intTypePromotion=1

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 9 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chia sẻ: Binh Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
125
lượt xem
16
download

Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 9 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing dịch vụ - Chương 9: Chiêu thị trong dịch vụ" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan chiêu thị, những nguyên tắc chủ đạo cho chiêu thị dịch vụ, tam giác marketing dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing dịch vụ: Chương 9 – Nguyễn Thị Trang Nhung

Chöông 9<br /> <br /> CHIEÂU THÒ TRONG<br /> MARKETING DV (Promotion)<br /> <br /> 1<br /> <br /> I. TỔNG QUAN CHIEÂU THÒ<br /> 1.Khaùi nieäm<br /> 2. Caùc hoaït ñoäng cuûa chính saùch chieâu thò<br /> II. NHÖÕNG NGUYEÂN TAÉC CHUÛ ÑAÏO CHO CHIEÂU THÒ DV<br /> III. TAM GIAÙC MARKETING DV<br /> 1. Marketing noäi boä (Marketing ñoái noäi)<br /> 2. Marketing beân ngoaøi (Marketing ñoái ngoaïi)<br /> 3. Marketing töông taùc (Marketing hoã töông)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.Khaùi nieäm<br /> <br /> I. TỔNG QUAN<br /> <br /> “Chieâu thò laø nhöõng hoaït ñoäng nhaèm taùc ñoäng, loâi keùo, chieâu duï<br /> ngöôøi mua veà phía mình nhaèm baùn ñöôïc haøng nhieàu hôn, nhanh hôn”<br />  Nhaø Marketing chieâu duï K/H baèng caùch naøo?<br /> <br /> 3<br /> <br /> I. TỔNG QUAN<br /> Nhaø Marketing chieâu duï K/H baèng caùch naøo?<br /> Baèng nhöõng trao ñoåi thoâng tin giöõa beân baùn vaø beân mua<br />  Trao ñoåi thoâng tin ñeå laøm gì?<br /> - Taïo söï gaëp nhau giöõa yù muoán tieâu thuï haøng hoaù cuûa nhaø SX KD vaø<br /> yù muoán mua haøng cuûa K/H.<br /> - Töø ño,ù kích thích moät caùch chaân chính loøng ham muoán mua haøng cuûa<br /> khaùch haøng vaø naâng cao uy tín cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng.<br />  Kyõ thuaät Marketing laø coâng cuï cho quaù trình thoâng ñaït ñoù.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2. Caùc hoaït ñoäng cuûa chính saùch chieâu thò<br /> CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CUÛA<br /> CHÍNH SAÙCH CHIEÂU THÒ<br /> <br /> Quaûng<br /> caùo<br /> <br /> Quan heä<br /> coâng<br /> chuùng<br /> <br /> Khuyeán<br /> <br /> maõi<br /> <br /> Baùn<br /> haøng<br /> caù nhaân<br /> <br /> Marketing<br /> <br /> tröïc tieáp<br /> 5<br /> <br /> “Kinh doanh maø khoâng coù quaûng caùo cuõng gioáng nhö nheo maét<br /> vôùi moät coâ gaùi ñeïp trong boùng toái”<br /> -Steuart Henderson Britt<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2