intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Bài giảng 15 - Đặng Văn Thanh

Chia sẻ: Hoa La Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
37
lượt xem
4
download

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Bài giảng 15 - Đặng Văn Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng 15 - Thế lực thị trường: Độc quyền bán gồm các chủ đề thảo luận như độc quyền bán là gì; nguồn gốc của độc quyền bán; các mục tiêu, giới hạn, và quyết định về giá bán hoặc sản lượng của nhà độc quyền bán; đo lường sức mạnh độc quyền; chi phí xã hội do sức mạnh độc quyền bán; kiểm soát độc quyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế học vi mô: Bài giảng 15 - Đặng Văn Thanh

Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Naêm hoïc 2007 - 2008<br /> <br /> Kinh teá Vi moâ<br /> <br /> Baøi giaûng 15<br /> <br /> Baøi giaûng 15<br /> <br /> Theá löïc thò tröôøng: Ñoäc quyeàn baùn<br /> <br /> Caùc chuû ñeà thaûo luaän<br /> Ñoäc quyeàn baùn laø gì? Nguoàn goác cuûa ñoäc quyeàn baùn? Caùc muïc tieâu, giôùi haïn, vaø quyeát ñònh veà giaù baùn hoaëc saûn löôïng cuûa nhaø ñoäc quyeàn baùn Ño löôøng söùc maïnh ñoäc quyeàn Chi phí xaõ hoäi do söùc maïnh ñoäc quyeàn baùn Kieåm soaùt ñoäc quyeàn<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh<br /> <br /> 10/26/2007<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Naêm hoïc 2007 - 2008<br /> <br /> Kinh teá Vi moâ<br /> <br /> Baøi giaûng 15<br /> <br /> Caïnh tranh hoaøn haûo<br /> Nhôù laïi caùc giaû ñònh cuûa caïnh tranh hoaøn toaøn:<br /> Coù nhieàu ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn Khoâng coù raøo caûn gia nhaäp ngaønh Saûn phaåm ñoàng nhaát Thoâng tin hoaøn haûo Chi phí giao dòch baèng 0<br /> <br /> Heä quaû:<br /> Doanh nghieäp chaáp nhaän giaù: P = LMC = LAC Lôïi nhuaän kinh teá trong daøi haïn baèng 0<br /> <br /> Caïnh tranh hoaøn haûo<br /> P D Thò tröôøng S P Moãi doanh nghieäp LMC LAC<br /> <br /> P0<br /> <br /> P0<br /> <br /> d = MR = AR<br /> <br /> Q0<br /> <br /> Q<br /> <br /> q0<br /> <br /> q<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh<br /> <br /> 10/26/2007<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Naêm hoïc 2007 - 2008<br /> <br /> Kinh teá Vi moâ<br /> <br /> Baøi giaûng 15<br /> <br /> Ñoäc quyeàn baùn laø gì?<br /> 1. Moät ngöôøi baùn – Nhieàu ngöôøi mua 2. Moät saûn phaåm (khoâng coù saûn phaåm thay theá gaàn) 3. Coù raøo caûn ngaên caùc DN khaùc gia nhaäp ngaønh<br /> <br /> Nguoàn goác cuûa ñoäc quyeàn baùn<br /> Ñeå coù ñoäc quyeàn, phaûi toàn taïi raøo caûn gia nhaäp ngaønh<br /> Kinh teá: Lôïi theá theo quy moâ (daãn tôùi ñoäc quyeàn töï nhieân) Phaùp lyù:<br /> Quyeàn sôû höõu trí tueä (patent, copyrights) Söï cho pheùp cuûa chính phuû (thöôøng laø söï hôïp thöùc hoùa ñoäc quyeàn töï nhieân hoaëc laø ñeå phuïc vuï caùc muïc tieâu cuûa nhaø nöôùc)<br /> <br /> Kyõ thuaät: Ngoaïi taùc maïng löôùi (network externality)<br /> Lôïi ích cuûa moät saûn phaåm/dòch vuï taêng khi soá ngöôøi söû duïng taêng Ví duï: Baøn phím QWERTY, Windows vs. Apple, ñieän thoaïi v.v.<br /> 26.10.2007 Ñaëng Vaên Thanh – Vuõ Thaønh Töï Anh 6<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh<br /> <br /> 10/26/2007<br /> <br /> 3<br /> <br /> Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Naêm hoïc 2007 - 2008<br /> <br /> Kinh teá Vi moâ<br /> <br /> Baøi giaûng 15<br /> <br /> Muïc tieâu, giôùi haïn, vaø quyeát ñònh cuûa nhaø ñoäc quyeàn baùn<br /> Muïc tieâu? Giôùi haïn (raøng buoäc)?<br /> Chi phí:<br /> Coâng ngheä saûn xuaát Giaù ñaàu vaøo<br /> <br /> Nhu caàu thò tröôøng<br /> <br /> Quyeát ñònh<br /> Giaù baùn hoaëc Saûn löôïng<br /> <br /> 26.10.2007<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh – Vuõ Thaønh Töï Anh<br /> <br /> 7<br /> <br /> Quyeát ñònh cuûa nhaø ñoäc quyeàn baùn<br /> Ñöôøng caàu tröôùc DN chính laø ñöôøng caàu thò tröôøng Ñöôøng caàu cuûa DN ñoäc quyeàn tuaân theo quy luaät caàu Nguyeân taéc toái ña hoùa lôïi nhuaän vaãn laø: MR = MC Ñöôøng doanh thu bieân (MR)<br /> Naèm döôùi ñöôøng caàu D (hay MR < P).<br /> Taïi sao? So saùnh vôùi caïnh tranh hoaøn toaøn: MR = P<br /> <br /> Quan heä cuûa MR vaø (D) khi ñöôøng caàu coù daïng tuyeán tính<br /> <br /> 26.10.2007<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh – Vuõ Thaønh Töï Anh<br /> <br /> 8<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh<br /> <br /> 10/26/2007<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Naêm hoïc 2007 - 2008<br /> <br /> Kinh teá Vi moâ<br /> <br /> Baøi giaûng 15<br /> <br /> Doanh thu trung bình vaø doanh thu bieân<br /> P $/saûn phaåm<br /> <br /> Ñöôøng caàu (Doanh thu trung bình AR)<br /> <br /> D.thu bieân MR= -2aQ + b 0<br /> <br /> P = - aQ + b<br /> <br /> Q<br /> <br /> Lôïi nhuaän ñaït toái ña khi MR = MC<br /> P $/saûn phaåm P1 P*<br /> AC MC<br /> <br /> P2 Lôïi nhuaän giaûm D = AR MR Q1<br /> 26.10.2007<br /> <br /> Lôïi nhuaän giaûm Q<br /> 10<br /> <br /> Q*<br /> <br /> Q2<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh – Vuõ Thaønh Töï Anh<br /> <br /> Ñaëng Vaên Thanh<br /> <br /> 10/26/2007<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2