intTypePromotion=1

Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học Mô hình tài chính - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
28
lượt xem
0
download

Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học Mô hình tài chính - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học Mô hình tài chính do ThS. Đoàn Thị Thu Trang biên soạn cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá môn học. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Kinh tế và những ai quan tâm dùng làm tài liệu tham khảo trước khi bước vào môn học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mô hình tài chính: Giới thiệu môn học Mô hình tài chính - ThS. Đoàn Thị Thu Trang

  1. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 GIỚI THIỆU MÔN HỌC MÔ HÌNH TÀI CHÍNH Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang Khoa: TCNH 1 MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN  Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và khả năng tiếp cận thực tế về:  Trình bày được các vấn đề liên quan đến chuyên ngành được đào tạo thông qua bảng tính Excel;  Giải thích được quy luật vận hành của nền kinh tế thị trường và thị trường tài chính trong và ngoài nước;  Thực hành được các nghiệp vụ tài chính trên bảng tính Excel như: tính toán chi phí sử dụng vốn, lập mô hình kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp, xây dựng mô hình danh mục đầu tư chứng khoán. TÀI LIỆU HỌC TẬP  Slide bài giảng của Giảng viên: https://sites.google.com/site/doanthithutranghui Sách, giáo trình: Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. Bài giảng: Mô hình tài chính 1
  2. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN  THỜI LƯỢNG : 30 tiết  NỘI DUNG HỌC PHẦN: CHƯƠNG TÊN CHƯƠNG TIẾT 1 Chương 1: Lập mô hình tài chính 6 2 Chương 2: Chi phí sử dụng vốn 6 Chương 3 : Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá 3 12 doanh nghiệp 4 Chương 4 : Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán 6 Tổng cộng: 30 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 01 NỘI Giới thiệu về môn học DUNG 01 NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính DUNG 02 Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Phần giới thiệu, Chương 1. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 02 NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính DUNG Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1. Bài giảng: Mô hình tài chính 2
  3. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 03 NỘI Chương 1: Lập mô hình tài chính DUNG Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 04 NỘI Chương 2: Chi phí sử dụng vốn DUNG Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 05 NỘI Chuyên đề 1: Xác định chi phí sử dụng vốn và định giá DUNG cổ phiếu thường của doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X và thị trường chứng khoán. Bài giảng: Mô hình tài chính 3
  4. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 06 NỘI Chuyên đề 1: Xác định chi phí sử dụng vốn và định giá DUNG cổ phiếu thường của doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 2. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X và thị trường chứng khoán. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 07 NỘI Ôn tập thi giữa kỳ DUNG 01 NỘI Chương 3: Mô hình kế hoạch tài chính và định giá DUNG 02 doanh nghiệp Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1, 2, 3. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 08 NỘI Chương 3: Mô hình kế hoạch tài chính và định giá DUNG doanh nghiệp Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. Bài giảng: Mô hình tài chính 4
  5. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 09 NỘI Chương 3: Mô hình kế hoạch tài chính và định giá DUNG doanh nghiệp Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 10 NỘI Chuyên đề 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định DUNG giá doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 11 NỘI Chuyên đề 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định DUNG giá doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X. Bài giảng: Mô hình tài chính 5
  6. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 12 NỘI Chuyên đề 2: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định DUNG giá doanh nghiệp X Trình bày: các nhóm sinh viên (bốc thăm ngẫu nhiên) Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 3. - Dữ liệu thực tế của doanh nghiệp X. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 13 NỘI Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán DUNG Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 4. THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 14 NỘI Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán DUNG Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 4. Bài giảng: Mô hình tài chính 6
  7. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 THỜI LƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỌC PHẦN BUỔI HỌC 15 NỘI Chương 4: Mô hình danh mục đầu tư chứng khoán DUNG 01 NỘI Ôn tập thi cuối kỳ DUNG 02 Tài liệu - Đỗ Thiên Anh Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà, Lập mô hình tài chính, Hà Nội, NXB Tài chính, 2013. - Bài giảng của Giảng viên: Chương 1, 2, 3, 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN I. ĐIỂM THƯỜNG KỲ (hệ số 20%) 1. Điểm chuyên đề 1: Làm việc nhóm Chuyên đề 1: Xác định chi phí sử dụng vốn và định giá cổ phiếu thường của doanh nghiệp X Thời gian trình bày: buổi 5 và buổi 6 Thứ tự trình bày: bốc thăm ngẫu nhiên 20 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN I. ĐIỂM THƯỜNG KỲ (hệ số 20%) 1. Điểm chuyên đề 2: Làm việc nhóm Chuyên đề 1: Mô hình lập kế hoạch tài chính và định giá doanh nghiệp X Thời gian trình bày: buổi 10, 11 và buổi 12 Thứ tự trình bày: bốc thăm ngẫu nhiên 21 Bài giảng: Mô hình tài chính 7
  8. Giảng viên: ThS. Đoàn Thị Thu Trang 1/4/2019 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN II. ĐIỂM GIỮA KỲ (hệ số 30%) 1. Hình thức thi tự luận (60 phút) 2. Nội dung thi từ chương 1 và chương 2 III. ĐIỂM THI CUỐI KỲ (hệ số 50%) 1. Hình thức thi tự luận (60 phút) 2. Nội dung thi từ chương 1 đến chương 4 IV. ĐIỂM TỔNG KẾT =ĐTK x 20% + ĐGK x 30% + ĐCK x 50% 22 YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN 1. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định nhà trường. 2. Đem đầy đủ tài liệu học tập a. Giáo trình Lập mô hình tài chính b. Slide bài giảng Lập mô hình tài chính Sites.google.com/site/doanthithutranghui/ 3. Ý thức học tập nghiêm túc 23 CHÚC CÁC BẠN HOÀN THÀNH TỐT MÔN HỌC 24 Bài giảng: Mô hình tài chính 8
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2