intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
92
lượt xem
12
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 6: Thanh toán điện tử. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Tổng quan về thanh toán điện tử, hệ thống thanh toán điện tử B2C, hệ thống thanh toán điện tử B2B, hệ thống thanh toán di động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 6 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

6/1/2016<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Mô tả được các mô hình hệ thống thanh<br /> toán điện tử<br /> • Giải thích được quy trình hoạt động của các<br /> hệ thống thanh toán điện tử<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Tổng quan về thanh toán điện tử<br /> • Hệ thống thanh toán điện tử B2C<br /> • Hệ thống thanh toán điện tử B2B<br /> • Hệ thống thanh toán di động<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Thanh toán điện tử<br /> – Việc thực hiện quá trình thanh toán thông qua<br /> các phương tiện điện tử<br /> <br /> • Phân loại<br /> – Theo số tiền giao dịch<br /> – Theo thời gian thanh toán<br /> – Theo công nghệ<br /> – Theo mức độ vô danh<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Các bên<br /> tham gia<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện tử<br /> Phương<br /> tiện<br /> <br /> Công cụ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> CÁC BÊN THAM GIA<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> Người bán hàng<br /> Các tổ chức trung<br /> gian cung cấp dịch<br /> vụ thanh toán<br /> <br /> Các tổ chức phát<br /> hành phương tiện<br /> thanh toán<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Người<br /> mua hàng<br /> <br /> Các ngân hàng<br /> (của người bán và<br /> người mua)<br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> CÔNG CỤ<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHƢƠNG TIỆN<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ &<br /> THANH TOÁN TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Giống nhau<br /> – Về môi trường hoạt động<br /> – Về phương tiện, công cụ thanh toán<br /> <br /> • Khác nhau<br /> – Về quy mô giao dịch<br /> – Về xác thực giao dịch<br /> – Về thời gian thực hiện<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ &<br /> THANH TOÁN TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> Tính xác thực<br /> <br /> Quy trình thanh toán điện tử thông thƣờng<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ &<br /> THANH TOÁN TRỰC TUYẾN<br /> Tính xác thực<br /> <br /> 8<br /> Quy trình thanh toán trực tuyến<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Thanh toán trực tuyến<br /> Phân chia<br /> theo thời<br /> gian thực<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện<br /> tử<br /> Thanh toán ngoại tuyến<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 6/1/2016<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Thanh toán trong<br /> TMĐT B2B<br /> Phân chia<br /> theo bản<br /> chất giao<br /> dịch<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện<br /> tử<br /> Thanh toán trong<br /> TMĐT B2C<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Thanh toán trên<br /> Web<br /> Phân chia<br /> theo phƣơng<br /> thức tiếp<br /> nhận<br /> <br /> Thanh<br /> toán<br /> điện<br /> tử<br /> Thanh toán trên<br /> POS/ATM<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> PHÂN LOẠI CÁC HÌNH THỨC<br /> THANH TOÁN ĐIỆN TỬ<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2