intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - TS. Lê Đình Trực

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
115
lượt xem
32
download

Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - TS. Lê Đình Trực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán quản trị chương 5: Đánh giá trách nhiệm quản lý trình bày về kế toán trách nhiệm, các công cụ kế toán đánh giá thành quả quản lý, định giá sản phẩm chuyển giao. Mời các bạn đón đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán quản trị: Chương 5 - TS. Lê Đình Trực

Chöông 5<br /> <br /> ÑAÙNH GIAÙ TRAÙCH NHIEÄM QUAÛN LYÙ<br /> <br /> 5-2<br /> <br /> Muïc tieâu<br /> ª<br /> <br /> ª<br /> <br /> ª<br /> <br /> Bieát caùch söû duïng keá toaùn traùch nhieäm nhö moät coâng cuï ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm traùch nhieäm khaùc nhau Bieát caùch söû duïng ROI vaø RI nhö nhöõng coâng cuï ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö Bieát caùch ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao coù lôïi nhaát trong moät toå chöùc phaân quyeàn<br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> 5-3<br /> <br /> Noäi dung<br /> ª ª<br /> <br /> Keá toaùn traùch nhieäm Caùc coâng cuï keá toaùn khaùc ñeå ñaùnh giaù thaønh quaû quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù ôû caùc trung taâm ñaàu tö:<br /> - Tyû leä hoaøn voán ñaàu tö (ROI) - Lôïi töùc coøn laïi (RI)<br /> <br /> ª<br /> <br /> Ñònh giaù saûn phaåm chuyeån giao<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 5-4<br /> <br /> Keá toaùn traùch nhieäm<br /> Keá toaùn traùch nhieäm ?<br /> Ra quyeát ñònh<br /> Hoaït ñoäng<br /> <br /> ?<br /> Ñoái töôïng söû duïng<br /> <br /> ?<br /> <br /> Thu thaäp<br /> <br /> Xöû lyù<br /> <br /> Truyeàn ñaït<br /> <br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn<br /> <br /> ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br /> 5-5<br /> <br /> Keá toaùn traùch nhieäm<br /> <br /> n laø heä ?Keá toaùthaätraùch nhieämtruyeàn thoátng thu p, xöû lyù vaø ñaï thoâng tin cho caùc nhaø quaûn trò ñeå ñaùnh giaù traùch nhieäm quaûn lyù cuûa caùc nhaø quaûn lyù caùc caáp<br /> <br /> Coù theå kieåm soaùt<br /> <br /> Cuï theå?<br /> ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HOÀ CHÍ MINH Khoa Keá toaùn - Kieåm toaùn ©Leâ Ñình Tröïc 2010<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản