intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

102
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 Chiến lược xúc tiến trình bày về các nội dung chủ yếu tổng quan về hoạt động xúc tiến hỗn hợp, tiến trình xúc tiến và các công cụ xúc tiến, phân tích tài chính, các công cụ marketing online áp dụng hiệu quả cho ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Marketing ngân hàng: Chương 7 - GV. Trần Thị Ngọc Quỳnh

 1. Chương 7: CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN
 2. NỘI DUNG  7.1. Toång quan veà hoaït ñoäng xuùc tieán hoãn hôïp  7.2. Tiến trình xúc tiến 7.3. Các công cụ xúc tiến
 3. 7.1. Toång quan veà hoaït ñoäng xuùc tieán hoãn hôïp Khái niệm: Xuùc tieán hoãn hôïp bao goàm caùc hoaït ñoäng nhaèm khuyeán khích vieäc söû duïng SPDV NH, ñoàng thôøi laøm taêng möùc ñoä trung thaønh cuûa KH hieän taïi, thu huùt KH töông lai, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho KH tham gia vaøo quaù trình cung öùng dòch vuï, qua ñoù laøm taêng uy tín, hình aûnh cuûa NH treân thò tröôøng.
 4. 7.1. Toång quan veà hoaït ñoäng xuùc tieán hoãn hôïp Vai trò: giúp NH: •Giành được k/h •Duy trì k/h •Động viên tinh thần của nhân viên • Có được sự ổn định của bộ máy tổ chức •Có được sự nhận thức của công chúng về hình ảnh của NH
 5. 7.1. Toång quan veà hoaït ñoäng xuùc tieán hoãn hôïp Đặc điểm hoạt động xúc tiến hỗn hợp của NH SP vô hình nên khó chuyển ý đồ truyền đạt  KH không nhìn thấy rõ lợi ích ủa sp trước khi sử dụng  có nhiều NH cung cấp spdv tương đồng nhau  k/h nhận biết NH thông qua hình ảnh tổng thể hơn là dv cụ thể
 6. 7.2. Tiến trình xuùc tieán hoãn hôïp •B1: Phân tích tình hình •B2: Xác định các mục tiêu B3: Thiết kế thông điệp B4: Lựa chọn kênh truyền thông B5: Xác định ngân sách B6: Đánh giá hiệu quả
 7. •B1: Phân tích tình hình Khách hàng Tình hình cạnh tranh Môi trường hoạt động
 8. •B2: Xác định các mục tiêu Tăng sự hiểu biết của KH về SPDV NH Tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Tăng sự gắn bó của KH với NH Tăng doanh số
 9. B3: Thiết kế thông điệp Thông điệp là tổng hợp những thông tin về NH và SPDV NH được chuyển tải đến KH. Nội dung thông điệp phụ thuợc vào: ……………………………………………………… ………………………………………………………… ………  Yêu cầu của thơng điệp: ……………………………………………………… ………………………………………………………… ……… ……………………………………………………..
 10. •B4: Lựa chọn kênh truyền thông Kênh cá nhân: nhân viên trực tiếp giao dịch và người thân trong gia đình, bạn bè của họ … Kênh phi cá nhân: các cơ quan phát hành ấn phẩm, các công ty quảng cáo, các cơ quan thông tin đại chúng…
 11. •B5: Xác định ngân sách Các phương thức lập ngân sách xúc tiến: • Tùy theo khả năng •Theo tỷ trọng doanh thu •Cân bằng cạnh tranh •Theo mục tiêu và nhiệm vụ
 12. •B6: Đánh giá hiệu quả Bảng đánh giá gồm: Nội dung Trước Sau Kế hoạch Doanh thu Nhận thức của k/h Thị phần Lợi nhuận
 13. 7.3. Các công cụ xúc tiến Công Đặc tính Ưu điểm Nhược điểm cụ Quảng Truyền thông •Hiệu quả về chi phí vì •Tổng chi phí cao cáo phải trả tiền, tiếp cận với số lượng lớn •Không có sự phản không mang tính khán thính giả. hồi nhanh cá nhân, sử •Cho phép lặp lại các •Khó khăn trong việc dụng phương thông điệp đo lường tác động tiên thông tin đại •Có thể gia tăng giá trị đến doanh số chúng. vào sp •Ít thuyết phục •Nâng cao hình ảnh NH PR Có thể miễn phí, •Miễn phí •Khó kiểm soát không có sự •Cung cấp thông tin có •Không ảnh hưởng giao tiếp cá nhân tính thuyết phụ tức thời tới doanh dưới hình thức •Đáng tin cậy và kháh thu câu chuyện, tin quan •Thường không lặp tức lại
 14. 7.3. Các công cụ xúc tiến Công cụ Đặc tính Ưu điểm Nhược điểm Bán Thông tin và •Giao tiếp có tính khác •Chi phí đơn vị cao hàng thuyết phục k/h biệt đ/v từng k/h •Không thể tiếp cận mua sp thông •Thường ảnh hưởng lớn đến lượng lớn khán cá qua giao tiếp cá đến quyết định mua của thính giả một cách nhân nhân k/h hiệu quả •Linh hoạt Khuyến Đưa ra sự động •Khuyến khích tiêu thụ •Có thể làm giảm giá mãi viên cho k/h, trong ngắn hạn trị thương hiệu các thành viên •Khuyến khích k/h mới •Tăng tính nhạy cảm của kênh hoặc sử dụng thử về giá và làm giảm nhân viên bán •Nhắc nhở k/h về sp cũ tính tung thành của hàng. •Có thể đo lường được k/h hiệu quả •Không hiệu quả trong dài hạn
 15. 7.3. Các công cụ xúc tiến Công cụ Đặc tính Ưu điểm Nhược điểm Marketing Bao gồm thư •Cung cấp cơ sở dữ liệu •Có thể bị trực tiếp trực tiếp, về thông tin xem là thự rác marketing •Có thể mang tính cá qua điện nhân hóa và điều chỉnh •Có thể tốn thoại và DRA theo k/h nhiều chi phí •Có thể định hướng chính xác •Có thể đo lường được hiệu quả
 16. Đọc thêm: Các công cụ marketing online áp dụng trong NH 1. Marketing Onsite: là marketing trên website của NH 2.S.E.O (viết tắt của search engine optimization) đưa website lên vị trí TOP 10 (trang đầu tiên) trong các trang kết quả tìm kiếm 3.Support Online: chat trực tuyến và email hỗ trợ khách hàng 4. Email marketing: tiết kiệm ít nhất 75% so với các hình thức quảng cáo khác, cho phép KH phản hồi và đo lường được hiệu quả chính xác. 5. Social media : tạo tài khoản trên social media và kết bạn với nhiều KH mục tiêu, tạo Fan page và cố gắng thu hút nhiều KH tham gia. 6. PR online: quan hệ công chúng trên môi trường internet 7. Promotion: tài trợ hoặc là đối tác thanh toán cho các sự kiện online 8. Ad Online:,bao gồm: quảng cáo text, quảng cáo banner, video, rich media,.v.v.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2