intTypePromotion=3

Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 5 - GV. Đinh Thiện Đức

Chia sẻ: Cảnh Đặng Xuân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
99
lượt xem
11
download

Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 5 - GV. Đinh Thiện Đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 Cầu và co giãn của cầu thuộc bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô, trong chương này sẽ nghiên cứu về độ co giãn của cầu theo giá, phân loại độ co giãn, co giãn của cầu theo giá và doanh thu, co giãn của cầu theo thu nhập,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết kinh tế học vi mô: Chương 5 - GV. Đinh Thiện Đức

 1. Chương 5 CẦU VÀ CO GIÃN CỦA CẦU Copyright ©2002 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved.
 2. Độ co giãn • Giả sử một biến bất kỳ (B) phụ thuộc vào một biết khác (A): B = f(A…) • Chúng ta định nghĩa độ co giãn của B theo A như sau: B %  B B / B B A E  A    %  A A / A A B – Độ co giãn thể hiện phản ứng của B như thế nào (ceteris paribus) khi A thay đổi 1 phần trăm
 3. Co giãn của cầu theo giá • Độ co giãn quan trọng nhất là độ co giãn của cầu theo giá – Đo lường sự thay đổi trong lượng cầu gây ra do thay đổi giá của hàng hoá D %  Q Q / Q Q P E  P    %  P P / P P Q • EDP mang giá trị âm – Trừ trường hợp nghịch lý Giffen
 4. Phân loại độ co giãn Gi¸ trÞ cña EDP Ph©n lo¹i EDP < 1 CÇu kh«ng co gi·n EDP = 1 CÇu co gi·n ®¬n vÞ EDP > 1 CÇu co gi·n
 5. Co giãn của cầu theo giá và doanh thu • Tổng chi tiêu (hay tổng doanh thu) của bất cứ hàng hoá nào đều được tính như sau: TE = PQ = TR • Sử dụng độ co giãn, chúng ta có thể xác định thay đổi tổng doanh thu khi giá của hàng hoá thay đổi
 6. Co giãn của cầu theo giá và doanh thu • Đạo hàm tổng doanh thu theo P ta có: PQ Q QP P P • Chia cả hai vế cho Q ta có: PQ / P Q P D  1   1  EP Q P Q
 7. Co giãn của cầu theo giá và doanh thu • Lưu ý rằng giá trị PQ/P phụ thuộc vào EDP lớn hơn hay nhỏ hơn 1 – Nếu EDP 1 (cầu co giãn) giá và tổng doanh thu quan hệ ngược chiều nhau
 8. Co giãn của cầu theo giá và doanh thu Sù ph¶n øng cña TR CÇu Gi¸ t¨ng Gi¸ gi¶m Co gi·n Gi¶m T¨ng Co gi·n ®¬n vÞ Kh«ng ®æi Kh«ng ®æi Kh«ng co gi·n T¨ng Gi¶m
 9. Co giãn của cầu theo thu nhập • Co giãn của cầu theo thu nhập (EDI) đo lường mối quan hệ giữa thay đổi thu nhập và lượng cầu D %  Q Q I E  I   %  I I Q • Hàng hoá thông thường  EDI > 0 – Hàng hoá cao cấp (xa xỉ)  EDI > 1 – Hàng hoá thiết yếu  0
 10. Co giãn chéo của cầu • Co giãn chéo của cầu (EDX,Y) đo lường mối quan hệ giữa thay đổi giá hàng hoá này và lượng cầu hàng hoá khác D %  QX QX PY E X ,Y    %  PY PY QX • Hai hàng hoá thay thế  EDX,Y > 0 • Hai hàng hoá bổ sung  EDX,Y < 0
 11. Mối quan hệ giữa các độ co giãn • Giả sử chỉ có hai hàng hoá (X và Y) nên giới hạn ngân sách như sau: PXX + PYY = I • Hàm cầu cá nhân về hai hàng hoá là: X = dX(PX,PY,I) Y = dY(PX,PY,I)
 12. Mối quan hệ giữa các độ co giãn • Lấy vi phân hàm ngân sách theo I ta có: X Y PX  PY 1 I I • Triển khai hai vế ta có PX  X X I PY  Y Y I      1 I I X I I Y
 13. Co giãn theo hàm Cobb-Douglas • Hàm lợi ích Cobb-Douglas: U(X,Y) = XY • Hàm cầu đối với X và Y là: I I X Y PX PY • Độ co giãn có thể được tính như sau X PX I PX I 1 E X , PX    2     1 PX X PX X PX  I    P   X
 14. Co giãn theo hàm Cobb-Douglas • Tính toán đơn giản ta có: E X ,I  1 E X , PY  0 EY , PY   1 EY ,I  1 E X , PX  1 • Lưu ý rằng PX X PYY sX   sY   I I
 15. Đường cầu tuyến tính Q = a + bP + cI + dP’ Trong đó: Q = Lượng cầu P = Giá của hàng hoá I = Thu nhập P’ = Giá hàng hoá khác a, b, c, d = Tham số của hàm cầu
 16. Đường cầu tuyến tính Q = a + bP + cI + dP’ • Giả sử rằng: – Q/P = b  0 (Không có nghịch lý Giffen) – Q/I = c  0 (Hàng hoá là thông thường) – Q/P’ = d ⋛ 0 (Phụ thuộc vào hàng hoá thay thế hay bổ sung)
 17. Đường cầu tuyến tính • Nếu I và P’ cố định tại mức I* và P’*, hàm cầu có thể viết lại: Q = a’ + bP Trong đó: a’ = a + cI* + dP’* – Lưu ý: đây là đường cầu tuyến tính – Thay đổi I hoặc P’ sẽ làm thay đổi a’ và làm dịch chuyển đường cầu
 18. Đường cầu tuyến tính • Độ dốc dọc theo đường cầu tuyến tính (Q/P) không thay đổi – Hệ số co giãn của cầu theo giá thay đổi dọc theo đường cầu D Q P P E  P  b P Q Q • Khi giá tăng, lượng cầu giảm nên độ co giãn sẽ là số âm lớn hơn (b < 0)
 19. Đường cầu tuyến tính P Cầu trở nên co giãn hơn tại mức giá cao hơn -a’/b ED,P >1 ED,P = 1 ED,P
 20. Co giãn không đổi • Nếu muốn hệ số co giãn không thay đổi khi giá thay đổi thì dạng hàm cầu được sử dụng là Q = aPbIcP’d Với a > 0, b  0, c  0, và d ⋛ 0. • Với giá trị của I và P’, Q = a’Pb Trong đó: a’ = aIcP’d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản