Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
39
lượt xem
5
download

Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Kế toán hàng tồn kho" trình bày các nội dung: Tổng quan về hàng tồn kho, kế toán nguyên vật liệu, kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán công cụ dụng cụ, kế toán hàng hóa kho bảo thuế, kế toán hàng hóa, kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ThS. Nguyễn Quốc Nhất (Dành cho khối không chuyên)

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO<br /> <br /> Mục tiêu chương 4:<br /> Sau khi nghiên cứu xong chương này sinh<br /> viên có thể:<br /> <br /> CHƯƠNG 4<br /> <br /> KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO<br /> <br />  Hiểu được thế nào là hàng tồn kho<br />  Hiểu được phương pháp xử lý cụ thể của<br /> từng nhóm hàng tồn kho.<br />  Biết cách xử lý và lập dự phòng giảm giá<br /> hàng tồn kho.<br /> <br /> GV: ThS.Nguyễn Quốc Nhất<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chương<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> 4.1.Tổng quan về hàng tồn kho<br /> <br /> 1. Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”<br /> 2. Chuẩn mực kế toán số 01 “ Chuẩn mực<br /> chung”<br /> 3. Bộ tài chính, thông tư 200/2014/TT-BTC,<br /> ngày 22 tháng 12 năm 2014<br /> <br /> 4.2. Kế toán nguyên vật liệu<br /> 4.3. Kế toán công cụ dụng cụ<br /> 4.4. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang<br /> 4.5. Kế toán hàng hóa<br /> 4.6. Kế toán hàng hóa kho bảo thuế<br /> 4.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho<br /> 3<br /> <br /> 4.1.Tổng quan về hàng tồn kho<br /> <br /> 4.1.Tổng quan về hàng tồn kho<br /> 4.1.1.Khái niệm về hàng tồn kho:<br /> HTK của doanh nghiệp là những tài sản:<br /> <br /> 4.1.2. Các nguyên tắc hạch toán về hàng tồn kho<br /> HTK được xác định theo Chuẩn mực kế toán 02 “<br /> Hàng tồn kho” về việc:<br /> <br /> Được giữ để bán trong kỳ sản xuất kinh doanh<br /> bình thường<br /> Đang trong quá trình sản xuất, kinh doanh dở<br /> dang<br /> Nguyên liệu, Vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử<br /> dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc<br /> cung cấp dịch vụ.<br /> Nhóm TK HTK : Từ TK 151 đến TK 158, 2294<br /> <br /> Xác định giá gốc<br /> Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho<br /> Xác định giá trị thuần có thể thực hiện được<br /> Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi<br /> nhận chi phí<br /> 5<br /> <br /> NguyenQuocNhatnhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO<br /> <br /> 4.1.Tổng quan về hàng tồn kho<br /> <br /> 4.2.Keá toaùn nguyeân vaät lieäu<br /> 4.2.1.Nhöõng vaán ñeà chung veà nguyeân vaät<br /> lieäu:<br /> 4.2.1.1.Khaùi nieäm vaø đặt điểm<br />  Khaùi nieäm<br /> Nguyeân vaät lieäu laø nhöõng taøi saûn thuoäc nhoùm<br /> haøng toàn kho cuûa doanh nghieäp, laø thaønh phaàn<br /> cô baûn caáu thaønh neân saûn phaåm<br /> <br /> <br /> <br /> Giá trị ban đầu<br /> Giá<br /> gôc<br /> <br /> Giá trị<br /> HTK<br /> <br /> Lập dự<br /> Phòng<br /> HTK<br /> Cuối kỳ kế toán<br /> <br /> <br /> Giá gôc < giá trị<br /> thuần có thể<br /> thực hiện được<br /> <br /> Ñaëc ñieåm nguyeân vaät lieäu<br /> Tham gia vaøo moät chu kyø saûn xuaát, thay ñoåi<br /> hình daùng ban ñaàu sau quaù trình söû duïng<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4.2.1.3. Lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho<br /> <br /> 4.2.Keá toaùn nguyeân vaät lieäu<br /> 4.2.1.2. Phân loại nguyên vật liệu:<br /> Căn cứ vào công dụng chủ yếu thì NVL bao gồm:<br /> Nguyên vật liệu chính<br /> Vật liệu phụ<br /> Nhiên liệu<br /> Phụ tùng thay thế<br /> Các loại vật liệu khác<br /> Căn cứ vào nguồn gốc cung cấp thì NVL bao gồm:<br /> Vật liệu mua ngoài<br /> Vật liệu tự sản xuất<br /> Vật liệu có từ nguốn khác<br /> <br /> Phöông phaùp haïch toaùn haøng toàn kho<br /> <br /> Caùc phöông phaùp<br /> Haïch toaùn<br /> haøng toàn kho<br /> <br /> Kieåm keâ ñònh kyø<br /> <br /> 9<br /> <br /> 10<br /> <br /> 2.Phöông phaùp haïch toaùn nguyeân vaät lieäu (2)<br /> <br /> Phöông phaùp haïch toaùn nguyeân vaät lieäu (1)<br /> <br /> <br /> <br /> Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân<br /> <br /> Trong kyø keá toaùn chæ theo doõi, tính toaùn<br /> vaø ghi cheùp caùc nghieäp vuï nhaäp vaät lieäu,<br /> coøn trò giaù vaät lieäu xuaát chæ ñöôïc xaùc ñònh<br /> moät laàn vaøo cuoái kyø khi coù keát quaû kieåm<br /> keâ vaät lieäu<br /> Trò giaù NVL xuaát trong kyø =<br /> Trò giaù NVL toàn kho ñaàu kyø + Trò giaù<br /> NVL nhaäp kho trong kyø – Trò giaù NVL toàn<br /> kho cuoái kyø<br /> <br />  Moïi nghieäp vuï nhaäp, xuaát vaät lieäu ñeàu ñöôïc<br /> keá toaùn theo doõi, tính toaùn vaø ghi cheùp moät<br /> caùch thöôøng xuyeân.<br />  Trò giaù NVL toàn kho cuoái kyø =<br /> Trò giaù NVL toàn kho ñaàu kyø + Trò giaù NVL nhaäp<br /> trong kyø – Trò giaù NVL xuaát trong kyø<br /> <br /> 11<br /> <br /> NguyenQuocNhatnhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> Phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (1)<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (2)<br /> <br /> A/ Nguyeân vaät lieäu ñöôïc tính giaù theo nguyeân taéc<br /> giaù goác<br />  Tính giaù nguyeân vaät lieäu nhaäp<br />  Nguyeân vaät lieäu mua ngoaøi<br /> Giaù nhaäp kho NVL = Chi phí mua NVL<br />  Nguyeân vaät lieäu töï saûn xuaát<br /> Giaù nhaäp kho =<br /> = Giaù thaønh thöïc teá saûn xuaát NVL<br /> = Chi phí mua nguyeân vaät lieäu +<br /> Chi phí cheá bieán + Chi phí khaùc<br /> <br /> Nguyeân vaät lieäu thueâ ngoaøi cheá bieán<br /> Giaù nhaäp kho = Giaù xuaát NVL ñem cheá bieán + Tieàn thueâ<br /> cheá bieán + Chi phí vaän chuyeån, boác dôû vaät lieäu ñi vaø veà<br />  Nguyeân vaät lieäu ñöôïc caáp<br /> Giaù nhaäp kho = Giaù do ñôn vò caáp thoâng baùo + Chi phí<br /> vaän chuyeån, boác dôû<br />  Nguyeân vaät lieäu nhaän voán goùp<br /> Giaù nhaäp kho laø giaù hôïp lyù do hoäi ñoàng ñònh giaù xaùc<br /> ñònh.<br />  Nguyeân vaät lieäu ñöôïc bieáu taëng<br /> Giaù nhaäp kho laø laø giaù hôïp lyù ñöôïc xaùc ñònh theo thôøi<br /> giaù treân thò tröôøng.<br /> <br /> <br /> 13<br /> <br /> 14<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (3)<br /> Tính giá nguyên vật liệu xuất<br /> <br /> B/ Haïch toaùn nguyeân vaät lieäu theo phöông<br /> phaùp keâ khai thöôøng xuyeân<br /> Taøi khoaûn söû duïng<br /> <br /> Áp dụng theo một trong các phương<br /> pháp sau:<br /> <br /> <br /> <br /> _ TK 151 “Haøng mua ñang ñi ñöôøng”.<br /> _ TK 152 “Nguyeân lieäu, vaät lieäu”<br /> Phöông phaùp haïch toaùn NVL theo<br /> phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân.<br /> <br /> • Phương pháp tính theo giá đích danh<br /> • Phương pháp bình quân gia quyền<br /> • Phương pháp nhập trước, xuất trước<br /> (FIFO)<br /> • Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO)<br /> (Hiện nay không sử dụng)<br /> <br /> Haïch toaùn nhaäp kho nguyeân vaät lieäu<br /> <br /> Mua NVL trong nöôùc veà nhaäp kho<br /> Nhaäp khaåu vaät lieäu veà nhaäp kho<br /> <br /> _<br /> _<br /> <br /> 15<br /> <br /> Sô ñoà haïch toaùn mua nguyeân vaät lieäu trong nöôùc<br /> veà nhaäp kho<br /> <br /> Sô ñoà haïch toaùn nhaäp khaåu vaät lieäu veà nhaäp kho<br /> 111 (1112)<br /> 112 (1122)<br /> <br /> 152<br /> 111, 112, 331, 3411<br /> <br /> 331, 111, 112<br /> (1)<br /> <br /> 16<br /> <br /> 152<br /> <br /> (4)<br /> <br /> (1)<br /> <br /> T’2<br /> <br /> 133<br /> <br /> 331, 111, 112<br /> <br /> 331<br /> (2)<br /> <br /> T2 T2<br /> <br /> 515<br /> <br /> (3)<br /> <br /> T2<br /> <br /> 635<br /> <br /> (2)<br /> <br /> 151<br /> <br /> 111, 112<br /> <br /> 152<br /> (3)<br /> <br /> 3333<br /> (6)<br /> <br /> (3)<br /> <br /> 111, 112, 331<br /> <br /> 515<br /> <br /> 331, 111, 112<br /> <br /> (5)<br /> <br /> Löu yù:<br /> Nhöõng doanh nghieäp khoâng thuoäc dieän noäp thueá GTGT<br /> theo phöông phaùp khaáu tröø thì thueá GTGT noäp khi mua<br /> vaät lieäu ñöôïc tính vaøo giaù nhaäp kho.<br /> <br /> (4)<br /> <br /> 17<br /> <br /> NguyenQuocNhatnhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> 133<br /> <br /> 33312<br /> <br /> 18<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO<br /> <br /> Sô ñoà cheânh leäch thieáu<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (5)<br /> <br /> <br /> 152<br /> <br /> Nhaäp kho nguyeân vaät lieäu, phaùt hieän cheânh leäch<br /> <br /> <br /> 331, 111, 112<br /> (1)<br /> <br /> Cheânh leäch thieáu<br /> <br /> 133<br /> <br /> a.Neáu thieáu do hao huït trong ñònh möùc<br /> keá toaùn caên cöù soá lieäu treân hoaù ñôn<br /> ghi soå.<br /> b.Neáu nguyeân vaät lieäu thieáu khoâng<br /> naèm trong ñònh möùc cho pheùp vaø<br /> chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân<br /> <br /> 1381<br /> <br /> 1388<br /> (2a)<br /> <br /> 111, 334<br /> (4)<br /> <br /> 632<br /> (2b)<br /> <br /> 152<br /> (3)<br /> 19<br /> <br /> Bài tập áp dụng<br /> <br /> 20<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (6)<br /> <br /> Doanh nghiệp Nam Phương mua 5000 kg NVL đơn giá<br /> chưa thuế GTGT 18.000 đ/kg, Thuế suất thuế GTGT là<br /> 10%( Tính thuế theo PP khấu trừ). Chưa thanh toán tiền,<br /> Chi phí vận chuyển 4tr, đã thanh toán bằng tạm ứng.<br /> Sau khi về đến doanh nghiệp kiểm tra chuẩn bị nhập<br /> hàng phát hiện thiếu 90 kg.<br /> Hãy định khoản trong các trường hợp sau:<br /> a) Định mức hao hụt là 2%<br /> b) Định mức hao hụt là 1%, Nguyên vật liệu bị mất chưa<br /> rõ nguyên nhân.<br /> c) Số NVL bị mất trên (câu b) xác định một phần là do<br /> nhân viên làm mất đã bắt bồi thường nhân viên 50%,<br /> 50% còn lại doanh nghiệp chịu.<br /> <br /> <br /> <br /> Nhaäp kho NVL, phaùt hieän cheânh leäch<br /> Cheânh leäch thöøa<br /> <br /> Neáu nguyeân vaät lieäu thöøa xaùc định ñöôïc<br /> nguyeân nhaân, do beân baùn xuaát nhaàm, doanh<br /> nghieäp giöõ hoä cho beân baùn, keá toaùn theo doõi<br /> treân soå chi tieát trò VL thöøa.<br /> Neáu nguyeân vaät lieäu thöøa chöa xaùc ñònh<br /> ñöôïc nguyeân nhaân vaø ñöôïc doanh nghieäp<br /> nhaäp kho<br /> <br /> <br /> 21<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (7)<br /> <br /> Sô ñoà cheânh leäch thöøa<br /> <br /> Cheânh leäch thöøa<br /> 331, 111, 112, 3411<br /> <br /> 3381<br /> <br />  Tröôøng hôïp xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân do<br /> ngöôøi baùn xuaát nhaàm Doanh nghieäp xuaát traû<br /> soá haøng treân<br /> <br /> 152<br /> <br /> 133<br /> <br /> Nôï TK 3381<br /> Coù TK 152<br /> <br />  Tröôøng hôïp xaùc ñònh ñöôïc nguyeân nhaân do<br /> ngöôøi baùn xuaát nhaàm vaø ñoàng yù baùn luoân cho<br /> doanh nghieäp<br /> <br /> 23<br /> <br /> NguyenQuocNhatnhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> 24<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO<br /> <br /> Bài tập áp dụng<br /> <br /> Sô ñoà haïch toaùn<br /> <br /> 111, 112, 331<br /> <br /> Doanh nghiệp Phan Khang mua 2000 kg NVL đơn giá<br /> chưa thuế GTGT 20.000 đ/kg, Thuế suất thuế GTGT là<br /> 10%( Tính thuế theo PP khấu trừ).<br /> Sau khi về đến doanh nghiệp kiểm tra hàng, phát hiện<br /> thừa 10 kg.<br /> Hãy định khoản trong các trường hợp (độc lập) sau:<br /> a) NVL thừa chưa rõ nguyên nhân, đồng thời doanh<br /> nghiệp tiến hành nhập kho.<br /> b) NVL thừa do bên bán xuất nhầm và doanh nghiệp giữ<br /> hộ<br /> c) NVL thừa phát hiện do bên bán xuất nhầm nên sau đó<br /> đã bán cho doanh nghiệp<br /> <br /> 3381<br /> <br /> 133<br /> <br /> 25<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (9)<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (8)<br /> <br /> <br /> 26<br /> <br /> Khi nhaäp nguyeân vaät lieäu töø caùc nguoàn khaùc:<br /> <br /> b. Nhaäp vaät lieäu thueâ ngoaøi gia coâng, cheá<br /> bieán hoaøn thaønh<br /> <br /> a. Do töï saûn xuaát ra caên cöù vaøo giaù thaønh<br /> thöïc teá cuûa vaät lieäu ñöôïc saûn xuaát ñeå ghi<br /> Nôï TK 152<br /> Coù TK 154 “Chi phí SXKD dôû dang”<br /> (DN haïch toaùn theo Keâ khai thöôøng<br /> xuyeân)<br /> <br /> 154<br /> <br /> 152<br /> (1)<br /> <br /> 152<br /> (3)<br /> <br /> 111, 112, 331<br /> (2)<br /> <br /> Coù TK 632 ( Theo Phöông Phaùp KKÑK)<br /> <br /> 133<br /> <br /> 27<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (10)<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3. Tính giaù nguyeân vaät lieäu (11)<br /> Haïch toaùn xuaát kho nguyeân vaät lieäu<br /> <br /> c. Nhaän goùp voán lieân doanh baèng nguyeân vaät<br /> lieäu<br /> <br /> 152<br /> <br /> 621, 627, 641, 642, 241…<br /> (1)<br /> <br /> Nôï TK 152<br /> Coù TK 411 “Nguoàn voán kinh doanh”<br /> <br /> 136 (1361)<br /> (2)<br /> <br /> 811<br /> <br /> 711<br /> <br /> (3a)<br /> <br /> 222, 128<br /> (4)<br /> <br /> 711<br /> <br /> NguyenQuocNhatnhatnq.faa@gmail.com<br /> <br /> 3331<br /> <br /> 811<br /> Lãi<br /> <br /> 29<br /> <br /> 111,112,131<br /> (3b)<br /> <br /> Lỗ<br /> 30<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản