intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng: Quản Lý Dự Án Trong Xây Dựng

Chia sẻ: Nhungmon Nhungmon | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

1.574
lượt xem
885
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói về vốn đầu tư và hình thành 1 dự án. Quá trình chuyển hóa: gọi là hoạt động đầu tư hay đầu tư vốn là quá trình sử dụng vốn đầu tư để duy trì tiềm lực sẳn có và tạo ra tiềm lực mới lớn hơn cho SX, KD, DV. Bản chất các hoạt động đầu tư là sự chuyển hóa vốn tiền thành vốn đầu tư hiện vật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Quản Lý Dự Án Trong Xây Dựng

 1. QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN PROJECT MANAGEMENT CHÖÔNG 1 @ 2 9/25/2007 1
 2. QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN PROJECT MANAGEMENT CAÙC TAØI LIEÄU THAM KHAÛO: 1. Cuïc Giaùm ñònh - Baøi giaûng veà tö vaán giaùm saùt ( Reactex) 2. Nguyeãn vaên Ñaùng, Phaïm Hoàng Luaân, Ñoã thò Xuaân Lan, Ñinh Coâng Tònh- Löu Tröôøng Vaên,… Saùch vaø Baøi giaûng veà Quaûn lyù döï aùn, Kinh teá xaây döïng. 3. Project management for engineering and construction- Garold - 1993 4. Construction management - Stanley G- 1997 5. Quaûn lyù theo döï aùn- Maurice Hamon – 1996 6. Caùc taøi lieäu khaùc : Luaät Xd ND 16, 112, TT 12/2007 9/25/2007 2
 3. CHÖÔNG 1 & 2 VOÁN ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN DÖÏ AÙN XAÂY DÖÏNG 9/25/2007 3
 4. I- Khaùi nieäm hoaït ñoäng ñaàu tö voán vaø voán ñaàu tö I Ñaàu tö hay hoïat ñoäng ñaàu tö voán baèng tieàn Chuyeån hoùa voán hieän vaät ----------------------- ----------------------- voán ñaàu tö taïo ra nhöõng yeáu toá cô baûn cuûa saûn xuaát kinh doanh dòch vuï Quaù trình chuyeån hoùa : goïi laø hoaït ñoäng ñaàu tö hay ñaàu tö voán laø quaù trình söû duïng voán ñaàu tö ñeå duy trì tieàm löïc saún coù vaø taïo ra tieàm löïc môùi lôùn hôn cho SX, KD, DV. Baûn chaát caùc hoaït ñoäng ñaàu tö laø söï chuyeån hoùa voán tieàn thaønh voán ñaàu tö hieän vaät. 9/25/2007 4
 5. I Ñoái vôùi neàn kinh teá: Hoaït ñoäng ñaàu tö laø lónh vöïc hoaït ñoäng nhaèm taïo ra vaø duy trì söï hoaït ñoäng cuûa caùc cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa neàn kinh teá. Ñoái vôùi cô sôû saûn xuaát kinh doanh dòch vuï: duy trì vaø taïo môùi ñeå phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh dòch vuï. Muïc tieâu cuûa hoaït ñoäng ñaàu tö phaûi ñöôïc xem xeùt töø 2 khía caïnh: Taàm quaûn lyù vó moâ vaø vi moâ 9/25/2007 5
 6. I Ví duï: Muïc tieâu cuï theå (vi moâ) cuûa cô sôû kinh doanh laø: Giaûm chi phí saûn xuaát, taêng saûn phaåm Naâng cao chaát löôïng, taän duïng naêng löïc saûn xuaát Saûn xuaát haøng xuaát khaåu haïn cheá nhaäp khaåu Ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuoái cuøng laø: Oån ñònh saûn xuaát taêng lôïi nhuaän, taïo coâng aên vieäc laøm. Muïc tieâu ôû caáp væ moâ laø: Xem xeùt ngoaøi vieäc ñaùp öùng muïc tieâu cuûa ñòa phöông thì ñoùng goùp gì cho muïc tieâu phaùt trieån ñaát nöôùc, maâu thuaån gì vôùi lôïi ích cuûa neàn kinh teá, cuûa xaõ hoäi. 9/25/2007 6
 7. 2- Vai troø voán ñaàu tö Voán lôùn, söû duïng trong thôøi gian daøi. Khoâng theå trích ra töø khoaûn chi tieâu thöôøng xuyeân ( neáu khoâng thì xaùo troän caùc hoaït ñoäng bình thöôøng, thöôøng xuyeân cuûa saûn xuaát kinh doanh, sinh hoaït xaõ hoäi ). Do vaäy tieàn ñeå ñaàu tö laø tieàn tích luyõ cuûa xaõ hoäi, cuûa cô sôû saûn xuaát , kinh doanh dòch vuï, tieàn tieát kieäm cuûa daân vaø huy ñoäng töø nöôùc ngoaøi. 9/25/2007 7
 8. Hoaït ñoäng ñaàu tö coù nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät nhö sau: Thôøi gian tieán haønh moät coâng cuoäc ñaàu tö töø khi baét ñaàu ñeán khi coù thaønh quaû vaø phaùt huy taùc duïng ñem laïi lôïi ích kinh teá xaõ hoäi keùo daøi nhieàu naêm, Chi phí khaù lôùn vaø naèm kheâ ñoïng nhieàu naêm, Thaønh quaû ñaàu tö coù theå söû duïng ñöïôc nhieàu naêm ñuû ñeå thu laïi lôïi ích lôùn hôn chi phí boû ra (tính hieäu quaû). Coù nhöõng döï aùn ñem laïi nhöõng thaønh quaû söû duïng haèng traêm naêm 9/25/2007 8
 9. 3- Phaân loaïi caùc hoaït ñoäng ñaàu tö Muïc ñích cuûa vieäc phaân loaïi caùc hoaït ñoäng ñaàu tö laø: Ñeå tieän theo doõi vaø quaûn lyù vaø ñeà ra caùc bieän phaùp naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng ñaàu tö. Phaân loaïi theo: A) Lónh vöïc hoaït ñoäng trong xaõ hoäi cuûa caùc keát quaû ñaàu tö. Ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. Ñaàu tö phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaät. Ñaàu tö phaùt trieån cô sôû haï taàng kyõ thuaät, xaõ hoäi ….. 9/25/2007 9
 10. B) Ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa keát quaû ñaàu tö: Ñaàu tö cô baûn nhaèm taùi saûn xuaát caùc taøi saûn coá ñònh. Ñaàu tö vaän haønh nhaèm: taïo ra taøi saûn löu ñoäng cho cô sôû môùi, taêng taøi saûn löu ñoäng cho cô sôû hieän coù, ÑAÀU TÖ CÔ BAÛN Quyeát ñònh Khoâng coù ñaàu tö cô baûn thì ñaàu tö vaän haønh laøm gì ? ÑAÀU TÖ VAÄÂN HAØNH 1 Taïo ñieàu kieän cho keát quaû cuûa ñaàu tö cô baûn phaùt huy taùc duïng. 2 Khoâng coù ñaàu tö vaän haønh thì ñaàu tö cô baûn khoâng phaùt huy taùc duïng-khoâng hoaït ñoäng ñöôïc Ñaàu tö cô baûn nhaèm taùi saûn xuaát taøi saûn coá ñònh laø ñaàu tö daøi haïn, phöùc taïp, voán ñaàu tö lôùn, thu hoài voán ñaàu tö laâu. Ñaàu tö vaän haønh chieám tyû troïng nhoû trong toång voán ñaàu tö, coù ñaëc ñieåm laø : quaù trình thöïc hieän ñaàu tö khoâng phöùc taïp, ñoái vôùi cô sôû kinh doanh saûn xuaát laø thu hoài voán nhanh 9/25/2007 10
 11. •C) Theo giai ñoaïn hoaït ñoäng cuûa keát quaû ñaàu tö trong quaù trình taùi saûn xuaát xaõ hoäi Phaân chia ñaàu tö phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh thaønh: Ñaàu tö thöông maïi: hoaït ñoäng ñaàu tö coù thôøi gian thöïc hieän vaø thu hoài ngaén, voán ñaàu tö vaän ñoäng nhanh, ñoä maïo hieåm thaáp (do thôøi gian ngaén, tính baát ñònh khoâng cao, deã döï ñoaùn) Ñaàu tö saûn xuaát: laø loaïi ñaàu tö daøi haïn 5 -10 - 20 naêm, voán ñaàu tö lôùn thu hoài chaäm, thôøi gian thöïc hieän ñaàu tö daøi, ñoä maïo hieåm cao, tính chaát kyõ thuaät phöùc taïp, chòu taùc duïng nhieàu yeáu toá baát ñònh khoù döï ñoaùn,…, do vaäy ñaàu tö loaïi naøy phaûi ñöôïc chuaån bò kyõ, coá gaéng döï ñoaùn nhöõng gì coù lieân quan ñeán keát quaû vaø hieäu quaû cuûa hoaït ñoäng ñaàu tö trong töông lai xa, xem xeùt caùc bieän phaùp xöû lyù caùc yeáu toá baát ñònh ñeå ñaûm baûo thu hoài voán ñaàu tö vaø coù laõi trong voøng ñôøi döï aùn. 9/25/2007 11
 12. d)Theo thôøi gian thöïc hieän vaø phaùt huy taùc duïng ñeå thu hoài voán ñaõ boû ra cuûa caùc keá quaû ñaàu tö: Ñaàu tö ngaén haïn: ñaàu tö thöông maïi… Ñaàu tö daøi haïn: saûn xuaát, phaùt trieån khoa hoïc kyõ thuaät, xaây döïng cô sôû haï taàng…. 9/25/2007 12
 13. e) Theo quan heä quaûn lyù cuûa chuû ñaàu tö: Ngöôøi boû voán ñaàu tö khoâng tröï tieáp tham gia ñieàu haønh quaûn lyù thöïc hieän vaän haønh keát quaû ñaàu tö ; Ñaàu tö giaùn tieáp Chính phuû taøi trôï khoâng hoaøn laïi, laõi suaát thaáp, Caù nhaân mua caùc chöùng chæ coù giaù: coå phieáu, chöùng khoaûn, traùi phieáu Ñaàu tö tröïc tieáp Mua laïi phaàn lôùn coå phaàn ñuû lôùn ñeå naém quyeàn chi phoái hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp.Taïo ra khaû naêng, phöông Ñaàu tö dòch chuyeån thöùc quaûn lyù môùi. tieáp Khoâng gia taêng taøi saûn- thay ñoåi quyeàn sôû höõu caùc coå phaàn doanh nghieäp Taïo ra naêng löïc saûn xuaát môùi veà chaát vaø löôïng, Laø loaïi ñaàu tö taùi saûn xuaát môû roäng Ñaàu tö phaùt trieån Bieän phaùp chuû yeáu chuû yeáu ñeå cung caáp vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng Tieàn ñeà ñeå thöïc hieän ñaàu tö taøi chính vaø ñaàu tö chuyeån dòch 9/25/2007 13
 14. I Toùm laïi - Söï ñieàu tieát cuûa thò tröôøng -Chính saùch khuyeán khích ñaàu tö cuûa nhaø nöôùc Höôùng daån vieäc söû duïng voán cuûa caùc nhaø ñaàu tö theo ñònh höôùng cuûa NN Ñeå hình thaønh Cô caáu ñaàu tö phuïc vuï cho cô caáu kinh teá hôïp lyù Nghóa laø nhaø ñaàu tö : khoâng chæ ñaàu tö cho lónh vöïc thöông maïi maø coøn laø lónh vöïc saûn xuaát, khoâng chæ ñaàu tö cho taøi chính, chuyeån dòch maø caû ñaàu tö phaùt trieån. 9/25/2007 14
 15. 4- Noäi dung cuûa voán ñaàu tö Hoaït ñoäng ñaàu tö ñoøi hoûi khoaûn tieàn lôùn bao goàm: tieàn voán, vaät tö, lao ñoäng, thieát bò, khaûo saùt, kyõ thuaät, xaõ hoäi ñieàu kieän tö nhieân… Noäi dung cuûa voán ñaàu tö xaây döïng cô baûn bao goàm: Voán cho coâng taùc khaûo saùt thaêm doø thò tröôøng, nghieân cöùu.. Voán cho coâng taùc chuaån bò ñaàu tö. Voán cho coâng taùc chuaån bò thöïc hieän ñaàu tö. Voán cho coâng taùc thöïc hieän ñaàu tö. 9/25/2007 15
 16. II- Döï aùn ñaàu tö Do: Taàm quan troïng cuûa hoaït ñoäng ñaàu tö, Thôøi gian ñaàu tö daøi, Phöùc taïp veà kyõ thuaät, veà quaù trình thöïc hieän Hieäu quaû veà ñaàu tö Neân ñeå tieán haønh ñaàu tö ñoøi hoûi phaûi coù söï chuaån bò nghieâm tuùc, caån thaän, tæ mæ... söï chuaån bò naøy theå hieän ôû vieäc soaïn thaûo döï aùn ñaàu tö mang yù nghóa “coù thöïc hieän ñuùng theo döï aùn thì môùi ñaït ñöôïc hieäu quaû ñaàu tö”. 9/25/2007 16
 17. Döï aùn ñaàu tö Veà maët hình thöùc: laø hoà sô taøi lieäu trình baøy moät caùch chi tieát vaø heä thoáng caùc hoaït ñoäng vaø chi phí theo keá hoaïch ñeå ñaït keát quaû, thöïc hieän ñöôïc caùc muïc tieâu nhaát ñònh trong töông lai. Veà goùc ñoä quaûn lyù: laø coâng cuï quaûn lyù vieäc söû duïng voán, vaät tö, lao ñoäng,… ñeå taïo ra keát quaû kinh teá taøi chính trong moät thôøi gian daøi. Veà goùc ñoä keá hoaïch hoùa: döï aùn ñaàu tö laø moät hoaït ñoäng kinh teá rieâng bieät nhoû nhaát trong coâng taùc keá hoaïch hoùa neàn kinh teá Bao i chung. Döï aùn ñaàu tö laø keá hoaïch chi tieát cuûa coâng cuoäc ñaàu tö. Veà maët noäi dung: döï aùn ñaàu tö laø taäp hôïp caùc hoaït ñoäng coù lieân quan vôùi nhau ñöôïc keá hoaïch hoùa ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuï theå, trong moät thôøi gian nhaát ñònh, thoâng qua vieäc söû duïng nguoàn löïc nhaát ñònh. Dự aùn hoïat ñoäng nhö moät thaáu kính maø qua ñoù moïi caù nhaân, moïi toå chöùc lieân quan taäp trung nguoàn löïc vaø khaû naêng ñeå ñaït keát quaû mong muoán, döï aùn khoâng chæ taïo ra coâng vieäc maø giuùp ta söû duïng nguoàn löïc hieäu quaû. 9/25/2007 17
 18. Nhö vaäy Döï aùn ñaàu tö goàm 4 thaønh phaàn chính: -Muïc tieâu phaùt trieån: lôïi ích kinh teá, kinh teá- MUÏC TIEÂU xaõ hoäi, -Muïc tieâu tröôùc maét: muïc ñích cuï theå caàn ñaït ñöôïïc -Nhöõng haønh ñoäng, toå chöùc thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa döï aùn, theå hieän baèng lòch bieåu, traùch nhieäm töøng boä phaän, tieán ñoä thöï HOAÏT ÑOÄNG hieän thaønh phaàn - toaøn phaàn (chi tieát – toång hôïp) cuûa keá hoaïch thöïc hieän döï aùn -Vaät chaát (thieát bò, coâng cuï…) NGUOÀN LÖÏC -Taøi chính, voán ñaàu tö cuûa döï aùn -Con ngöôøi -Thaønh quaû cuï theå, ñònh löôïng ñöôïc, ñaùnh giaù KEÁT QUAÛ ñöôïc, coù ñöôïc…. töø nhöõng hoaït ñoäng cuï theå cuûa döï aùn. 9/25/2007 18
 19. Vaø 3 thaønh toá: QUI MOÂ Chaát löôïng THÔØI KINH PHÍ GIAN 9/25/2007 19
 20. 3 thaønh toá chuû yeáu MỤC TIÊU DỰ ÁN KINH PHÍ QUY MÔ TH Ờ I G IA N 9/25/2007 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2