intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Sản xuất trong thị trường độc quyền hoàn toàn

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
3
download

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Sản xuất trong thị trường độc quyền hoàn toàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Sản xuất trong thị trường độc quyền hoàn toàn chỉ ra đường doanh thu biên được suy ra từ đường cầu, đường tổng doanh thu và doanh thu biên; cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 9 - Sản xuất trong thị trường độc quyền hoàn toàn

TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 25/03/2012<br /> <br /> Bài gi ng<br /> <br /> KINH T VI MÔ<br /> CHƯƠNG 9 – S N XU T TRONG<br /> TH TRƯ NG Đ C QUY N HOÀN TOÀN<br /> TS. NGUY N MINH Đ C<br /> Đ I H C NÔNG LÂM TPHCM<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> CHƯƠNG II<br /> Chương 9<br /> TH TRƯ NG Đ C QUY N HOÀN TOÀN<br /> <br /> Ch có 1 hãng<br /> <br /> Hãng ≅ Ngành<br /> <br /> EXY ≈ 0<br /> Đư ng c u th<br /> trư ng<br /> <br /> ≅<br /> <br /> Đư ng c u v s n<br /> ph m c a hãng<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 1<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 25/03/2012<br /> <br /> Khi tăng s n lư ng hãng đ c quy n bu c<br /> ph i gi m giá bán<br /> <br /> P0<br /> P1<br /> D<br /> Q0<br /> <br /> Q1<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> ĐƯ NG DOANH THU BIÊN<br /> ĐƯ C SUY RA T<br /> <br /> ĐƯ NG C U<br /> <br /> a < 0 ; b >0<br /> <br /> P = aQ + b<br /> <br /> ⇒ TR = aQ2 + bQ<br /> ⇒ MR = 2aQ + b<br /> MRq < Pq<br /> <br /> D<br /> MR<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> ĐƯ NG T NG DOANH THU & DOANH THU BIÊN<br /> <br /> TR<br /> TR<br /> <br /> SL<br /> <br /> MR<br /> <br /> SL<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 2<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 25/03/2012<br /> <br /> CÂN B NG NG N H N C A DOANH NGHI P<br /> <br /> T i Q : MR = MC<br /> TR<br /> TC<br /> <br /> TC<br /> <br /> A<br /> B<br /> <br /> Q<br /> <br /> T i Q* : MR = 0<br /> <br /> TR<br /> <br /> SL<br /> <br /> Q*<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> CÂN B NG NG N H N C A DOANH NGHI P<br /> <br /> MC<br /> <br /> AC<br /> <br /> M<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> Q<br /> <br /> MR<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> QUY T Đ NH TRONG ĐI U KI N THUA L<br /> <br /> MC<br /> C<br /> P0<br /> <br /> AC<br /> <br /> N<br /> M<br /> <br /> AVC<br /> <br /> AVC<br /> D<br /> Q0<br /> <br /> MR<br /> <br /> SL<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 3<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 25/03/2012<br /> <br /> Đ nh giá t i đa hoá s n lư ng<br /> <br /> P = AC<br /> <br /> Đ nh giá đ t t su t l i nhu n mong mu n<br /> P = AC (1+ t)<br /> Đ nh giá t i đa hoá doanh thu<br /> <br /> MR = 0<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> CÂN B NG DÀI H N<br /> Quy mô t i ưu<br /> <br /> N<br /> <br /> P<br /> <br /> C<br /> <br /> LMC<br /> SMC<br /> LAC<br /> SAC<br /> <br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> Q<br /> <br /> MR<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> CÂN B NG DÀI H N<br /> Quy mô s n xu t nh hơn quy mô t i ưu<br /> <br /> LMC<br /> P<br /> <br /> C<br /> <br /> N<br /> M<br /> <br /> SMC<br /> <br /> LAC<br /> <br /> SAC<br /> <br /> Q<br /> MR<br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 4<br /> <br /> TS Nguy n Minh Đ c<br /> <br /> 25/03/2012<br /> <br /> CÂN B NG DÀI H N<br /> Quy mô s n xu t l n hơn quy mô t i ưu<br /> <br /> N<br /> <br /> P<br /> <br /> LMC<br /> <br /> LAC<br /> <br /> SAC<br /> C<br /> <br /> M<br /> <br /> D<br /> <br /> Q<br /> <br /> MR<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Giá bán cao hơn chi phí<br /> trung bình<br /> <br /> NH N XÉT<br /> V TH<br /> TRƯ NG<br /> Đ C QUY N<br /> HOÀN TOÀN<br /> <br /> Hi u qu tùy vào quy mô<br /> c a th trư ng<br /> <br /> C n có ho t đ ng y m<br /> tr bán<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> CAN THI P VÀO TH TRƯ NG C A CHÍNH PH<br /> <br /> Quy đ nh giá t i đa<br /> <br /> P<br /> Po<br /> <br /> A<br /> D<br /> B<br /> Q<br /> <br /> Qo<br /> <br /> MR<br /> <br /> NGUY N MINH Đ C 2010<br /> <br /> Lưu ý: Ch s d ng n i b cho sinh<br /> viên KTS, ĐH Nông Lâm TPHCM,<br /> nghiêm c m sao chép, upload, ph<br /> bi n t t c các hình th c<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2