intTypePromotion=3

Bài giảng môn học Quản lý chất lượng: Chương 1 - ThS. Đăng Quang Hưng

Chia sẻ: Thuong Thuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
45
lượt xem
5
download

Bài giảng môn học Quản lý chất lượng: Chương 1 - ThS. Đăng Quang Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Quản lý chất lượng - Chương 1: Chất lượng sản phẩm" cung cấp cho sinh vên các kiến thức: Sản phẩm và phân loại sản phẩm, chất lượng và vai trò của chất lượng, những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng, khách hàng và nhu cầu khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Quản lý chất lượng: Chương 1 - ThS. Đăng Quang Hưng

 1. Trường ĐH KT&QTKD Thái Nguyên Bài giảng môn học: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. www.tueba.edu.vn 1
 2. Mục tiêu môn học:  Mục tiêu:  Về kiến thức: Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về chất lượng và quá trình quản lý, kiểm soát chất lượng trong một tổ chức.  Về kỹ năng: Giúp sinh viên nắm được các công cụ có thể sử dụng trong quá trình thực hiện họat động quản lý chất lượng trong tổ chức.  Về thái độ: có nhận thức đúng đắn về vai trò của chất lượng trong cuộc sống, nền kinh tế. www.tueba.edu.vn 2 Ths.Đặng Quang Hưng
 3. Các tài liệu tham khảo:  Giáo trình Quản lý chất lượng trong các tổ chức – GS.TS. Nguyễn Đình Phan – ĐH KTQD (Chủ biên), NXB Lao động - Xã hội, 2005  TCVN ISO 9000:2000 www.tueba.edu.vn 3 Ths.Đặng Quang Hưng
 4. Trường ĐH KT&QTKD Thái Nguyên Bài giảng môn học: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG. Chương I: Chất lượng sản phẩm www.tueba.edu.vn 4
 5. Các nội dung chính: Sản phẩm và phân loại sản phẩm Chất lượng và vai trò của chất lượng Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng Khách hàng và nhu cầu khách hàng www.tueba.edu.vn 5 Ths.Đặng Quang Hưng
 6. I. Sản phẩm và phân loại sản phẩm 1.1 Khái niệm sản phẩm: a) Khái niệm:  Kết quả của các hoạt động hoặc các quá trình.  Gồm hàng hóa và dịch vụ, hoặc bất kỳ yếu tố vật chất, hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu bên trong, bên ngoài. www.tueba.edu.vn 6 Ths.Đặng Quang Hưng
 7. I. Sản phẩm và phân loại sản phẩm 1.1 Khái niệm sản phẩm: b) Các yếu tố cấu thành sản phẩm: - Phần cứng: Các yếu tố hữu hình – các bộ phận, nguyên vật liệu – phản ánh chức năng, công dụng của sản phẩm. Phụ thuộc chặt chẽ vào mức độ đầu tư, trình độ kỹ thuật trong sản xuất. www.tueba.edu.vn 7 Ths.Đặng Quang Hưng
 8. I. Sản phẩm và phân loại sản phẩm I. Sản phẩm và phân loại sản phẩm: 1.1 Khái niệm sản phẩm: b) Các yếu tố cấu thành sản phẩm: - Phần mềm: các loại dịch vụ cung cấp cho KH các yếu tố như thông tin, hỗ trợ bảo hành, hậu mãi... Đáp ứng các nhu cầu tinh thần, tâm lý xã hội của KH. Là một yếu tố quan trọng trong cạnh tranh. www.tueba.edu.vn 8 Ths.Đặng Quang Hưng
 9. I. Sản phẩm và phân loại sản phẩm  Hàng triệu sản phẩm trên thế giới www.tueba.edu.vn 9 Ths.Đặng Quang Hưng
 10. I. Sản phẩm và phân loại sản phẩm 1.2 Phân loại sản phẩm Theo chức năng Theo đặc Điểm công nghệ Theo công Dụng Theo nguyên Liệu Theo thành Phần hóa Học www.tueba.edu.vn 10 Ths.Đặng Quang Hưng
 11. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: Nhà sản Xuất Từ sản Siêu việt Phẩm Hướng theo Thị trường www.tueba.edu.vn 11 Ths.Đặng Quang Hưng
 12. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: a) Quan niệm siêu việt: - Chất lượng là sự tuyệt vời và hoàn hảo nhất của sản phẩm. - Mang tính triết học, trìu tượng, không thể xác định. www.tueba.edu.vn 12 Ths.Đặng Quang Hưng
 13. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: b) Quan niệm từ sản phẩm: - Chất lượng được phản ánh bởi các thuộc tính đặc trưng của sản phẩm đó. - Đồng nhất chất lượng với số lượng các thuộc tính. www.tueba.edu.vn 13 Ths.Đặng Quang Hưng
 14. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: c) Quan niệm từ nhà sản xuất: - Là sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn, quy cách đã được nhà sản xuất xác định từ trước. - Cụ thể, thực tế cao. www.tueba.edu.vn 14 Ths.Đặng Quang Hưng
 15. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: d) Quan niệm hướng theo thị trường: - Chất lượng sản phẩm gắn với các yếu tố của thị trường: Nhu cầu, giá cả, cạnh tranh.... - W.Deming; J.Juran; P.Crosby.... www.tueba.edu.vn 15 Ths.Đặng Quang Hưng
 16. II.Chất lượng và vai trò chất lượng “ChÊt lîng lµ phï hîp “ChÊt lîng lµ sù cho sö dông ” phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu hay ®Æc tÝnh nhÊt ®Þnh” (Gi¸o s CROSBY -Mü) “ChÊt lîng lµ sù tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng” (Gi¸o s JURAN -Mü) (Gi¸o s ISHIKAWA -NhËt) www.tueba.edu.vn 16 Ths.Đặng Quang Hưng
 17. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: d) Quan niệm hướng theo thị trường: - Từ người tiêu dùng: là sự phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng của người tiêu dùng. - P.Crosby: phù hợp với yêu cầu (Quality is free) www.tueba.edu.vn 17 Ths.Đặng Quang Hưng
 18. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: d) Quan niệm hướng theo thị trường: - Từ giá trị: đo bằng tỷ số giữa lợi ích và chi phí. - “Chất lượng là cái mà khách hàng phải trả đúng với cái mà họ nhận được”... www.tueba.edu.vn 18 Ths.Đặng Quang Hưng
 19. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: d) Quan niệm hướng theo thị trường: - Từ tính cạnh tranh của sản phẩm: chất lượng cung cấp những thuộc tính mang lại lợi thế cạnh tranh nhờ phân biệt nó trên thị trường. www.tueba.edu.vn 19 Ths.Đặng Quang Hưng
 20. II.Chất lượng và vai trò chất lượng 2.1 Các quan niệm về chất lượng: d) Quan niệm hướng theo thị trường: - Được chấp nhận vì phản ánh đúng nhu cầu đích thực của người tiêu dùng; giúp DN đạt mục tiêu thỏa mãn khách hàng. www.tueba.edu.vn 20 Ths.Đặng Quang Hưng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản