intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
79
lượt xem
8
download

Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 giới thiệu về mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp. Chương này trình bày các nội dung chính sau: Lập mô hình kế hoạch tài chính, sử dụng mô hình báo cáo tài chính để định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Ngọc Toản

 1. NỘI DUNG CHÍNH  Lập mô hình kế hoạch tài chính (KHTC) CHƯƠNG 2  Tổng quan  Các mô hình KHTC vận hành như thế nào: lý thuyết và minh họa  Dòng tiền tự do: đo lường khả năng tạo tiền mặt từ hoạt Mô hình lập kế hoạch tài chính động của DN  Sử dụng dòng tiền tự do để định giá DN và cổ phần và định giá doanh nghiệp  Phân tích độ nhạy  Nợ là hạng mục cân đối Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM Email: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn: Mô hình tài chính Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản NỘI DUNG CHÍNH  Sử dụng mô hình BCTC để định giá doanh nghiệp  Một cái nhìn tổng quan  Định giá VDEC  Xây dựng một mô hình tài chính  Dòng tiền tự do – FCF cho VDEC  Chi phí sử dụng vốn bình quân của VDEC  Định giá và phân tích độ nhạy  Kết luận Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 2. Tổng quan Các mô hình kế hoạch tài chính vận hành như thế nào? Ví dụ 2.1: Dự đoán các BCTC cho một DN sau: Thảo luận: 1. Lập mô hình kế hoạch tài chính là gì? 2. Tác dụng của việc lập mô hình kế hoạch tài chính ? 3. Tại sao lại lập mô hình kế hoạch tài chính trên excel? Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Các mô hình kế hoạch tài chính vận hành như thế nào? Các mô hình kế hoạch tài chính vận hành như thế nào? Ví dụ 2.1: Dự đoán các BCTC cho một DN sau: Ví dụ 2.1: Tính tương tự cho các năm 2, 3, 4, 5,…? Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 3. Các mô hình kế hoạch tài chính vận hành như thế nào? Dòng tiền tự do Ví dụ 2.1: Dòng tiền tự do (FCF) là lưu lượng tiền mặt được tạo ra Lưu ý: Để đảm bảo mô hình bảng tính của bạn có thể tính toán được, từ hoạt động của doanh nghiệp mà không cần đến nguồn chọn Tools / Options / Calculation và click Iteration. Hộp thoại tài trợ nào – là cách đo lường tốt nhất tiền mặt đã được hiện ra như sau: tạo ra từ hoạt động của doanh nghiệp như thế nào. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Dòng tiền tự do Dòng tiền tự do Xác định dòng tiền tự do OCF Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao + Thanh toán lãi vay sau thuế (ròng) - Gia tăng trong tài sản lưu động + Gia tăng trong nợ ngắn hạn - Gia tăng trong nguyên giá tài sản cố định Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 4. Sử dụng dòng tiền để định giá doanh nghiệp và cổ phần Sử dụng dòng tiền để định giá doanh nghiệp và cổ phần  TH1: Dòng tiền phát sinh vào thời điểm cuối năm: Chúng ta có thể sử dụng công thức định giá sau: Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Sử dụng dòng tiền để định giá doanh nghiệp và cổ phần Sử dụng dòng tiền để định giá doanh nghiệp và cổ phần Ví dụ 2.2: Doanh nghiệp A có các thông tin sau:  TH2: Dòng tiền phát sinh vào thời điểm giữa năm: Tỷ lệ tăng trưởng trong doanh số 12% Tài sản lưu động/doanh số 15% Nợ ngắn hạn/doanh số 10% Tài sản cố định/doanh số 77% Giá vốn hàng bán/doanh số 50% Tỷ lệ khấu hao 10% Lãi vay nợ dài hạn 10% Lợi nhuận được từ chứng khoán thị trường 8% Thuế suất thuế TNDN 40% Tỷ lệ chi trả cổ tức 40% Chi phí sử dụng vốn bình quân - WACC 20% Giả sử: giá trị năm 0 tương tự như vì dụ 2.1 Hãy định giá doanh nghiệp trên? Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 5. Sử dụng dòng tiền để định giá doanh nghiệp và cổ phần Sử dụng dòng tiền để định giá doanh nghiệp và cổ phần Ví dụ 2.3: Công ty cổ phần A có các thông tin sau: Ví dụ 2.3: Công ty cổ phần A có các thông tin sau: Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Sử dụng dòng tiền để định giá doanh nghiệp và cổ phần Phân tích độ nhạy Ví dụ 2.3: Công ty cổ phần A có các thông tin sau: Chúng ta có thể thực hiện phân tích độ nhạy trên kết Biết rằng: quả tính toán của mô hình khi thay đổi: Chi phí sử dụng vốn 15% Tỷ lệ tăng trưởng doanh số (Sinh viên tự nghiên Tốc độ tăng trưởng FCF sau năm 2016 6% cứu); Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Chi phí sử dụng vốn bình quân (Sinh viên tự nghiên cứu); Yêu cầu: Anh /Chị hãy tính giá trị của công ty cổ phần A vào ngày Cả hai yếu tố trên. 01/01/2014 trong các trường hợp dòng tiền phát sinh vào thời điểm cuối năm và giữa năm? Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 6. Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy Áp dụng Data table 2 chiều trong excel.  Phân tích độ nhạy trên kết quả tính toán của mô Bước 1: Tạo bảng Data table với biến số WACC sắp xếp theo hàng, tỷ hình khi tỷ lệ tăng trưởng doanh số và chi phí sử lệ tăng trưởng trong doanh số sắp xếp theo cột, kết quả cần quan sát là dụng vốn bình quân thay đổi: “giá trị vốn cổ phần” sắp xếp tại ô B91 như hình bên dưới. Cách thực hiện: Áp dụng Data table 2 chiều trong excel. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy Áp dụng Data table 2 chiều trong excel. Áp dụng Data table 2 chiều trong excel. Bước 2: Quét chọn bảng data table (B91:K100) Bước 3: Vào Data / Table… Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 7. Phân tích độ nhạy Phân tích độ nhạy Áp dụng Data table 2 chiều trong excel. Áp dụng Data table 2 chiều trong excel. Bước 4: Bước 5: Chọn OK, kết quả data table sẽ như sau: - Biến số WACC sắp xếp theo hàng nên mục “Row input cell” sẽ truy xuất đến ô WACC (ô B76). - Biến số tỷ lệ tăng trưởng trong doanh số sắp xếp theo cột nên mục “Column input cell” sẽ truy xuất đến ô Tỷ lệ tăng trưởng trong doanh số (ô B3). Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Nợ là hạng mục cân đối  Để đảm bảo cân đối trong bảng cân đối kế toán, ta có thể cho “tiền mặt và chứng khoán thị trường” là hạng mục cân đối.  Ngoài ra, nếu “tiền mặt và chứng khoán thị trường” mang giá trị âm thì ta có thể dùng nợ làm hạng mục cân đối (doanh nghiệp đi vay nợ để huy động vốn bổ sung). Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 8. Nội dung Định giá VDEC  Xây dựng các báo cáo tài chính dự kiến cho DN mà Doanh nghiệp VDEC thành lập vào năm 1995 và hoạt bạn muốn định giá; động khá thành công trong kinh doanh nhà hàng. Vào  Tính toán dòng tiền tự do – FCF; đầu năm 1997, một công ty sản xuất thực phẩm lớn là  Tính toán chi phí sử dụng vốn của dòng tiền tự do – doanh nghiệp B đã quan tâm đến việc mua lại các cổ FCF; phần của doanh nghiệp VDEC. Công ty B đã thuê một nhóm các nhà phân tích tài chính giúp họ định giá  Xác định giá trị tại thời điểm H trong tương lai của doanh nghiệp VDEC và xác định mức giá cố phiếu có DN; thể chấp nhận được của doanh nghiệp này.  Chiết khấu dòng tiền tự do của DN;  Phân tích độ nhạy trên kết quả đạt được. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Định giá VDEC Định giá VDEC Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 9. Định giá VDEC Định giá VDEC  Báo cáo tài chính dự kiến:  Những giả định dự báo ban đầu: Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Định giá VDEC Định giá VDEC  Báo cáo tài chính dự kiến: Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 10. Định giá VDEC Định giá VDEC Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Định giá VDEC Phân tích độ nhạy Để phân tích độ nhạy, chúng ta sẽ xây dựng một Data table với 2 biến số để phân tích giá trị doanh nghiệp VDEC sẽ bị tác động như thế nào khi WACC và tỷ lệ tăng trưởng thay đổi. Bài giảng môn: Mô hình tài chính Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
 11. Phân tích độ nhạy Bài giảng môn: Mô hình tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2