intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:52

0
42
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 9: Quản lý chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức về mục tiêu của quản lý chất lượng dự án phần mềm, khái niệm chất lượng dự án, quy trình quản lý chất lượng dự án phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 9 - Trần Thị Kim Chi

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chương IX QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  (Project Quality Management)  1
 2. NỘI DUNG 1. Mục tiêu 2. Chất lượng là gì  3. Qui trình quản lý chất lượng 2
 3. MỤC TIÊU Mục tiêu: • Quản  lý  chất  lượng  dự  án  bao  gồm  các  quy  trình  hoạt  động của tổ chức thực hiện  để xác định chính sách chất  lượng, mục tiêu trách nhiệm nhằm đáp  ứng yêu cầu của  các bên tham gia.  3
 4. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ” • Tổ  chức  quốc  tế  về  tiêu  chuẩn  hoá  (International  Standart  Organisation  ­ISO)  xác  định  chất  lượng  như  tổng thể các chi tiết nhỏ của một sản phẩm mà nó phải  thoả mãn những quy định đã được đề ra.  4
 5. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ” • Một  số  chuyên  gia  khác  định  nghĩa  chất  lượng  theo  nguyên tắc cơ bản:  – Sự hài lòng của khách hàng: là đảm bảo rằng  những người đang trả tiền cho sản phẩm cuối  cùng hài lòng với những gì họ nhận được.  – Tiện lợi cho sử dụng: Đảm bảo sản phẩm có  thiết kế tốt nhất để phù hợp với nhu cầu của  khách hàng.  – Đáp ứng yêu cầu: là cốt lõi của sự hài lòng của  khách hàng và tiện lợi cho sử dụng.  5
 6. QUI TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG • Qui  trình  Quản  lý  Chất  lượng  bao  gồm  ba  giai  đọan:  – Lập  kế  hoạch  chất  lượng (Plan Quality)  – Thực  hiện  đảm  bảo  chất  lượng  (Perform  Quality Assurance)  – Kiểm  tra  chất  lượng  (Perform  Quality  Control)  6
 7. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  • Xác định các yêu cầu về chất lượng và tiêu chuẩn cho dự  án và sản phẩm, và cách thức đạt được tiêu chuẩn đó, tập  trung  vào  thiết  lập  yêu  cầu  khách  hàng/nhà  tài  trợ,  thiết  kế  sản  phẩm  và  dịch  vụ  để  đáp  ứng  những  yêu  cầu  đó,  thiết lập các mục tiêu chất lượng, định nghĩa các qui trình  và thiết lập các biện pháp kiểm soát dùng trong giám sát  các qui trình. • Phải  được  thực  hiện  song  song  với  quá  trình  lập  kế  hoạch khác.  • Tạo  một  kế  hoạch  quản  lý  chất  lượng  để  giúp  hướng  dẫn nhóm dự án thông qua các hoạt động chất lượng.  • Kế  hoạch  quản  lý  chất  lượng  là  một  tài  liệu  định  ra  những tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho dự án và cách  thức đạt được những tiêu chuẩn này. 7
 8. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  Inputs  • Quality policy: Mục đích và sự chỉ đạo của một tổ chức  liên quan đến chất lượng.  • Scope  statement:  là  một  đầu  vào  quan  trọng  để  lập  kế  hoạch chất lượng, nó ghi lại những sản phẩm trung gian  và mục tiêu của dự án phục vụ cho việc xác định yêu cầu  của các bên tham gia.  • Product  description:  chứa thông  tin  chi tiết về kỹ  thuật  ảnh hưởng đến kế hoạch chất lượng.  • Standards  and  regulation:  đội  quản  lý  dự  án  phải  xem  xét các tiêu chuẩn và các quy định ảnh hưởng đến dự án  8
 9. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  Các bước xây dựng một kế hoạch quản lý chất lượng 1. Kiểm  duyệt  các  tài  liệu  về  yêu  cầu  và  hỏi  lại  nhà  tài  trợ  nếu cần, nhằm đảm bảo tất cả các yêu cầu của nhà tài trợ  đã được định nghĩa rõ ràng 2. Xác định thước đo (metric) chất lượng dùng cho dự án, đặt  ra  những  tiêu  chuẩn  chất  lượng  và  mục  tiêu  về  hiệu  quả  tuân theo những tiêu chuẩn và qui tắc công nghiệp 3. Thiết lập lịch trình kiểm định kiểm thử dựa trên những phụ  thuộc và đặc điểm kỹ thuật của dự án 4. Thiết  lập  vai  trò  và  trách  nhiệm  quản  lý  chất  lượng,  đưa  các công việc vào lịch trình dự án 5. Điều  hòa  báo  cáo  hiệu  quả  hoạt  động  và  kết  quả  kiểm  định thực tế với tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu về hiệu  quả hoạt động. 9
 10. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  Các bước xây dựng một kế hoạch quản lý chất lượng 6. Xây dựng vòng lặp cho hành động hiệu chỉnh trong việc xử  lý biến động chất lượng 7. Xây  dựng  các  phương  pháp  giải  quyết  bất  đồng  giữa  các  thành viên trong đội về sự phù hợp của các kết quả chuyển  giao. 8. Lập kế hoạch báo cáo hiệu quả hoạt động bằng cách xác  định  cơ  chế  phản  hồi  cho  nhà  tài  trợ,  người  có  liên  quan  đến dự án, và các nhà cung cấp về tiêu chuản chất lượng  và mục tiêu hiệu quả công việc. 9. Bảo đảm kế hoạch tuân thủ yêu cầu của nhà tài trợ và định  nghĩa được các tiêu chí, bao gồm kiểm thử chấp nhận cho  việc ký kết hoàn tất của nhà tài trợ khi dự án kết thức 10
 11. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  TOOL AND TECHNIQUES  • Phân tích chi phí­lợi ích: chi phí cho các hoạt động đảm  bảo  chất  lượng  so  với  giá  trị  sẽ  đạt  được  từ  việc  thực  hiện  chúng.  Những  lợi  ích  chính  là  ít  làm  lại,  năng  suất  cao hơn và hiệu quả, và sự hài lòng nhiều hơn từ cả hai  đội dự án và khách hàng.  • Quy  trình  đánh  giá  (Benchmarking):  sử  dụng  kết  quả  của kế hoạch chất lượng của các dự án khác để thiết lập  mục tiêu cho dự án hiện tại, phát minh sáng kiến cải tiến  chất lượng.  11
 12. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  TOOL AND TECHNIQUES  • Những thử nghiệm trong thiết kế: áp dụng các phương  pháp khoa học để tạo ra một tập hợp các bài kiểm tra các  sản phẩm trung gian của dự án. Đó là phương pháp thống  kê.  • Lập sơ đồ (Flowcharting):  một mô tả đồ họa tiến trình  đang làm để có thể dự  đoán hoạt động chất lượng, giúp  ngăn ngừa nhược điểm.  12
 13. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  13
 14. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  • Control Charts: Biểu đồ kiểm soát được sử dụng để xác  định  có  hay  không  một  quá  trình  ổn  định  hoặc  có  hiệu  suất  dự  đoán.  Giới  hạn  trên  và  dưới  về  đặc  điểm  kỹ  thuật được dựa trên các yêu cầu của hợp đồng. Nó phản  ánh các giá trị tối đa và tối thiểu cho phép.  14
 15. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  (PLAN QUALITY)  15
 16. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  • Các  kỹ  thuật  độc  quyền:  là  tiến  trình  khung  và  phương  thức  mà  các  nhà  quản  lý  dự  án  sử  dụng  để  cải  tiến  chất  lượng.  Các công cụ lập kế hoạch chất lượng:  • Brainstorming: vận dụng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn  đề phức tạp.  • Affinity diagrams: biểu đồ quan hệ.  • Kỹ thuật  nhóm  danh  nghĩa:  có  nghĩa là  động  não  với  các  nhóm nhỏ, và sau đó làm việc với các nhóm lớn hơn để xem  xét và mở rộng các kết quả.  • Sơ đồ ma trận:  là các bảng, bảng tính hoặc bảng thống kê  giúp bạn phân tích mối quan hệ phức tạp  • Ma trận  ưu tiên:  cho phép bạn phân tích nhiều vấn đề và  ưu tiên  16
 17. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  Output:  • Quality  Management  Plan:  Mô  tả  sự  thực  hiện  tiêu  chuẩn chất lượng của đội quản lý dự án.  • Check  list:  một  danh  sách  kiểm  tra  là  một  công  cụ  cấu  trúc, thường là ngành công nghiệp hoặc hoạt động cụ thể,  được  sử  dụng  để  xác  minh  rằng  một  tập  hợp  các  bước  cần thiết đã được thực hiện.  • Process Improvement plan: Kế hoạch cải tiến quy trình.  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quality Metric)  • Cập nhật tài liệu dự án (Project Document Updates)  17
 18. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  18
 19. LẬP KẾ HOẠCH CHẤT LƯỢNG  19
 20. Thực hiện đảm bảo chất lượng  (Perform Quality Assurance)  • Kiểm  tra  các  yêu  cầu  về  chất  lượng  và  kết  quả  từ  các  phép  đo  kiểm  soát  chất  lượng  để  đảm  bảo  tiêu  chuẩn  chất lượng phù hợp và xác định hoạt động được sử dụng.  • Một  mục  tiêu  của  việc  bảo  đảm  chất  lượng  nữa  là  liên  tục cải tiến chất lượng.  • Kiểm định chất lượng giúp ta rút ra những bài học để cải  tiến  việc  thực  hiện  ở  hiện  tại  hay  những  dự  án  trong  tương lai.  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản