Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
23
lượt xem
4
download

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, cơ cấu tổ chức hoạt động kiểm toán,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiểm toán căn bản: Chương 5 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN<br /> <br /> 5.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động kiểm toán<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƢƠNG 5 - TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM<br /> TOÁN<br /> <br /> U<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1.1.1. Tiêu chuẩn kiểm toán viên<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> 5.1.1 Kiểm toán viên<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán<br /> <br /> 5.1.1.2. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của kiểm toán viên<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.2.1. Tổ chức kiểm toán độc lập<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> 5.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động kiểm toán<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1.1.3 Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp<br /> kiểm toán<br /> <br /> 5.2.2. Tổ chức kiểm toán nhà nƣớc<br /> <br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.2.3. Tổ chức kiểm toán nội bộ<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN<br /> <br /> TM<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1.1 Kiểm toán viên<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1. Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> TM<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> _T<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> M<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> D<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 5.1.1.3 Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và<br /> doanh nghiệp kiểm toán<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> 5.1.1.2. Trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của<br /> kiểm toán viên<br /> <br /> M<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1.1.1. Tiêu chuẩn kiểm toán viên<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> Theo Nghị định Số 105/2004/NĐ-CP:<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1.1 Kiểm toán viên<br /> 5.1.1.1. Tiêu chuẩn kiểm toán viên<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> CHƯƠNG 5<br /> TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> b) Có bằng cử nhân chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân<br /> hàng hoặc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của Việt Nam<br /> hoặc nƣớc ngoài đƣợc Bộ Tài chính thừa nhận và thời gian công<br /> tác thực tế về tài chính, kế toán từ 5 năm trở lên hoặc thời gian<br /> thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 4 năm<br /> trở lên.<br /> <br /> _T<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết,<br /> có ý thức chấp hành pháp luật; không thuộc đối tƣợng quy định<br /> tại khoản 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 15 của Nghị định số 105/2004/NĐCP;<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> (1) Ngƣời Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài đƣợc phép cƣ trú tại<br /> Việt Nam có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì đƣợc công nhận là<br /> kiểm toán viên:<br /> <br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> 5.1.1 Kiểm toán viên<br /> 5.1.1.1. Tiêu chuẩn kiểm toán viên<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> H<br /> M<br /> H<br /> TM<br /> _T<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> U<br /> <br /> M<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> TM<br /> <br /> TM<br /> <br /> _T<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> (2) Người Việt Nam và người nước ngoài được phép<br /> cư trú tại Việt Nam có chứng chỉ chuyên gia kế toán,<br /> chứng chỉ kế toán, kiểm toán do tổ chức nước ngoài<br /> hoặc tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp, được<br /> Bộ Tài chính thừa nhận thì phải đạt kỳ thi sát hạch về<br /> pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán Việt<br /> Nam do Bộ Tài chính tổ chức thì được Bộ trưởng Bộ<br /> Tài chính cấp Chứng chỉ kiểm toán viên.<br /> <br /> _T<br /> <br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> H<br /> <br /> H<br /> <br /> d) Đạt kỳ thi tuyển kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ<br /> chức và được Bộ trưởng Bộ Tài chính cấp Chứng chỉ<br /> kiểm toán viên.<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> H<br /> TM<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> _T<br /> M<br /> <br /> M<br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> c) Có khả năng sử dụng một trong năm thứ tiếng<br /> thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung và Đức và sử dụng<br /> thành thạo máy vi tính;<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản