intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
43
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 1: Kế toán giao dịch ngoại tệ và hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu" giới thiệu tới người học các văn bản và quy định pháp lý liên quan, giao dịch bằng ngoại tệ; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 1 - Đại học Mở TP.HCM

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> o<br /> <br /> Giải thích các khái niệm cơ bản về đơn vị tiền tệ<br /> kế toán, tỷ giá hối đoái, khoản mục tiền tệ, phi<br /> tiền tệ.<br /> Phân tích các giao dịch bằng ngoại tệ, ghi nhận,<br /> đánh giá các khoản mục tiền tệ và phi tiền tệ<br /> Phân biệt và xử lý chênh lệch tỷ giá trong hoạt<br /> động kinh doanh và vào cuối kỳ<br /> Phân tích và xử lý trên hệ thống tài khoản các<br /> nghiệp vụ trong hoạt động kinh doanh xuất nhập<br /> khẩu.<br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> Các văn bản và quy định pháp lý liên quan<br /> <br /> <br /> <br /> Giao dịch bằng ngoại tệ<br /> <br /> <br /> <br /> Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập<br /> khẩu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các văn bản và quy định liên quan<br /> <br /> <br /> VAS 10- Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá<br /> <br /> <br /> Thông tư 105/2003, Thông tư 161/2007/TT-BTC:<br /> hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán<br /> <br /> <br /> <br /> Thông tư 200/2014/TT-BTC- Hướng dẫn Chế độ<br /> kế toán Doanh nghiệp.<br /> <br /> <br /> <br /> Thông tư 153/2016/TT-BCT- Sửa đổi, bổ sung<br /> thông tư 200/2014/TT-BTC<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giao dịch bằng ngoại tệ<br /> <br /> <br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> <br /> <br /> Các giao dịch bằng ngoại tệ<br /> <br /> <br /> <br /> Ghi nhận, đánh giá, xử lý CLTG<br /> <br /> <br /> <br /> Ứng dụng trên hệ thống tài khoản<br /> <br /> 5<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản<br /> <br /> Đơn vị tiền tệ kế toán<br /> Ngoại tệ<br /> Tỷ giá hối đoái<br /> Chênh lệch tỷ giá hối đoái<br /> Khoản mục tiền tệ<br /> Khoản mục phi tiền tệ<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đơn vị tiền tệ và ngoại tệ<br /> <br /> <br /> Đơn vị tiền tệ: là đơn vị tiền tệ được sử dụng chủ<br /> yếu trong các giao dịch mua bán hàng, cung cấp<br /> dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá,<br /> cung cấp dịch vụ, thường là đơn vị tiền tệ dùng<br /> để niêm yết giá bán, thanh toán và lập BCTC.<br /> <br /> <br /> <br /> Ngoại tệ: là đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ<br /> kế toán của một doanh nghiệp<br /> 7<br /> <br /> Tỷ giá hối đoái<br /> <br /> <br /> <br /> Tỷ giá hối đoái: Là tỷ giá trao đổi<br /> giữa hai đơn vị tiền tệ.<br /> <br /> <br /> Tỷ giá giao dịch<br /> <br /> <br /> <br /> Tỷ giá ghi sổ<br /> <br /> <br /> <br /> Tỷ giá tại thời điểm lập BCTC<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chênh lệch tỷ giá<br /> <br /> <br /> Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Là chênh lệch từ<br /> việc trao đổi thực tế hoặc quy đổi của cùng một số<br /> lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo<br /> các tỷ giá hối đoái khác nhau.<br /> <br /> <br /> <br /> Chênh lệch tỷ giá phát sinh (CLTG đã thực hiện)<br /> <br /> <br /> <br /> Chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (CLTG chưa thực hiện)<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ví dụ 1a<br /> TK 1122<br /> 3.000usd<br /> x 21.000<br /> <br /> TK 331<br /> <br /> TK 156<br /> <br /> (1)<br /> <br /> 1.000usd<br /> x 21.000<br /> <br /> (2)<br /> <br /> 1.000usd<br /> x 20.000<br /> <br /> 2.000usd<br /> x 20.000<br /> <br /> 2.000usd x<br /> 20.000<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản