intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Chia sẻ: Dien_vi08 Dien_vi08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
18
lượt xem
1
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế - Chương 1: Giới thiệu giúp các bạn nắm bắt được những một số khái niệm, phương pháp nghiên cứu khoa học, nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu trong quản lý kinh tế: Chương 1 - TS. Hồ Ngọc Ninh

07-Jan-18<br /> <br /> HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> BỘ MÔN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG<br /> QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> Hồ Ngọc Ninh<br /> <br /> Email: hongocninh@gmail.com<br /> Website: www.hongocninh.weebly.com<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG<br /> Giảng viên:<br /> TS. HỒ NGỌC NINH<br /> Bộ môn Kế hoạch và Đầu tư<br /> Khoa Kinh tế & PTNT<br /> Phone: 0989454296<br /> Email: hongocninh@gmail.com<br /> Website: http://hongocninh.weebly.com<br /> <br /> Trang website<br /> <br /> 1<br /> <br /> 07-Jan-18<br /> <br /> Tiêu chuẩn đánh giá<br /> sinh viên<br /> <br /> Thang điểm đánh giá<br /> <br /> - Dự lớp: Đầy đủ<br /> - Thực hành/thực tập: đầy đủ<br /> - Thảo luận: Đầy đủ<br /> - Tiểu luận/bài tập: Đầy đủ và<br /> đúng hạn<br /> - Kiểm tra giữa học kỳ: đáp<br /> ứng<br /> - Thi cuối học kỳ: Hoàn thành<br /> <br /> Thang điểm 10,0 (lấy một chữ<br /> số thập phân)<br /> Chuyên cần: dự lớp, thảo<br /> luận…: 10%<br /> Kiểm tra giữa kỳ, báo cáo thực<br /> hành/thực tập/tiểu luận…:<br /> 30%<br /> Điểm thi cuối kỳ:<br /> 60%<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài tập lớn cá nhân<br /> • Chia các nhóm, mỗi nhóm khoảng 5 SV.<br /> • Mối SV đọc 2 KLTN về chủ đề NC được giao/lựa chọn<br /> • Viết báo cáo nhận xét về các KLTN này theo các nội dung:<br /> 1. Nhận xét ưu, nhược điểm của KLTN trên các khía cạnh:<br /> <br /> - Hình thức của KLTN<br /> -<br /> <br /> Cấu trúc của khóa luận (cân đối các phần, nội dung các phần…. đã theo<br /> quy định chưa, hợp lý chưa??)<br /> - Phần I đã hợp lý chưa?<br /> - Cơ sở lý luận và thực tiễn<br /> - Phương pháp nghiên cứu sử dụng và hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu<br /> - Nội dung nghiên cứu chính (Phần 4 đã logics với phần 2 chưa?)<br /> - Kết luận<br /> 2. Đề xuất hướng khắc phục các nhược điểm của KLTN<br /> <br /> • Nộp bài tập lớn cá nhân bản cứng, VIẾT TAY cho GV giảng dạy<br /> gồm cả MỤC LỤC của KLTN đã đọc<br /> 5<br /> <br /> Bài tập lớn theo nhóm<br /> 1. Một số khái niệm chính có liên quan cụm từ khóa chính của chủ đề<br /> 2. Nội dung nghiên cứu chính của chủ đề (Lý thuyết và thực tiễn)<br /> 3. Các yếu tố ảnh hưởng (Lý thuyết và thực tiễn)<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu chính sử dụng<br /> 6. Các chỉ tiêu nghiên cứu chính<br /> <br /> Yêu cầu: Chuẩn bị trên powerpoint và trình bày vào tuần cuối<br /> cùng của môn học<br /> <br /> 2<br /> <br /> 07-Jan-18<br /> <br /> Nội dung<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Chương 1: Giới thiệu<br /> Chương 2: Quá trình nghiên cứu<br /> Chương 3: Thu thập thông tin và dữ liệu<br /> Chương 4: Xử lý và phân tích số liệu, thông tin<br /> Chương 5: Viết và trình bày báo cáo khoa học<br /> Chương 6: Phương pháp tiến hành khóa luận<br /> <br /> 7<br /> <br /> Mục tiêu<br /> - Cung cấp cho Sinh viên những kiến thức cơ bản<br /> về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu<br /> khoa học, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học<br /> nói chung<br /> - Giới thiệu một số phương pháp nghiên cứu kinh<br /> tế chủ yếu đang sử dụng hiện nay<br /> - Sinh viên vận dụng các kiến thức và phương<br /> pháp nghiên cứu để thực hiện khóa luận tốt<br /> nghiệp<br /> 8<br /> <br /> 8<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> 1. Agnes C. Rola và Lê Thành Nghiệp (2005), Phương pháp nghiên cứu<br /> Kinh tế nông nghiệp, người dịch Nguyễn Quốc Chỉnh, Nguyễn Thị<br /> Minh Hiền, Nguyễn Văn Song và Nguyễn Tuấn Sơn, Nhà xuất bản NN.<br /> 2. Anaman, Kwabena A., 2003. Research Methods in Applied Economics<br /> and Other Social Sciences, Brunei Press Sendirian Berhad, Brunei<br /> Darussalam.<br /> 3. Blaug, Mark, 1992. The Methodology of Economics: or, How Economists<br /> Explain, Second Edition, Cambridge University Press.<br /> 4. Bromley, D., 1997. ‘Rethinking markets’, American Journal of<br /> Agricultural Economics, Vol. 79, 1383-1393.<br /> 4. Hicks, John Richard, 1987. Methods of Dynamic Economics, Oxford:<br /> Oxford University Press.<br /> 5. Johnson, Glenn Leroy, 1986. Research methodology for economists:<br /> philosophy and practice, New York: Macmillan.<br /> 6. Nguyễn Thị Cành, 2004. Giáo trình Phương pháp và Phương pháp luận<br /> Nghiên cứu khoa học kinh tế, Nhà xuất bản Đại học quốc gia, Thành<br /> phố Hồ Chí Minh.<br /> 9<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> 07-Jan-18<br /> <br /> 7. Phạm Văn Hùng và Nguyễn Quốc Chỉnh, 2005. ‘Ứng dụng phần mềm<br /> FRONTIER 4.1 và LIMDEP trong phân tích dữ liệu kinh tế nông nghiệp’,<br /> trong sách ‘Tin học ứng dụng trong ngành nông nghiệp’, Nguyễn Hải<br /> Thanh chủ biên. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 86114.<br /> 8. Pham Van Hung, T. Gordon MacAulay and Sally P. Marsh, 2007; 'The<br /> economics of land fragmentation in the north of Vietnam', Australian<br /> Journal of Agricultural & Resource Economics; 51(2), 195-211.<br /> 9. Phạm Văn Quyết và Nguyễn Quý Thanh, 2001. Phương pháp nghiên<br /> cứu xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội .<br /> Phạm Viết Vượng, 2004. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà<br /> xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.<br /> 10. Trung Nguyên, 2005. Phương pháp luận nghiên cứu, Nhà xuất bản<br /> Lao động Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> 11. Vũ Cao Đàm, 1997. Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất<br /> bản Khoa học và Kỹ thuật.<br /> 12. Vũ Cao Đàm, 2005. Đánh giá Nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản<br /> Khoa học và Kỹ thuật.<br /> <br /> 10<br /> <br /> 10<br /> <br /> Chương 1<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP LUẬN<br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC<br /> <br /> 11<br /> <br /> Nội dung<br /> 1. Một số khái niệm<br /> 1.1. Khoa học<br /> 1.2. Nghiên cứu khoa học<br /> 1.3. Kỹ thuật và công nghệ<br /> 2. Phương pháp nghiên cứu khoa học<br /> 3. Nội dung cần chú ý khi nghiên cứu khoa<br /> học<br /> <br /> 12<br /> <br /> 4<br /> <br /> 07-Jan-18<br /> <br /> 1.1. Khoa học<br /> a). Khoa học là hệ thống các trí thức, các hiểu<br /> biết về thế giới khách quan, về quy luật vận<br /> động và phát triển của thế giới khách quan<br /> Hai hệ thống tri thức : kinh nghiệm và khoa học<br /> <br /> 13<br /> <br /> Hai hệ thống tri thức<br /> • Tri thức kinh nghiệm:<br /> – Tích lũy ngẫu nhiên qua hoạt động sống hàng ngày trong<br /> mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con<br /> người với thiên nhiên.<br /> – Giúp con người hiểu biết về sự vật, về cách quản lý thiên<br /> nhiên và hình thành mối quan hệ giữa những con người<br /> trong xã hội.<br /> – Chưa thật sự đi sâu vào bản chất, chưa thấy được hết các<br /> thuộc tính của sự vật và mối quan hệ bên trong giữa sự vật<br /> và con người.<br /> – Là cơ sở cho sự hình thành tri thức khoa học.<br /> <br /> Hai hệ thống tri thức<br /> • Tri thức khoa học:<br /> – Là những hiểu biết được tích lũy một cách có hệ thống nhờ<br /> hoạt động NCKH, có mục tiêu xác định và sử dụng phương<br /> pháp khoa học.<br /> – Dựa trên kết quả quan sát, thu thập được qua những thí<br /> nghiệm và qua các sự kiện xảy ra ngẫu nhiên trong hoạt<br /> động xã hội, trong tự nhiên.<br /> – Được tổ chức trong khuôn khổ các ngành và bộ môn khoa<br /> học như:, kinh tế học, toán học, sinh học,…<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản