intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Ye Ye | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
56
lượt xem
8
download

Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh doanh điện tử - Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về mua hàng trực tuyến. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học mô tả được các hoạt động của mua hàng trực tuyến, giải thích được các mô hình mua hàng trực tuyến, trình bày được hoạt động của hệ thống mua hàng điện tử, phân tích một số vấn đề liên quan đến mua hàng điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh điện tử: Chương 2 - ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

5/18/2016<br /> <br /> MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Mô tả được các hoạt động của mua hàng<br /> trực tuyến<br /> • Giải thích được các mô hình mua hàng trực<br /> tuyến<br /> • Trình bày được hoạt động của hệ thống<br /> mua hàng điện tử<br /> • Phân tích một số vấn đề liên quan đến mua<br /> hàng điện tử<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Tổng quan về mua hàng trực tuyến<br /> • Thông tin hỗ trợ quyết định mua hàng<br /> • Các mô hình mua hàng trực tuyến<br /> • Quản lý danh mục<br /> • Hệ thống mua hàng trực tuyến<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> <br /> Tổng quan<br /> <br /> Thông<br /> tin hỗ trợ<br /> quyết<br /> định<br /> <br /> Các mô<br /> hình<br /> <br /> Quản lý<br /> catalog<br /> <br /> Hệ thống<br /> mua hàng<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Mua hàng trực tuyến (e-Procurement)<br /> – Sự tích hợp và quản lý điện tử tất cả các hoạt<br /> động thu mua bao gồm yêu cầu mua hàng, xác<br /> nhận, đặt hàng, giao hàng và thanh toán giữa<br /> người mua và nhà cung cấp<br /> – Tất cả các quá trình liên kết giữa doanh nghiệp<br /> với các NCC có được nhờ mạng lưới truyền<br /> thông điện tử<br /> • Cấp chiến lược<br /> • Cấp chiến thuật<br /> • Cấp tác nghiệp<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Mua sắm điện tử (e-Purchasing)<br /> – Giao dịch mang tính chất kỹ thuật của hoạt<br /> động mua hàng, là một bộ phận của mua hàng<br /> điện tử<br /> <br /> • Hệ thống mua hàng trực tuyến<br /> – Thực hiện tự động thu mua bằng cách quét<br /> (scanning), lưu trữ và trích xuất các hóa đơn<br /> và các tài liệu khác; quản lý phê duyệt; điều tiết<br /> các yêu cầu cần xác nhận; giao tiếp với hệ<br /> thống tài chính; và so khớp các tài liệu để xác<br /> minh các giao dịch<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> Đúng<br /> giá<br /> Đúng<br /> nguồn<br /> gốc<br /> <br /> Tiêu<br /> chuẩn<br /> 5R<br /> <br /> Đúng<br /> số<br /> lượng<br /> <br /> Đúng<br /> thời<br /> gian<br /> <br /> Đúng<br /> chất<br /> lượng<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> QUY TRÌNH<br /> MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> Mua hàng ở<br /> bậc chiến lược<br /> <br /> Xác định<br /> tiêu chuẩn<br /> <br /> Mua hàng ở<br /> bậc chiến thuật<br /> <br /> Lựa chọn<br /> <br /> Mua hàng ở<br /> bậc tác nghiệp<br /> <br /> Ký<br /> hợp đồng<br /> <br /> Đặt hàng<br /> <br /> Thỏa thuận<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> Giám sát<br /> <br /> Dịch vụ<br /> <br /> Triển khai & Giám sát<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> TỔNG QUAN<br /> VỀ MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> <br /> Hàng<br /> hóa<br /> Vật tư<br /> trực tiếp<br /> <br /> Vật tư<br /> gián tiếp<br /> <br /> (*) Vật tư gián tiếp còn được gọi là vật tư<br /> MRO (bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành)<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> MUA HÀNG TRỰC TUYẾN<br /> <br /> Tổng<br /> quan<br /> <br /> Thông tin<br /> Các mô<br /> hỗ trợ<br /> hình<br /> quyết định<br /> <br /> Quản lý<br /> catalog<br /> <br /> Hệ thống<br /> mua hàng<br /> <br /> THÔNG TIN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH<br /> MUA HÀNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Hệ thống ERP<br /> – Quản lý sản xuất<br /> – Kế toán tài chính<br /> – Mua hàng<br /> – Bán hàng<br /> – Quản lý quan hệ khách hàng<br /> –…<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> THÔNG TIN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH<br /> MUA HÀNG<br /> <br /> ERP<br /> Hỗ trợ hoàn toàn<br /> <br /> Hỗ trợ một phần<br /> <br /> Mua<br /> vật tư trực tiếp<br /> <br /> Mua<br /> vật tư gián tiếp<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/18/2016<br /> <br /> THÔNG TIN HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH<br /> MUA HÀNG<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> Mua vật tư trực tiếp<br /> <br /> Mua vật tư gián tiếp<br /> <br /> Có kế hoạch & thời gian xác định<br /> <br /> Không có thời gian biểu xác định<br /> <br /> Vật tư xác định<br /> <br /> Nhiều loại vật tư tác nghiệp<br /> <br /> Vật tư sản xuất đặc thù<br /> <br /> Vật tư thông dụng & tài sản hữu hình<br /> <br /> Yêu cầu mua từ chuyên gia<br /> <br /> Tất cả nhân viên là khách hàng<br /> <br /> Không cần phê duyệt<br /> <br /> Cần phê duyệt một phần<br /> <br /> Loại bỏ danh sách<br /> <br /> Mua sắm theo catalog<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> PHƯƠNG THỨC<br /> MUA VẬT TƯ TRỰC TIẾP<br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> • Mua hàng đúng thời điểm<br /> – Khả năng lập kế hoạch chính xác nhu cầu<br /> – Độ tin cậy trong giao hàng<br /> – Sự linh hoạt của nhà cung cấp<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> Kinh doanh điện tử: Giới thiệu môn học<br /> <br /> KHÓ KHĂN<br /> KHI MUA VẬT TƯ MRO<br /> • Chi phí xử lý quá trình mua sắm vật tư<br /> MRO là khá cao<br /> • Không tuân thủ quy định, quy trình<br /> • Vướng mắc với catalog in sẵn và xử lý đơn<br /> hàng thủ công<br /> <br /> Khoa Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> namth@buh.edu.vn<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2