intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết sản xuất - Đặng Văn Thanh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
70
lượt xem
8
download

Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết sản xuất - Đặng Văn Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết sản xuất giới thiệu các kiến thức về công nghệ sản xuất; hàm sản xuất; sản xuất với một đầu vào biến đổi; sản xuất với hai đầu vào biến đổi; hiệu suất theo quy mô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Lý thuyết sản xuất - Đặng Văn Thanh

 1. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Lyù thuyeát saûn xuaát Caùc chuû ñeà thaûo luaän  Coâng ngheä saûn xuaát  Haøm saûn xuaát  Saûn xuaát vôùi moät ñaàu vaøo bieán ñoåi  Saûn xuaát vôùi hai ñaàu vaøo bieán ñoåi  Hieäu suaát theo quy moâ 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 2 Ñaëng Vaên Thanh 1 6.11.2012
 2. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Coâng ngheä saûn xuaát  Hoaït ñoäng saûn xuaát laø gì? Laø hoạt ñoäng phoái hôïp caùc nguoàn löïc saûn xuaát (caùc yeáu toá ñaàu vaøo) ñeå taïo ra saûn phaåm (xuaát löôïng) • Lao ñoäng Nguyeân lieäu Xuaát löôïng Voán (Ñaàu vaøo) (Ñaàu ra) 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 3 Coâng ngheä saûn xuaát  Coâng ngheä saûn xuaát laø gì? - Coâng ngheä saûn xuaát laø phöông phaùp, bí quyeát ñeå saûn xuaát ra haøng hoùa hoaëc dòch vuï. - Thay ñoåi coâng ngheä caàn thôøi gian daøi. - Ñoåi môùi coâng ngheä giuùp haõng saûn xuaát ñöôïc nhieàu xuaát löôïng hoaëc chaát löôïng cao hôn vôùi cuøng nguoàn löïc söû duïng nhö tröôùc. 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 4 Ñaëng Vaên Thanh 2 6.11.2012
 3. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Haøm saûn xuaát Haøm saûn xuaát cho bieát möùc saûn löôïng toái ña maø doanh nghieäp coù theå saûn xuaát ñöôïc baèng caùch keát hôïp caùc yeáu toá ñaàu vaøo cho tröôùc vôùi quy trình coâng ngheä nhaát ñònh. 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 5 Haøm saûn xuaát  Haøm saûn xuaát toång quaùt Q = F(x1, x2,……….xn)  Haøm saûn xuaát COBB-DOUGLAS Q = F(k,l) = a.kαlβ 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 6 Ñaëng Vaên Thanh 3 6.11.2012
 4. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Haøm saûn xuaát Lao ñoäng Voán 1 2 3 4 5 1 20 40 55 65 75 2 40 60 75 85 90 3 55 75 90 100 105 4 65 85 100 110 115 5 75 90 105 115 120 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 7 Ngaén haïn vaø daøi haïn  Ngaén haïn: Laø khoaûng thôøi gian trong ñoù löôïng cuûa moät hoaëc nhieàu yeáu toá ñaàu vaøo khoâng ñoåi.  Daøi haïn Laø khoaûng thôøi gian caàn thieát ñeå taát caû caùc yeáu toá ñaàu vaøo ñeàu coù theå thay ñoåi. 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 8 Ñaëng Vaên Thanh 4 6.11.2012
 5. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Saûn xuaát vôùi moät yeáu toá ñaàu vaøo bieán ñoåi Lao ñoäng Voán Saûn löôïng NSTB Naêng suaát bieân (l) (k) (Q) (APL) (MPL) 0 10 0 --- --- 1 10 10 10 10 2 10 30 15 20 3 10 60 20 30 4 10 80 20 20 5 10 95 19 15 6 10 108 18 13 7 10 112 16 4 8 10 112 14 0 9 10 108 12 -4 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 9 Saûn xuaát vôùi moät yeáu toá ñaàu vaøo bieán ñoåi  Naêng suaát trung bình cuûa lao ñoäng APL = Q/l  Naêng suaát bieân cuûa lao ñoäng MPL = DQ/Dl Naêng suaát bieân coù quy luaät giaûm daàn (Law of diminishing marginal product) 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 10 Ñaëng Vaên Thanh 5 6.11.2012
 6. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Saûn xuaát vôùi moät yeáu toá ñaàu vaøo bieán ñoåi Q D 112 C Toång saûn phaåm A: ñoä doác cuûa tieáp tuyeán = 60 MPL (20) B B: ñoä doác cuûa OB = APL (20) C: ñoä doác OC= MPL = APL A l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 11 Saûn xuaát vôùi moät yeáu toá ñaàu vaøo bieán ñoåi APL,MPL Beân traùi E: MPL > APL & APL taêng daàn Beân phaûi E : MPL < APL & APL giaûm daàn Taïi E: MPL = APL & APL ñaït cöïc ñaïi 30 Naêng suaát bieân (MPL) E 20 Naêng suaát trung bình (APL) 10 l 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 12 Ñaëng Vaên Thanh 6 6.11.2012
 7. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Saûn xuaát vôùi hai ñaàu vaøo bieán ñoåi k 5 E 4 3 A B C 2 Q3 = 90 D Q2 = 75 1 Q1 = 55 l 1 2 3 4 5 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 13 Ñöôøng ñoàng löôïng  Ñöôøng ñoàng löôïng laø taäp hôïp nhöõngï keát hôïp khaùc nhau cuûa caùc yeáu toá ñaàu vaøo cuøng taïo ra moät möùc saûn löôïng nhö nhau.  Ñoä doác cuûa ñöôøng ñoàng löôïng laø tyû leä thay theá kyõ thuaät bieân giöõa hai yeáu toá ñaàu vaøo. MRTSLK = - Dk/Dl 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 14 Ñaëng Vaên Thanh 7 6.11.2012
 8. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Caùc ñöôøng ñoàng löôïng khi hai yeáu toá ñaàu vaøo thay theá hoaøn toaøn A X2 B C Q1 Q2 Q3 X1 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 15 Caùc ñöôøng ñoàng löôïng khi hai yeáu toá ñaàu vaøo thay theá hoaøn toaøn  Ví duï  2 loaïi xe cuûa coâng ty taxi  Maùy vaø nhaân coâng traïm thu phí  Haøm saûn xuaát Q = F(k,l) = 2k + 4l  MRTS = const 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 16 Ñaëng Vaên Thanh 8 6.11.2012
 9. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Caùc ñöôøng ñoàng löôïng khi hai yeáu toá ñaàu vaøo boå sung hoaøn toaøn X2 Q3 C Q2 B Q1 A X1 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 17 Caùc ñöôøng ñoàng löôïng khi hai yeáu toá ñaàu vaøo boå sung hoaøn toaøn  Ví duï  Coâng nhaân veä sinh vaø choåi  Coâng nhaân xaây döïng vaø bay, baøn chaø.  Haøm saûn xuaát Q = F(k,l) = Min(k,l)  MRTS = 0 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 18 Ñaëng Vaên Thanh 9 6.11.2012
 10. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Ñöôøng ñoàng phí k C2/ r C1/ r C0/ r C2 C1 C0 -w/ r l C0/ w C1/ w C2/ w 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 19 Ñöôøng ñoàng phí  Ñöôøng ñoàng phí laø taäp hôïp nhöõng keát hôïp khaùc nhau cuûa hai yeáu toá saûn xuaát vôùi cuøng moät möùc chi phí ñaàu tö  Ñoä doác cuûa ñöôøng ñoàng phí laø soá aâm cuûa tyû giaù hai yeáu toá saûn xuaát = -w/r 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 20 Ñaëng Vaên Thanh 10 6.11.2012
 11. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá saûn xuaát: Chi phí cho tröôùc, saûn löôïng cao nhaát k Möùc chi phí C1 coù theå thueâ hai yeáu toá saûn xuaát vôùi caùc keát hôïp k2l2 hay k3l3. Tuy nhieân, caû hai k2 keát hôïp naøy ñeàu cho möùc saûn löôïng thaáp hôn keát hôïp k1l1. A Q3 k1 Q2 = Q max k3 C1 Q1 l l2 l1 l3 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 21 Phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá saûn xuaát: Saûn löôïng cho tröôùc, chi phí thaáp nhaát k Möùc saûn löôïng Q1 coù theå saûn xuaát k2 vôùi caùc keát hôïp k2l2 hay k3l3. Tuy nhieân, caû hai keát hôïp naøy ñeàu coù chi phí cao hôn keát hôïp k1l1. A k1 Q1 k3 C1 = C min C0 C1 C2 l l2 l1 l3 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 22 Ñaëng Vaên Thanh 11 6.11.2012
 12. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá saûn xuaát  Ñieàu kieän toái öu:  Ñoä doác ñöôøng ñoàng löôïng = Ñoä doác ñöôøng ñoàng phí Dk/Dl = - w/ r Maø MRTSLK = - Dk/Dl  Do ñoù, coù theå vieát: MRTSLK = w/ r 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 23 Naêng suaát bieân vaø phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá saûn xuaát  Coâng thöùc: MPL(Dl) + MPK(Dk) = 0  Saép xeáp laïi: MPL/MPK = - Dk/Dl Do: MRTSLK = - Dk/Dl  Neân coù theå vieát: MRTS LK  MP /MPK L 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 24 Ñaëng Vaên Thanh 12 6.11.2012
 13. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Naêng suaát bieân vaø phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá saûn xuaát  Khi caùc yeáu toá saûn xuaát ñöôïc keát hôïp toái öu: MRTS LK  w/r (1) Maø: MRTS LK  MPL /MPK  Neân ñieàu kieän toái öu coù theå vieát: MPL /MPK  w / r (2)  Hoaëc vieát: MP / w  MP / r L K (3) 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 25 Naêng suaát bieân vaø phoái hôïp toái öu caùc yeáu toá saûn xuaát  Ñeå ñaït ñöôïc saûn löôïng cao nhaát nhaø saûn xuaát phaûi phaân boå soá tieàn ñaàu tö coù haïn cuûa mình ñeå mua caùc yeáu toá saûn xuaát vôùi soá löôïng moãi loaïi sao cho naêng suaát bieân moãi ñoàng ñaàu tö cho caùc yeáu toá khaùc nhau phaûi baèng nhau,  Ñieàu naøy ñöôïc goïi laø nguyeân taéc caân baèng bieân. 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 26 Ñaëng Vaên Thanh 13 6.11.2012
 14. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Phaûn öùng cuûa nhaø saûn xuaát khi giaù yeáu toá saûn xuaát thay ñoåi. k C2 B k2 A k1 Q1 C1/ C1 l2 l1 l 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 27 Hieäu suaát theo quy moâ Theå hieän moái quan heä giöõa quy moâ saûn xuaát vaø saûn löôïng ñaàu ra. 1) Hieäu suaát taêng daàn theo quy moâ (increasing returns to scale): saûn löôïng taêng cao hôn möùc taêng cuûa caùc nhaäp löôïng. 2) Hieäu suaát khoâng ñoåi theo quy moâ (constant returns to scale): saûn löôïng taêng baèng vôùi möùc taêng cuûa caùc nhaäp löôïng. 3) Hieäu suaát giaûm daàn theo quy moâ (decreasing returns to scale): saûn löôïng taêng thaáp hôn möùc taêng cuûa caùc nhaäp löôïng. 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 28 Ñaëng Vaên Thanh 14 6.11.2012
 15. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Söï töông ñoàng giöõa lyù thuyeát haønh vi ngöôøi tieâu duøng vaø lyù thuyeát saûn xuaát NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT MUÏC TIEÂU Toái ña hoaù lôïi nhuaän Toái ña hoaù ñoä thoaû duïng TOÅNG QUAÙT -Ñöôøng ñaúng ích -Ñöôøng ñoàng löôïng COÂNG CUÏ -Ñöôøng ngaân saùch PHAÂN TÍCH -Ñöôøng ñoàng phí -Haøm thoaû duïng U(x,y) -Haøm saûn xuaát Q(k,l) THOÂNG TIN - PX, PY BAØI TOAÙN -w,r -I = I0 hoaëc U = U0 -C = C0 hoaëc Q = Q0 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 29 Söï töông ñoàng giöõa lyù thuyeát haønh vi ngöôøi tieâu duøng vaø lyù thuyeát saûn xuaát NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT BAØI TOAÙN THOÂNG THÖÔØNG MAX U = U(x,y) MUÏC TIEÂU MAX Q = Q(k,l) xPX + yPY = I0 RAØNG BUOÄC wl + rk = C0 BAØI TOAÙN ÑOÁI NGAÃU MIN E = xPx + yPy MUÏC TIEÂU MIN C = wl + rk U(x,y) = U0 RAØNG BUOÄC Q(k,l) = Q0 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 30 Ñaëng Vaên Thanh 15 6.11.2012
 16. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 15 Söï töông ñoàng giöõa lyù thuyeát haønh vi ngöôøi tieâu duøng vaø lyù thuyeát saûn xuaát NGÖÔØI TIEÂU DUØNG NHAØ SAÛN XUAÁT * Ñöôøng ngaân saùch tieáp xuùc ÑIEÀU * Ñöôøng ñoàng phí tieáp xuùc vôùi ñöôøng ñaúng ích KIEÄN vôùi ñöôøng ñoàng löôïng * Ñoä doác ñöôøng ñaúng ích = TOÁI * Ñoä doác ñöôøng ñoàng löôïng = ñoä doác ñöôøng ngaân saùch ÖU ñoä doác ñöôøng ñoàng phí Dy/Dx = - Px/ Py Dk/Dl = - w/ r ÑIEÀU MRSXY = Px/ Py MRTSLK = w/r KIEÄN MUX/ MUY = Px/ Py TOÁI MPL/ MPK = w/r ÖU MUX/ PX = MUY/ PY MPL/ w = MPK/ r 6.11.2012 Ñaëng Vaên Thanh 31 Ñaëng Vaên Thanh 16 6.11.2012

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản