intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

112
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 Kế toán hàng tồn kho với nội dung chính là: Các khái niệm và nguyên tắc kế toán hàng tồn kho, các phương pháp tính giá vốn hàng tồn kho, kế toán tăng, giảm hàng tồn kho,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính quốc tế 1: Chương 4 - ĐH Thương Mại

H TM D U U M H TM _T © 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc., All Rights Reserved D _T M U M U M _T TM H D _T TM H D U M _T H TM M _T TM H D U M U _T TM H D U U M _T TM H D _T M U M _T TM TM H D H D U M _T U U M _T M _T TM TM H D H D KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO H TM U M U TM _T H D TM _T M H _T TM H TM _T D H D _T TM H D _T H TM D _T TM H Chapter 4 U U H D D D H TM TM _T _T M M _T M H TM H TM _T D U M U TM _T H D D _T TM H H D D U TM _T M H TM H TM _T _T _T TM H Chƣơng 4: Kế toán hàng tồn kho Các khái niệm và nguyên tắc kế toán hàng tồn kho  4.2. Các phƣơng pháp tính giá vốn hàng tồn kho  4.3. Kế toán tăng, giảm hàng tồn kho U M TM H D M H TM _T D H TM D U U _T M M _T TM H D _T _T D U M U _T TM H D TM H H D D U M _T H TM McGraw-Hill/Irwin M U U M _T TM TM H H TM _T _T M M U U  4.1. Slide 2 H D U U U M U U D TM H TM _T _T _T TM H D D H H TM TM _T _T 4.1.1. Các khái niệm hàng tồn kho M M _T _T TM TM H D M U M U _T _T TM H H D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D Hàng bị hư hỏng D D M U _T TM H D McGraw-Hill/Irwin TM TM H Hàng trong kho, quầy… D U H TM _T M H U _T M _T M TM Hàng gửi bán, hàng đang đi đường H H D D U U M _T TM _T M H TM TM _T D H H TM _T M Hàng tồn kho bao gồm tất cả các mặt hàng mà một công ty sở hữu và nắm giữ để bán , không phân biệt vị trí hàng hoá đƣợc đặt. Slide 3 H TM _T _T H D D D D H TM TM H TM _T _T _T TM H U U M M _T _T TM TM H TM D D H H hợp giá trị thuần có thể thực hiện đƣợc D H D _T M tồn kho đƣợc tính theo giá gốc.  Trƣờng H U M U TM _T M  Hàng TM _T U 4.1.2. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho U M H TM _T D H TM D U U _T M M _T TM H D _T H D D U M U _T TM H TM TM H H D D U M _T D _T _T TM TM H H H TM McGraw-Hill/Irwin M M M U U U _T M có thể thực hiện đƣợc. TM _T M U thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần Slide 4 H TM _T _T TM M _T TM H D M U M U _T _T TM TM H H D D M H TM _T D _T M H TM D U U U M _T TM H D U U M _T TM H D U M _T TM H D M U _T TM H D D D U D U _T M TM H D U M Kiểm kê hàng tồn kho bao gồm: 1.Kiểm tra số lƣợng trên thẻ kho. 2.Ngƣời kiểm đếm không có trách nhiệm về hàng tồn kho 3.Kiểm đếm sự tồn tại, số lƣợng và chất lƣợng sản phẩm. 4.Kiểm đếm lần thứ hai. 5.Quản lý xác nhận số lƣợng hàng tồn kho. _T M H TM H D U M _T _T McGraw-Hill/Irwin H H D M U TM _T TM _T M TM H TM H TM D U Mỗi một công ty thực hiện kiểm kê thực tế lƣợng hàng TK ít nhất 1 lần một năm  Khi mà số liệu có đƣợc từ kiểm kê thực tế không khớp với số ghi trên sổ sách kế toán, thì DN cần phải có sự điều chỉnh  H TM H _T _T _T TM H KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO CUỐI KỲ Slide 5

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2