intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 6: Lập mô hình kế hoạch tài chính

Chia sẻ: Trần Thị Bích | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
246
lượt xem
42
download

Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 6: Lập mô hình kế hoạch tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mô hình tài chính chương 6 lập mô hình kế hoạch tài chính, giúp các bạn hiểu các thông số trên bảng cân đối kế toán phụ thuộc vào doanh số. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình tài chính - Chương 6: Lập mô hình kế hoạch tài chính

  1. 12/31/2009 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH Chương 6 Financial Modeling 1 CHƯƠNG 8 – L P K HO CH TÀI CHÍNH Báo cáo thu nh p Doanh thu 2.160 Chi phí hàng bán (CGS – Cost of Goods Sold) 1.944 EBIT 216 Lãi vay (INT) * 36 Lãi trư c thu 180 Thu thu nh p (50) (TAX) 90 Lãi ròng 90 Financial Modeling 2 1
  2. 12/31/2009 CHƯƠNG 8 – L P K HO CH TÀI CHÍNH Ngu n và s d ng ngu n Ngu n v n Lãi ròng (NET) 90 Kh u hao (DEP)** 80 Dòng ti n ho t ñ ng (OCF) 170 Vay (∆D) 0 Phát hành c ph n (SI) 64 T ng ngu n 234 S d ng ngu n Tăng v n luân chuy n (∆NWC) 40 ð u tư (INV) 140 L i t c c ph n 54 Financial Modeling ng T ng s d 3234 CHƯƠNG 8 – L P K HO CH TÀI CHÍNH B ng cân ñ i k toán 2004 2003 Thay ñ i Tài s n V n luân chuy n (NWC)*** 200 160 +40 Tài s n c ñ nh (FA) 800 740 +60 T ng tài s n 1.000 900 +100 N và v n c ph n N vay (D) 400 400 0 V n c ph n (E) 600 500 +100 T ng n và v n c ph n 1.000 900 +100 Financial Modeling 4 2
  3. 12/31/2009 CHƯƠNG 8 – L P K HO CH TÀI CHÍNH • (1) Doanh s và chi phí ho t đ ng d ki n tăng 30% so v i năm 2004; • (2) S không phát hành c ph n thư ng. • (3) Lãi su t v n gi 9% (gi đ nh t t c n m i đ u đư c s d ng ngay t đ u năm 2005) • (4) Công ty v n áp d ng t l chia l i t c c ph n truy n th ng là 60%, • (5) V n luân chuy n và tài s n c đ nh s tăng 30% đ h tr cho doanh s tăng thêm. • Kh u hao gi nguyên m c 10% c a tài s n c đ nh. (gi đ nh t t c các kho n đ u tư m i đ u đư c th c hi n đ u năm 2005) Financial Modeling 5 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • H u h t các mô hình k ho ch tài chính đ u ph thu c vào doanh s . Các thông s trên b ng CĐKT và BCTN đ u ph thu c doanh s như: • Tài s n c đ nh • Kho n ph i thu • Nhu c u v n luân chuy n… • Tuy nhiên, cũng có nh ng kho n m c không ph thu c vào doanh s còn g i là nh ng quy t đ nh chính sách như: n , c t c … Financial Modeling 6 3
  4. 12/31/2009 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Ví d : l p k ho ch tài chính 5 năm cho công ty sau: • Doanh s là 1.000. T c đ tăng doanh s 10%. • Tài s n lưu đ ng chi m 15% trên doanh s vào cu i năm. • Các kho n n ng n h n chi m 8% trên doanh s vào cu i năm. • Tài s n c đ nh ròng 77% trên doanh s vào cu i năm. • Kh u hao 10% trên giá tr bình quân trên s sách c a TSCĐ. • Doanh nghi p s không tr n dài h n ho c vay thêm trong 5 năm. • Ti n m t và ch ng khoán th trư ng là “h ng m c cân đ i” c a b ng cân đ i k toán. Thu nh p ti n lãi là 8%/năm Financial Modeling 7 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Khi ti n m t và ch ng khoán là h ng m c cân đ i s có 2 hàm ý: • Ý nghĩa v m t tính toán: Ti n m t và ch ng khoán th trư ng=T ng n và v n c ph n–Tài s n lưu đ ng–Tài s n c đ nh ròng • Ý nghĩa v tài chính: Vi c xác đ nh ti n m t và ch ng khoán th trư ng là h ng m c cân đ i, chúng ta s tính toán đư c m c đ t tài tr c a doanh nghi p là bao nhiêu khi doanh nghi p không phát hành thêm c phi u, không tr b t n cũng như không vay thêm ti n. Financial Modeling 8 4
  5. 12/31/2009 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Các phương trình khi l p k ho ch tài chính (BCTN): • Doanh s = Doanh s năm 0 * (1 + T l tăng tr ng trong doanh s ) • Giá v n hàng bán = Doanh s * Giá v n hàng bán/Doanh s • Lãi vay c a n dài h n = %Lãi vay * N dài h n bình quân • Thu nh p t ti n m t và ch ng khoán th trư ng = Lãi su t ch ng khoán * Ti n m t và Ch ng khoán th trư ng bình quân trong năm • Kh u hao = T l kh u hao * Nguyên giá tài s n c đ nh bình quân trong năm Financial Modeling 9 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Các phương trình khi l p k ho ch tài chính: • L i nhu n trư c thu = Doanh s – Giá v n hàng bán – Lãi vay + Thu nh p t ti n m t và Ch ng khoán th trư ng – Kh u hao • Thu = Thu su t * L i nhu n trư c thu • Chi tr c t c = T l chi tr c t c * L i nhu n sau thu . • L i nhu n gi l i = L i nhu n sau thu – C t c Financial Modeling 10 5
  6. 12/31/2009 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Các phương trình khi l p k ho ch tài chính (CĐKT): • Ti n m t và ch ng khoán th trư ng = T ng ngu n v n – Tài s n lưu đ ng – Tài s n c đ nh ròng. • Tài s n lưu đ ng = Tài s n lu đ ng/doanh s * Doanh s • Tài s n c đ nh = Tài s n c đ nh ròng/doanh s * Doanh s • Kh u hao lũy k = Kh u hao lũy k năm trư c + T l kh u hao * Nguyên giá tài s n c đ nh bình quân trong năm • Nguyên giá tài s n c đ nh = Tài s n c đ nh ròng + Kh u hao lũy k Financial Modeling 11 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Các phương trình khi l p k ho ch tài chính (CĐKT): • N ng n h n = N ng n h n/doanh s * Doanh s • V n c ph n không thay đ i (Doanh nghi p không phát hành thêm v n c ph n) • L i nhu n gi l i lũy k = L i nhu n gi l i lũy k c a năm trư c + L i nhu n gi l i b sung c a năm nay Financial Modeling 12 6
  7. 12/31/2009 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Lưu ý: • Các mô hình báo cáo tài chính d ki n trong Excel luôn luôn bao g m các ô tham chi u qua l i l n nhau. Vì v y gi i pháp c a mô hình ph i d a trên kh năng c a Excel khi gi i quy t nh ng ô tham chi u l n nhau t o thành vòng l p. • Đ đ m b o mô hình b ng tính c a b n có th tính toán đư c, ch n Tools/Options/Calculation và click Iteration. Financial Modeling 13 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • H u h t các d báo đ u nh m m c đích xác đ nh dòng ti n t do (FCF). • FCF – là lưu lư ng ti n m t đư c t o ra t ho t đ ng c a doanh nghi p mà không c n đ n ngu n tài tr nào – là cách đo lư ng t t nh t ti n m t đã đư c t o ra t ho t đ ng c a doanh nghi p như th nào. Financial Modeling 14 7
  8. 12/31/2009 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • S d ng dòng ti n t do đ đ nh giá doanh nghi p và c ph n • Giá tr c a m t doanh nghi p đư c đ nh nghĩa như là bao g m giá tr n c a doanh nghi p, giá tr ch ng khoán có th chuy n đ i và giá tr c ph n c a doanh nghi p. FCF1 FCF2 FCF5 V5 V0 = + + ... + + (1 + WACC ) (1 + WACC ) 1 2 (1 + WACC ) (1 + WACC ) 5 5 • Trong công th c này V5 là giá tr c a doanh nghi p vào cu i năm th 5 và có giá tr x p x b ng hi n giá c a t t c các dòng ti n FCF t năm th 6 tr đi Financial Modeling 15 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • M t vài lưu ý khi s d ng dòng ti n t do đ đ nh giá doanh nghi p và c ph n ∞ FCFt +5 ∞ FCF5 (1 + g %)t ∞ FCF5 (1 + g %) V5 = ∑ =∑ =∑ t =1 (1 + WACC ) t t =1 (1 + WACC )t t =1 WACC − g % • Trên th c t chúng ta có 3 cách khác đ xác đ nh giá tr đ n h n vào th i đi m H: • Cách 1: Khi đó VH = (T s giá tr th trư ng/ Giá tr s sách) * (Giá tr s sách năm H). • Cách 2: VH = T s P/E * L i nhu n năm H + Giá tr s sách c a n vay vào năm H. • Cách 3: VH = T s EBITDA * EBITDA mong đ i vào năm H. Financial Modeling 16 8
  9. 12/31/2009 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • N là h ng m c cân đ i. • Khi ti n m t và ch ng khoán th trư ng là h ng m c cân đ i thì n là không thay đ i. Tuy nhiên trong m t s trư ng h p ti n m t và ch ng khoán th trư ng trong mô hình b âm. • Trong trư ng h p này, ý nghĩa kinh t c a c a nh ng con s âm này là v i m c tăng trư ng doanh s cho trư c, s d n đ n m c tăng tương ng c a tài s n lưu đ ng và tài s n c đ nh. Trong khi nhu c u v n đ u tư tăng thêm như v y và t l chi tr c t c l i m c cao nên doanh nghi p bu c ph i huy đ ng thêm v n t bên ngoài. Financial Modeling 17 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Đ ch y l i mô hình, các b n c n lưu ý nh ng v n đ sau: • Ti n m t không th âm • Khi doanh nghi p c n ngu n tài tr b sung, doanh nghi p s vay n ho c phát hành c phi u. Nhưng trong ví d này, đ cho đơn gi n, chúng ta ch gi đ nh là doanh nghi p ch vay n b sung mà thôi khi c n huy đ ng v n c ph n. • Khi đó, n là h ng m c cân đ i. Financial Modeling 18 9
  10. 12/31/2009 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Mô hình m i s tuân th các đi u ki n sau: • Ti n m t và ch ng khoán là h ng m c cân đ i. Tuy nhiên: • Tài s n lưu đ ng + Tài s n c đ nh ròng > N ng n h n + N dài h n năm trư c + V n c ph n + L i nhu n gi l i lũy k • Trong trư ng h p này, ngay c khi ti n m t và ch ng khoán th trư ng là b ng 0, doanh nghi p v n c n huy đ ng n vay tăng thêm đ tài tr cho các ho t đ ng s n xu t kinh doanh. • Tài s n lưu đ ng + Tài s n c đ nh ròng < N ng n h n + N dài h n năm trư c + V n c ph n + L i nhu n gi l i lũy k • Trong trư ng h p này, không c n thi t ph i vay thêm n vì hi n doanh nghi p đang có kho n m c ti n m t và ch ng khoán th trư ng dương Financial Modeling 19 6.1 L P MÔ HÌNH K HO CH TÀI CHÍNH • Duy trì t l D/E m c tiêu: • M t tình hu ng khác là mô hình k ho ch tài chính mà trong đó h ng m c cân đ i l i có liên quan đ n duy trì c u trúc v n m c tiêu. • N vay = T s n /v n c ph n m c tiêu * (V n c ph n + L i nhu n gi l i) • V n c ph n = T ng tài s n – N ng n h n – N dài h n – L i nhu n gi l i lũy k Financial Modeling 20 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2