intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 5 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

Chia sẻ: Nguyễn Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

255
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 5: Mẫu ngẫu nhiên và các đặc trưng do PGS.TS. Trần Lộc Hùng thực hiện, giúp người học nắm được các kiến thức về tổng thể và mẫu; hàm phân phối thực nghiệm; trung bình mẫu, phương sai mẫu, tần suất mẫu và phân phối xác suất của các đặc trưng mẫu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học: Chương 5 - PGS.TS. Trần Lộc Hùng

 1. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 10/ 2013 Ngày 12 tháng 10 năm 2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 1 / 47
 2. TRƯ NG Đ I H C TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ B N, B MÔN TOÁN-TH NG KÊ PGS. TS. TR N L C HÙNG LÝ THUY T XÁC SU T VÀ TH NG KÊ TOÁN H C Tp. H Chí Minh, 10/2013 PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 2 / 47
 3. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c PGS.TS. Tr n L c Hùng Tp. H Chí Minh, 10/ 2013 Ngày 12 tháng 10 năm 2013 Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 3 / 47
 4. T khóa (Key Words) T ng th và m u PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 4 / 47
 5. T khóa (Key Words) T ng th và m u Hàm phân ph i th c nghi m PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 4 / 47
 6. T khóa (Key Words) T ng th và m u Hàm phân ph i th c nghi m Trung bình m u, phương sai m u, t n su t m u PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 4 / 47
 7. T khóa (Key Words) T ng th và m u Hàm phân ph i th c nghi m Trung bình m u, phương sai m u, t n su t m u Phân ph i xác su t c a các đ c trưng m u PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 4 / 47
 8. L ch s Th ng kê 1 Th ng kê th i c đ i PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 5 / 47
 9. L ch s Th ng kê 1 Th ng kê th i c đ i 2 Nghĩa Hán - Vi t c a t "Th ng kê" PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 5 / 47
 10. L ch s Th ng kê 1 Th ng kê th i c đ i 2 Nghĩa Hán - Vi t c a t "Th ng kê" 3 Nghĩa ti ng Anh c a t "Statistics" PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 5 / 47
 11. L ch s Th ng kê 1 Th ng kê th i c đ i 2 Nghĩa Hán - Vi t c a t "Th ng kê" 3 Nghĩa ti ng Anh c a t "Statistics" 4 Phân lo i Th ng kê (th ng kê mô t , th ng kê c đi n, th ng kê lý thuy t, nguyên lý th ng kê, Th ng kê Bayes) PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 5 / 47
 12. L ch s Th ng kê 1 Th ng kê th i c đ i 2 Nghĩa Hán - Vi t c a t "Th ng kê" 3 Nghĩa ti ng Anh c a t "Statistics" 4 Phân lo i Th ng kê (th ng kê mô t , th ng kê c đi n, th ng kê lý thuy t, nguyên lý th ng kê, Th ng kê Bayes) 5 Th ng kê t i Vi t Nam PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 5 / 47
 13. Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng 1 M u ng u nhiên PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 6 / 47
 14. Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng 1 M u ng u nhiên 2 Hàm phân ph i th c nghi m PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 6 / 47
 15. Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng 1 M u ng u nhiên 2 Hàm phân ph i th c nghi m 3 Trung bình m u PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 6 / 47
 16. Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng 1 M u ng u nhiên 2 Hàm phân ph i th c nghi m 3 Trung bình m u 4 Phương sai m u và phương sai đi u ch nh PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 6 / 47
 17. Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng 1 M u ng u nhiên 2 Hàm phân ph i th c nghi m 3 Trung bình m u 4 Phương sai m u và phương sai đi u ch nh 5 T n su t m u PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 6 / 47
 18. Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng 1 M u ng u nhiên 2 Hàm phân ph i th c nghi m 3 Trung bình m u 4 Phương sai m u và phương sai đi u ch nh 5 T n su t m u 6 Các phân ph i xác su t c a các đ c trưng m u PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 6 / 47
 19. Chương 5. M u ng u nhiên và các đ c trưng 1 M u ng u nhiên 2 Hàm phân ph i th c nghi m 3 Trung bình m u 4 Phương sai m u và phương sai đi u ch nh 5 T n su t m u 6 Các phân ph i xác su t c a các đ c trưng m u 7 Bài t p PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 6 / 47
 20. 5.1 M u ng u nhiên t ng th Ω = {x1 , x2 , . . . , xn , . . .}− t p t t c các s li u sinh ra t m t bi n ng u nhiên X và m u ng u nhiên ωn = {x1 , x2 , . . . , xn } ⊆ Ω là t p n các s li u sinh ra t n quan sát bi n ng u nhiên X. PGS.TS.Tr n L c Hùng (UFM, 10/2013) Lý thuy t Xác su t và Th ng kê Toán h c Ngày 12 tháng 10 năm 2013 7 / 47
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2