intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
45
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính 2 - Chương 3: Kế toán thuê tài sản" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định pháp lý có liên quan, tổng quan về thuê tài sản, ứng dụng vào hệ thống tài khoản kế toán, một số lưu ý dưới góc độ thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính 2: Chương 3 - Ngô Hoàng Điệp

Trư ng Đ i h c M TPHCM – Khoa K toán Ki m toán<br /> <br /> Chương 3<br /> K TOÁN THUÊ TÀI S N<br /> <br /> M c tiêu<br /> • Sau khi h c xong chương này sinh viên có th :<br /> Gi i thích đư c cơ s và b n ch t vi c phân lo i thuê<br /> tài chính và thuê ho t đ ng.<br /> Phân tích và x lý các giao d ch liên quan đ n thuê tài<br /> s n<br /> Phân bi t đư c ph m vi c a k toán và thu trong k<br /> toán thuê tài s n.<br /> Trình bày các nguyên t c ghi nh n, đánh giá và trình<br /> bày nghi p v thuê tài s n trên báo cáo tài chính.<br /> Trình bày vi c t ch c công tác ch ng t và ghi s k<br /> toán.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> N i dung<br /> Các quy đ nh pháp lý có liên quan<br /> T ng quan v thuê tài s n<br /> ng d ng vào h th ng tài kho n k toán<br /> M t s lưu ý dư i góc đ thu<br /> Trình bày thông tin trên BCTC<br /> Ch ng t , s k toán<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các quy đ nh pháp lý có liên quan<br /> • VAS 01- Chu n m c chung<br /> • VAS 06- Thuê tài s n<br /> • Thông tư 161/2007/TT-BTC: hư ng d n th c hi n chu n<br /> m c k toán<br /> • Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hư ng d n Ch đ k toán<br /> Doanh nghi p<br /> • Thông tư 78/2014/TT-BTC – Hư ng d n thi hành NĐ s<br /> 218/2013/NĐ-CP và hư ng d n thi hành Lu t thu TNDN<br /> • Thông tư 151/2014/TT-BTC – S a đ i, b sung lu t thu<br /> TNDN<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> T ng quan v thuê tài s n<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Đ nh nghĩa<br /> Phân lo i<br /> M t s khái ni m<br /> Các d u hi u c a thuê tài chính<br /> Ghi nh n tài s n thuê tài chính<br /> Ghi nh n tài s n thuê ho t đ ng<br /> <br /> 5<br /> <br /> Đ nh nghĩa<br /> • Theo VAS 06, đo n 04:<br /> Thuê tài s n là: “Là sự th a thu n gi a bên cho<br /> thuê và bên thuê về vi c bên cho thuê chuy n<br /> quy n s<br /> <br /> d ng tài s n cho bên thuê trong m t<br /> <br /> kho ng th i gian nh t đ nh đ đư c nh n ti n cho<br /> thuê m t l n ho c nhi u l n”.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thuê tài chính:<br /> * Là thuê tài s n mà<br /> bên cho thuê có sự<br /> chuy n giao ph n l n<br /> r i ro và l i ích g n<br /> li n v i quy n s h u<br /> tài s n cho bên thuê.<br /> * Quy n s h u tài<br /> s n có thể chuy n<br /> giao vào cu i th i h n<br /> thuê<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phân lo i thuê tài s n<br /> Thuê ho t đ ng:<br /> * Là thuê tài s n<br /> không ph i là thuê<br /> tài chính<br /> <br /> Bên cho thuê và bên thuê ph i xác đ nh thuê tài s n là thuê tài chính<br /> hay thuê ho t đ ng ngay t i th i đi m kh i đ u thuê tài s n<br /> <br /> Phân lo i thuê tài s n (ti p)<br /> • M c đích phân lo i thuê tài s n<br /> – Xác đ nh rõ trách nhi m c a m i bên đ i v i<br /> tài s n thuê (qu n lý, s d ng, s a ch a,<br /> thanh toán…)<br /> – Ghi nh n thông tin v tài s n thuê trong s<br /> sách và trình bày trên báo cáo tài chính.<br /> • Cơ s phân lo i thuê tài s n<br /> – M c đ chuy n giao r i ro và l i ích g n li n<br /> v i quy n s h u tài s n t bên cho thuê sang<br /> bên thuê.<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trư ng h p thuê<br /> tài s n là QSD đ t<br /> <br /> • Đ i v i trư ng h p thuê tài s n là quy n s<br /> <br /> d ng đ t<br /> <br /> thư ng đó là thuê ho t đ ng, vì đ t thư ng có th i gian<br /> s<br /> <br /> d ng kinh t vô h n và quy n s<br /> <br /> h u không đư c<br /> <br /> chuy n giao cho bên thuê khi h t th i h n thuê, nên bên<br /> thuê không nh n ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i<br /> quy n s h u đ t.<br /> <br /> 9<br /> <br /> M t s khái ni m cơ b n<br /> • Th i gian thuê: Là kho ng th i gian c a h p đ ng thuê tài<br /> s n không hu ngang c ng (+) v i kho ng th i gian bên<br /> thuê đư c gia h n thuê tài s n đã ghi trong h p đ ng, ph i<br /> tr thêm ho c không ph i tr thêm chi phí n u quy n gia<br /> h n này xác đ nh đư c tương đ i ch c ch n ngay t i th i<br /> đi m kh i đ u thuê tài s n.<br /> • Th i gian s d ng kinh t : Là kho ng th i gian mà tài<br /> s n đư c ư c tính s d ng m t cách h u ích ho c s<br /> lư ng s n ph m hay đơn v tương đương có th thu đư c<br /> t tài s n cho thuê do m t ho c nhi u ngư i s d ng tài<br /> s n.<br /> • Th i gian s d ng h u ích: Là kho ng th i gian s d ng<br /> kinh t còn l i c a tài s n thuê k t th i đi m b t đ u<br /> thuê, không gi i h n theo th i h n h p đ ng thuê.<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản