intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 10 Chiến lược marketing

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
750
lượt xem
554
download

Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 10 Chiến lược marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra nhu cầu cơ bản và tiềm năng ở thị trường nước ngoài về hàng hóa và dịch vụ của một công ty đa quốc gia là bước gạn lọc sơ khởi của quy trình đánh giá thị trường quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh doanh quốc tế - Chương 10 Chiến lược marketing

 1. CHÖÔNG 10: CHÖÔNG CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING CHIEÁ LÖÔÏ 1. Ñaùnh giaù thò tröôøng quoác teá 2. Chieán löôïc saûn phaåm 3. Chieâu thò 4. Ñònh giaù 5. Phaân phoái 6. Chieán löôïc marketing 1
 2. 1. ÑAÙNH GIAÙ THÒ TRÖÔØNG QUOÁC TEÁ NH NG 1.1. Nhu caàu cô baûn vaø tieàm naêng 1.2. Caùc ñieàu kieän veà kinh teá vaø taøi chính 1.3. Taùc ñoäng cuûa chính trò vaø luaät phaùp ng 1.4. Taùc ñoäng cuûa vaên hoùa xaõ hoäi ng 1.5. Moâi tröôøng caïnh tranh ng nh 1.6. Gaïn loïc sau cuøng ng 2
 3. 1.1. NHU CAÀU CÔ BAÛN VAØ TIEÀM NAÊNG Kieåm tra nhu caàu cô baûn vaø tieàm naêng ôû thò tröôøng nöôùc ngoaøi veà ng haøng hoùa vaø dòch vuï ng cuûa moät coâng ty ña quoác gia laø böôùc gaïn loïc sô khôûi cuûa quy trình ñaùnh giaù thò nh tröôøng quoác teá. ng 3
 4. 1.1. NHU CAÀU CÔ BAÛN VAØ TIEÀM NAÊNG (tt) Caùc caùch: ch: Kieåm tra caùc chính saùch nhaäp khaåu ch hieän haønh cuûa caùc quoác gia khaùc nh vaø chæ ra caùc haøng hoùa vaø dòch vuï ng ñang ñöôïc mua töø nöôùc ngoaøi. i. Ñònh roõ saûn löôïng ñòa phöông. ng Kieåm tra söï thay ñoåi daân soá ôû quoác gia thò tröôøng môùi. ng i. 4
 5. 1.1. NHU CAÀU CÔ BAÛN VAØ TIEÀM NAÊNG (tt) Doanh thu tieàm naêng laø phaàn tieàm naêng cuûa thò tröôøng maø coâng ty hy voïng ñaït ñöôïc ng ng trong daøi haïn. MNC caàn döï baùo nhu caàu thò n. tröôøng, lieân quan ñeán: ng, n: Ñoái thuû caïnh tranh nh Thò tröôøng ng Ngöôøi tieâu duøng ng Saûn phaåm Cô caáu keânh phaân phoái 5
 6. 1.2. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN VEÀ KINH TEÁ VAØ TAØI CHÍNH Xem xeùt caùc ñieàu kieän veà kinh teá vaø taøi chính: Loaïi boû nhöõng thò tröôøng khoâng ñaùp ng öùng nhu caàu. ng u. Nhaèm ruùt goïn danh saùch thò tröôøng ch ng tieàm naêng 6
 7. 1.2. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN VEÀ KINH TEÁ VAØ TAØI CHÍNH (tt) Xem xeùt ñieàu kieän kinh teá, taøi chính lieân quan ñeán nhöõng aûnh nh höôûng khaùc nhau cuûa nhu caàu thò ng tröôøng, bao goàm caû nhöõng chæ soá ng, thò tröôøng, taäp trung ôû 3 lónh vöïc ng, quan troïng ng Quy moâ thò tröôøngng Cöôøng ñoä thò tröôøng ng ng Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng ng 7
 8. 1.2. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN VEÀ KINH TEÁ VAØ TAØI CHÍNH (tt) Quy moâ thò tröôøng – laø dung löôïng ng ng moãi thò tröôøng, coù lieân quan ñeán % ng, toaøn boä thò tröôøng theá giôùi. ng i. Cöôøng ñoä thò tröôøng – laø söï “giaøu ng ng coù” cuûa thò tröôøng hoaëc möùc ñoä ng cuûa naêng löïc mua saém ôû moät quoác gia so vôùi quoác gia khaùc. c. Söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng – laø söï ng gia taêng doanh soá baùn haøng naêm. ng 8
 9. 1.2. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN VEÀ KINH TEÁ VAØ TAØI CHÍNH (tt) Toùm laïi, tình hình kinh teá vaø heä thoáng i, ng taøi chính cuûa moät quoác gia seõ quyeát ñònh ñoäng cô ñaàu tö cuûa MNC. ng 9
 10. 1.2. CAÙC ÑIEÀU KIEÄN VEÀ KINH TEÁ VAØ TAØI CHÍNH (tt) Söû duïng phöông phaùp phaân tích ñònh löôïng: ng ng: Döï baùo nhu caàu baèng phaân tích xu höôùng – ngoaïi ng ng suy söï taêng tröôûng theo khuynh höôùng phaùt trieån ng ng quaù khöù. Döï baùo baèng loaïi suy – döï baùo nhu caàu döïa treân ng thoâng tin ñöa ra töø quoác gia khaùc. c. Phöông phaùp phaân tích hoài quy – döï baùo nhu caàu döïa vaøo caùc bieán ñoäc laäp. p. Phöông phaùp phaân tích nhoùm – moät phöông phaùp marketing döïa treân döõ lieäu thò tröôøng khu vöïc, ng c, khaùch haøng,... , döïa treân nhöõng bieán gioáng nhau. ch ng,... ng 10
 11. 1.3. TAÙC ÑOÄNG CUÛA CHÍNH TRÒ VAØ LUAÄT PHAÙP NG Xem xeùt nhöõng taùc ñoäng: ng: Haøng raøo giôùi haïn nhaäp khaåu. ng u. Giôùi haïn söï hôïp taùc kinh doanh cuûa caùc doanh nghieäp nöôùc sôû taïi. i. Nhöõng haïn cheá veà saûn xuaát hoaëc giôùi haïn vieäc di chuyeån lôïi nhuaän. n. Söï oån ñònh cuûa chính trò. Vieäc baûo veä baèng saùng cheá, thöông ng ng hieäu vaø baûn quyeàn.n. 11
 12. 1.4. TAÙC ÑOÄNG CUÛA VAÊN HOÙA XAÕ HOÄI NG Xem xeùt taùc ñoäng cuûa vaên hoùa xaõ ng hoäi nhö ngoân ngöõ, thoùi quen, truyeàn thoáng, toân giaùo, vaø caùc giaù ng, o, trò. Nghieân cöùu, kieåm tra xem hoaït u, ñoäng cuûa coâng ty aên khôùp vôùi moãi ng neàn vaên hoùa rieâng bieät toát nhö theá naøo. o. 12
 13. 1.5. MOÂI TRÖÔØNG CAÏNH TRANH NG NH Moâi tröôøng caïnh tranh ñöôïc xem ng nh xeùt khi coù nhieàu vò trí caân nhaéc coù möùc ñoä haáp daãn ngang nhau. Coù hai tröôøng hôïp: ng p: Khoâng thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng ng coù caïnh tranh gay gaét. nh t. Thaâm nhaäp thò tröôøng coù tính caïnh ng nh tranh. 13
 14. 1.5. MOÂI TRÖÔØNG CAÏNH TRANH (tt) NG NH Nghieân cöùu moâi tröôøng caïnh tranh, caàn xem xeùt: ng nh t: Loaïi hình toå chöùc vaø quy moâ doanh nghieäp nöôùc sôû taïi. i. Quy luaät vaø vai troø kinh doanh ñoái vôùi xaõ hoäi. i. Trình ñoä coâng ngheä hieän taïi vaø khaû naêng haáp thu söï thay ñoåi coâng ngheä. Möùc ñoä caïnh tranh cuûa ñoái thuû caïnh tranh noäi ñòa nh nh vaø quoác teá. Baûn chaát caïnh tranh (giaù caû, nhöõng hình thöùc nh khaùc) c) Moái quan heä giöõa caùc ñoái thuû caïnh tranh. nh 14
 15. 1.6. GAÏN LOÏC SAU CUØNG NG Tröôùc khi ñöa ra quyeát ñònh sau cuøng, coâng ty laøm giaøu theâm thoâng ng, tin nghieân cöùu thoâng qua: Ñi thöïc teá. Noùi chuyeän vôùi caùc vaên phoøng ng thöông maïi hoaëc caùc quan chöùc ñòa phöông. 15
 16. 2. CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM 2.1. Ít hoaëc khoâng coù söï thay ñoåi 2.2. Ñieàu tieát söï thay ñoåi lôùn 16
 17. 2.1. ÍT HOAËC KHOÂNG COÙ SÖÏ THAY ÑOÅI Nhöõng saûn phaåm caàn raát ít hoaëc khoâng caàn söï thay ñoåi:i: Haøng hoùa coâng nghieäp vaø dòch vuï ng kyõ thuaät. t. Caùc loaïi hình dòch vuï. Caùc coâng ty coù hình aûnh nhaõn hieäu nh quoác teá maïnh. nh. ... 17
 18. 2.2. ÑIEÀU TIEÁT SÖÏ THAY ÑOÅI LÔÙN Nhieàu yeáu toá taùc ñoäng caùc MNC söû duïng ng ng vieäc ñieàu tieát söï thay ñoåi lôùn: n: Neàn kinh teá – taùc ñoäng chi phí saûn xuaát, ng t, nhu caàu tieâu duøng,... ng,... Vaên hoùa – thoùi quen, khaåu vò, thaåm myõ, söï tieän lôïi, maøu saéc, ngoân ngöõ,... i, c, Luaät phaùp ñòa phöông – tieâu chuaån chaát löôïng ñòa phöông, baûo veä moâi tröôøng,... ng ng,... Voøng ñôøi saûn phaåm – ruùt ngaén voøng ñôøi ng ng saûn phaåm baèng vieäc ñöa ra caùc saûn phaåm ng vaø dòch vuï môùi. i. 18
 19. 3. CHIEÂU THÒ Chieâu thò laø tieán trình cuûa vieäc kích caàu cho haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa ng coâng ty. Baûn chaát cuûa saûn phaåm seõ quyeát ñònh söû duïng moät trong hai ng phöông phaùp: p: Quaûng caùo ng Baùn haøng caù nhaân. ng 19
 20. 3. CHIEÂU THÒ (tt) 3.1. Baûn chaát cuûa saûn phaåm 3.2. Quaûng caùo ng 3.3. Baùn haøng caù nhaân ng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2