intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

99
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng trên MISA SME.NET 2015" Thu tiền khách hàng, thu tiền khách hàng hàng loạt, thu tiền gửi khác, trả tiền nhà cung cấp, nộp thuế, nộp bảo hiểm, trả lương, chi tiền gửi khác, đối chiếu, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn nghiệp vụ ngân hàng trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

 1. HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ  NGÂN HÀNG TRÊN MIS A S ME.NET 2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
 2. NỘI DUNG • Thu tiền khách hàng • Thu tiền khách hàng hàng loạt • Thu tiền gửi khác • Trả tiền nhà cung cấp • Nộp thuế • Nộp bảo hiểm • Trả lương • Chi tiền gửi khác • Đối chiếu • Xem báo c
 3. Danh mục thu/ chi tiền
 4. 1 THU TIỀN KHÁCH HÀNG • Mục  đích:  Lập  chứng  từ  thu  tiền của từng khách hàng bằng  tiền  gửi  chi  tiết  theo  các  hóa  đơn  công  nợ  đã  phát  sinh  của  khách hàng đó • Cách thực hiện: ü Thêm  mới  Thu  tiền  khách  hàng   Chương  trình  ngầm  định  chọn  Phương  thức  thanh  toán  là  Tiền  g ửi ü Chọn  lại  loại  tiền  và  nhập  tỷ  giá  nếu  thu  bằng  ngoại  ü Chọn Khách hàng cần thu tiền tệ ü Nhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo  số tiền đã nhập ü Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền khách hàng
 5. 1 THU TIỀN KHÁCH HÀNG ü Nộp  vào  TK:  Chọn  TK  ngân  hàng  nhận  tiền ü Kiểm tra lại thông tin  của  chứng  và  nhập  thêm  các  thông  tin  thống  kê  khác  (nếu  có) ü Nhấn  Cất  để  lưu  chứng từ • Lưu  ý:  Trường  hợp  thu  tiền  khách  hàng  bằng  ngoại  tệ,  chương  trình  sẽ  tự  động  sinh  ra  bút  toán  để  hạch  toán  chênh 
 6. 2 THU TIỀN KHÁCH HÀNG HÀNG LOẠT • Mục đích: Nghiệp vụ này thường áp dụng cho công ty phân phối, Nhân viên giao  hàng cho nhiều khách, khách hàng trả tiền ngay bằng chuyển khoản, căn cứ vào giấy  báo có của NH, kế toán lập chứng từ hạch toán thu tiền của nhiều KH • Cách thực hiện: ü Vào  menu  Nghiệp  vụ\Qũy\Thu  tiền  khách  hàng hàng loạt   Chương  trình  ngầm  định  chọn  phương thức thanh toán là Tiền gửi ü Chọn lại loại tiền và nhập tỷ  giá nếu thu bằng ngoại tệ ü Chọn thời gian và nhấn  Lấy  dữ liệu ü Nhập số tiền cần thu, chương trình sẽ tự động tích chọn hóa đơn công nợ theo số  tiền đã nhập ü Nhấn Thu tiền chương trình sẽ sinh ra Phiếu thu tiền gửi khách hàng hàng loạt
 7. 3 THU TIỀN GỬI KHÁC • Mục  đích:  Lập  chứng  từ  thu  tiền  gửi  khi  phát  sinh  nghiệp  vụ  như:  Rút  tiền  gửi  NH  về  nộp  quỹ,  Thu  tiền  hòan  thuế  GTGT,  Thu hoàn ứng… • Cách thực hiện: ü Thêm mới Chi tiền ü Chọn lý do thu ü Nhập  các  thông  tin  chi  tiết của chứng từ ü Nhấn Cất • Lưu  ý:  NSD  chọn  Lý  do  thu  để  chương  trình  tự  động  hiển  thị  giao  diện  nhập liệu và hạch toán bút  toán  phù  hợp  với  nghiệp 
 8. 4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP • Mục đích: Lập Séc/Ủy nhiệm chi  để trả tiền cho từng nhà cung cấp  theo  các  hóa  đơn  công  nợ  đã  phát  sinh của nhà cung cấp đó • Cách thực hiện: ü Thêm  mới  Trả  tiền  nhà  cung  cấp ü Chọn  Phương  thức  thanh  toán  là Séc hoặc Ủy nhiệm chi ü Chọn  lại  loại  tiền  và  nhập  tỷ  giá nếu thu bằng ngoại tệ ü Chọn  Nhà  cung  cấp  cần  trả  tiền ü Nhập số tiền cần trả, chương  trình sẽ tự động tích chọn hóa  đơn  công  nợ  theo  số  tiền  đã  nhập ü Nhấn  Trả  tiền  chương  trình  sẽ  sinh  ra  Trả  tiền  nhà  cung 
 9. 4 TRẢ TIỀN NHÀ CUNG CẤP ü Nhập  thêm  thông  tin  về  Tài  khoản  chi  và  Tài khoản nhận ü Kiểm tra lại thông tin  của  chứng  và  nhập  thêm  các  thông  tin  thống  kê  khác  (nếu  có) ü Nhấn  Cất  để  lưu  chứng từ • Lưu  ý:  Trường  hợp  trả  tiền  nhà  cung  cấp  bằng  ngoại  tệ,  chương  trình  sẽ  tự  động  sinh  ra  bút  toán để hạch toán chênh  lệch tỷ giá   Tại  đây  NSD  có  thể  in 
 10. 5 NỘP THUẾ • Mục đích: Lập UNC nộp tiền thuế:  GTGT, TTĐB, TNDN,… • Cách thực hiện: ü Vào phân hệ Ngân hàng \tab Thu,  chi tiền, chọn Thêm\Nộp thuế: ü Chọn loại thuế tương  ứng: Thuế  GTGT hàng nhập khẩu, thuế khác ü Tích  chọn  chi  tiết  từng  khoản  thuế muốn nộp ü Nhấn  Nộp  thuế  =>  phần  mềm  tự  động  sinh  ra  chứng  từ  UNC  nộp thuế khác ü Kiểm  tra  chứng  từ  UNC,  sau  đó  nhấn Cất. ü Chọn  In  trên  thanh  công  cụ,  sau  đó chọn mẫu UNC cần in.
 11. 6 NỘP B ẢO HIỂM • Mục đích: Lập  Ủy nhiệm chi  để  nộp  các  loại  bảo  hiểm:  BHYT, BHXH, BHTN, … • Cách thực hiện: ü Thêm mới Nộp bảo hiểm ü Chọn  phương  thức  thanh  toán là Ủy nhiệm chi ü Tích chọn khoản phải nộp ü Chương  trình  tự  động  hiển  thị  số  nộp  lần  này  bằng  số  phải  nộp,  NSD  có  thể  sửa  lại  cho  phù  hợp ü Nhấn  Nộp  bảo  hiểm,  chương trình sẽ sinh ra Ủy  nhiệm  chi  nộp  tiền  bảo  hiểm
 12. 6 NỘP B ẢO HIỂM ü Nhập thêm thông tin về Tài khoản chi và Tài khoản nhận ü Kiểm tra lại thông tin hạch toán ü Nhấn Cất để lưu chứng từ
 13. 7 TRẢ LƯƠNG • Mục đích: Lập  Ủy nhiệm  chi để trả lương cho nhân  viên • Cách thực hiện: Ø Thêm mới Trả lương Ø Chọn  phương  thức  thanh toán là  Ủy nhiệm  chi Ø Tích  chọn  nhân  viên  cần trả lương Ø Chương  trình  tự  động  hiển thị số trả bằng số  còn  phải  trả,  NSD  có  thể  sửa  lại  cho  phù  hợp Ø Nhấn  Trả  lương,  chương trình sẽ sinh ra 
 14. 7 TRẢ LƯƠNG ü Chọn tài khoản chi tiền  ü Kiểm tra lại thông tin hạch toán ü Nhấn Cất để lưu chứng từ
 15. 8 CHI TIỀN GỬI KHÁC • Mục  đích:  Lập  Séc/Ủy  nhiệm  chi  khi  phát  sinh  các nghiệp vụ như: Tạm  ứng  cho  nhân  viên,  rút  tiền  mặt  gửi  vào  ngân  hàng… • Cách thực hiện: ü Thêm mới Chi tiền   Chọn  Phương  thức  là  Séc hay Ủy nhiệm chi ü Nhập  các  thông  tin  chi tiết của chứng từ:  TK  chi  tiền,  Đối  tượng,  TK  nhận  tiền… • Lưu ý:  NSD chọn Nội dung thanh toán để chương trình tự động hiển thị  ü Nhấện  giao di Cấật p liệu và hạch toán bút toán phù hợp với nghiệp vụ  n nh
 16. 9 ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNG • Mục đích: Cho phép đối  chiếu  việc  ghi  chép  trên  sổ  kế  toán  với  giao  dịch  trên  sổ  phụ  của  Ngân  hàng  • Cách thực hiện: ü Chọn  vào  tab  Đối  chiếu ngân hàng ü Lựa  chọn  TK  ngân  hàng, loại tiền, ngày  đối  chiếu.  Sau  đó,  nhấn Lấy dữ liệu ü NSD  chọn  vào  từng  ü Sau  khi  đã  đối  chiếu  đủ  các  chứng từ thu, chi sau  chứng từ, NSD nhập số dư cuối  khi  đã  đối  chiếu  kỳ  trên  sổ  phụ  Ngân  hàng  vào  khớp  với  sổ  phụ  mục V. Số dư cuối kỳ trên sổ  ngân hàng
 17. 9 ĐỐI CHIẾU NGÂN HÀNG ü Chương  trình  sẽ  tự  tính  ra  Chênh  lệch số dư giữa sổ  kế  toán  và  sổ  phụ  Ngân hàng ü Khi chênh lệch = 0  tức  là  số  liệu  trên  sổ kế toán đã khớp  với số liệu trên sổ  phụ  Ngân  hàng,    nhấn  Xác  nhận  đối  chiếu  để  lưu  kết quả đối chiếu
 18. 10 XEM BÁO CÁO • Xem  các  báo  cáo  phân  tích tại tab Báo cáo phân  tích Ø Nhấn Chọn báo cáo Ø Sau đó, chọn báo cáo  cần xem Ø Chọn  tham  số  báo  cáo và nhấn Đồng ý • Hoặc  xem  báo  cáo  phân  hệ  Ngân  hàng  tại  mục  Báo cáo
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2