intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 2: Chiến lược kinh doanh điện tử

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
103
lượt xem
12
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 2: Chiến lược kinh doanh điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính trong Bài giảng Kinh doanh điện tử Chương 2 Chiến lược kinh doanh điện tử nhằm giới thiệu về chiến lược kinh doanh điện tử, phân tích chiến lược, mục tiêu chiến lược và định danh chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 2: Chiến lược kinh doanh điện tử

 1. Kinh doanh đi n t Chương 2- Chi n lư c kinh doanh đi n t
 2. N i dung • Gi i thi u v chi n lư c kinh doanh đi n t • Phân tích chi n lư c • M c tiêu chi n lư c • Đ nh danh chi n lư c • Hi n th c chi n lư c -2-
 3. Chi n lư c (Strategy) • “… the direction and scope of an organization over the long-term, which achieves advantage for the organization through its configuration of resources within a changing environment to the needs of markets and fulfill stakeholder expectations.” (Gerry Johnson and Kevan Scholes , 2006) -3-
 4. Strategy “… the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out theses goals.” (Alfred Chandler) -4-
 5. Strategy “… the deliberate search for a plan of action that will develop a business’s competitive advantage and compound it.” (Bruce Henderson) -5-
 6. Strategy • “… the strong focus on profitability not just growth, an ability to define a unique value proposition, and a willingness to make tough trade-offs in what not to do.” (Michael Porter) -6-
 7. Nh ng n i dung c t y u c a chi n lư c • Strategy is concerned with the long-term direction of the firm. • Strategy deals with the overall plan for deploying the resources that a firm possesses. • Strategy entails the willingness to make trade-offs, to choose between different directions and between different ways of deploying resources. -7-
 8. Nh ng n i dung c t y u c a chi n lư c (tt) • Strategy is about achieving unique positioning vis-à-vis competitors. • The central goal of strategy is to achieve sustainable competitive advantage over rivals and thereby to ensure lasting profitability. -8-
 9. 3 c p đ c a chi n lư c -9-
 10. Quan h gi a chi n lư c kinh doanh đi n t và các chi n lư c khác Source: E-Business and E-Commerce Management , 4th, 2009 -10-
 11. Mô hình qui trình chi n lư c t ng quát Source: E-Business and E-Commerce Management , 4th, 2009 -11-
 12. Mô hình chi n lư c kinh doanh đi n t đ ng Dynamic e- business strategy model Source: Adapted from description in Kalakota and Robinson (2000) -12-
 13. Phân tích chi n lư c • Là quá trình t p h p và đánh giá l i thông tin v các ngu n l c và quy trình bên trong m t t ch c và các nhân t thương trư ng bên ngoài đ đưa ra nh ng nét ch y u trong đ nh danh chi n lư c. • Các ho t đ ng đánh giá l i: – Ngu n l c và qui trinh – Môi trư ng vi mô (Môi trư ng c nh tranh tr c ti p) – Môi trư ng vĩ mô (Môi trư ng r ng hơn) -13-
 14. Phân tích chi n lư c (tt) -14-
 15. Phân tích chi n lư c • Phân tích ngu n l c: • Là quá trình đánh giá l i các ngu n l c v k thu t, tài chính và con ngư i c a m t t ch c và cách s d ng chúng như th nào trong quy trình kinh doanh. -15-
 16. Phân tích chi n lư c • Quy t đ nh cho các d ch v ti p th : • Level 0: Không có website ho c hi n di n trên web • Level 1: Hi n di n web m c cơ b n • Level 2: Web site có thông tin tĩnh đơn gi n • Level 3: Web có tương tác cơ b n • Level 4: Site có tính tương tác h tr giao d ch v i ngư i dùng • Level 5: Site tương tác đ y đ , h tr t t c qui trình mua hàng Source: Considering sell-side e-commerce, Chaffey et al. (2009) -16-
 17. Phân tích chi n lư c: • C p đ c a nh ng ng d ng cung ng ngu n hàng hóa c a bên mua: • Level I: Không dùng web • Level II: Đánh giá và ch n l a nhà cung c p thông qua web c a các t ch c trung gian • Level III: Đ t hàng đi n t thông qua EDI • Level IV: Đ t hàng đi n t tích h p v i h th ng mua hàng c a công ty • Level V: Đ t hàng đi n t có tích h p đ y đ v i h th ng thu mua, h th ng ho ch đ nh s n xu t và ki m soát kho -17-
 18. Tóm t t mô hình giai đo n phát tri n kinh doanh đi n t -18-
 19. Phân tích chi n lư c • Phân tích danh m c ng d ng: • Đánh giá kh năng c a h th ng thông tin hi n t i và chi n lư c trong tương lai -19-
 20. Phân tích danh m c đ u tư ng d ng -20-
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2