n d phòng 03 + (DP - (Hoàn h i đoái chưa th c hi n tăng) nh p) Căn c vào s k toán TK 515, chi ti t ph n lãi chênh Căn c vào s k toán TK 129, 139, 159, 229 sau khi i l ch t giá h i oái do ánh giá l i các kho n m c ti n chi u v i s k toán các TK liên quan. t có g c ngo i t vào cu i kỳ báo cáo. Th.S C Th Thanh Hương 12
 13. KTDN 2 – Chương 15 PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu Cách l p t ng ch tiêu I. Lưu chuy n ti n t ho t I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh đ ng kinh doanh - Lãi, l t ho t đ ng đ u tư 05 + (L ) - (Lãi) - Chi phí lãi vay 06 + Ph n ánh Lãi/l trong kỳ ã ph n ánh vào LN trư c thu Căn c vào s k toán TK 635 sau khi i chi u v i s k nhưng ư c phân lo i là lu ng ti n t ho t ng u tư. toán các TK liên quan khác. Căn c vào s k toán TK 515, 711 và 635, 811. PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Nguyên t c l p Nguyên t c l p NT i u ch nh 2: THAY I (TĂNG, GI M) V N LƯU NG -Công th c: TSL + TSC = V n ch SH + N ph i tr NT i u ch nh 2: => Ti n + TSL khác + TSC = V n ch SH + N ph i tr THAY I (TĂNG, GI M) V N LƯU NG => Ti n = V n CSH + N PT - [TSL khác + TSC ] => Liên tư ng n b ng C KT + Tài s n khác s trái d u v i ti n: Tăng tài s n (+) s làm Gi m ti n thu n (-) và ngư c l i. + N ph i tr cùng d u v i ti n: Tăng n ph i tr (+): thu ư c (tăng) dòng ti n thu n (+) và ngư c l i. PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Nguyên t c l p Nguyên t c l p NT i u ch nh 2: V N LƯU NG NT i u ch nh 2: C th áp d ng - Hàng t n kho, các kho n ph i thu, chi phí tr Ti n = VCSH + NPT - [TSL khác + TSC ] trư c, Lãi ti n vay ã tr , Thu TNDN ã n p, TSL khác: Thay i trái d u v i Ti n => tr ra n u tăng (CK- K)>0 và ngư c l i. - TSL khác và TSC : trái d u v i Ti n; - Các kho n ph i tr : Thay i cùng d u v i Ti n - NPT và VCSH : cùng d u Ti n. => tr ra n u gi m (CK- K)
 14. KTDN 2 – Chương 15 PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Ch tiêu Mã (+) (-) Cách l p t ng ch tiêu s 1 2 3 4 Ch tiêu Mã (+) (-) I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh s ....................................... 01 Xxx (xxx) 1 2 3 4 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c thay đ i 08 I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh v n lưu đ ng ....................................... 01 Xxx (xxx) - Tăng gi m các kho n ph i thu 09 - (CK – DK) Nhóm trái 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 d u thay đ i v n lưu đ ng - Tăng gi m hàng t n kho 10 - (CK – DK) - Tăng gi m các kho n ph i thu 09 - (CK – DK) - Tăng gi m chi phí tr trư c 12 - (CK – DK) - Tăng gi m các kho n ph i tr (không k lãi vay ph i 11 + (CK – DK) Nhóm Bao g m: tr , thu thu nh p ph i n p) cùng d u Không bao g m: - Ti n lãi vay đã tr 13 + (CK – DK) Tr (-) - TK 131 (chi ti t “PTCKH"), Ph i thu v ti n lãi cho vay, - Thu thu nh p doanh nghi p đã n p 14 + (CK – DK) Tr (-) TK 331 (chi ti t “Tr trư c c t c và l i nhu n ư c - Ti n thu khác t ho t đ ng kinh doanh 15 + cho NB"), TK 136, TK 138, chia, thanh lý, như ng bán - Ti n chi khác t ho t đ ng kinh doanh 16 - TK 133, TK 141. TSC , B S T,… Lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng kinh doanh 20 xxx PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu Cách l p t ng ch tiêu Ch tiêu Mã (+) (-) Ch tiêu Mã (+) (-) s s 1 2 3 4 1 2 3 4 I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh ....................................... 01 xxx (xxx) ....................................... 01 Xxx (xxx) 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 thay đ i v n lưu đ ng thay đ i v n lưu đ ng - Tăng gi m hàng t n kho 10 - (CK – DK) - Tăng gi m chi phí tr trư c 12 - (CK – DK) T ng các chênh l ch gi a SDCK và SD K c a các T ng các chênh l ch gi a SDCK và SD K c a TK 142 và 242 TK hàng t n kho (TK151-TK158). PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Ch tiêu Mã (+) (-) Cách l p t ng ch tiêu s Ch tiêu Mã (+) (-) 1 2 3 4 s I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh 1 2 3 4 ....................................... 01 Xxx (xxx) I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 ....................................... 01 xxx (xxx) thay đ i v n lưu đ ng 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 - Tăng gi m các kho n ph i tr (không k 11 + (CK – Nhóm thay đ i v n lưu đ ng lãi vay ph i tr , thu thu nh p ph i n p) DK) cùng d u - Ti n lãi vay đã tr 13 + (CK – DK) Tr (-) Bao g m: Không bao g m: TK 331 (Chi ti t Các kho n PT v thu TNDN, Căn c vào s k toán TK111, 112, 113 (Ph n chi ti n) “PTNB"), TK131 (Chi ti t lãi ti n vay, các kho n PT liên tr ti n lãi vay, s k toán TK 131 (Ph n tr ti n lãi vay t “NM tr ti n trư c"), quan n HD T (Mua s m, XD ti n thu các kho n ph i thu c a KH) sau khi i chi u v i TK333, TK334, TK336, TSC , B S T, mua các công s k toán TK 142, 242, 635, 241, 627, 335. TK 338. c n ,…) và H TC (Vay và n ng n h n, dài h n…) Th.S C Th Thanh Hương 14
 15. KTDN 2 – Chương 15 PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu Cách l p t ng ch tiêu Ch tiêu Mã (+) (-) Ch tiêu Mã (+) (-) s s 1 2 3 4 1 2 3 4 I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh ....................................... 01 xxx (xxx) ....................................... 01 Xxx (xxx) 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 thay đ i v n lưu đ ng thay đ i v n lưu đ ng - Thu thu nh p doanh nghi p đã n p 14 + (CK – DK) Tr (-) - Ti n thu khác t ho t đ ng kinh 15 + doanh Căn c s k toán TK 111, 112, 113 (Ph n chi ti n n p Ti n thu ư c do nh n ký cư c, ký qu ; Ti n thu h i các TNDN), s k toán TK 131 (Ph n n p thu TNDN t ti n kho n ưa i ký cư c, ký qu ; Ti n chi tr c ti p b ng ngu n thu các kho n ph i thu c a KH) KPSN, KPDA (n u có); Ti n chi tr c ti p t qu KTPL; Ti n Sau khi i chi u v i s k toán 333 (chi ti t s ti n ã n p n p các qu lên c p trên ho c c p cho c p dư i… thu TNDN trong kỳ báo cáo). PHƯƠNG PHÁP GIÁN TI P Cách l p t ng ch tiêu Ch tiêu Mã (+) (-) Ví d l p BCLCTT theo 2 phương pháp s 1 2 3 4 Phương pháp tr c ti p I. Lưu chuy n ti n t ho t đ ng kinh doanh Phương pháp gián ti p ....................................... 01 Xxx (xxx) 3. L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh trư c 08 thay đ i v n lưu đ ng - Ti n chi khác t ho t đ ng KD 16 - Lưu chuy n ti n thu n t ho t đ ng KD 20 xxx Ti n ưa i ký cư c, ký qu ; Ti n chi tr các kho n ã nh n ký cư c, ký qu ; Ti n thu t ngu n KPSN, KPDA (n u có); Ti n ư c các t ch c, cá nhân bên ngoài thư ng, h tr ghi tăng các qu c a DN; Ti n nh n ư c ghi tăng các qu do ư c c p trên c p ho c c p dư i n p… Ví d 1: Doanh thu 1000 Ví d 2: Doanh thu 1000 Không bán ch u, không mua Giá v n hàng bán 700 Giá v n hàng bán 700 Khách hàng m i tr ch u, không d tr HTK. CP Chi phí ti n lương 100 50% ti n mua hàng. Chi phí ti n lương 100 kh u hao là 30 (n m trong Chi phí qu n lý 100 Chi phí qu n lý 100 CP qu n lý). LN trư c thu 100 LN trư c thu 100 Thu TNDN 25 Thu TNDN 25 LN sau thu 75 LN trư c thu 100 LN sau thu 75 LN trư c thu 100 Kh u hao 30 Thu ti n bán hàng 1000 Kh u hao 30 Thu ti n bán hàng 500 Tăng/gi m NPThu 0 Chi mua hàng (700) Tăng/gi m NPThu (500) Chi mua hàng (700) Tăng/gi m HTKho 0 Chi tr ti n lương (100) Tăng/gi m HTKho 0 Chi tr ti n lương (100) Tăng/gi m n ph i tr 0 Chi tr chi phí QL (70) Tăng/gi m n ph i tr 0 Chi tr chi phí QL (70) Chi n p thu (25) Chi n p thu (25) Chi n p thu (25) Chi n p thu (25) LCTT t HĐKD 105 LCTT t HĐKD 105 LCTT t HĐKD (395) LCTT t HĐKD (395) Th.S C Th Thanh Hương 15
 16. KTDN 2 – Chương 15 Ví d 3: Doanh thu 1000 Ví d 4: Doanh thu 1000 Giá v n hàng bán (700) Giá v n hàng bán (700) Khách hàng tr đ ti n, Bán ch u chi m bình quân nhưng m i tr nhà cung Chi phí ti n lương (100) 20% doanh s , trong khi Chi phí ti n lương (100) c p 50%. Chi phí qu n lý (100) các nhà cung c p ch cho Chi phí qu n lý (100) tr ch m 10%. LN trư c thu 100 LN trư c thu 100 Thu TNDN (25) Thu TNDN (25) LN trư c thu 100 LN sau thu 72 LN trư c thu 100 LN sau thu 75 Kh u hao 30 Thu ti n bán hàng 1000 Kh u hao 30 Thu ti n bán hàng 800 Tăng/gi m NPThu 0 Chi mua hàng (350) Tăng/gi m NPThu (200) Chi mua hàng (630) Tăng/gi m HTKho 0 Chi tr ti n lương (100) Tăng/gi m HTKho 0 Chi tr ti n lương (100) Tăng/gi m n ph i tr 350 Chi tr chi phí QL (70) Tăng/gi m n ph i tr 70 Chi tr chi phí QL (70) Chi n p thu (25) Chi n p thu (25) Chi n p thu (25) Chi n p thu (25) LCTT t HĐKD 455 LCTT t HĐKD 455 LCTT t HĐKD (25) LCTT t HĐKD (25) Ví d 5: Doanh thu 1200 Ví d 6: Doanh thu 1200 Giá v n hàng bán (840) Giá v n hàng bán (840) Ti p t c ví d 4, n u doanh Ti p t c ví d 4, n u đ s tăng 20% trong năm t i, Chi phí ti n lương (100) doanh s tăng 20% trong Chi phí ti n lương (100) nhu c u ti n c a DN? Chi phí qu n lý (100) năm t i, ph i ch p nh n Chi phí qu n lý (100) m t t l bán ch u là 30%. LN trư c thu 160 LN trư c thu 160 Nhu c u ti n c a DN? Thu TNDN (40) Thu TNDN (45) LN trư c thu 160 LN sau thu 120 LN trư c thu 160 LN sau thu 115 Kh u hao 30 Thu ti n bán hàng 1160 Kh u hao 30 Thu ti n bán hàng 1040 Tăng/gi m NPThu (40) Chi mua hàng (826) Tăng/gi m NPThu (160) Chi mua hàng (826) Tăng/gi m HTKho 0 Chi tr ti n lương (100) Tăng/gi m HTKho 0 Chi tr ti n lương (100) Tăng/gi m n ph i tr 14 Chi tr chi phí QL (70) Tăng/gi m n ph i tr 14 Chi tr chi phí QL (70) Chi n p thu (40) Chi n p thu (40) Chi n p thu (40) Chi n p thu (40) LCTT t HĐKD 124 LCTT t HĐKD 124 LCTT t HĐKD (4) LCTT t HĐKD (4) Ví d 7: Doanh thu 1200 B N THUY T MINH BCTC Giá v n hàng bán (840) (NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS) Ti p t c ví d 5, n u DN thay đ i PP kh u hao làm Chi phí ti n lương (100) gi m chi phí KH còn 20. Chi phí qu n lý (90) N i dung cơ b n LN trư c thu 170 I. c i m ho t ng c a DN Thu TNDN (42,5) II. Niên và ơn v ti n t III. Chu n m c và ch k toán áp d ng LN trư c thu 170 LN sau thu 127,5 IV. Các chính sách k toán áp d ng Kh u hao 20 Thu ti n bán hàng 1160 V. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Tăng/gi m NPThu (40) Chi mua hàng (826) BC KT VI. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Tăng/gi m HTKho 0 Chi tr ti n lương (100) BCKQH KD Tăng/gi m n ph i tr 14 Chi tr chi phí QL (70) VII. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Chi n p thu (42,5) Chi n p thu (42,5) BCLCTT VIII. Nh ng thông tin khác LCTT t HĐKD 121,5 LCTT t HĐKD 121,5 Th.S C Th Thanh Hương 16
 17. KTDN 2 – Chương 15 Chính sách k toán N i dung cơ b n 1. Nguyên t c ghi nh n các kho n ti n và tương ương ti n 2. Nguyên t c ghi nh n HTK I. c i m ho t ng c a DN 3. Nguyên t c ghi nh n và kh u hao TSC II. Niên và ơn v ti n t 4. Nguyên t c ghi nh n và kh u hao B S u tư III. Chu n m c và ch k toán áp d ng 5. Nguyên t c ghi nh n các kho n u tư TC IV. Các chính sách k toán áp d ng 6. Nguyên t c ghi nh n và v n hóa CP i vay V. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày 7. Nguyên t c ghi nh n và v n hóa trong BC KT 8. Nguyên t c ghi nh n và v n hóa các kho n CP khác VI. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày 9. Nguyên t c ghi nh n CP ph i tr trong BCKQH KD 10. Nguyên t c ghi nh n v n ch s h u VII. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày 11. Nguyên t c và phương pháp ghi nh n doanh thu trong BCLCTT 12. Nguyên t c và phương pháp ghi nh n CP tài chính VIII. Nh ng thông tin khác 13. Nguyên t c và phương pháp ghi nh n CP thu TNDN 14. Các nghi p v d phòng r I ro h i oái 15. Các nguyên t c và phương pháp k toán khác Thông tin b sung cho các BCTC Nh ng thông tin khác 1. Nh ng kho n n ti m tàng 1. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong b ng cân i k toán 2. Nh ng s ki n phát sinh sau ngày k t thúc kỳ k toán năm 2. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong báo cáo k t qu KD 3. Thông tin v các bên liên quan 3. Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày 4. Trình bày TS, DT, k t qu KD theo b ph n trong báo cáo lưu chuy n ti n t 5. Thông tin so sánh Lưu ý: các yêu c u khai báo b sung 6. Thông tin v ho t ng liên t c 7. Nh ng thông tin khác BCTC GI A NIÊN BCTC GI A NIÊN Quy nh chung Các quy nh: VAS 27 - BCTC gi a niên ; quy t BCTC gi a niên g m 2 lo i: nh 15/2006 D ng y Nh ng quy nh chung D ng tóm lư c L p và trình bày BCTC gi a niên : H th ng BCTC gi a niên g m: B ng cân i k toán ( y , tóm lư c) D ng y Báo cáo KQH KD ( y , tóm lư c) D ng tóm lư c Báo cáo LCTT ( y , tóm lư c) B n thuy t minh BCTC ch n l c Kỳ l p BCTC gi a niên : Hàng quý (tr quý IV) Ph i tuân th các yêu c u và nguyên t c l p BCTC Th.S C Th Thanh Hương 17
 18. KTDN 2 – Chương 15 i tư ng l p và trình bày BCTC BCTC gi a niên gi a niên (D ng y ) B t bu c: Ph i l p BCTC gi a niên d ng y G m: DN nhà nư c B ng cân i k toán gi a niên DN niêm y t trên TTCK Báo cáo k t qu kinh doanh gi a niên Cty m niêm y t trên TTCK: Báo cáo lưu chuy n ti n t gi a niên L p BCTC gi a niên c a cty m ; và B n thuy t minh BCTC ch n l c BCTC gi a niên h p nh t c a cty m và các công ty con Các DN khác t nguy n l p BCTC gi a niên N i dung ghi và mã s ch tiêu gi ng BCTC năm d ng y và tóm lư c C t s li u so sánh: s c a quý báo cáo và s li u cùng quý năm trư c B ng cân i k toán gi a niên Báo cáo KQH KD gi a niên (D ng y ) (D ng y ) Quyù … naêm … Quyù … naêm … Taïi ngaøy: … thaùng … naêm Maõ Thuyeát Soá cuoái Soá ñaàu LK töø ÑN Chæ tieâu Quyù … ñeán cuoái quyù soá minh quyù naêm Maõ naøy 1 2 3 4 5 Chæ tieâu soá TM … Naêm Naêm Naêm Naêm nay tröôùc nay tröôùc 1 2 3 4 5 6 7 ……… BCTC gi a niên (D ng tóm lư c) G m: B ng cân i k toán gi a niên Báo cáo k t qu kinh doanh gi a niên Báo cáo lưu chuy n ti n t gi a niên B n thuy t minh BCTC ch n l c N i dung ghi và mã s ch tiêu gi ng BCTC năm C t s li u so sánh: s c a quý báo cáo và s li u cùng quý năm trư c Th.S C Th Thanh Hương 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2