intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 6 - Đặng Hữu Phúc

Chia sẻ: You You | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

77
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 hướng dẫn người học cách xử lý dữ liệu nghiên cứu thị trường bằng SPSS. Các nội dung trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu giao diện của SPSS, màn hình kết quả xử lý, quy trình xử lý dữ liệu,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh: Chương 6 - Đặng Hữu Phúc

 1. 2/15/2010 TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG BAÈNG SPSS 1 GIÔÙI THIEÄU GIAO DIEÄN CUÛA SPSS SPSS goàm 3 maøn hình laøm vieäc chính:  Maøn hình döõ lieäu (Data View)  Maøn hình ñònh bieán (Variable View)  Maøn hình keát quaû xöû lyù (Output) 2 (Variable View) (Data View)  Laø maøn hình duøng ñeå  Laø maøn hình duøng ñeå taïo bieán vaø xaùc ñònh nhaäp thoâng tin töø caùc giaù trò cho bieán baûn caâu hoûi vaøo  Moãi doøng treân maøn hình  Moãi doøng treân maøn hình ñònh bieán töông öùng vôùi nhaäp lieäu töông öùng vôùi moät caâu hoûi moät baûn caâu hoûi  Moãi coät treân maøn hình  Moãi coät treân maøn hình ñònh bieán töông öùng vôùi nhaäp lieäu töông öùng vôùi moãi thuoäc tính cuûa bieán moãi caâu hoûi trong baûn caâu hoûi 3 1
 2. 2/15/2010 MAØN HÌNH KEÁT QUAÛ XÖÛ LYÙ  Laø maøn hình theå hieän keát quaû cuoái cuøng cuûa caùc thao taùc xöû lyù döõ lieäu nhö baûng bieåu, ñoà thò…  Döïa vaøo keát quaû taïi Output giuùp ta ñöa ra nhöõng ñaùnh giaù veà vaán ñeà caàn nghieân cöùu 4 QUY TRÌNH XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU 1. Maõ hoùa vaø taïo ma traän thoâng tin (tạo biến) 2. Nhaäp thoâng tin töø BCH vaøo ma traän ñaõ ñöôïc thieát keá (nhaäp lieäu) 3. Röûa döõ lieäu 4. Xöû lyù döõ lieäu 5. Phaân tích döõ lieäu 6. Toùm taét, trích loïc keát quaû caàn tìm 5 BÖÔÙC 1: MAÕ HOÙA (CODING) Laø vieäc gaùn cho nhöõng option traû lôøi baèng nhöõng kyù hieäu (con soá, chöõ, soá vaø chöõ) ñeå maùy tính coù theå xöû lyù ñöôïc, ñôn giaûn hoùa cho vieäc nhaäp lieäu vaø haïn cheá sai soùt. 6 2
 3. 2/15/2010  Quy trình ñònh bieán taïo ma traän: (Chæ thieát keá ôû Variable View)  Ñaët teân bieán (Name)  Choïn kieåu bieán (Type)  Gaùn nhaõn cho bieán (Label)  Gaùn nhaõn cho caùc giaù trò trong bieán (Value Labels) 7 Moät soá ñieàu caàn löu yù khi taïo bieán  Ñoä daøi teân bieán (Name)  Khoâng ñöôïc coù khoaûng traéng, phaûi baét ñaàu baèng moät kyù töï khoâng phaûi kyù soá  Khoâng duøng caùc kyù töï ñaëc bieät nhö: &, ?, *, +, =,…  Khoâng duøng caùc haøm: and, or, not, with, gt,… 8 PHAÀN CAÂU HOÛI CHÍNH Coù caùc daïng caâu hoûi sau: 1. Caâu hoûi moät löïa choïn. 2. Caâu hoûi nhieàu löïa choïn. 3. Caâu hoûi phöùc hôïp duøng thang Likert. 4. Caâu hoûi xeáp haïng thöù töï. 5. Caâu hoûi môû. 6. Caâu hoûi duøng thang tæ leä. 9 3
 4. 2/15/2010 1. CAÂU HOÛI MOÄT LÖÏA CHOÏN Chæ thieát keá moät doøng treân maøn hình ñònh bieán, töông öùng vôùi moät coät treân maøn hình döõ lieäu. 10 2. CAÂU HOÛI NHIEÀU LÖÏA CHOÏN Thieát keá soá doøng treân maøn hình ñònh bieán töông öùng vôùi soá option traû lôøi toái ña cuûa caâu hoûi naøy. Vaø treân maøn hình döõ lieäu seõ coù töông öùng baáy nhieâu coät. 11 3. CAÂU HOÛI PHÖÙC HÔÏP DUØNG THANG LIKERT Coù bao nhieâu yeáu toá caàn ñaùnh giaù seõ thieát keá töông öùng baáy nhieâu doøng treân maøn hình ñònh bieán, khoâng gaùn nhaõn cho caùc giaù trò trong bieán. 12 4
 5. 2/15/2010 4. CAÂU HOÛI XEÁP HAÏNG THÖÙ TÖÏ C1: Coù bao nhieâu yeáu toá caàn xeáp haïng thöù töï seõ thieát keá töông öùng baáy nhieâu doøng treân maøn hình ñònh bieán. C2: Coù bao nhieâu haïng thì thieát keá töông öùng baáy nhieâu bieán (VD:3 nhaõn hieäu toát nhaát, 5 thuoäc tính quan troïng nhaát) 13 5. CAÂU HOÛI MÔÛ Vôùi daïng caâu hoûi naøy ta neân maõ hoùa caùc giaù trò cuûa bieán ngoaøi nhaùp tröôùc, ñoàng thôøi maõ hoaù tröïc tieáp ngay treân BCH, vaø sau ñoù seõ maõ hoùa laïi treân maùy. 14 6. CAÂU HOÛI DUØNG THANG ÑO TÆ LEÄ Chæ thieát keá moät doøng treân maøn hình ñònh bieán, khoâng gaùn nhaõn cho caùc giaù trò trong bieán. 15 5
 6. 2/15/2010 BÖÔÙC 2. NHAÄP LIEÄU Sau khi maõ hoaù treân maùy taïo ma traän thoâng tin, ta tieán haønh nhaäp döõ lieäu töø BCH vaøo ma traän thoâng tin ñaõ thieát keá. Nhaäp theo thöù töï töø caâu hoûi ñaàu tieân ñeán caâu hoûi cuoái cuøn g cuûa 1 BCH roài sau ñoù môùi nhaäp BCH tieáp theo. Cöù tieáp tuïc nhaäp cho ñeán BCH cuoái cuøng. Löu yù: Nhôù ñaùnh soá thöù töï treân töøng BCH 16 BÖÔÙC 3. LAØM SAÏCH DÖÕ LIEÄU Xöû lyù thöû ñeå xem coù nhöõng sai soùt gì trong quaù trình nhaäp lieäu hay khoâng? 17 BÖÔÙC 4. XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU 4.1 Xöû lyù ñôn 4.2 Xöû lyù cheùo 18 6
 7. 2/15/2010 4.1 Xöû lyù ñôn 4.1.1. Thang danh nghóa  Caâu hoûi moät löïa choïn  Caâu hoûi nhieàu löïa choïn 4.1.2. Thang xeáp haïng thöù töï 4.1.3. Thang khoaûng caùch/tyû leä 4.1.4. Thang Likert 19 4.1.1 THANG DANH NGHÓA 20 Caâu hoûi moät löïa choïn: Cuù phaùp: Analyze/ Descriptive Statistics/ Frequencies.  Choïn bieán caàn phaân tích chuyeån qua, nhaán OK 21 7
 8. 2/15/2010 Caâu hoûi nhieàu löïa choïn: Cuù phaùp: Analyze/ Tables/ General Tables  Böôùc 1: Vaøo Mult Response Sets ñeå nhoùm bieán nhieàu löïa choïn laïi.  Böôùc 2: Ñaët laïi teân bieán vaø nhaõn cho bieán. Löu yù: phaûi Save ñeå löu laïi bieán môùi.  Böôùc 3: Vaøo Edit Statistic ñeå choïn nhöõng thoáng keâ cho bieán môùi. 22 4.1.2 THANG XEÁP HAÏNG THÖÙ TÖÏ Ñoái vôùi daïng caâu hoûi naøy ta xöû lyù töông töï nhö caâu hoûi moät löïa choïn 23 4.1.3 THANG KHOAÛNG CAÙCH/ TYÛ LEÄ Vôùi nhöõng caâu hoûi daïng naøy, ta xöû lyù Mean, Minimum, Maximum, Standard Deviation 24 8
 9. 2/15/2010 Cuù phaùp: Analyze/ Descriptive Statistic/ Descriptives  Böôùc 1: Choïn caâu duøng thang tæ leä chuyeån qua.  Böôùc 2: Choïn Options/ choïn Mean, Minimum, Maximum, Standard Deviation roài nhaán Continue.  Nhaán OK ñeå hoaøn taát. 25 4.1.4 CAÂU HOÛI DUØNG THANG LIKERT Xöû lyù Mean, Minimum, Maximum, Standard Deviation nhö thang tæ leä 26 4.2 XÖÛ LYÙ CHEÙO 4.2.1 Hai bieán ñònh tính:  Caâu hoûi moät löïa choïn vôùi caâu hoûi moät löïa choïn  Caâu hoûi moät löïa choïn vôùi caâu hoûi nhieàu löïa choïn 4.2.2 Ba bieán ñònh tính 4.2.3 Moät bieán ñònh tính, moät bieán ñònh löôïng 4.2.4 Hai bieán ñònh tính, moät bieán ñònh löôïng 27 9
 10. 2/15/2010 4.2.1 HAI BIEÁN ÑÒNH TÍNH 28 CAÂU HOÛI MOÄT LÖÏA CHOÏN VÔÙI CAÂU HOÛI MOÄT LÖÏA CHOÏN 29 Cuù phaùp: Analyze/ Tables/Basic Table  Böôùc 1: Choïn 1 bieán ñöa vaøo Down, bieán coøn laïi ñöa vaøo Across  Böôùc 2: Vaøo Statistic ñeå thieát laäp caùc thoáng keâ cho bieán. 30 10
 11. 2/15/2010 CAÂU HOÛI MOÄT LÖÏA CHOÏN VÔÙI CAÂU HOÛI NHIEÀU LÖÏA CHOÏN 31 Cuù phaùp: Analyze/ Tables/ General Tables Böôùc 1: Bieán nhieàu löïa choïn chuyeån qua Rows Böôùc 2: Bieán moät löïa choïn chuyeån qua Columns 32 4.2.2 BA BIEÁN ÑÒNH TÍNH 33 11
 12. 2/15/2010 Cuù phaùp: Analyze/ Tables/Basic Table  Böôùc 1: Choïn 1 bieán ñöa vaøo Down, 2 bieán coøn laïi ñöa vaøo Across  Böôùc 2: Vaøo Statistic ñeå thieát laäp caùc thoáng keâ cho bieán. 34 4.2.3 MOÄT BIEÁN ÑÒNH TÍNH, MOÄT BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG 35 Cuù phaùp: Analyze/ Tables/ Basic Tables  Böôùc 1: Bieán ñònh tính chuyeån qua Down, bieán ñònh löôïng chuyeån qua Summaries  Böôùc 2: Vaøo Statistics choïn caùc giaù trò thoáng keâ 36 12
 13. 2/15/2010 4.2.4 Hai bieán ñònh tính, moät bieán ñònh löôïng 37 Cuù phaùp: Analyze/ Tables/ Basic Tables  Böôùc 1: bieán ñònh löôïng chuyeån qua Summaries, 1 bieán ñònh tính chuyeån qua Down, bieán ñònh tính coøn laïi chuyeån qua Across.  Böôùc 2: Vaøo Statistics choïn caùc giaù trò thoáng keâ 38 5. MOÄT SOÁ LEÄNH ÑAËC BIEÄT 5.1. RECODE 5.2. SELECT CASES 5.3. SORT CASES 5.4 COMPUTE 39 13
 14. 2/15/2010 5.1. RECODE Duøng ñeå nhoùm caùc giaù trò cuûa bieán khi chuùng gaàn nhö töông ñoàng vôùi nhau veà moät tính chaát naøo ñoù. Keát quaû seõ cho ra moät bieán môùi chính laø bieán Recode cuûa bieán cuõ 40 Cuù phaùp: Transform/ Recode/ Into Different Variables  Böôùc 1: Choïn bieán caàn maõ hoaù laïi ñöa vaøo hoäp Input Variable->Output Variable vaø ñaët teân môùi, nhaõn. Nhaán Change ñeå löu laïi.  Böôùc 2: Vaøo Old and New Values, choïn giaù trò cuõ nhaäp vaøo Old Value sau ñoù qui ñònh giaù trò môùi ôû New Value. Nhaán Continue.  Böôùc 3: Nhaán OK ñeå keát thuùc.  Böôùc 4: Vaøo Variable View ñeå qui ñònh Values 41 5.2. SELECT CASES Nhaèm trích loïc caùc giaù trò cuûa bieán caàn phaân tích vaø chæ phaân tích treân caùc giaù trò ñaõ ñöôïc trích loïc. 42 14
 15. 2/15/2010 Cuù phaùp: Data/Select Cases  Böôùc 1: Choïn If condition is satisfied, nhaán If...…  Böôùc 2: Nhaäp bieán caàn phaân tích, vd: gioitinh=1. Nhaán Continue  Böôùc 3: Choïn OK ñeå keát thuùc 43 5.3 SORT CASES Duøng ñeå saép xeáp döõ lieäu theo moät traät töï nhaát ñònh cuûa moät bieán. 44 Cuù phaùp: Data/ Sort Cases  Choïn bieán caàn saép xeáp chuyeån qua cöûa soå sort by  Löïa choïn kieåu saép xeáp taêng daàn hoaëc giaûm daàn trong cöûa soå Sort Order  Choïn Ok 45 15
 16. 2/15/2010 5.4 COMPUTE Duøng ñeå taïo ra bieán môùi baèng caùch thöïc hieän caùc pheùp tính caùc treân caùc bieán cuõ. 46 Cuù phaùp: Transform/ Compute…  Ñaët teân bieán môùi trong oâ Target Variable:  Thöïc hieän caùc pheùp tính trong oâ Numeric Expression:  Choïn Ok 47 6. KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH 48 16
 17. 2/15/2010 KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH Cú pháp Analyze / Compare Means / One-Sample T-Test  Chọn biến cần kiểm định, chuyển qua cửa sổ Test Variable(s)  Nhập giá trị muốn kiểm định vào ô Test Value  Chọn OK để kết thúc lệnh 49 KIỂM ĐỊNH TRUNG BÌNH Kết quả output One-Sample Test Test Value = 3 95% Confidence Interval Sig. Mean t df of the Difference (2-tailed) Difference Lower Upper V03 -.240 6 .818 -.14286 -1.5982 1.3125 50 KIỂM ĐỊNH 2 TRUNG BÌNH  Trường hợp mẫu độc lập Analyze / Compare Means / Independent- Samples T-Test  Chuyển biến cần kiểm định (định lượng) vào ô Test Variable(s)  Chuyển biến phân loại (định tính) vào ô Grouping Variable  Tiến hành xác định nhóm trong Define Groups:  Continue -> Ok 51 17
 18. 2/15/2010 KIỂM ĐỊNH 2 TRUNG BÌNH Kết quả output Group Statisti cs gioi St d. Error tinh N Mean St d. Dev iation Mean thai Nam 29 6.3793 2.25854 .41940 do Nu 33 5.1667 1.80566 .31433 Independent Samples Test t-t est f or Equality of Means 95% Conf idence Interv al of the Sig. Mean St d. Error Dif f erence t df (2-tailed) Dif f erence Dif f erence Lower Upper thai Equal v ariances 2.347 60 .022 1.21264 .51660 .17929 2.246 do assumed Equal v ariances 2.314 53.5 .025 1.21264 .52412 .16164 2.264 not assumed 52 KIỂM ĐỊNH 2 TRUNG BÌNH  Trường hợp mẫu phụ thuộc (mẫu cặp) Analyze / Compare Means / Paired-Samples T- Test  Chuyển 2 biến cần kiểm định (định lượng) vào ô Paired Variable(s)  Chọn OK để kết thúc lệnh 53 KIỂM ĐỊNH 2 TRUNG BÌNH Kết quả output Paired Sampl es Statistics St d. Error Mean N St d. Dev iation Mean Pair SP A 3.7742 62 .73372 .09318 1 SP B 3.5484 62 .82338 .10457 Paired Samples Test Paired Dif f erences 95% Conf idence St d. Interv al of t he St d. Error Dif f erence Sig. Mean Dev iation Mean Lower Upper t df (2-tailed) Pair SP A -SP B .22581 .99868 .12683 -.02781 .47942 1.780 61 .080 1 54 18
 19. 2/15/2010 KIỂM ĐỊNH ANOVA Cú pháp Analyze / Compare Means / One-Way ANOVA  Chọn biến cần kiểm định (định lượng), chuyển qua cửa sổ Dependent List:  Chuyển biến phân loại (định tính) sang cửa sổ Factor  Chọn nút Post Hoc… và lựa chọn phương pháp kiểm định  Chọn nút Options… và chọn Descriptive và Homogeneity of variance test 55 KIỂM ĐỊNH ANOVA Descriptives thai do v oi san pham X 95% Conf idence Interv al f or Mean Std. Std. Lower Upper N Mean Dev Error Bound Bound Min Max thanh pho A 18 5.6667 1.749 .41223 4.7969 6.5364 2.00 9.00 thanh pho B 22 4.9773 1.842 .39268 4.1607 5.7939 2.00 9.00 thanh pho C 22 6.5455 2.385 .50849 5.4880 7.6029 3.00 12.00 Total 62 5.7339 2.103 .26712 5.1997 6.2680 2.00 12.00 ANOVA thai do voi san pham X Test of Homogeneity of Variances Sum of thai do v oi san pham X Squares df Mean Square F Sig. Lev ene Between Groups 27.166 2 13.583 3.302 .044 St at ist ic df 1 df 2 Sig. Within Groups 242.693 59 4.113 1.795 2 59 .175 Total 269.859 61 56 KIỂM ĐỊNH ANOVA Multi ple Comparisons Dependent Variable: thai do v oi san pham X Mean Dif f erence 95% Conf idence Interv al (I) thanh pho (J) t hanh pho (I-J) St d. Error Sig. Lower Bound Upper Bound Bonf erroni thanh pho A thanh pho B .68939 .64459 .868 -.8990 2.2778 thanh pho C -.87879 .64459 .534 -2.4672 .7096 thanh pho B thanh pho A -.68939 .64459 .868 -2.2778 .8990 thanh pho C -1.56818* .61151 .039 -3.0750 -.0613 thanh pho C thanh pho A .87879 .64459 .534 -.7096 2.4672 thanh pho B 1.56818* .61151 .039 .0613 3.0750 Tamhane thanh pho A thanh pho B .68939 .56932 .550 -.7341 2.1129 thanh pho C -.87879 .65459 .464 -2.5145 .7569 thanh pho B thanh pho A -.68939 .56932 .550 -2.1129 .7341 thanh pho C -1.56818 .64246 .057 -3.1700 .0337 thanh pho C thanh pho A .87879 .65459 .464 -.7569 2.5145 thanh pho B 1.56818 .64246 .057 -.0337 3.1700 *. The mean dif f erence is signif icant at the . 05 lev el. 57 19
 20. 2/15/2010 7. KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ 58 KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ B1: Chuyển biến dạng Category thành Dichotomy Cú pháp: Transform / Count  Khai báo biến Dichotomy muốn tạo trong khung Target Variable và nhãn biến trong Target Label  Đưa các biến Category vào khung Numeric Variables  Nhấp nút Define Values… và nhập giá trị muốn đếm trong ô Value, sau đó bấm nút Add  Bấm Continue và OK 59 KIỂM ĐỊNH TỶ LỆ B2: Kiểm định tỷ lệ Cú pháp: Analyze / Nonparamatric Tests / Binomial…  Chuyển biến muốn kiểm định sang cửa sổ Test Variable List  Nhập giá trị kiểm định vào ô Test Proportion  Chọn OK 60 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2